הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

םיינשה םיבוט
םורדה זוחמ ינתח - קקח רופלבו לצרה
רוצ .י תאמ
1965 סרמ ה"כשת רדאב ט"י ,"רעונל בירעמ" :ךותמ

תוילוש תודוקנ קר ךא .םידרפנ םייטרפ תומש ינש םע םיחא ינש םנמא םה
שבול ןושארה ;ןיא לצרהלו הפודש ןש שי רופלבל :ןוגכ . םהיניב תודירפמ
.םודא ןווגב ךא רדווס לש הרזג התוא שבול ינשה וליאו קורי ןווגב רדווס
.דיב די םהינש םידעוצ - ביבחתבו םינויצב ,לקשמב ,הבוגב .לכה טעמכ הז
.םימואת םיחא ינש ומכ
ןושאר -ב רבעש עובשב םייקתהש רעונל יזוחמה ןודיחב וליפאש ךכ ידכ דע
וליאו תודוקנ 25 רבצ רופלב .ינשהו ןושארה םוקמב םהינש וכז ,ןויצל
םימואתה ינש ןיב הדוקנב לדבהה יכ ורפס תונומא יעדוי .תודוקנ 24 לצרה
.םהינש יכרדב "ערה ןיע" תא ריסהל ידכ אב ,
הנש הרשע עבש ינפל ודלונ ,ונלש רעונה יבתככ םכל םיעודיה ,םהינש
ךרד - םתדלומ ץרא ,קאריעמ םידעוצ םה זאמו .תוקד רפסמ לש שרפהב
ידוסיה רפסה תיבב הליחת .דחיב - םילשוריל דעו "ונוא רפכ" תרבעמ
תירבעה הטיסרבינואה דילש ןוכיתה רפסה תיבב התע ."סנאילא"
.תועוצקמה לכב םיבוט םידימלת םהש םידיעמ םה םמצע לע .םילשוריב
רבד ןיא" :האילפ בגא םהינש םיבישמ ,רתוי בוט תאז לכב ימ הלאשלו
םיביבחת שי - םהל םג ןכ ןוכית ס"יב דימלת לכל ומכ .םיבוט ונינש .הזכ
הרשעכב קסעתהל חוכו ןמז םיחקול ןינמ עדוי ךניאש דכ ידכ םינווגמ
.םיביבחת
םינש עבש הז תדקוי תונותיעל םתבהא .תונותיעה , ןבומכ , םהב ןושאר
איה תונותע יכ טאודב ךל ובישי ?המל םתוא לאשת םאו .םהיתומצעב
הריציל ,להק תעד שוביגל ,להק תעד ףוקישל ,יוטיבל ,תועד תעבהל יעצמא
םהלש םירומה דחא .רשע ליגב הלחה הבותכה הלמל םתבהא .תימצע
זאמ ."ונחנא םג הסננ" :וטילחהו ואר הלא .םירצק םירופיס ץבוק םסרפ
תובתכו םיריש ,םירופיסב רעונהו םידליה תונותיע תא ףיצהל ולחה
.םינוש םיאשונב
לע .תיטסינמוהה המגמב תיעיבשה התיכב םיינשה םידמול הז בלשב
. רבדב היולת הניאש הבהא יהוז .הברה בותכל לוכי ךניא ך"נתל םתבהא
םייקתהש רעונל יזוחמה ןחבמל םג ומשרנ ,ך"נת םיעדוי םהש ןוויכ ךא
םוקמה לע םידדומתמה רשע םינש ןיבמ . אלפ הז האר ךא .ןויצל ןושארב
ינשה םוקמל לצרה ,ןושארה םוקמל רופלב םיחאה ינש אקווד וכז ,ןושארה
ךכ לכ הז ןה .םהירוה אל םג .תושגרתה לכ וליג אל םה .(!ךפהל ילואו)
..."לכב םיבוט ונחנא" :רורב
(1965 סרמ) ה"כשת רדאב ט"י , ןועובש - "רעונל בירעמ")קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©