הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

וקלוח "דעיל די" תוגלימ עשת
יתפרצה רחסמה רש דמעמב

היסורמ םליא-שרח ןעדמ ,דחא לכ י"ל ףלא 70 ךסב םיסרפה ילבקמ ןיב
קקח רופלבו לצרה םימואתהו

רגתא האל תאמ
12.5.1980 "תונורחא תועידי" :ךותמ

שקעתה ןבה לבא , אפור היהי ונבש הצר השנלב -ןיטשולב לסרמ לש ויבא
םלוא .באה ןטר ,"ריווא יקסעמ סנרפתת ךיא עדוי ינניא" .תמוסרפב קוסעל
-100ל ונוה עיגה רבכ 25 ליגב :עיתפה ,יתפרצ ידוהי, השנלב -ןייטשולב
היזיוולט תנחת ,םוסרפ ידרשמ לעב ,גלפומ רישע אוה םויכו ,ראלוד ןוילימ
.םירוטסגרד לש תשרו
םיכרעל וכפה הרטמב תוקבדו ןוצר חוכ םירוזשה ,ולש םירוענה תונורכז
םיריעצל תוגלימ קלחמ אוה הנש ידמש , ךכל הביסה יהוז : וייחב םיחנמ
ץוחמ וניהש דעי םיחפטמה ,םילודג םיעצמא ירסח, (35 ליג דע) םירשכומ
.עובקה םקוסיע םוחתל
שולשב .תויפוריא תוצרא ששב תוגלימ השנלב -ןיטשולב קלחמ הנש ידמ
ןרקמ תחא לכ י"ל ףלא 70 תונב תוגלימ קינעהל טילחה תונורחאה םינשה
."דעיל די" היורקה ולש
האנה ותב תא השנלב -ןיטשולב ומיע איבה ,תסנכה ןכשמב ךרענש ,סקטל
.תפרצ לש הכאלמהו רחסמה רש ,היטרש סירומ :דבכנ חרואו לשימ

תויחו הקיזומ
םיכוזל םיסרפה וקנעוה םיבר םיחרואו תסנכה שאר בשוי ןגס דמעמב, ךכו
:םייחב דחוימ דעי לעב אוה םהמ דחא לכש ,םיאבה
יעדמב ר"ד ,היסורמ שדח הלוע - יקסבנאק ירטימיד ר"ד
.םכחותמ העימש רישכמ חותיפ : דעיה .םליא שרח, הקיטמיתמה
תורפס) .א.מ ראות ילעב דדגב ידילי םימואת - קקח רופלבו לצרה
."ןושל יקוידו ינוקית" רפס תאצוה : דעיה . (ארקמו
.הקיזומב תיזואוטריו תומלתשה :דעיה .תינרתנספ - רוא ןמרכ
תיינקהל ישומיש רפס רוביח :דעיה .הקיזומל הרומ - רמה סירוב
.ז'גה תודוסי
.א"ת תטיסרבינואב היגולויבל הטלוקפה תרגוב - יותס היאמ
.רבה תויחל רוביצה בוריק :דעיה
תטיסרבינוא) היזיוולטו עונלוקל גוחה תרגוב - ירג (הטיד) תידוהי
.ץוביקה ייח לע יתלילע טירסת תביתכ : דעיה .(א"ת
:דעיה .לאלצב הימדקאב בוציעל הקלחמה תרגוב - רגרב הרוא
.תידוהיה תרוסמבו תוברתב םינגועמה ,םיטישכת חותיפ
.תירוקמ הנחלה : דעיה .ןיחלמ - ןמסלדנה ןד
האירקה תרות תיינקה :דעיה .הרומ - ןייטשנרוב םירמ
.םידליו רעונל תיתונמואה

םיטפושה תדעו

: םיטפושה ןיב .םידמעומ תואמ ךותמ םיטפוש תדעו הרחב םיכוזה תא
עוצקמ ישנאו ביבא לת ןואיזומ להנמ , ביבא לת תטיסרבינואמ םירוספורפ
ירבחו תפרצמ םיחרואה וקינעה םיסרפה תא .תונושה תויונמואה ימוחתב
והילא ,הנחוא ןינ'גו לופ , ןתיא רטלוו :ילארשיה ףינסה לע םינמנה , ןרקה
, סבירפ השמ 'פורפ םג םינמנ ןרקה ירבח לע .רנרל הילדו ןומיל לחר ,לט
.למרכ יסויו יקסבוקדוי בד, ןמאנ לבוי 'פורפקקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©