הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

םימואתה לש םכרדב תונחת

םיינויצה תומשהו קאריעב הדילה 
םילשוריב תודלי 
רעונל םיימלוע ך"נת ינתח 
תונותיעה תצעומל הנלבוק 
דוכילל הרזח - 1987 
בינו עבג דגנ הביד טפשמ 
תוגלימו םיסרפ 
םיינויצה םירפוסה לש תובדנתהה תומזוי 


םיינויצה תומשהו קאריעב הדילה
תומשה רשפ
רופלב דעו לצרהמ
םידרפסה דעווב יתורפס עוריא
דומעה שארל הרזח


םילשוריב תודלי
םילשוריב םימואת
ח"יכ רפס תיב
דומעה שארל הרזח


רעונל םיימלוע ך"נת ינתח
רעונל ימלוע ך"נת ןתחכ רתכוה םילשורימ קקח רופלב
ך"נתב ינימ'ג עצבמ
ונגס - לצרה ,ןתח - רופלב
םינתח ינש הלדיגש םאה
הרוכבה תא לטנ קקח ימואתב ריעצה
םימואת לזמב ןודיח
םיינשה םיבוט
דומעה שארל הרזח


תונותיעה תצעומל הנלבוק
תונותיעה תצעומ תונקסמ
דומעה שארל הרזח


דוכילל הרזח - 1987
התיבה םירזוח
תונערופ םרטב תודחאל זוע
(בתכמ) לופר
דומעה שארל הרזח


בינו עבג דגנ הביד טפשמ
קקח םימואתל ערה תונושל ומליש דציכ
דומעה שארל הרזח


תוגלימו םיסרפ
קקח םימואתל סרפ תוגלימ
ןושרה ירה םש לע םייתורפס םיסרפ
רואה תרישו םימואתה תריש
דומעה שארל הרזח


םיינויצה םירפוסה לש תובדנתהה תומזוי
תילארשיה הרבחב םירפוס תוברועמ
ךרדה עצמאב םיבוט םישנא
דומעה שארל הרזח


קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©