הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

תילארשיה הרבחב םירפוס תוברועמ

דערוא הנליא תאמ
1989 לירפא ,(338) "הכרעמב" :ךותמ
ונא .הממחב לדגה סיקרנ איה ונלש תינחורה הטילאהש םיתיעל המדנ
שפנ יפי לש יומיד תויבקעב תחפטמה המצעב תבהואמ הטילאל םיליגר
.תחתורה תילארשיה תואיצמה ןמ םיקתונמה
יומיד ךירפהל האבה תרגסמ קקח רופלבו לצרה ומיקה םישדוח רפסמ ינפל
:הז
ינרמוי ףוגב רבודמש הליחתב היה המדנ ."םיינויצה םירפוסה תצובק "
.ךכ אלש ררבתמ .םירוביד בושו םירובידו םיסנכו םינוידב רקיעב קוסעיש
קקח םיחאה ונפ ,םיבר םירפוס קלח וחקל םהבש םייצרא םיסנכ ינש רחאל
.היישעל
היישעב החוכש םינורחאה םישדוחב החיכוה "םיינויצה םירפוסה תצובק"
היפהפיכ היובשה תילארשיה הטילאל ןוויכ תאירק תיוותהב ,תיתרגיש אל
.םירחא םימע לש תוקוצמל הגאדב וא ינוציק םזילאודיבידניאב תמדרנ
יבושייב םימרכה תפירש תובקעב ןאכ תוחורה ורעס רשאכ 1988 ינויב
תובדנתהב ריצב ימי השולשל ואציו "םיינויצה םירפוסה" ומק ,העקיבה
םיבנעה תקופת תא וניש אל הלא ריצב ימי השולש .העקיבה יבושייב
תיגולוכיספה המחולל תילארומ המורת הז יצולח השעמב היה ךא ,העקיבב
תושק תועשב בר וחוכ תידדה תוברע לש רסמה .הדפיתניאה ימזויב ונלש
.הלאכ

למרכ לא תילאדב שגפמ
הנבה שגפמ קקח רופלבו לצרה םימואתה םיררושמה ומזי 1988 רבמבונב
תילאדב ךרענ שגפמה .םיזורדו םידוהי חור ישנאו םירפוס ןיב תורבדיהו
ףוסוי לש ותיבב תיזורדה תרוסמה בטימכ חוריאל וכז םירפוסהו ,למרכ לא
.תיזורדה תינויצה העונתה ר"וי ,ןיד-א רסאנ
הירוטסיההו תידוהיה הירוטסיהה ןיב האוושהב סנכה תא חתפ קקח רופלב
ברקב .תוצובקה יתשב תמייקה תידדהה תוברעה תסיפתו תיזורדה
שיקת םא רשא ,תשוחנ סטל םימוד םיזורדה"ש הרמיאה תחוור םיזורדה
טועימ לש תוליעפ ריכזה קקח ."וירבע לכמ לילצ עימשי ,דחא םוקמב וב
ארק אוהו ,יניתשלפה םואלה םע תוהדזהל וארקש םיזורדה יריעצמ
אוה םירצוי ןיב רשקו ,תורבדיהל חתפ חותפל םויה ןאכ ונאב " :םיזורדל
םלוכל תושגרתה םרג ןיד-א רסאנ ףוסוי ."חורל חור ןיב רשק לכ םדוק
ינוכית חרזמה ףונהמ קלח םה םידוהיהש שיגדה אוה .אשנש ינויצה םואנב
שי":םגתפב םייס אוה .וצראב ידוהיה םעה תייחתל ועייסי םיזורדהו
ללש אוה ."הירוטסיה םישועש םיעגושמ שיו ,הירטסיה םישועש םילמרונ
.יאניתשלפה םואלה םע תוהדזה לכ
ןמלסו יבלח חאבסומ ןכו ינורהא הדעו טחוש רינ םירפוסה םג םירבד ואשנ
ךכ רחאו , םהיתוריצימ וארק םיזורדו םידוהי םיררושמו םירפוס .'גארפ
םע ושגפנ םה .היפסועו למרכ לא תילאד לש ךוניחה תודסומב רויסל ואצי
היה ילמס .ןוקור ובא ןלסאר ךיישהו רהאז יכאז ךיישה הצעומה ישאר
םש ,(למרכ לא תילאד רפכב ) טנפילוא תיבב םייתסה ףתושמה רוקיבהש
םימי םתואב היהש) רבמיא ץרה ילתפנ ידי לע "הווקתה" ןונמהה רבוח
.(טנפילוא סנרול רס לש וריכזמ
,ןש ילדגמב םייח םניאש "םיינויצה םירפוסה" בוש וחיכוה 1989 ראורבפב
"תוברועמ םוי"ל ואצי םירפוסה .תילארשיה הרבחה תוקוצמל םירע םהו
.רומע לואש כ"ח ריעה שאר םע הלועפ ףותישב ,קמעה לדגמ חותיפה ריעב
הלועפ ףותישל וכזו ,ןיזוגור ףיקמה ןוכיתה רפסה תיבב ועיפוה םירפוסה
םיידוסיה רפסה יתבב םירפוסה ועיפוה ןכ .ןרוא םהרבא להנמה לש
רפסה תיבב םגו ,"םכילע םולש"ו ,"ןיגב הזילע" , "ןולא לאגי" םייתכלממה
םירפוס םע שגפמ לש םויל וכז םידימלתה ." י"ראה " יתדה יתכלממה
.תורפס לש המעט םתוא ומיעטהו ץראה לכמ םהילא ואבש
הצעומה ירבחו רומע לואש וחרא , תותיכב םידימלתה םע שגפמה רחאל
הדוה ריעה שאר .תיגיגח ברע תחוראב םתוא ודביכו םירפוסה תא ולש
םיאבש םירפוס לש ןפוד תאצוי הצובק וזש רמאו םתמזוי לע םירפוסל
םירפוס םיאב ןאכ .לבקלו תחקל םיאבש םישנאל םיליגר ונא " .תתל
תותיכה ןמ וילא ועיגהש םידהה ,וירבדל "...ףסכ םירפוס אלו תתל םיאבש
...דוע לש םעט םע וראשנ םידימלתהו ,םישגרמ ויה
םירפוסה וררוש הכ דעש רמא ,םיינויצה םירפוסה תצובק ר"וי ,קקח רופלב
העיגה התעו , םיבשומהו םיצוביקה תמקה לש םיסותימה תא םיררושמהו
םירוסייה ךרד תא ,חותיפה ירע תמקה לש אלפומה רופיסה תא רפסל העשה
.םש םיבשייתמה לש הרובגהו
םירפוס קלח וחקל םיינויצה םירפוסה תצובק לש םישגפמבו םיעוריאב
השמ ,ןוזניוול הניר ,רדה הינט ,דרומ ארזע ,ןמטוב ללה :םהיניב ,םיבר
,ינציד ימר ,טחוש רינ ,לאירומ לאקזחי,ןוה בר הנרוא ,ידע ןב הנשוש ,תונרג
הריש ,לג הילד ,קזב בקעי ,ינורהא הדע ,קוטשנייו הרפש ,ןיילק הנילדא
.םירחאו לרוג ןתנוי ,יקסרבט
קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©