הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

"ך"נתב ינימ'ג עצבמ"

םינושארה תומוקמה ינשל ועיגה קקח רופלבו לצרה םימואתה
.יזוחמה ך"נתה ןודיחב
16.3.65 ,"בירעמ": ךותמ
ארג .ע תאמ
םושלש וחכנש םידימלתהו םירומה וצצולתה - "ך"נתב ינימ'ג עצבמ"
םילשורי זוחמל רעונל ך"נתה ןודיח ךרענ וב ,ןויצל ןושארב עונלוקה םלואב
ןודיחב םתוא ושיגפה ,ללחב םימואת שיגפהל םוקמבש אלא - זכרמהו
...יכ"נת

םושלשו , הנש 17 ינפל םלועה רואל וידחי ואצי “ך"נתה ימואת" ינש
רבצש ,קקח לצרה זרכוה יזוחמ ףולאכ .הדוקנ תיצחמ םהיניב "הדירפה"
. תודוקנ 24.5 רבצש ,קקח רופלב ,םואתה ויחא זרכוה ונגסכ .תודוקנ 25
םהרבא םייח ,הווקת חתפב "ןורושי" רפסה תיב דימלת היה ינשה ןגסה
.תודוקנ יצחו 18 רבצש

תורורצב תובושת
רחא הזב ולע ,תורוחש םייניעו םיינריע םינפ ילעב םירענ ,קקח םימואתה
.םיטפושה תולאשל םהיתובושת תא "תורורצ"בו ףטשב וטלפו המבה לע הז
רבג ופוסב ךא הווש תודוקנ רפסמ לע ץורמה לכ ךשמב ורמש רופלבו לצרה
.ויחא לע לצרה
וצחלו המבה לע תורחתה םותב ולע ,םימואתה ירוה ,קקח ארזעו הדיעס
תונובשחב דבוע קקח ארזע .םיכרבמה לש םהידי תא תושגרתהב
דחא .םידלי העברא דוע הב שיו ,קאריעמ התלע החפשמה .םילשוריב
.הסנרפ יישקב טבלתמ באהו קותישמ לבוס םידליהמ

"םינטפשמ וא םיאנותיע"
דילש ןוכיתה רפסה תיבב א"י התיכב םידמול רופלבו לצרה םימואתה ינש
,םילוחכ רדווסו םייסנכמ םישבול םהינש ,םילשוריב הטיסרבינואה
םהינש ,םייטסינמוה תועוצקמל םיטונ םהינש ,ףטוש רוביד םהינשל
םיבתככ התע םישמשמ םהינשו "םינטפשמ וא םיאנותע וא תויהל םיצור"
."רעונל בירעמ"ב
ךסב ירה" ...ויחא לע רפסל אלב ך"נתה ןתח לע רפסל השקש וניבת ןאכמ
םה דחיב ."הדוקנ יצח םהיניב הדירפמ" - הדיעס םאה תרמוא - " לכה
וישכע .ןושילו לוכאל ולדח םה ןחבמה ינפל םימי עובש .םינחבמל וננוכתה
."םיילמרונ םייחל ורזחי ! לאל הדות
.ב"יו א"י תותיכמ תורענו םירענ 12 ושגינ ןויצל ןושארב ך"נתה ןודיחל
תקלחמו ארקמה רקחל הרבחה ,ע"נדגה דוקיפ ףותישב ךרענ ןודיחה
חוריאב הדבכתנ ריעהש הארנ .ןויצל ןושאר תייריע לש תוברתה
תשולש .ארקמה רקחל ןוכמה םייק הבש רחאמ ןודיחב םיפתתשמה
הרבחהמ יקסמרבא ר"ד ,זכרמה דוקיפמ ,ןהכ השמ ןרס בר ויה םיטפושה
ןודיחה החנמ ,וררק רזעלא רמ ,ןוכיתה רפסה תיב להנמו ארקמה רקחל
תנמלא ,ןורק 'בג לש התכרב רבדב חתפנ ןודיחה .דלפשריה רמ היה
.ל"ז ןורק ןורהא ךנחמהו להנמה
דחיב דימת
הלחה ,היריעה תכרב תא איבה ,רנואל םעונ רמ , היריעה שארש רחאל
תואמצעה גחב םייקתיש ימלועה ןודיחל םיחצנמה תא ליבותש תודדומתהה
זאמ" הכ דע קבאמה תא םכסמ לצרה יזוחמה ך"נתה ןתח .םילשוריב
םינחבמל תולאש ףיסוהל וצלאנ םימעפל .וידחי ינאו יחא ונעגה דימתמו
וחילצה םעפה לבא .הווש תודוקנ רפסמל ונעגהש ינפמ םהב ופתתשהש
אוה יתוא אילפמש המ .יחא לשו ילש תועידיה ןיב לדבה עובקל םיטפושה
"...םתוא רדסל ונלוכי .וניניב וניחבה םה דציכ
)16.3.65 'ג םוי , " בירעמ")קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©