הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

הרוכבה תא לטנ קקח ימואתב ריעצה
שרב םחנמ

; ידוהיה רעונה לש ך"נתה ןתח ראותב לומתא הכז קקח רופלב
תינקירמא הריעצו ויחא ורתכוה וינגסכ
7.5.1965 ה"כשת רייאב 'ה, "תונורחא תועידי" :ךותמ

,םימלשוריה ך"נתה ינואג ,םימואתה םיחאה ינש ןיבמ ריעצה ,קקח רופלב
תודוקנה לכב הכז אוה .ידוהיה רעונה לש ך"נתה ןתח ראותב שמא רתכוה
לצרה ,יצחו העשב ונממ רגובמה , ויחא .ןחבמה יבלש לכב תוירשפאה
,יצרא ןב יגח .ינשה םוקמב הכזו דבלב תודוקנ 4 -ב וירחא רגיפ ,קקח
ןיטולחל טעמכ טטומתה ,ונוחצנל ואבנתה לכהש לארשי לש יצראה ףולאה
.ישימחה םוקמל אלא עיגה אלו ןודיחה לש ןורחאה בלשב
הבישי"מ תינניח תיטנדוטס ,ךיליירפ רתסא התכז היינשה תינגסה ראותב
,ןחבמה לש םינושארה םיבלשב םנמא ,הקירבהש ,ב"הראב "יטיסרבינוא -
תולאשה שולש לכ לע בישהל חוכ הרזא אל ,קקח לצרהכ , איה םג ךא
.ןורחאה בלשב
ראותה תאו ישילשה םוקמה תא הל וקינעה לכה ךסב הרבצש תודוקנה 35.5
.ינשה ןתחה לש ןגסה
.היבשות יוביר דחוימב שגדומ ןויצ לש דיתעב הניינב לע איבנה ירבדב"
.וז הלאשל ,הל שי תוירשפא תובושת שמח ."איבנה ירבד תא ןייצ
רופלב קר .ןרוקמ טוטיצ ךות ,םייתש לע תוחפל בישהל ושקבתנ םינחבנה
.תשקמ ץחכ הבושתה תא הרי אוהו תאז עדי קקח
םינושאר הןיבמ השישו םקופיס לע ואב ךכ לכ וחילצה אלש הלא םג םלוא
תיינקל וא לארשיב םהידומיל ןומימל תחא לכ י"ל 1,000 ךסב תוגלימ ולביק
.םירפס
ועיגהו (19) תודוקנ רפסמ ותוא ורבצ יצרא ןב יגחו ןהכ השמש ןוויכ
ךא לומגתה ותוא םהינשל קינעהל חרכה היה ,ישימחה םוקמל םהינש
תיריע ידי לע ומרתנש ,תוגלימ 5 קר ודמע תנגראמה הדעווה תושרל
.הלשממה ידרשממ המכו םילשורי
שאר ןגס , ובייחתה םוקמב וב ?תישישה הגלימה תא תחקל ןינמ
,ןוירוג ןב דוד רמו ,םיטפושה רבח שארב בשיש ,ןבא אבא רמ ,הלשממה
ונניא -ורמא - ןיידע" .תישיש הגלימ איצמהל ,תואישנה שארב דמעש
חטבוה ךכ .םתובייחתהב ודמעיש םהילע הקזח ךא ."ןכיהמ םיעדוי
- ו םילארשי םה תוגלימב םיכוזהמ השולש :תוצופתהו לארשי ןיב ןויווש
.תוצופתהמ ואב םירחא 3
רקחל הרבחה ר"וי ,והירבג םייח ר"ד ."םינהוכ"ה ויה םיליחתמה
לאשנה תא לרוגב התלעה הנטק הדליו תולאשה תפטעמ תא שיגה ,ארקימה
.ןהכ ןועמשו ןהכ השמ ואב וירחא .ןהכ דוד : ןושארה
המבה לע הלעשכו ,ורהוז לכב קקח רופלב הלגתנ םדקומה בלשב רבכ
היה אל אוהש אלא .תודוקנ 13.5 ותחתמאב ויה רבכ , "םעה תיב"ב
רגיפ רוכבה ויחאו ךיליירפ רתסא םג הרבצ קוידב הזה רפסמכ ,ידיחיה
.דבלב הדוקנה תיצחמב וירחא
יוטיבה רוקמ תא ןייצל , הלאשה קקח רופלב לש וקלחב הלפנ םניחל אל
,הזה םונצה ילבבה רענה היה הלעמו ומכשמ ,ןכא יכ ."הלעמו ומכשמ"
.ךכ לכ תוידוהיהו תויחקפה ,תודקויה םייניעה לעבו רועה םוחש
אבא רמ זירכה "תודוקנ יתש" .םלוכ טעמכ ונייטצה םינושארה םיבלשב
םה םידמעומה 22 לכש היה המדנ םיתיעלו ,הז רחא הזב טעמכ ןבא
םהמ והשימ םשו הפ קרו דחא הרומ יפמ ודמלש ,תחא התיכב םידימלת
תושק תולאשה ושענ - םיבלשה ומדקתהש לככ .הבושתה ןתמב השקתמ
תרוק לש םילג וררועו תוקירבמ ,תועלוק ויהש ןלוכב הוושה דצה .רתוי
."םעה תיב" םלוא תא אלימש ברה להקה לצא הוודחו חור
ןמ אצוי אלל ןלוכ - ויבלש לכ לע ןודיחה ליבשב ונכוה תולאש ףלאמ הלעמל
תדעו זכרמ שמישש רפוסו ךנחמ ,רעש ףסוי לש ולמעו וחור ירפ ללכה
.תולאשה
םיניינע לע םיזמרו םיזר תואלמ ויה ןה ךא תוילאוטקא תולאש ויה אל
המ .תובדנתהה תנש ןמיסב ודמע תואמצעה םוי לש תוגיגחה .םילאוטקא
תובדנתה ייוליג לע תורבדמה תולאש רסירת יצחכ סינכה ?רעש השע
תויולג ץוביק לעו לארשי יחדינ לע תולאש םג הלא ויה .ך"נתה תפוקתב
.המואה דוכיל לעו םיטבש ןיב האנק תעינמ לעו
הלאש חסינו רעש אופיא ךלה .ןוירוג ןב דוד ,"ןקזה" בשי המבה זכרמב
ןב יגח בישה רשאכ .םתצעב לואשל הצועיה הצעה לעו ןויסנ ילעב םינקז לע
לוכשא יולו - להקה לכ הנפיה ,הדוקנ דיספהו הלאשה תיצחמ לע קר יצרא
לע בשיש ,המערה ףוסכ "ןקזה" יפלכ םהינפ תא - וכותב ןבא אבאו
רשיו דיסח לישמה דחא איבנ :חפוק אל לוכשא לש וקלח םגש אלא .המבה
לוכשא ."ןפגכ חורפל לארשי דיתעש , אבינ רחא איבנו ,הרוכיבו לוכשאל
.וינפ לע בחר ךויח הלעה עיציב בשיש

םימוגמג ילב
םיגהונה ,םירגובמכ אלש .ןחבמה ךשמב הררש תיתימא תיביטרופס חור
וליג ,םתעידי רסוחב םג שממ םהינרופיצב זחאיהל םירקמה תיברמב
אלש הרקמב ובישה - "עדוי ינניא" .בל ץמוא לש רתוי הבר הדימ וניריעצ
- ועדי רשאכ .םתעד לע דומעל וסינ אלו וחקמתה אלו וחכוותה אל .ועדי
.םגמגל וסינ אל - ועדי אל רשאכו .ומגמיג אל
ואילפהש םידמעומ הרשע המבה לע וראשנ ןיידע ןושארה יופינה ירחא
םעפה הבלוש איה ףאש ,הדגאב תורצואבו ך"נתה ינמכימב םתואיקבב
השולש אלא רמגה בלשל ורתונ אל , ינשה יופינה רחאל םלוא .ןחבימב
לע תונעל םיכירצ םה התע .תינקירמאה ךיליירפ רתסאו םימואתה - דבלב
ןיבמ הנושארה הלאשה תאז התיהו .דרפנב דחא לכ תוהז תולאש שולש
שארב רופלב תא הריאשהו םיחאה ינש ןיב הדירפהש ,תולאשה שולש
רשפא לקנב אלש ונעדיו - רעש הדומ - השק הלאש התייה וז" .הגסיפה
בישה אוהו ,ךיישלא היחי ברה ינפב התוא 'ונצרה' יכ םא ,הילע בישהל
לש תואיצמה חרכה התייה אל תאזכ הלאש .תוירשפאה תובושתה תא
דע עורז יבולש תכלל וכישמי אמש . 'םיקקח'ה ינפמ ונששח .הזה ןודיחה
.הערכה לש תולאש גיצהל חרוכ םע תובורמ תועש ךשמיי ןודיחהו ףוס ןיא
תועש שולשכ רובעכ ןחבמה תא םייסל ונלוכיש ,ףוקזנ וז הלאש לש התוכזל
."דבלב
?"ונולשכ" ירחא רוכבה חאה שיגרמ ךיא
ונב םגש - רופלב רמא - רבדה הארנ" .האנש - האנק לש ץמש ןיא
."ריעצ רובעי ברו" קוספה ,לוכיבכ םייקתנ
אלו םוד םלאנ לצרה רשאכ , רופלב לש וינפ לע רעצה היה רכינ ,תאז םע
.הקספהה תעב וב רעג - "!?תינע אל דציכ" .הלאשה לע בישה
ובשיש ,קקח אמאו קקח אבא ,םימואתה ירוה לש םרשואל ץק היה אל
םהינב לש תובושתהו תולאשה ירחא תונריעב ובקעו הנושארה הרושב
לע םירוה תוואג האר אל - םתחמשב םתוא האר אלש ימו - םירשכומה
"..םירוה בל חמשי םכח ןב" .םלועמ םהינב
תואובמב םירפא רעשבש ,םתיבל םימואתה ורזח םיצירעמ להק םיוולמ
.םילשורי
,םימואתה ורמא - "לבקל ונלוכי אל וזמ הפיו וזמ הבוט תדלוה םוי תנתמ"
.לארשי תנידמ לש ןושארה תואמצעה םויל ךומס , הנש 17 ינפל ודלונש

(7.5.65 ,"תונורחא תועידי")קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©