הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

ןוויכ , קקח םיחאל לופר לש ישיא בתכמ םסרופ "רמשמה לע" ןותיעב
רבד לש ופוסב .דוכילל תופרטצה לוקשי אוהש ובתכמ יפ לע םשורה רצונש
."תמוצ" תעונת תא םיקהל טילחה אוה
לצרהו רופלב : לא
לופר :תאמ
19.11.1987 ,"רמשמה לע" : ךותמ
!םכל םולש
.בר ןויעב םכבתכמ תא יתארק
.םכירבדמ הברהב םיקדוצ םתאש חוטב ינא
תואבה תוריחבה תא תחקל םאש בשוח ינא
.קזח ,דחא ימואל שוגב תכלל זא
.לעופל אציי אל הז תוינונטק תוביסמש דואמ ששוח ינא
.םויה םג הז תא רמוא ינאו 84 -ב תוריחבה ינפל הז תא יתרמא
.םיכרד תשרפב יתוא דימעמ הזו "הייחת"ב השענל רשאב םיקדוצ םתא
ערה םה םויכ לבא ,םש יתייה אל םעפ ףא יכ ,דוכילל "רזוח" אל ינא
.וטועימב
.םכל בוט לכו םולש
.ןתיא לאפר 19.11.1987

םימואתהמ לביקש בתכמ לופר ריכזה עובשה "הייחתה" תצעומ תבישיב
"היחתה" תא בוזעל וטילחה עודמ ול ורפיס םה ובש ,קקח רופלבו לצרה
.דוכילל רוזחלו
רזח רשא , "הייחתה"מ רחא ריעצ רבח םיינשה תא םידקה ,עודיכ
יבגנה .ןהכ הלואג , לופר תבירי לש הנב ,יבגנה יחצ אוה אלה , "תורח"ל
.רימש הלשממה שאר לש הכשלה שארכ םויכ ןהכמ
גוליפה תבישי ינפל םידחא םימי קקח םיחאה לש םבתכמל בישה לופר
,דואמ םירורב םיזמר אוצמל רשפא לופר לש בתכמב טעמה ןמ ."היחתה"ב
אלא ,"הייחתה"מ ותשירפ ,םירופס םימי רובעכ וב טקנש דעצל קר אל
רבד לש ופוסב ףרטציש תורשפאה , רמולכ , םיאבה וידעצ יבגל םג ילוא
.דוכילל

(19.11.87 ,"רמשמה לע")
קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©