הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

רופלב דע לצרהמ
קקח רופלבו לצרה תאמ

רופלב תרהצהל הנש 70 -ו ןושארה ינויצה סרגנוקל הנש 90
1987 רבמבונ ,"הכרעמב" : ךותמ
ןושלב וא , השעמל םולחמ תונויצה לש התויה ןמיסב תדמוע ח"משת תנש
המצעממ רטרא'צ גישהל םלח לצרה .רופלב דע לצרהמ :תירויצ
תינוביר תידוהי הנידמ תמקהל עקרקה תא רישכהל ךכבו , תימואלניב
הב רבוד .רופלב תרהצהב תוארל ןתינ רטרא'צ לש םינצינ .לארשי ץראב
הרכהל םלח הכש לצרה .לארשי ץראב םידוהיל "ימואל תיב" תמקה לע
הרשע שולשו 1904 -ב רטפנ אוה .הזה עגרל הכז אל תאזכ תימואלניב
.(2.11.1917) רופלב לש ותרהצה הנתינ ותומ רחאל םינש
90 םיגגוח ונא .רופלבו לצרה : םיינשה לש םנמיסב םידמוע ונא הנשה
.רופלב לש הרהצהל הנש 70 - ו לצרה לש ןושארה ינויצה סרגנוקל הנש
: הלאה תומשה תא םיאשונ ונאש םושמ ולו ,ישיא רופיס ילב רשפא יא
עדי (הנידמה תמקהל ךומס 1948 - ב) וללה תומשה תא ונל ןתנש וניבא
ךכ .םיהז םימואת...כ הנושארל םתוא שיגפמ אוהשו ,ושגפנ אל םיינשהש
קרפב ."שאה דומע" הרדסה לש התנרקה דע ונא םג םיענכושמ ונייה
תא 1903 -ב לצרהל עיצהש הז היה רופלב יכ ,רפוס הרדיסה לש ןושארה
ונתונב 1917 -ב רוכזכ) הינטירב תלשממ שאר זא ותויהב "הדנגוא תעצה"
.('גרו'ג דיול דיויד לש ותלשממב ץוחה רש היה הרהצהה תא
םירשוק םניא םיבר םידוהיש םיענכושמ ונאו ,"תילגת" התיה וז ,ונתניחבמ
לצרה ןיב ישממ רשק םמצעל םיניימדמ םניאו ,רופלבל הדנגוא תעצה תא
.םיינשה ןיב רשק לע רמוח שפחל ונלחתה "שאה דומע" תובקעב .רופלבו
תומולע תוישרפ" לשנייו בקעי ר"תיב שיא לש ורפסב ונאצמ הנהו
ךיסנה" ינורפויד דולק לש ורפסמ טוטיצ (1973 ,א"ת) "וניתודלותב
רופלב דרולה תא לצרה שגפ ינורפויד יפל .(תיתפרצב עיפוהש) "איבנהו
הטטיצה ךותמ . הדנגוא תינכת תא זא ול עיצה רופלבו ,1903 - ב ןודנולב
ונשפיח .הז שיערמ עוראל ינורפויד לש ויתורוקמ םירורב אל לשניו לצא
סיסב שי ןכא םא ונעדי אל .רוכזא לכ ךכל ונאצמ אלו לצרה לש וינמויב
.וז הייגוס ררבלו תונותיעה תועצמאב היינפ םסרפל ונטלחה .הלא םירבדל
הברה ונלביק ."רבד" ןותיעב ונתיינפ המסרפתה 1984 רבמבונב ןכאו
.וז הסרגל היאר ןויצ אלל ינורפויד תסרגב וכמת ןכא םקלחו , םיבתכמ
רש םע שגפנ לצרהש התיה "לצרה" אשונל םיחמומה תעברא לש םתדמע
:ומצע רופלב םע אלו רופלב לש תובשומה
םע שגפנ לצרה" יכ בתכ תידוהיה תונכוסב "לצרה ךזנג"מ רלקניו דרפנמ
ץוחה דרשמ לש םיריכב םידיקפ םעו ןיילרבמ'צ ףסוי ילגנאה ץוחה רש
םינוירוטסהה תשולש לש םהיבתכמ ארקמל הקזחתה וז הדמע ."ילגנאה
אל רופלבו לצרה יכ בתכ ןייב .ןוליא סומעו ןיסול לאגי , ןייב סכלא ר"ד
תלשממ שאר היה רופלב .והשלכ רשקב ויה םה םלוא ,תישיא ושגפנ
שירע לא - יניס תינכת לע ןתמו אשמ לצרה להינ התיאש ,הינטירב
ירנה דרולו ןיילרבמ'צ ףסוי ויה לצרה חחוש םתיאש םיינשה .הדנגואו
תאז רכזו ינויצה גיהנמה לש ומש לעו ןיינעה לע עמש רופלב .ןואדסנאל
."ןמצייו םייח םע הנושארה םעפב 1906 -ב שגפנ רשאכ םעמועמב
תובשומה רש לש המרה דע קר עיגהל חילצה לצרה"ש ןכ םג רובס ןיסול
וקדיב , ךכל קוזיח םיצור םתא םא" :ףיסומ אוהו ,"ןיילרבמ'צ ףסוי
רופלב לש ומש יכ סקדניאב וארתו לצרה לע ןוליא סומע בתכש היפרגויבב
אל רופלב הדוד לע ליידגד שנאלב הבתכש היפרגויבבו ,עיפומ וניא ללכ
ןוליא ."(תודחא םמעפ ןמצייו תמועל) לצרה םשה תא סקדניאב ואצמת
ינרובסו ,רופלבו לצרה ןיב לוכיבכ התיהש השיגפל הייאר םוש ןיא"ש בתכ
."תאזכ השיגפ התיה אלש חינהל רתומש
,"רופלב תא לצרה שגפ םאה" תירוטסיהה הדיחל הבושתה יהוזש הארנ
רצ ,םוקמ לכמ . לבקל חמשנ תרחא היאר םיארוקה ןמ והשימל שי םאו
םויה ."הדנגוא תינכת"ל םתמכסה היה רופלבו לצרהל ףתושמה וקהש ונל
לש התובישחב םינימאמו םהיתומש תא םיאשונה ונא םילוכי ,ןמז קחרממ
..."הדנגוא וז ןיא ,וצרת םא" :םהל רמול ,לארשי ץרא

הרהצהל המדק לארשי ץרא לע תוכזה
השק ,ןושארה ינויצה סרגנוקל הנשה םיעשת תוגיגח תא םיגגוח ונאשכ
אלא ,ויתוריפמ דחא עיפוה הז סרגנוק רחאל הנש םירשעש ךכמ םלעתהל
.רופלב תרהצה :ותוא רוצקל הכז אל לצרהש
םוסרפ םע תינויצה העונתל גשיההו רטרא'צ ןעמל לצרה לש קבאמה
ץרא לע ונתוכז ןינעב ונתסיפת תא שטשטל םיכירצ םניא "רופלב תרהצה"
.תורהצהה לכלו םירטרא'צה לכל המדק תוכזה .לארשי
ימואל תיב לש לארשי ץראב ותמקה הפי ןיעב האור ותוכלמ דוה תלשממ"
."ידוהיה םעה ליבשב
וימואנל ותוא םיוושמ רשאכ .שרוכ תרהצה תא ונל ריכזמ הרהצהה חסונ
אצמייש רחאל קר" :םולח תומשגתהכ תיארנ ןכא הרהצהה , לצרה לש
טפשמ יפל תושורדה תובורעה תא ליכהל ךירצ אוהש ,הזה רטרא'צה ונידיב
לצרה םאנ ךכ ,"הלודג תישעמ תובשייתהב ליחתהל ונא םילוכי ,ללכה
.(1899) ישילשה סרגנוקב
הירוטסיהה ינפ ויה המ ראתל ןיאו ,זא השורד התיה ןכא רופלב תרהצה
.הרהצהה תובישח תא ונל ריכזהל םיחרוט םיברעהש אלפ אל .הידעלב
םרוגל העונתה הכפה זאמו ,תינויצה העונתל םישרמ ינידמ גשיה הז היה
לשממה םע םיעגמה דוסב דמעש ,ןמצייו םייח .םימעה ןיב רכומ יטילופ
םוי והז" :םילמב חתפנ רשא "ירבעה םעה לא זורכ" דימ םסרפ ,יטירבה
םייוטיבב שמתשה בולוקוס ."ימואלה ונדיתע תארקל ךרדב בושח הנפמ
תוערואמה .ץראהו םעה בוש ודלונ שאו הרעס ךותב" :רתוי םיצלמנ
."ונשנו ורזח הימחנו ארזע לבבורז ימי לש םילודגה
*
לשממה לש ויתונווכ רשפל םיבר םיהות ,השעמ רחאלש ירוטסיה חותינב
ןיא יטנסרטניאו ירוטסיה -לאיר רבסה לכ ,ונתעדל .וז הרהצהב יטירבה
הינטירב לש הדמעמ היה הז) הרז המצעמ ברעתת עודמ ריבסהל ידכ וב יד
הינטירב לש הששח לע םירבסהה .םלועב ילוש טועימ לש ותבוטל (זא
תדהאב תוכזל ןוצרהו ,י"אב תירסיקה הינמרג לש תוברועמה תרבגהמ
.םיקפסמ םניא - תירבה תולעב ןעמל םלועה תודהי
התיה אל הינטירב תנווכש םינעוט ןכלו ,"ימואל תיב" לע רבודמ הרהצהב
תיטירבה תוינידמה תונווכ תא ךילשמ הזכ חותינ .תידוהי הנידמ תריציל
..רופלב דרולהו 'גרו'ג דיול לש לשממה לע ,רופלב רחאל םקש לשממב
תא וחיכוה רבכ ,תיתדועת הניחבמ םירבדה תא וקדב רשא , םינוירוטסיה
(."תונויצה תודלות" ,ריוקל באז) ולא תונעטב בזכה
-ב רופלב אשנש םואנב םג ךכ . ןמצייו ינזואב תאז שיגדה ומצע רופלב
םהל עיגמה םוקמה תא םידוהיל תתל שי"ש ךכב הרהצהה תא קמינ 1922
."תיב ללושמ היהי לודג םעש אוה לוועו ,םלועב קדצב
שמתשהל היה ןתינ אלש ןוויכמ השענ "ימואל תיב" גשומב שומישה
םוקמ ןיאו לארשי ץראב ידוהי בור ןיא רשאכ "תידוהי הנידמ" יוטיבב
העונתהו ,תיטילופ אלא תיטפשמ הניא וז הרהצה .תונוביר לע רבדל
תוקקדזהכ ,תידוהי הנידמ תארקל יטקט דעצכ הילא הסחייתה תינויצה
םואנב תאז ריבסה ףא ןמצייו .לארשי ץרא לע ונתוכזב תימואלניב הרכהל
לדה ונדמעמ יפלש ינפמ ,תידוהי הכלממ ונשרד אל" :(1919) ןודנולב
."ונל ןתניהל ןיידע הלוכי הניא , ץראב


לארשי ץרא לע תוכזה

תמקהל ךרד תצירפכ רופלב תרהצה לש התובישח התיה הבר , ןכ יכ הנה
חוכשל ונל רוסאש ,ונירבד תישארב ונזמר רבכ ךא .תידוהי הנידמ
תא ונל הנקמה אוה אל ותובישח לכ םע תימואלניבה הרכהה לש ןורקיעהש
.ץראה לע תוכזה
םהב םימי ,ןוזח ןדבוא לש םימי ,ונימיל םיפי הלא םייסרוקיפא םירוהרה
ונביל התפנ השלוח לש םיעגרב .ןאכ ונמויק לע לצנתהל ונילע וליאכ המדנ
.ץראה לע ונתוכז לע הנתינש תימואלניבה הרכהב ןאכ ונמויקל קודיצ שפחל
טדנמה חסונב עבקנ רופלב תרהצה תובקעב יכ ריכזהל ,ןכ לע ,םיברמ
לארשי ץרא ןיבו ידוהיה םעה ןיבש ירוטסהה רשקה רכוה" יכ (1920)
."תאזה ץראב ימואלה ותיב תא שדחמ תונבל םיקומינה ורכוהו
תיטילופ תובישח ןהל שי 1947 - מ ם"ואה תטלחה ןהומכו , הלא תורהצה
"תימואלניבה הרכהה" ןורקע .ונתוכז תא ואיצמה ןה אל ךא ,תמאב הבר
תינתומ הניא וז הרכה רשאב ,קדוצ ןורקע חרכהב וניאו ,אדירג יטילופ אוה
הרכה שי אמגודל) רכומה ינובירה םוחתב ימואל בור לש ותואיצמב
.(יטובי'ג לע תונוביר תפרצל יכ תימואלניב
איה (ברסנ םאו הצרנ םא) ונלש תיתימאה תוהזה תדועתש רוכזל ונילע
יטירבה ץוחה דרשמ לש הדעו אקווד .םירז לש דסח תורהצה אלו ך"נתה
איה המודק ך"נתה תונויצ" :רופלב תרהצה תובקעב 1920 -ב העבק
ונלש תוהזה תדועת ."לארשי םע לש תירוטסיה םורטה הפוקתב התישארו
.הנממ ונתולג תעב םג ךא , הב ונתבישי תעב תאזה ץראל ונתקיז איה
תובשייתהב םג ךא , הליפתבו םיפוסיכב , ףוגבו חורב ךשמנ הילא רשקה
תא שפחל ידכ הילא םירזוח ונאו ,וז ץראב רומש ידוהיה רבעה .היילעבו
.ונל הדבא אל םלועמ איהו ,ונלש תוהזה תדועת וז .דיתעה
לארשי םע תוכזב םירז םיטילש וא םישבוכ וריכה הירוטסהה לכ ךרואל
; וצראל
הנומשה האמב ןואילופנ וא הריפסל תישילשה האמב סונאילוי הז םא ןיב
.רופלב דרולה לש וזמ תינורקע תונוש וללה לש םהיתורהצה ןיא .הרשע
ומויקב ודוה ומכ ךכב םגו ,וז הקיז שטשטלו קוחמל וסינ םירחא םישבוכ
.רשקה לש

ונייה וליא .םירז לש םהיתורהצהמ תויאר הכירצ הניא ץראל ונתרזח
.ונל אל ץראל םישלופ רדגב ונייה ,דבלב רופלב תרהצה חוכמ ךכל םיבש
יד ןיא ,התובישח לכ םע (עשוהי ב.א רפוסה לש) "הקוצמה תוכז" תנעטו
איהש ןעוט רחא םעש ץרא לע הקזח שוכרל לוכי ךניא הקוצמ םשב .הב
.וצרא
המ עדוי ימו .םירחא לש םהידסח תוכזב אלו ,ונתוכז חוכמ ןאכל ונבש
ונייח לע הנגההו תובשייתהה ,היילעה אלמלא ,וז ונתוכז לרוגב הלוע היה
.ונילע ורזגנש תומחלמב
.םידמוע םלועל לארשי םעו לארשי ץרא .תכלוה הרהצהו האב הרהצה

.1987 רבמבונ ,"הכרעמב" : ךותמ

קקח רופלבו לצרה

.(1987 רבמבונ , "הכרעמב")קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©