הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

תודליה ןמ תוריצי

םיריעצה םיאנותיעה 
םילשוריב "הינד רכיכ" 
םילשוריב "חלמ תירב" 
תיתדע הילפא 
לזרב רעשו ןבא תמוח םע רפס תיב םיריעצה םיאנותיעה
קקח רופלבו לצרה
(10.7.1962 ) ב"כשת זומתב 'ח ,"ונלש ץראה": ךותמ

,םיארוקל ונמצע גיצנ הז רישב
.םיאנותע תויהל דיתעל ונמולח
,תובתכ םושרל ונא םיבהוא
.תויונפה תועשב םישוע תאז ונא
תולעהל ונשקבתנש ןוויכמו
,תולעמ םג תוערגמ
!תוארוקו םיארוק ,תאז הלענ
דמעמל ונכלהב :תונורסחה דחא
...דיב םניא סקנפהו טעה
,תאז לע רובגל ,השוחנ ונתטלחה
.תוירולבב ונבחת טעה ןכ לעו
:התע הנפנ תולעמל
,התכב ונא ןותיע יכרוע
,"תאשמ" תכרעמ ירבח
,'ח - 'א ידימלתל ס"היב ןוילג
,ב"כשתל ך"נת ינתח : ראותה ילעב
.בגשנה םרכה תיב ס"היבל
,םירקי םיארוק ,תוארתהל התעו
.םירחאה ...םיאבה תונוילגב

(10.7.62 ב"כשת זומתב 'ח , "ונלש ץראה") 14 ליגב


       דומעה שארל הרזח
םילשוריב "הינד רכיכ"
קקח רופלבו לצרה
6.2.1962)ב"כשת א רדאב 'ב ,"ונלש ץראה: "ךותמ

.ןמפמק רמ הינד תלשממ שאר דובכל יגיגח סקט ךרענ םידחא תועובש ינפל
.םילשורי תצעומ ירבחו םיטפוש ,םירש ,הלשממה שאר וחכנ סקטב
רהל הליבומה ךרדה לע תאצמנה הבחרל "הינד רכיכ" םשה ןתינ הז סקטב
וגציש ,םרכה תיב רפסה תיב ידימלת וחכנ הז סקטב .ןורכיזה רה - לצרה
םהשכ םיחותמו םיפוקז ודמע םידימלתה .םילשוריב רפסה יתב תא
שיא יכדרמ אשנ החיתפה םואנ .וב םיפפונמו םהידיב הינד לגד תא םיאשונ
םעה לש ותוליצא תא סנ לע הלעה הז םואנב .םילשורי תיריע שאר ,םולש
רמאו וירבדב ףיסוה אוה .יצאנה שוביכה תפוקתב ידוהיה םעה יבגל ינדה
ותוירסומ יפל אלא ,יזיפה וחוכ וא ותויסלכוא ,וחטשב דדמנ וניא םעש
דע-לג אהת ,הינד רכיכ - וז רכיכ" :תובהלתהב ארק ומואנ ףוסב .הלענה
,םייפכ תואיחמ לוקל םייתסנ םואנה ."םימעה ינש ןיב המקרתנש תודידיל
.ןוירוג ןב דוד , לארשי תלשממ שאר המבל הלע וירחאו
לע ינדה םעה ךא ידוהיה םעל ורזע םיבר םימעש רמאו שיגדה ןוירוג ןב רמ
איה לארשי תריב ,םילשוריש רמא םויסב .ידוהיה םעה תלצהל רזע וכלמ
.דחאכ םידוהילו םירצונל השודקה ריע
םילמה תא אשנש טלשה לעמ טולה תא הינד תלשממ שאר ריסה ףוסבל
םישנא תוארל ונל ןמדזנ ובש דמחנו הפי סקט הז היה ."הינד רככ"
.םתומכ תוארל ונל ןתינש הדיחיה תונמדזהה וז ילואש םידבוכמו םיבושח
(ב"כשת 'א רדאב 'ב , 6.2.1962,"ונלש ץראה")


       דומעה שארל הרזח
םילשוריב "חלמ תירב"
קקח לצרה
םרכה תיב א'ח התכ
(15.6.1962) ב"כשת רייאב א"י ,"ונלש ץראה: "ךותמ

דמעמב .הריבה ירעשב ןיינעמו דמחנ סקטב יתחכנ םידחא תועובש ינפל
- הגות רמ ,הידבש תלשממ שאר ינפ תא םילשורי ינומה ולבק יגיגח
.לפאה לילב וריהזהש תוקובא ואשנ םירענ ינומה .רדנלרא ףויטירפ
.תובוצק תוניגנמ הנגנו ןכה בצמב הדמע תימלשוריה רעונה תרומזת
רדנלרא אצישמ .בהלנה ימלשוריה ןומהב רדס וטילשה םירטוש תודיחי
שבח אוה .סקטב וחכנש םישיאה ןיבמ הרימתה ותמוקב טלב ותינומ תא
ולביק תורעוס םייפכ תואיחמב .הרחרחש הפילח היה ושובלו םייפקשמ
רככ תא עצב םולש שיא יכדרמ רמ ,םילשורי תיריע שאר .םיחכונה ותוא
- הגות רמל רסמ םיאורקה לכ תוחכונבו רככה ךותל חלמ הרז ,םחלה
.רדנלרא
רדנלרא ולע סקטה םייתסנשמ ."חלמ תירב" הנוכמ הז יתרוסמ סקט
.רככה תא ובזע סקטב וחכנש םיבר םישיא תיוולבו םתינומל ותייערו


       דומעה שארל הרזח
תיתדע הילפא
קקח רופלב
(21.11.1961) ב"כשת ולסכב ג"י , "ונלש ץראה" :ךותמ

רבעל ונינפ "רשנ" תצובק ,ונא .הנשה שאר לש ינשה םויה ברעב הז היה
,םידרפס םידלי שי ונתצובקב .םיזנכשאה תדעל "ןטרגניו" תסנכה תיב
.םירחאו םיזנכשא
המשו איה תדחואמ ונתצובק .תיתדע הילפה ונירבח ןיב העריא אל םעפ ףא
.(םיננור תנוכש ירענ) ר"שנ
םינפב ונתוא הלביקו תסנכה תיב תלעב הדמע תסנכה תיבל ונסנכנשכ
.רבדה ונל ררבתנ הרהמב ךא ךכל הביסה תא ונעדי אל הליחתב .תומעזנ
.הצובקה שאר םג ןכו חרזמה תודע ןב אוה הלאה תורושה בתוכ
- "!םשל תונפל םילוכי םתאו ירויפיטנומב תסנכ תיב םידרפסל שי"-
ונרמאו תכלל ונבריס .ונתצובקבש םידרפסה םידליל ןטרגניו 'בג הרמא
ונתאמ השקבו הלש לע הדמע איה ךא .הלאכ תועד םילבקמ ונניאש
רפסמ םילמ הרמא םיאצוי אל ונאש התארשכ .ונמכסה אל .קלתסהל
תסנכה תיב תלעב איהש רמאו ונילע קעצ אוהו .דחא םדאל שידיאב
.םוקי הנוצרו
.םעזו המיח יאלמ ונאצי
םידרפסל תסנכה תיבב ?םויה דע לארשיב תיתדע הילפה תמייק עודמ
םיזנכשאה תא םילבקמ ונא ,ךפיהל .הזכ רבד םייק אל ירויפיטנומב
...הז םיחא בירמ וקיספיש לארשי לכל עיצמ ינא .תוחותפ תועורזב

(ב"כשת ולסכב ג"י 21.11.61 ,"ונלש ץראה")


       דומעה שארל הרזח
לזרב רעשו ןבא תמוח םע רפס תיב
קקח לצרה :רייצ קקח רופלב: בתכ
סנאילא רפס תיבב רבעשל םידימלת

(2.1.1962) ב"כשת תבטב ו"כ "ונלש ץראה" :ךותמ
אוה .םילשוריב (םירבח לארשי לכ) ח"יכ בוחרב אצמנ סנאילא רפס תיב
הסינכהו רפסה תיב תא הפיקמ הרידא ןבא תמוח .םידימלת 500 -כ הנומ
רשא שמשה ןתנוי דמוע רעשה חתפב .לזרב רעש ךרד איה רפסה תיבל
.םידומילה םוי םייתסנ אל דוע לכ האיציה תא םידליה לע רסוא
דסונ אוה .האמה לבוי תא גגח הרבעש הנשבו 1860 תנשב דסונ רפסה תיב
יתב המיקה וז הרבח ,"סנאילא" המשו תיתפרצ - תידוהי הרבח ידי לע
.תויברע תוצרא רפסמב םג רפס

.ך"שת תנשמ וז הרשמב ןהכל לחה רשא ,ןגרט רמ אוה רפסה תיב להנמ
.ןייטשרבליז ילתפנ רמ רפסה תיב שארב דמע וינפל
לע בטיה םידקוש םידליה .תיתפרצ 'ה התיכמ םידמול הז רפס תיב ידלי
.ההובג הז רפס תיבב הלכשהה תמרו םהידומיל
תא תוורל ידכ "םיזרבל" םידליה םיצר רועישל רועיש ןיב הקספהב
אוה םידליה לע בוהאה ירקיעה קחשמה .בר אוה םש קחודה .םנואמצ
םידליה ."םיבנגו םירטוש" קחשמל דואמ המוד הז קחשמ ."םימסוק"
אוה ןהכ רמ .ןהכ דוד אוה תולמעתהל הרומה .למעתהל דואמ םיבהוא
.דואמ ותוא םיבבחמ םידליהש ריעצ םדא
הרומ .רלקניו תרבג איה המש ריכזהל ינא הצור רשא תורומה תחא
תועצה םימעפ רפסמ רבכ הל ונתנ .התוא םיבבחמ םלוכ ךא ,איה תרגובמ
םכל רפסל תובר יל שי ...ןלבקל הצור הניאו ןתוא החוד איה ךא ,היסנפל
.העיריה רצקת ךא הז רפס תיב לע

(ב"כשת תבטב ו"כ , 2.1.62 ,"ונלש ץראה")


       דומעה שארל הרזחקקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©