הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

םימואת לזמב ןודיח
ןורוד םהרבא

דועב - םוצע היה ימלשוריה "ךייר" ןויסנפב חתמה, תואמצעה םוי
,תורענהו םירענה 22 .ידוהי רעונל ימלועה ך"נתה ןודיח חתפיי םייתעש
תונכהה תא םיכרוע ,הז ערואמ דובכל לבת יווצק לכמ ואבו וצבקתהש
ןיב בטיה הב שוחל היה רשפאו הבר התייה תוחיתמה .תונורחאה
ךפה רשא ,"םרכה תיב" תנוכשב ןולמה לש תוקירומה תואשדמה
.םהיוולמלו םיפתתשמל "םינומיא הנחמ"ל םינורחאה םייעובשב
ה"כשת רייא 16.5.1965 ," ע"נדג הנחמב" :ךותמ

הירציוושמ ןוזלסוי האל ,ןנערתהל ידכ חלקתה יאקירמאה בולוקוס השמ
םעפב וארקו הנורחא הרזח ושע םיפתתשמה ראש וליאו התלמש תא הצהיג
לכה םא תקדוב , הכירדמה ,המחור .ך"נתה ןמ םיקרפ המ עדוי ימה
רמ .בוטב םישיגרמ םלוכ םאו תוצהוגמ תונבלה תוצלוחה םא ,הרושכ
- "ןודיחה לש אבאה"ו ןורחאה עגרה לש תוארוה קלחמ יארחאה ימרכ
,ןודיחה ךרענ ונוגריאבש ,ע"נדגה לש יתדה ךוניחה ןיצק ,ןהכ השמ ן"סר
.החלצה םהל לחאמו םינחבנה תא דדועמ
,"יעבט לדוגב" ך"נתה ינתח תא ריכהל ונאצי "ש"ה תעש - העש התוא
םימואתה ,רבכשמ וניעדוימ ונילא וולנ .םנקנק לע תוהתלו םתיא חחושל
םה דחא דחא ."וניחראמכ" ושמישש קקח רופלבו לצרה םיימלשוריה
אנ : שדחמ םירמוא םה םעפ לכבו םינחבנה תרשע תא ונינפב םיגיצמ
תלכ - רלזייה הרובד ,דיתעב ימלועה ך"נתה ןתח - יצרא ןב יגח ,ריכהל
...'וכו ךיתעב ימלועה ך"נתה ןתח -ןהכ השמ , דיתעב תימלועה ך"נתה
קקח תיבל םימואתה לא תמוערתב אובל ונלוכי ןכמ רחאל תועש שמח
ןמ שיאש םושמ ,היצרופורפ שוח לכ ודביא םהש ךכב םתוא םישאהלו
ראותב הכז אל דיתעב ך"נתה ינתחכ םהילע ואבינ רופלבו לצרהש םינחבנה
קקח רופלב ...זרכוה ידוהי רעונל ימלועה ך"נתה ןתחכ ןכש .הז דבכנ
.םייתעשב ונממ שישקה ,לצרה אלא היה אל ונגסו
אל ונא ךא ,רופלב ונינפב לצנתה - "ך"נתה ןתח היהאש יתנמאה אל"
.יזוחמה ןודיחה ינפל דוע "וילע ונמש" ונלש יטרפה "וטוט"ב יכ ,ונעתפוה

!םכינזוא הנקזחת
הטשוק המיבה .הארשה ריתעו םשור בר היה "םעה תיב"ב סקטה
,לצרה חסונ לגדה - ןבל לוחכ עקר לע בהזה יבכוכ העבשב -הידדצב
ינודיח תמסיס תובהזומ יתבר תויתואב הרהז הנממ קנע תליגמב הזכרמבו
."הלילו םוי וב תיגהו" :ך"נתה
וליפאו ,הינכותה הרשיבש יפכ ,תיתפומ תונקיידב ךרענ החיתפה סקט
- רוציקב ,םינמזה חולב ודמעו הרצקב וכרב ,ןועשה תא וחכש אל םימאונה
.ליחתה סקטהו הלשממה שאר לבקתנ תורצוצח תעורתב !חרפו רותפכ
תא םיספות םהו דחא דחא םיפתתשמה תא ןימזמ , 'ץיברוג םקימע החנמה
ימואלניב סרגנוק" ןיעמ ,ולגד לע שיא שיא המבה ןימיב םהיתומוקמ
םייסנכמו תיאצח ,הדיחא תשובלתב המבה לע ולע םינחבנה לכ ."רעונל
יליגרת" ירפ ,רשי רוטבו םיפוקז םידעוצ םלוכ ,תונבל תוצלוחו םיהכ
.םייעובש ךשמב "רדס
ןגס דמוע םיטפושה שארב .םה םג םיארקנ תואישנה ישנאו םיטפושה
- תואישנה שארבו ,"תימואלניבה ןושלה" לעב ,ןבא אבא הלשממה שאר
תא חתפ ןמייז יזוע רענה .ןוירוג ןב דוד ...ארקמה רקחל הרבחה גיצנ
יא ,ליגרכו .ארקמה ימעטב והיעשי לש םימיה תירחא ןוזח תאירקב סקטה
םיחרואה ינפ תא הכרבב םדיק ןוירוג ןב .םימואנה לע חוספל היה רשפא
דעצ לכ לע ך"נתה תא שוחל רשפא ץראב קר יכ םהל רפיס אוה ,ל"וחמ
,בגא .התונבלו הב בשייתהל ,הצרא תולעל םיפתתשמה לכל ארקו ,לעשו
- ןב הנופ עבק ךרד : "הגצהה תא םעפה ול ובנג" םיילארשיה ך"נתה ינתח
"תרבעל" םתוא שקבמו םיילארשיה םינתחל ך"נת ןודיח לכ תחיתפב ןוירוג
ןח ואצמ ,יצרא ןבו קקח - לצרהו רופלב ,יגח תומשה םעפה .םמש תא
ןושל עבטמ לשב רקיעב הרוכזה ,תיתרגש הכרבב חתופ ןבא אבא .ויניעב
."!םכינזוא הנקזחת - ל"הצ ילג לעמ ןודיחל םיניזאמה לכל" עבטש השדח
"םינהוכה" - דימת ומכו ,ןושארה ןחבנה םש תא תפלוש הנטק הדלי
.שארב
?םה ימ ,םילשורימ 'ה רבדו הרות אצת ןויצמ יכ ואבינ םיאיבנ ינש
.יצרא ןב םע דחי םיפתתשמה ריעצ ראותב קיזחמ הינטירבמ (15) ןהכ דוד
לארשי לע םלוח אוה זאמו ינשה םוקמב הכז הינטירבב ךרענש ןודיחב
תושגרתההו בטיה עדוי אוה הבושתה תא .ך"נת יקוספ ןנשלמ קסופ וניאו
.תודוקנ יתשב הכוזו "הכימו והיעשי" : הרצקב הנוע והשכ ולוקב תרכינ
ךרבתנ טבש הזיאו תשוחנו לזרב יררה םייוצמ לארשיב יכ ןיינמ -
?תשוחנבו לזרבב
.הבושתה תא אוצמל הסנמו וחצמ תא טמקמ סיראפמ (17.5) ןהכ ןועמש
לצא םיישדוח ההשו הנשכ ינפל ץראב רקיב ףקשוממהו המוקה הבג רענה
םות םע טילחה אוהו ויניעב ןח האצמ דואמ לארשי .קמעה לדגמב םיבורק
קיפסה אוהו לזמה ול קחיש .ל"הצל סייגתהלו הצרא תולעל וידומיל קוח
.תפרצב ך"נתה ןודיחב חצינש רחאל - עבקש דעומה ינפל דוע ץראב רקבל
עגרב לבא ,הנעמ אלל ראשית הלאשה יכ םיחוטב לכה .הימוד לש הקד
.הנוכנ בישמו רכזנ ןועמש ןורחאה
םירבוצ םירחתמה בור .תודוקנ תופדור תודוקנו הבושת תפדור הבושת
.תודוקנה םומיסקמ תא
יתש אבה - וילענ תא ץולחל הווטצנ שודק םוקמב דמעש ימ -
.תואמגוד
לאוש "?ןוכנ ,לארשימ אוה" .תוטשפב בולוקוס השמ הנוע "עשוהיו השמ"
םיחוטב לכה תירבה תוצרא םשה עיפומ ומש תחתש תורמל .ונינכש ונתוא
ויתובושתבו ולש "ירבצה" אטבמב ,ושובלב רכינ רבדהו ,ילארשי אוהש
השמ .ןיטולחל העט אל ךכ בשחש ימו .תוריהמבו תוטשפב תוחסונמה
אוהו הנשמ הלעמל רבכ ץראב אוה ךא ,תירבה תוצרא תא ,םנמא ,גציימ
םייתנש ינפל .הנבי ץוביקבש "הנביד םרכ" תבישיב דמולה "קינצוביק"
םיבר םימ ומרז זאמו" ,ןושארה סרפב הכזו ב"הראב ןודיחב ףתתשה
."ןודיחל יתוא וחלשו יב ורכזנ ןכ יפ לע ףאו" ,השמ רמוא ,"ןדריב
,"ינימש דע ישיש" :הנע ,הכזי םוקמ הזיאב ןכל םדוק ותוא ונלאששכו
.יעיבשה םוקמב רבד לש ופוסב הכזש םושמ ,"לוב" עלק אוהש רבתסמו

תורורצ הרוי תיקקחה הנוכמה
םישקבתמ םעפה .ינש בוביס ליחתמו תולאש לש ןושאר בוביס רבע
,ץמאו קזח :םינוש םייוטיב לש יכ"נתה םרוקמ תא תוהזל םינחבנה
ויתודג דע אלמ ,חור רצוק ,לודג םויה דוע ,עמשו תכסה ,םינורתפ םיקולאל
רופלבל התנפוהש הלאשב ןומט ןודיחה ףוסב שחרתיש המל זמר .דועו
?"הלעמו ומכשמ" רמאנ ימ לע :קקח
"הלעמו ומכשמ" אוה יכ ןיחבמ להקהו ,תולקב רופלב הנוע ,"לואש לע"
.םינחבנה לכמ הובג
םינחבנ הנומש המבה לע םיראשנ הקספהה רחאל .ןושארה בלשה םת
.רבוג םלואב חתמה ,דבלב
לארשי ךלמ לע רפסמ רחא בותכו םינקז תצעב לואשל רמוא דחא בותכ-
.הלא םיבותכ ינש אבה ,םינקז תצעב עמש אלש םושמ שנענש
דעומ אוהו חתמב דמוע וניא ,לארשי לש יצראה ך"נתה ןתח - יצרא ןב יגח
םוקמב הכזו דולב יצראה ןודיחב םיקקחה תא חצינ יגח .וז הלאשב
תא בטיה ןיבמ אוה .תובורמ יגח לש ויתועידי .וינגס ויה םהו ,ןושארה
.םעפ אל הילע בתכנ רשא יצרא תחפשמ ןבל האיכ ,וינמכמב טלושו ך"נתה
תיצחמ לע קר תונעל חילצמ אוהו והולישכה חתמהו תושגרתהה ,לבא
."ךל ורמאיו ךינקז ךדגיו ךיבא לאש" :רמואו הלאשה
ןומטה "ץפנה רמוח"ב להקה ןיחבמ היינשה הבושתה תא שפחמ ודועב
וחיטבה ך"נתה ןודיחל המדקש םיאנותיעה תביסמב , םנמא .וז הלאשב
לע ףא .תויטילופ תויעבל תוזמרמה תולאש הנייהת אל יכ ,תולאשה יחסנמ
םג .תואישנה שארב בשיש "ןקזה" לא ושאר תא להקה הנפמ ,ןכ יפ
תמיב לע בשיש , ןבא אבאו ,עיציה לש הנושארה הרושב בשיש ,לוכשא
ך"נתה רפסב וינפ תא עיקשמ "ןקזה"ו ןוירוג ןב רמ לא םיטיבמ ,םיטפושה
.וינפלש
איבנ :הלאשה לש התומדב ןזאתמ יטילופה לקשמהו תוקד יתש תופלוח אל
לארשי דיתע יכ אבינ רחא איבנו הרוכיבו לוכשאל רשיו דיסח לישמה דחא
?םה ימ ,ןפגכ חורפל
ךויח ךייחמ לוכשא - עיציה לש הנושארה הרושה לע םייניעה תונפומ םעפה
.ונוצר תועיבש תא ריתסמ וניאו בחר
ןמ וקתינ םינחבנ השולש :הנומתה ,רתוי וא תוחפ ,תנמתסמ הז בלשב
הנוכמה" ירחא תונריעב בקוע רוביצה .ךיליירפ רתסאו םיקקחה - ראשה
םהשכ .אילפהל םימוד םיקתוע ינשב המבה לע העיפומה "תיקקחה
הבושת לכ תחתופה ..."ןכבו" הלמה תומדב קורי רוא קלדנ דימ ,םילאשנ
לש תורורצ תוריהמב הנוכמה "הרוי" הירחאל דימו ,םיחאה ינש לש
,ךיליירפ רסא םג ."תודוקנ יתש"בו םייפכ תואיחמב םימייתסמה םיקוספ
תוידוסיב ךא תויטיאב ,תחלצב הדי תנמוט הניא ,תיטפמיסה "תי'גני'ג"ה
.הדוקנ רחא הדוקנ תרבוצ איה
.רמגה בלשל "שלושמ"ה ליפעמ ינשה בלשה םותב ,םנמאו
י"ל 1000 תונב תוגלמב תוכזל םינושארה תשמח ויה םיכירצ תינכותה יפל
השמ - םיינש ישישהו ישימחה םוקמב ודמע ינשה בלשה םותב .תחא לכ
םיטילחמ ,תוצעייתה ירחא .לארשימ יצרא ןב יגחו הינטירבמ ןהכ
.תוגלמ שש קינעהל םיטפושה
יכ םהילע הקזחו תפסונ הגלימ גישהל םיבייחתמ ןוירוג ןב דודו ןבא אבא
.וחילצילארשיב חרזאתהל הטילחה רתסא

תודוקנ 21.5 ךיליירפ רתסאלו קקח רופלבל :תוהזה תולאשה רות עיגה
תולאשה רוזחמל ןושאר הלוע רופלב .תוחפ הדוקנה תיצחמ - לצרהלו
:רמוא אוהשכ תצקמב ותוא גיפמ ןבא אבא .רבוג םלואב חתמהו עבוקה
רופלבו םוטא רדחל ורבעוה םינשה ."ודדובתי לצרהו רתסאש דע ןיתמנ
:תולאש שולש לאשנ
יוביר דחוימב שגדומ ןויצ לש דיתעב הניינב לע איבנה ירבדב (1
יתש אבה .היבשות
?תואובנ
אלא םיטפוש רפסב אלש םירכזומ םיטפושה ימיב תוערואמ ולא (2
םיאיבנב
?םינורחאו םינושאר
בקעי תחת החינהו לארשי ץרא לכ תא ה"בקה לפיק הדגאה יפל (3
!?עודמ םיקומינ ינש אבה :וניבא
ןיבמ אוה םיטפושה ןמ זמר ירחא .הנושארה הלאשה תא ןיבמ וניא רופלב
, םיעוט םירודכ םבור ,םיקוספ לש "תורורצ" הרויו הכלהכ אלש התוא
אוהו "לוב" ועגפ םיינש ךא .תויולג ץוביק לש הרטמב תועטב םיעגופה
.תודוקנה 4 -ב הכוז
16 לכ תא ול ונקיהש םיחטמ הנומשב רופלב ביגמ היינשה הלאשה לע
.הנורחאה הלאשה לע בישמ אוה תולק התואבו תוירשפאה תודוקנה
רגיפש ,ומואת ויחא ,םנמאו .ך"נתה ןתח אוה רופלב יכ לכה םיעדוי התע
, ךיליירפ רתסא ןכו הנושארה הלאשה תא איטחמ ,הדוקנ יצחב וירחא
יראתב םיקפתסמ םהו - תואבה תולאשה יתשב םג תודוקנ תדבאמה
.םינגסה
תיטנדוטסה הכוז ישילשה םוקמב .םיסרפה תא קינעמ הלשממה שאר
וינב "יטיסרבינוי הבישי"ב הקיטמתמו הימיכ תדמולה רעשה תינומרע
.("קוש" ונפטח "הבישי תרוחב" איה יכ רתסא ונל הרפיסשכ) קרוי
ירחא" .ןמז זבזבל רתסא הבריס ןודיחה ינפל םינחבנה תא ונרקיבשכ
לכ וליעוה אלו ,ונל הרמא ,"ןמז יל ןיא וישכע ,תוכלמה יצח דע - ןודיחה
ןויסנפה ןמ סובוטואב העיסנה תעשבו סקטל תורזחה תעב םג .וניתורצפה
הנמיסו ך"נתב הנייע ,רוביצה ןמ השורפ רתסא הבשי "םעה תיב" םלואל
ןיב תואוושה תכרוע איה יכ , ונל הריבסה רתוי רחואמ .םינוש םינמיס וב
לצא ןמז לש "ןולח" לכ אלימ ך"נתה .םימעפ רפסמ םיעיפומה םייוטיב
רבתסמו ,תירבה תוצראב ןודיחב התכז זאמ תונורחאה םייתנשב רתסא
ראותה - "ך"נתה ןתח תינגס" ראותב התכז איה .יאדכ היה דומילהש
איה ןודיחה ירחא .רעונה ינודיחב וילא העיגה ל"וחמ הרענש רתויב דבכנה
הנשה ןמ יכ ,תיגיגח הריהצמו ונילא תשגינ איה :התחטבה תא תמייקמ
,תירבעה הטיסרבינואב הקיטמתמו הימיכ דומלל התעדב ךליאו האבה
.לארשי תנידמ תיחרזאכ
אוהו רופלבל "ךלה" םעפה ."םיקקח"ה םיכוז םינושארה םיסרפה ינשב
םויה לבא ,לצרה ומידקה םימדוקה םינודיחה לכב .ך"נתה ןתחכ רתכוה
ליג תועמד םיחומ קקח הדיעס אמאו ארזע אבא .תורצויה וכפהתנ אקווד
ידילי ,םימואתה ינש .םיסרפה תא םהל רסומ הלשממה שארש העש
םוחשה םרועב ,םפוג תודימב ,םהינפב קר אל אילפהל םימוד ,קאריע
דצ קר הווהמ ך"נתה .םהיתונורשכבו םהיתויטנב םג אלא רוחשה םרעשבו
הריש יבתוככ תויתורפסה םהיתויטנב רקיעב םיעודי םהו , םהייחב דחא
לש םיריעצ םיבתככ םישמשמ םה הנשכ הזמ .תויאנותיעה םהיתומישרבו
ומכ ,יכ"נת ריש תומדב תודכלתמ תובהאה יתשו שי .קר אלו ,ע"נדג הנחמב
.הז ןותיע יפד לעמ םישדוחכ ינפל םסרופש "םיפואה רש" לצרה לש וריש
ךוניחה ןיצק יבגל .םלשנו םת ידוהי רעונל ינשה ימלועה ך"נתה ןודיח
ןודיחה תארקל "קוניזה תוא" והז וירזועו ןהכ ןרס בר ע"נדגה לש יתדה
תוכזל ןיינועמ םכמ ימ םאו ,תוליחתמ תונכהה .םייתנש דועב ךרעייש אבה
ורמאנש תונורחאה םילמה תא בטיה רוכזי ך"נתה ינתח לש הברה הליהתב
.לוכשא יול םואנ - "!בטיה ודמל - רמאל רמאי רעונה ינב לאו" ןודיחב

(16.5.65 ,"ע"נדג הנחמב")קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©