הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

תנולתב תונותיעה תצעומ תונקסמ
רנקנד ןונמא דגנ קקח םיחאה
תיאנותיעה הקיתאה יללכ תא רפה ורמאמב דבלב דחא עטקבש האצמ
לש הריקס תובקעב ,בתוכה םש ןויצ אלל ) 8.5.1983 , "רמשמה לע" :ךותמ
(ם"יתע

לתב בולוקוס תיבב ישיש םויב ותבישיב תונותעה תצעומ לש לעופה דעווה
הצעומה תואישנ ידי לע המקוהש רוריב תדעו תונקסמ תא לביק ביבא
לש םתנולתב ןודל ,ןונד הידבועו ןפג קראמ ,(ר"וי) יפוח קחצי בכרהב
םוסרפ תובקעב ,רנקנד ןונמאו "ץראה" ןותיע דגנ קקח רופלבו לצרה
.18.2.83 -ב "תוחא יל ןיא" רמאמה
שודג" הז רמאמ יכ ,הנעט תונותעה תצעומ לא םבתכמב ולעה םיננולתמה
תא ססבל ידכ ."םדא תתכ םגיצהל ןויסנו ,חרזמה תודהי דגנ התסה ירבד
תויחכ םלש רוביצ שיפכהל" ןויסנ השענ ל"נה רמאמב יכ ,ונעט הנולתה
האנשב דייוצמ חרזמה תודע לש הנחמה ; "קומא יזוחא םינובאב") "ארפ
הלולכ רמאמב יכ ,הנעטה דעו ("וראווצ תא ךושנל תוואתמה םיינישבו
.ף"שא לש רורטה תייפונכל תודע לש האוושה"

דבלב דחא עטק
אשונ םתעד יפל םהש םיעטקה לע שרופמב ועיבצה אל םיננולתמהש רחאמ
ליבקמב - ל"נה רמאמב עטקו עטק לכ ןויעב הדעווה הקדב ,םתנולת
ןמ .הנולתה לש תויטנוולרה תא ןוחבל השקיבו - ליעל םיננולתמה תונעטל
סחייתמ רנקנד .א לש ורמאמב דבלב דחא עטק יכ ,הלוע תאזה הניחבה
ןיב הוושמה עטקב רבודמה .חרזמה תודע לא ללוכ ןפואבו שרופמב
.חרזמה תודע לש וז ןיבל תויזנכשאה תודעה לש תיתוברתה תשרומה
רמאמה רבחמש דבלב וז אל יכ ,רוריבב הלוע ל"נה עטקה לש חותינה ןמ
תוברתה לעב ,יזנכשאה) דחא הנחמ לש תיתוברתה תונוילעה לע עיבצמ
רפוכ םגו ,חרזמה תודע יגהנמב הגעלה ךרד עגופ אוה אלא (תיברעמה
,םיחרוא תסנכה") הלא םיגהנמל טרפ ,םהלש תיתוברת תשרומ םויקב
.("'וכו בא דוביכ

הקיתאה יללכ תרפה
יללכ תרפה םושמ ל"נה םוסרפב שי יכ , ונאצמ וז תיזכרמ הדוקנב
תצעומ ןונקת לש 6 ףיעסב יוטיב ידיל םיאב םהש יפכ תיאנותעה הקיתאה
תוריבע ןה יתדע עקר לע התסהו זעל תאצוה הז ףיעס יפל .תונותעה
תשרומ תורסחכ חרזמה תודע לש ןתגצה .תונותעה ישנאל תורומח
"תיטסינמוה תפומ תרבח" תודגונ ןה וליאכ ,םיגהנמ תלילש ךות ,תיתוברת
ידי לע העיגפו ןובלעכ לבקתהל קפס אלל הלולע ,רנקנד ירבדכ "תמדקתמ
.ץראב חרזמה תודע ינב לכ
:קקח רופלבו לצרה לש תורחאה תונעטל רשא
םיעוריאה םע רשקהב העיפומ "קומא זוחא ןובב"ל האוושהה
לש רוכזיא לכ הלא םיעטקב ןיאו ,וישכע םולש תנגפהב םירושקה
.חרזמה תודע
רנקנד .חרזמה תודע לא תוסחייתה לכ ןיא ף"שא לש עטקב םג
ןכומ וניאש ףיסומו ,"דוכילה לש תוגנאלפה" דגנ הז עטקב ןעוט
לש , ונושלכ ,רוריטה תא תונגל ילבמ ף"שא לש רוריט תונגל
."דוכילה לש בוחרה תויפונכ"

ירוביצה חוכה תריווא
עטק הדעווה רבח םירמוא - אופיא ,ונאצמ תיפיצפסה הנולתה םוכיסב
,ליעל רכזוהש עטקה - תיאנותעה הקיתאה לע הריבעה הרורב ובש דחא
ןיא ,תאז םע .חרזמה תודע לש תיתוברתה תשרומב העיגפל עגונהו
,ל"נה רמאמב עטקו עטק לכב קדקודמ ןויעל רבעמ יכ ,הדבועה ןמ םלעתהל
רוא ואר ןורחאה ןמזב יכ ,רמאמה יארוק לצא תיללכ תומשרתה םג תמייק
גרח אל יכ םא יתדעה בוטיקה תייעבב ןוידה םהבש ,םיטעמ אל םימוסרפ
.ץראב תודעה ןיב הביאהו רוכינה תרבגהל םרת ,תיאנותעה הקיתאה ללכמ
ןקוש םושרג "ץראה" ךרוע לש ובתכמ תא קופיסב ןייצמ לעופה דעווה
ןונמא לש תולצנתההו הטרחה תעבה רבדב 4.5.83 םוימ םוימ לעופה דעוול
.ראורבפב 25 -ב ןכמ רחאל עובש ורמאמב יוטיב ידיל ואבש יפכ רנקנד
תא לילכ הז הרקמב לטבל ולכי אל רנקנד לש תולצנתההו הטרחה ךא
העיגפהו תירוביצה הדוהתה תאו ןושארה ורמאמב ורמאנש םירבדה תרמוח
יללכ ןויד םייקל טילחה לעופה דעווה .תיאנותיעה הקיתאה יללכב
.ל"נה תויעבב םירושקה םיאשונב תונותעה תצעומ תאילמב
(8.5.83 ,"רמשמה לע")קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©