הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

םינתח ינש הלדיגש םאה
הירורב .א
18.5.65 ,(945) "השאל": ךותמ

ירבדב טטיצ לוכשא יול .הנבלה ותירולבב רשואב ענענ ןוירוג ןב דוד
:הענכהב עידוה ןבא אבא ."זוע תדסי םיקנויו םיללוע יפמ" תא הליענה
."וז הלאשב רתוי תתל רשפא יאש ןוויכמ תודוקנ יתש"
ימואלניבה ך"נתה ןתח רתכב ,תואמצעה םוי יאצומב , קקח רופלב הכז ךכ
הינש תינגסכ .תונגסה רתכב קיזחהו ,וירחא רגיפ אל ומואת .רעונל
.יקרוי וינ בר לש ותב ,ךיליירפ רתסא הרתכוה
ףזנ .הז תא הז דדועלו םחנל םיהזה םימואתה ולחה ,תודדומתהה רחאל
בותכש תחכש ?הבושתה תא תעדי אל ךיא" :לצרה ונגסב רופלב ןתחה
תא לליהו ,רעטצה אל רוויחה לצרה . '?יצורפת לאמשו ןימי יכ' והיעשיב
".ךל עיגה .אלפנ תייה" :יצחו העשב ונממ ריעצה ,ומואת
,קקח ארזע באה .היתועמד תא ריתסהל התסינ ,קקח הדיעס , םאה
,םהידליל וקשנ םה .תחנ הוורו ומפש תא לסליס ,תוריפו תוקרי יאנוטיס
.םהילעמ דרפיהל וצלאנ דימ ךא
םע םתוא וחקל" .םאה תרפסמ ,"םימואתה תא יתיאר אל ,ןודיחה זאמ"
תמרמ תינומ החקל ונלש החפשמה .ץראה יבחרב םילויטל םיפתתשמה לכ
ואר אלש ,דואמ םירעטצמ םה .םילשוריל עסינ , הללאשניא :הרמאו ןג
םימואתה .יתיכב תולילה לכ ,רמגנ לכהש החמש ינאו .לצרהו רופלב תא
שארה לע תדחפמ ינא .םידמול ,םידמול דימת .רואה תא םיבכמ אל
.םיבבוש ויהיש ,ןושיל וכליש ,תצק וחמשיש הצור .םידומיל בורמ םהלש
."םינשייב ,הככ םינידע םה לבא .תוכמ םהל םינתונ םא וציבריש
םיסבכ לש המירע .םילשורי תואובמב ןוכישב תררוגתמ קקח תחפשמ
אל" .םאה תרמוא ,"דבל לכה השוע ינא" .םיחרואה רדחב תססונתמ
ןמזה לכ .דובעל ןמז ןיא וישכע ,לבא .ילש רשואה םה םידליה .תננואתמ
הכירצ יתייה ,ןודיחל ודמלשכ .םיאלפנ םימואתה .םשה ךורב ,םיחרוא
."לוכאל ךירצש ורכז אל ,תרחא .םתוא ליכאהל
אבא םהל הנק הז" .הביתכ תנוכמ תבצינ ,הרידה ירדח תשולשמ דחאב
."םידליל רבד"ל םיבתוכ .םיאנותיע תויהל םיצור םהינש .הנתמב םהלש
רפסה תיבב ,תיעיבשב םידמול .רפסה תיבב ריק ןותע םישוע םה וישכע
םידימלת קר םידמול םש .םרכה תיבב ,הטיסרבינואה דילש ןוכיתה
.םייטרפ םירומ םהל יתחקל אל םעפ ףא .המשנה לע יל בוט .םינייטצמ
,קקח תרבג :יל רמוא ,לגס ןודא ,הרומה .הכלמ ומכ רפסה תיבל האב ינא
?ץיקב ילש םימואתה םישוע המו .בוטה רמוחה תא יל תתנש תא וז
."ףסכ ךוסחל דובעל םיכלוה

הנע אל םכח סומע

ןבה" .םאה תרפסמ ,"ריעצ ליגב יתנתחתה" .דדגבב ודלונ םימואתה
ךכ רחא ,לבא !םייניע הזיא .דואמ הפי קונית היה ,סאילא ,ילש ןושארה
םוקמב יל ןת .םיהולא אי :יתרמא .יל באכ דואמ .רגפמ אוהש וניאר
ילש ןטבב יתשגרה .הככ היה הז .םיחלצומ םיינש הזה סופיטה
, לבא .ךל המדנ קר הז : יל רמא אוה .אפורל יתרמא .םיינש םיצצורתמש
הברה ואר אל דדגבב לבא ,המל תעדוי אל ינא .העוט אל ינאש יתעדי
םיברעה .תוארל ואב םלוכ .עונלוק ומכ יתייה ודלונ םהשכ .םימואת
,שארב ןויער יל איבה הז .םינויצ ינש ונל האיבה תאז :ורמא םינכשה
.רופלבו לצרה םהל יתארק זא .לצרה לע ,רופלב תרהצה לע יתעמש
תויהל הצור .טרואב וישכע דמול אוה .הדוהי תא יתדלי הנש רובעכ
הנומש תב הנליאו הרשע םיתש תב הניר .ץראב ודלונ תודליה .סדנהמ
םג , אמא :תרמואו תיבב םויה לכ הנטקה .תובוט תודימלת ןה םג .יצחו
ףתתשי אוה .רגפל הצור אל הדוהי םג .יארת ,הפולא םעפ היהא ינא
."םייתנש דועב , ישילשה ימואלניבה ןודיחב
םינודיח םינגראמ ויה םה .םתודליב דוע םימואתל האב ך"נתה תבהא
תיב להנמ ידימ םיסרפ םילבקמ םה .הנש ידמ ,הנוכשה ידלי ןיב םינחבמו
תויחה ןגב ןודיח הזיא היה" :םירצוי תוואגב העידומ קקח אמא .םרפס
."תונעל עדי אל אוהו ,םכח סומע תא הלאש ולאש םימואתה .יכ"נתה
ורגיפ יצראה ןודיחב .ןולשכה םצעמ בוטרוק גזמנ תירחסמה החלצהה לא
לצא ןושיל ונכלה .םהב העגפ הלפמה .רחא רענ שרי רתכה תאו ,םימואתה
תרחמל .הלילה לכ ונשי אל םימואתה" .םאה תרמוא ,"ןג תמרב םיבורק
ולשכי םאש , יתדחפ .באכי בלהש יתיצר אל .םילשוריל רוזחל וצר
אלש ,םיפולא ויהת אל םתא :הנווכב יתרמא זא .עגפי הז ,ימואלניבב
."וידרה תא חותפל אלו טקש ושקיב קר םה ,לבא .הזל ופצת
****
תובינע ילב

הלחה וישכע קר .תורצויה תא הליחת הפילחה םתדלוי - םמא וליפא
הריכמ ינא ךכו ,ןשה תא ורבש םהמ דחאל" .רופלבו לצרה ןיב לידבהל
, קותשל אל תרמוא ינא .האנקמ םירבח םהל םיציברמ םימעפל .ותוא
."ירמגל רחא והשמ .רבג אוה הדוהי ,םיעדוי אל םה , לבא .ריזחהל
?ךרוצה תעשב תוכמ םהל תקלחמ התיה םולכ ?המצע םאל סחיב המו
,םידמחנ ויה דימת .םתוא יתיכה אל םעפ ףא" :תדגנתמ קקח הדיעס
.ריעצ ליגמ ורייצ
דירפהל רשפא יא .דחי םה דימת .ךתוא ורייצי ףכיתו , םדיל יבשת
לע םיבשוי ויה ,יל יחלסת ,םינטק ויהשכ .דחא לספס לע םיבשוי .םהיניב
אל .הבוט המשנ םהל שי .ינשה םג- הלוח דחא .דחא ןמזב םיריס ינש
אל ,עונלוקל וליפא ותוא םיחקול .םהלש רוכבה חאב םישייבתמ
םיפתתשמה לכ ומכ ,ןודיחל הבינע תחקל םהל יתרמא .ללכב םיציוושמ
המ תרפות ינא .םידגב םישקבמ אל .ומיכסה אל לבא .ץראל ץוחמ
."הפי םישובל םלוכ ויהיש .דבל רשפאש
םיסרפ - תונוש תוכירכבו םילדגב ך"נת ירפס םיציצמ םירפסה ןוראמ
,אריפש רוטקוד ,םהלש להנמה" .םינוש םינודיחב םימואתה ורבצש
ףלא תא .דואמ בוט הז .םניח דומלל םידליל ןתיש רמאו יילא לצליצ
יל התיה .הטיסרבינואה ליבשב קנבל סינכנ ,לבקי דחא לכש תורילה
אבא תא ,ןוירוג ןב תא .הלשממה שאר תא המבה לע תוארל הלודג החמש
םה .םהמ ולעפתהו ילש םימואתה לע ולכתסה םיבושחה םישנאה לכ .ןבא
ןיאו ןתח ןיא ילצא ,לבא .הפי ךכ לכ םיעדוי רבכו ,הרשע עבש ינב קר
קר .םולכ יל תפכא אל .ףסכ הכירצ אל ינא .םיבוט םהינש ילצא .ןגס
,ול רוזעל םהמ שקבמ אל םהלש אבא .םיאירבו םירשכומ ויהי םידליהש
.תוקריו תוריפל םהלש שארה תא וסינכיש הצור אלו ,השק הדובעהש עדוי
םה ךיא .הוואג הברה ילש תונבהו םינבהמ יל שי .ודמליש רקיעה
ידכ ,ך"נת תצק דומלל ליחתא .יל םיענ אל רבכ וישכע !םירפס םיבהוא
."םישוע ילש םידליהש המ ןיבהל

(18.5.65 ,945 רפסמ ןוילג ,"השאל")

קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©