הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

רתכוה םילשורימ קקח רופלב
רעונל ימלועה ך"נתה ןתחכ
תישילש ב"הראמ ךיליירפ רתסא ; ינשה םוקמב קקח לצרה
'ו םוי, 7.5.65 , "רבד" :ךותמ
ך"נתה ןודיחב ןושארה םוקמב שמא הכז ,םילשורימ 17 ןב ,קקח רופלב
,לוכשא יול ,הלשממה שאר תוחכונב ךרענש ,ידוהי רעונל ינשה ימלועה
ויחא .םילשוריב "םעה תיב" םלואב ,ןיבר .י ףולא בר ל"כטמרהו
ךיליירפ רתסא הרענהו ינשה םוקמה תא ספת ,קקח לצרה ,םואתה
.ישילשה םוקמב התכז ב"הראמ

תעורתב חתפנ ,הינשה םעפה וז ךרענש ,ידוהיה רעונל ימלועה ך"נתה ןודיח
לשו ןוחטבה רשו הלשממה שאר לש םהינפ תא המדיקש ,תורצוצח
המיבה לע תולעל וארקנ ,תוצרא 12 -מ ,םיפתתשמ 22 -ש רחאל .ל"כטמרה
בותכ הילעש ,הרות רפס תייומד הזרכבו םיחרפב ,םילגדב תטשוקמה
הלשממה שאר ןגס לש ותושארב םיטפושה וספת - "הלילו םמוי וב תיגהו"
ותושארב ןודיחה תואישנ ירבח ולע םהירחא . םהיתומוקמ תא ןבא אבא
שאר ,ןוירוג ןב .ד לש םהיפמ ואשינ הכרב ירבד .ןוירוג ןב דוד כ"ח לש
.ןבא אבא הלשממה שאר ןגסו םולש שיא .מ םילשורי תיריע
- תולאש ירוזחמ ינש םהמ דחא לכבשכ -םיבלש ינשל קלוח ןודיחה
בלשה רחאל .תוהז תולאש שולש םינחבנה ולאשנ ובש ,יפוס בלשלו
רמגה בלשל השולש ולע םהמ ,םיפתתשמ הרשע המיבה לע ורתונ ןושארה
:םירפסהמ וחקלנ ןודיחה תולאש .תוהז תולאלש שולש ,דרפנב , ולאשנ וב
המגמ ןהב הרכינו ,הכימו סומע ,עשוה ,היעשי ,םירבד ,תומש ,תישארב
תובא ישעמל ושדקוה תולאש המכ .םירענ םירכזנ םהבש ,םיאשונ בלשל
.הדגאה רפסמ
לצרה ויחא , תודוקנ 45.5 -ב קקח רופלב הכז ןורחאה בלשה לש ומויסב
.תודוקנ יצחו 35 : ב"הראמ ךיליירפ רתסאו תודוקנ 41 רבצ
םה .םייתנש ינב םתויהב הנש 15 ינפל קאריעמ הצרא ולע קקח םיחאה
םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה דילש ןוכיתה רפסה תיבב םידמול
ך"נתה ןודיחב .תוקרי יאנוטיס אוה םהיבא .תיטסינאמוהה המגמב
הכזש ,יצרא ןב יגח וליאו ינשה םוקמה תא םיחאה ינש וספת יצראה
.ינשה בלשה רחאל ימלועה ןודיחב רשנ ,יצראה ך"נתה ןתח ראותב
.תועיבקב וב ופתתשהו 'םידליל רבד' יארוק יקיתוומ םה םתשולש
.ב"הראב ך"נתה תלכ ראותב ןכל םדוק התכזו 17 תב איה ךיליירפ רתסא


תוגלמ םילבקמ קקח םיחאה
לכל ןוחטיבה רשו הלשממה שאר קליח ןודיחה לש ומויסב ךרענש סקטב
וכז םינושארה תומוקמה ינשל ועיגהש םירענה .תופתתשה תדועת הרחתמ
ר"ד .םיהובגו םיינוכית םידומיל יכרצל דחא לכ תוריל ףלא ךסב תוגלימב
תיב יכ עידוה קקח םיחאה םידמול ובש רפסה תיב להנמ ,אריפש ריאמ
לצנל ולכוי םהו םהידומיל םות דע דומיל רכשמ םירענה תא ררחשי רפסה
יסרפ םינתחה ולביק ןכ .הובגה םכוניחל ןודיחב ולביקש הגלימה תא
.םירפס
ידומיל תא ץיפהל ןודיחה יפתתשמל הלשממה שאר ארק ותכרב ירבדב
לכ בייח רפסה םע תויהל ידכ" ןכש ,םהירוגמ תומוקמב תודהיהו ך"נתה
."רפסה דומיל תא שדחל רוד
רצלמ לבייפ 'פורפ ,ןבא אבא הלשממה שאר ןגס :ונמנ םיטפושה רבח םע
בר ןודיחה זכרמו רעש ףסוי היה טופישה ריכזמ .ןוריפ .מ ברה ףולא ןגסו
.ןודיחה עוציב לע יארחא היה רשא ,ע"נדגה דוקיפמ ןהכ השמ ןרס
לאומש ר"ד ,ןוירוג ןב .ד תסנכה רבח : תא הללכ ןודיחה תואישנ
.יבכרה קחציו הירא .ב דוד ,יקסבורוב לאומש ,רנילא רזעילא ,יקסמרבא

)7.5.65 , 'ו םוי ,"רבד")קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©