הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

ןושרה ירה םש לע םייתורפס םיסרפ

םעטמ ןושרה ירה םש לע יתורפסה סרפב םיימעפ וכז קקח רופלבו לצרה
הריש רפס לע סרפה ןתינ -1973ב .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה
תבהלש תאצוהב רואל ואצי םירפסה ינש . יתורפס רקחמ לע -1975בו
.םלשורי

ג"לשת תנשל ןושרה ירה םש לע סרפ
םירישה רפסל
הבהאה תורוא רפס
: קקח רופלבו לצרה תאמ

:(1973) ג"לשת תנשל ןושרה ירה ש"ע סרפה יטפוש תעד תווח
איה םהירישב שגרה תעבה .טלוב יריל ןורשיכב םיננוחמ קקח םיחאה"
.םתוינושארבו םתוטשפב םינייטצמה םיזע םייומיד תעפושו הקומע
,תיכ"נת תרוסממ תעפשומה ,הננער תיעצמא יתלב היווח םירישב תשגרומ
אלו סנואמ אל ,ינטנופס שומיש לש תלוכי ידכ דע ,הילע םינומא םירבחמהש
."שודנ

ה"לשת תנשל ןושרה ירה םש לע סרפ
יתורפסה רקחמה רובע
יקס'צידרב יקרפ
: קקח רופלבו לצרה תאמ

: (1975 ) ה"לשת תנשל סרפה יטפוש תעד תווח
תודוסי ףושחל ידכ שי קקח רופלבו לצרה םימואתה לש םרקחמ ךרדב"
הניפ ןבא .יקסב'צידרב ףסוי הכימ לש ותריציב םיבושחו םיניינעמ
,םידגונמה תודוסיה לש םפוריצב אקווד יכ החנהה תשמשמ םתדובעב
תואיקב .יקסב'צידרב תריצי לש הדוס ןומט ,ןאכמ יתימהו ןאכמ יתרוסמה
תרכה ,םדקה ימע לש םיסותימבו םהיגוסל םיידוהיה תורוקמב הריתי
סותימה ןיבל הריציה ןיב סחיה תלאשב תורפסה רקחמ לש תונושה ויתושיג
הבוציע יכרדל תיתורפס תושיגר לכל לעמו , קיודמו רורב , חצ ןונגס,
."קקח םיחאה לש רפסב וידחי ורבח הלא לכ - הריציה לש הניינבוקקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©