הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

בינ יבוק לש ערה תונושל ומליש דציכ
קקח םימואתל, קדצב , עבג ודודו
רמוע ןד תאמ

"תוחורה קדנופ" רמוע ןד לש רודמב ללכנ
3.12.1982 ("תונורחא תועידי" לש ןומוקמ) "םילשורי לוק" :ךותמ

תחת , ם"יתע תונכוס ןורחאה ישיש םוי ינותיעב הציפה התוא העידיה
רבחמ, :הטריפ 'קקמ םיחאה' ונוכש לע קקח םיחאל םייוציפ" תרתוכה
ותוא האיצוהש 'םדא' תאצוהו עבג ודודו בינ יבוק , 'ךחוגמ רפס' רפסה
םיחאה' רפסב ונוכ םתנעטלש ,קקח רופלבו לצרה םיחאל ומלשי ,רואל
ומכ .לקש 10000 ךסב ד"וע תחריט רכשו לקש ףלא 35 ךסב םייוציפ 'קקמ
תולצנתה תעדומ םסרופתו תיחכונה ותנוכתמב 'ךחוגמ רפס' קוויש רסאנ ןכ
"...תונותיעב
לש רפס הז .אוה ןכ ומשכ ,'ךחוגמ רפס' עבג ודודו בינ יבוק לש םרפיס
'ךחוגמ רפס' .יתוגה קמוע לכ רסחה ,רזכאו קפקופמ רומוה לעב ,סקימוק
לע ילכלכ לטיפק תושעל ,ל"ז 'שאר יוקינ' יטילפמ םיינש לש ןויסינ היה
הרסח 'ךחוגמ רפס' לש רומוהבש אלא .שאר יוקינ לש רבעה תליהת ןובשח
ךכ ,םואבנשריק יטומ 'שאר יוקינ' קיפמ לש תנווכמהו תמכחותמה ודי
ארוקהש דע ,ןושארה ודומעב יוצמ , רפסה לש דיחיה יטסירומוהה ןיינעהש
,ידמל תויליטנפניא תוחידבב ףוצר 'ךחוגמ רפס ' .טנטפה תא הלגמ
ןב ןד, ןניק סומעכ םינקיריטס לש םהיתוחידבל יוהד יוקיחכ תוארקנה
.רבצ ןועמשו ץומא
לקש 45000 םסיכמ םלשל 'ךחוגמ רפס' ירבחמ תא איבהש, קרפה
איה ותרתוכש ,רפסב ןורחאה קרפה אוה ,םטילקרפלו קקח םימואתל
ילארשיה ארוקהש ידכ .'קפנומה דנדיבידה תשרפב קקמ םיחאה'
,קקמ םיחאה לש םהירתסלקש ירה ,רבודמ ימב העטי אל ימלשוריהו
-םיקו'ג ) קקמ תופוג , םהיפוג דועב ,קקח םיחאל עיתפמ ןוימד םימוד
רופלבו לצרה םיחאה" לע רפסמ , הז קרפ לש השעמה רופיס .( םעה ןושלב
, "...לארשי תלכלכ תלצהל םייעבט לעה םהיתוחוכ תא לצנל םיעבשנה קקמ
ארוקה תא עבג ודוד ימושיר תרזעב בינ יבוק ךילומ ,ינויגה רשקה לכ אללו
דרי יב.יד.יא : ברעה ןותיעב המיהדמ העידי םיינשה םיארוק דחא רקוב"ל
םויא קדרבה , ביבא לת בלב , הסרובה ןיינבב" האצותהו "!תודוקנ -17ב
הלכלכהו הסרובה תלצהל 'קקמ םיחאה ' םיצלחנ , זאו ,"ארונו
םיללוצשכ םילוכתה םיימשה תא חלופ הזע הקירש לוק" :םיילארשיה
לילצהל 'קקמ םיחאה' םישלופ ןאלו ," יבנלא בוחר ןוויכל 'קקמ םיחאה'
עודיה טנלוקפסה לש ראופמה ונולח דעב םיצרפתמ םיינשה " :הלא לכ תא
, עתפומה קו'גה": ילכלכה ךפהמה תא םירצוי םה םשו , "גניאוי ק'ג רמ
."הבושתב רזוח הסרובה ירעש תא טטומל הסינש
דובכל תרעוס הרוהב םיצרופ םינטקה םיעיקשמה תובבר" : האצותה
יתאפב העונצ תיתפרצ הדעסמב" ךכמ האצותכו ,"...םורממ האבש העושיה
,"רצואה רש לש ותרבחב הלכלכה תלצה תא םיקקמה דמצ םיגגוח ריעה
" לצרהו , "תובוקר םינופפלמ תופילק םימעפ שולש" ןימזמ רופלב רשאכ
."שבוע רתוי יליבשב
"...רפיבה ףצפצמ עתפל" זאו , רודירא םרויל עיתפמ ןוימד המוד רצואה רש
ונילע ךא , החילס" העדוהב ,רודירא רצואה רשמ םידרפנ 'קקמ םיחאה'ו
החלצהב" : רמואו ודיב םהל ףנפנמ רודירא דועב, "!דדמה תא דירוהל
"!םיקקמה ייחא,
רפסב ךשמה" לע עבג תא בינ םינודאה םירשבמ ןורחאה רויצה תיתחתב
אל םלועל ,םידדצה ןיב ,יטפשמה םוכיסה לע ךמתסהל םאש ךשמה ,"אבה
.שומימ ידיל עיגי
תיארנ דציכ ,תואריהל הריטאסל הל רוסא דציכ המגוד הווהמ 'ךחוגמ רפס'
חצרל ןויסינ השמיש אלא ,בוטה םעטה תולובגמ השלג קר אלש הריטאס
םימואתה לש םהירישמ םשרתהלמ קוחר הלא תורוש בתוכש תורמל .יפוא
תושדח םימסרפתמה ,םינותיעה תוכרעמל םהיבתכממ אל םגו ,קקח
תודמע םיגציימ םהש הדבועבו - הלא לכב היה אלש ירה ,םירקבל
םשיפכהל -'ךחוגמ רפס' ירבחמ לש הלאמ תוקוחרו תונוש תויטילופ
.םעבטמ םיליעגמו םייוזב םירוצי : םשוריפ, העיבתה בתכ יפלש ,םיקו'גכ
.'ךחוגמ רפס ' ירבחמ םה הלא ,ועבטמ ליעגמו יוזב ןאכ והשימ םא
לע קקח םימואתה לש םהיתוינמ ואצי 'קפנומה דנדיבידה תשרפ'ב , םוכיסל
.האלמ םירעש תליפנב עבג ודודו בינ יבוק לש םהיתוינמ דועב ,הבוגהקקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©