הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

!התיבה םירזוח
קקח רופלבו לצרה

,דיוויד - פמק ימכסה תובקעב דוכילה ןמ ושרפ קקח רופלבו לצרה
."הייחתה" לש גוליפה תדיעו ינפל םידחא םימי התיבה ורזח הנורחאלו
תודחאל זוע" אלמה רמאמה .ןאכ םיפשוח םה התיבה הרזחל םיעינמה תא
תורח יריעצ ןואטיב ,"ןוויכ תאירק" ןואטיבב םסרופי "תונערופ םרטב
.לארשי
1987 רבמצד, ח"משת ולסכ ,"םילשורי תורח" : ךותמ

ףינס ימיקממ ונייהו ,דיוויד - פמק ימכסה תובקעב דוכילה ןמ ונשרפ
ילעופ תצעומל היחתה תמישר שאר היה לצרה .םילשוריב "הייחתה"
לעופבו) הצעומה תואישנ רבח תונורחאה םינשב שמיש רופלבו ,םילשורי
.(הכורא הפוקת ךשמב הצעומה תואישנ שאר בשוי מ"מכ דקפית
תא ונזכירו ,"הייחתה" תעונת ןואטיב לש םינושארה םיכרועה םג ונייה
.ןויצ - תרשבמב ףינסה
םעט שיו ,תדרפנ םויק תוכז הל שי ןכאש ונמאה דוע לכ הייחתל ונמרת
ןיאש ונענכתשהש רחאל .לארשי ץרא ןעמל הנטק העונת לש קבאמל קודיצו
,תוריחבה תארקל ימואלה הנחמה תא דחאל שיו ,לדבנ םויקל םעט דוע
.ונתשירפ לע העונתה ישארל ונעדוה
ץרא תא בלה ןמ חיכשהל המק לארשי תנידמש םעפ אטבתה ןמרתלא ןתנ
הנחמהו ,םלגד לע לארשי תנידמ תא םויה םיאשונ וירורגו ךרעמה .לארשי
תונויצה" איה ותפקשה רשאב ,לארשי ץרא לגד אוה ולגד ימואלה
,וז השק העשב וננחמ תא לצפל עודמ .תחכופמה תונויצה ,"הלודגה
?לאמשמ ונבירי לכ תחמשל
רדח תא םיפיצמ םימה .לארשי ץרא לרוג ערכוי תובורקה תוריחבב
תומוטא םיבר יניע .םירוויעכ הינואה ךותב םינופס ונלוכו תונוכמה
.ץוחבש ןופטישל
םיעורק ונכותב ונא םא ,ונכרד תקדיצב ןימאהל םעה תא ףוחסנ ךיא
.םעה תא ףוחסל ידכ ,תוחוכ דוחיאל קוקז ימואלה הנחמה ?םילצופמו
תא לסחל התילכתש תימואל ןיב הדיעו לש השומימ תנכס חכונ םיבצינ ונא
."תומצעמה תוסחב רקובמ םולש" ידי לע הגרדהב לארשי
םיאצמנ ונא .קומע אוה תינויצה העונתבו הנידמב יגולואידיאה רבשמה
תוריפה ןמ תונהיל םוקמב םישרושב םימסרכמה שי םהבש םישק םימיב
שייבתמש הנחמ לומ השק יטילופ קבאמב םידמוע ונא .דועו דוע עוטנלו
לומ קבאמב ונא .תאז ול םיריכזמשכ שייבתמ תעב הבו , ץראה תבהאב
.ברקב חצונמכ גהנתמ אוהו הנידמה לטנמ ףייעש הנחמ
תוירחא תשוחתל בייחמ הזה קבאמה .תוחוכ תודחא בייחמ הזה קבאמה
.תלופמה תא עונמל ידכ ימואלה הנחמה יקלח לכ לש

)1987 רבמצד ח"משת ולסכ "םילשורי תורח")קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©