הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

ונגס לצרה ,ןתח - רופלב
רוציב עשוהי

ך"נתה ןודיחב םינושארה תומוקמה ינשב וכז םילשורימ םימואתה ינש
קרוי וינב ךיליירפ רתסא - ישילשה םוקמב - :רעונל ימואלניבה
7.5.1965 ה"כשת רייאב 'ה 'ו םוי ,"בירעמ" :ךותמ

,קקח תרבג וז התייה .הזה תואמצעה םויב העוסש שפנמ הלבס תחא םא
הימואת ינשמ ימל העדי אל רשא ,חרזמה תודעמ תיסופיט המוחר םא
, רופלבו לצרה , םהינש .ידוהי רעונל ימלועה ןודיחב הייכזה תא לחאל
.ונגס ינשהו ןתח דחאה ,וב וכז םהינש - הל חווד ףוסבל .ופתתשה
רבצש ,לצרה ונגס - ומואת תאו ,תודוקנ יצחו 45 רבצש , רופלב תא יתלאש
המ : ןושארה ונגסו ימלועה ך"נתה ןתחכ ורתכוהש רחאל דימ ,תודוקנ 41
?ך"נתב םכיתועידי תא לצנל ידכ ,ורגבתת רשאכ תויהל םיצור םתא
ךניא :םיבלענכ ופיסוה דימו .םיאנותיע : דחא הפ האב רשא הבושתה
?"רעונל בירעמ" לש םיבתכ ונחנא יכ עדוי
ףלא לש םידומילה תגלימ תא ולצנת ךיאו :םרקחל יתפסוה , ךכש ןוויכ
, לצרה דיגת :ונגס לצרה לא הנפ ןתחה רופלב ?וישכע םתיכז הב ,תוריל
ינא .חוטב אל דוע ינא :םוגמג ךותו סוסיה רחא קספ ןגסה לצרהו ?המ
יתרבצ אל ?יאנותיע תויהל ליבשב םיאתמ הז ,דיגת .םיטפשמש בשוח
.תאזה הלאשה לע בישהל המ יתעדי אל יכ ,תחא הדוקנ וליפא
**
עפש קקח ןודא .םהיבא ןבומכ היה ,םמצע םימואתה ינשמ רשואמ רתוי
רמושו תידדגבה הדעה ןב תוריפו תוקרי לש יאנוטיס אוה .קדצבו ,תחנ
.תרוסמ
,ןורשכב קמחתה אוה ?בוט רתוי ך"נת תמאב עדוי ךינב ינשמ ימ :ויתלאש
וננוכתה רשאכ ,השק ודבע םה .םינייטצמ םהינש ,יל ןימאת :ובישהב
ויה אל םא ,ינשה תא דחא ונחב ןמזה לכ .הלילו םמוי הזה ןודיחל
וכרע רבכ םינטק ויה רשאכ .לוכאל םיחכוש ויה ירה ,לכוא םהל םיאיבמ
אמאל וליאו .םיחבושמ תוריפ ,ןכ .תוריפה הלא ,הנה .הנוכשב םינודיח
לכ , םירדווסה תא רבכ ושבלת : תחא הגאד קר ,םייתעבש דוע תרשואמה
.ץוחב רק ךכ
ישילשה בלשב .בלל תעגונ שממ הלאה םימואתה םיחאה ינש תווחא
תא גישה אוה .םילאשנה ןושאר רופלב היה ,תוהזה תולאשה לש ,ןורחאהו
רסייתה הז רשאכ .לצרה ויחא לש ורות עיגה וירחא .תודוקנה ברימ
טרמ , הבושת אצמ אלו ויתועבצא תא ססכש תורמלו ,הנושארה הלאשב
השעמל הכז רופלבש תורמלו .תונבצע בורמ ושאר תורעש תא רופלב
רחא וב ףזנ ,וז הדיחי הלאש לע תונעל עדי אל לצרהש ינפמ ןושארה םוקמב
ןימי יכ" והיעשיב בותכש תחכש ?הבושתה תא תעדי אל הז ךיא :השעמ
םייתפש תכישנ ךות תיעגירה החכישה לע לצנתה לצרה ?"יצורפת לאמשו
.תונגסב קפתסהו - םייפתכ תכישמב קר בישהו
לשו ונגסו הלשממה שאר לש םכותבו ,םייניע תוגוז תואמש העש תאז לכו
.תובבל הבושה , יתימא םירוענ םות ןכא .םהב תוצוענ ויה ,ןוירוג ןב דוד
**
תוצרא 11 -מ ונילא ואבש תורענהו םירענה 19 - מ ונלעפתה , תמאה ןעמל
.ןודיחב וכזש םימואתה ןמ רשאמ רתוי דוע
עומשל לבא .תויהל ךירצ ךכ .אתובר וז ןיא ,ך"נת עדויה ילארשי רעונ
סיראפמ ,לואירטנוממ ,קרוי וינמ םיידוהי םיריעצ יפמ םג הבוט תואיקב
וא תוחפ תפטוש תירבעב ונע םלוכ .בלה תא םמיח שממ הז - לסירבמו
.םילמ םהל ורסח םשו הפ יכ םא ,רתוי
הריעצ .קרוי וינמ הדומחה ךיליירפ רתסא הלוגה יאב לכ לע התלעתה
תצפה שארב דמועה ינקירמא בר לש ותב איה וז ראות תפיו תינומדא
יכ בותכה ףא לע .תינקירמאה ןילופורטמב רשא ןטאהנמב ונלש "סדנוב"ה
תונעדי החיכוה איה ירה ,"תולפת הדמיל וליאכ ,הרות ותב דמלמה לכ"
קר אל איה .תונגס לש ראותו ןודיחב ישילש םוקמ הל האיבה רשא תגלפומ
אל רשאכו .םעט בוטבו ןחב םג תאז התשע אלא ,תולאשה לע תונעל העדי
אבא רשאכו .(םילארשיל דוגינב) תאז רמול השייבתה אל , הבושת העדי
,תילגנאל הלאש הרובעב םגרתל הל עיצה םיטפושה רבח ר"ויכ ,ןבא
...קיזי אל הז : רומוהב הבישה
ללכב לכותש הליחת הבשח איה םא , 17 -ה תב ךיליירפ רתסא תא יתלאש
,הבישה איה .תודוקנ 35.5 הגישה איה רבד לש ופוסב ירה .ןוחצנב תוכזל
התיה ןאכ יתופתתשה םצע .תאזכ תורשפא לע יתבשח אל :הבר תועינצב
היה רבכ ,חצנל תורשפא יל שי יכ ףוסבל יתשגרה רשאכ .ןוחצנ יליבשב
.ךכל יל םישורדה תוחוכה תא זכרל ידכ ידמ רחואמ
הילעש , תורילה ףלא תגלימ םע השעת איה המ .ץראב ינשה הרוקיב והז
הל ןיא יכ החיכומ איה הלש תשגדומה "תינילקורב"ה תירבעב ?ןאכ לצנל
ךכ רחא .תורגבה תוניחב תא הקירמאב רומגל הכירצ ינא וישכע :תויעב
תישילשה הנשב .הקיטמתמו הקיסיפ - ?המ .'גלוקב םייתנש דמלא
הגלימה תא לצנא זאו םילשוריב הטיסרבינואב ידומל תא ךישמהל אובא
.ברעה יתיכז הבש
ליבשב אל לבא ,דומלל ךישמא :תקחוצ איה ?ך"נתה לע אהי המו
גנול הבישי"ב השכר איה הלש יחכונה ןעטמה תא יכ רבתסמ .םינודיח
."דנליא
טושפ הז .ךכ ארקנ קר הז .הבישי אל תאז : ףיסוהל תרהממ איה לבא
."הבישי תרוחב" הניא איה .העטנ לב .ידוהי רפס תיב
**
,םירגובמל ימואלניבה ןודיחה רשאמ רתוי דוע , הזה ןודיחה יכ יל המדנ
.תירבעב לכה להנתמ ידוהיה רעונה לצא .םיווש םיאנתב להנתמ וניא
תא הכלהכ וניבה דימת אל הלוגה ןמ רעונה ינב יכ ,בטיה שגרוה םלוא
ומגרת םירקמ ינשב קר .םירבסה שקבל ושייבתה םה בורל .תולאשה
.תידרפסל םעפו תידנלוהל םעפ - תולאש
רבחמ .הלוגה יריעצ יפלכ ןגוה היה אלש תולאש לש גוס היה - תינש
לע םירוגשה םייוטב" לע תולאש לש המלש הרדיס ןיכה רעש .י תולאשה
הלעי רשא לכ" "עמשו תכסה" ,"יחל הכ" - ןוכנ .םרוקמל לאשו "וניפ
םויה תפשב םירוגש םייוטיב תמאב םה - "לודג םויה דוע" ,"גלזמה לע
'וכו ילי'צו הילטיא , תפרצ ,הירציושמ תרוחשתה ינב םלוא . ונלש םוי
.םהיפב םירוגש םניא םייוטבה אליממו םוי םוי ייחב תירבע םירבדמ םניא
הלאשה יכ קספו ,תחא םעפ תואישנה ר"ויכ ברעתה ןוירוג ןב דוד םנמאו
.תנגוה הניא "חור רצוק" יוטיבה רוקמ לע
םירוענה ינב לש עדיה תוודח לש רדהנ ינחור ןגפמ הז היה לכה ךסב םלוא
שאר טטיצש יפכ .ויתודג לע אלמ ונלוכ בל יכ דע ,רתאו רתא לכמ ונלש
."זוע תדסיי םיקנויו םיללוע יפמ" : הליענה ירבדב לוכשא יול הלשממה

(7.5.65 ,"בירעמ")
קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©