הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

םויה םג םושלש לומת


ןונגע י"ש תאמ " םושלש לומת" תובקעב רויס

קקח רופלב ררושמה : רייסמו בתוכ
תאצוה , 2001 רבוטקוא ב"סשת ירשת ,( ה"לע ) םילויטה זכרל ןולע :ךותמ
.27-24 'מע ,עבטה תנגהל הרבחה

ימ שיו , םירבדה תועמשמ רחא םיהותו ןונגע תוריציב םיארוקש ימ שי
םירויס ךירדמ ינא תונורחאה םינשב .ןונגע תובקעב רייסל םיאצויש
רייסל בהוא ינאש םירפוסה דחאו ,תורפס תוריצי תובקעב םייתורפס
,ונרודב םיירבעה םירפוסה לודגל בשחנ ןונגע .ןונגע י"ש אוה םהיתובקעב
דלונ אוה .תורפסל לבונ סרפב הכזש דיחיה ילארשיה רפוסה םג אוהו
ץראל הלע , -1888ב היצילגב רשא ץא'צוב הרייעב סק'צ'צ ףסוי לאומשכ
ורופיס תא םסרפ םג ןאכ ) קדצ הונ תנוכשב ררוגתהו -1909ב ותוריעצב
םיתש ראשנ ןאכו -1912ב הינמרגל דרי , (ןונגע ומשב "תונוגע" ןושארה
וידלי ול ודלונו השאל סכרמ רתסא תא הינמרגב אשנ אוה . םינש הרשע
ופגב ץראל הלוע אוה שאב הלוע ותיבש רחאל -1924ב קרו , תדמחו הנומא
ררוגתהלו תולעל שוחנ אוה םעפהו , ותחפשמ תא תולעהלו הב עקתשהל ידכ
.םילשוריב
ויתוילע יתשב ןונגע הלוע ןהילאש םירעה יתש , םילשוריל ופי ןיב חתמה
ןיב יזיפאטמ חתמל ךפוה אוהו "םושלש לומת" ןאמורה תא סנרפמ ,ץראל
ןהש םירע יתשכ תוספתנ ןהו רחא םלוע תגציימ ןהמ תחא לכש , םירע יתש
ץראל הנושארה ותיילעב ןונגעש רוכזל שי .יתוהמ ןפואב וזל וז תובטוקמ
רזוח אוה ץראל היינשה ותיילעב וליאו ,ןילוח לש םייח ופיב יחו רקפתה
תועמשמ לש םייח תויחלו םילשוריב רוגל ןווכמ ןפואב רחובו תדל
בתכש תורגאב ןהו ויתוריציב ןה וב לחש יונישל יוטיב ןתנ ןונגע .תוחילשו
(."יתריקי ןיילרתסא" רפסב ותומ רחאל ומסרופ תורגאה ) ותייער רתסאל

"םושלש לומת" ןאמורה
-1904) היינשה היילעה תפוקת תא ןונגע ראתמ "םושלש לומת" ןאמורב
(ץא'צוב איה) שובשמ ץראל הלועה ,רמוק קחצי אוה ןאמורה רוביג . (1914
הלוע אוה הנממ בזכנ אוהש רחאלו ופיל הלוע ןאמורה רוביג םג ןונגעכ .
אוה ופיב .תומלועה ןיב העורק תומד אוה ןאמורה לכ ךרואל .םילשוריל
השאל אשונו עבצ השענ אוה םילשוריבו , ןילוח ייח יחו הינוסל רבחתמ
אוהשכ םג .םירעש האמב םידרחה םיאנקה לודג לש ותב , הרפש תא
תא וילע לבקמ אוה . עורק ראשנ אוה ,דרחתמו הרפש תא השאל אשונ
םע םלש וניאו טילחמ וניא אוה ךא , ול הבורקה הביבסה לש םייחה חרוא
עגופ קחצי .קלב בלכה אוה הריציה לש הנשמה רוביג .וישעמ םעו ומלוע
.שדקה תובותכ עבוצ אוהש העשב , םילשוריב םיראכובה תנוכשב בלכב
לש ולרוג רמו ער זאמו ,"עגושמ בלכ " תבותכה תא בלכה לע בתוכ אוה
.בלכה
םילולסמ תונבל ןתינו , קלב בלכהו רמוק קחצי תובקעב רייסל םיאצוי ונא
תחא תא ןאכ גיצא ."םושלש לומת" ןאמורה תובקעב םירויס לש םינוש
ףילחת רויסה ןיאש ןבומו ,הריציה תובקעב רייסל תוירשפאה תופולחה
ןיידעש ולאל , הריציה תאירקל זרז תויהל רומא רויסה .הריציה תאירקל
.התוא םיריכמ םניא

(97 ופי , ללכ זכרמ) סנאילאה רעש : הנושאר הנחת
בלכה לביק סנאילאה רעשב ןאכש ןוויכ , רויסה תא חותפל הרחבנ וז הנחת
:קלב ומש תא
,תוצר וליחתהו תחאכ ןלוכ וצפק .ולהבתנו וילגר ועמש ,רצו בלכה רענינ"
לארשי לכ תרבח לש רפסה תיב לצא ודמעו ץורל חכ ןהב היה אלש דע
וזב וז תובלושמ םיידי יתש הארו רפסה תיב ירעש לע בלכה טיבה .םירבח
םהידי ןיאש םדא ינב תוירבב אנקתנו האנק וב הסנכנ .תוערו הווחא ךרד
עדוי הטוש ותוא היה אלו .םהמ ףדרנ אוהש ומצע לע חנאתנו וזמ וז תוזז
לע בשוי אוהש םע .םיבלככ םדא ינבכ , םיווש לכה תופידרו האנש יבגלש
,המכח ינימ לכ םידמלמ ןאכ ירה , רמאו ובנזב שכשכ רפסה תיב ירעש
.להנמה אציש דע ןומעפה לצלצ אל- - - - יואנש ינא םעט המ ינודמלי רשפא
- השקב לש םייניעב ןודא ותואב טיבהו ולקמ תא קלקילו ודגנכ בלכה ץפק
האר .ןאכ בותכ המ האר , ןודא ךממ השקבב ,שחול היה העש התוא לכו - -
ארוק ליחתהו ויניעל םגוויזו םייפקשמ גוז לטנ ,תוירבע תויתוא להנמה
,רמאו ךייח .קלב ארקו ןפריצו תויתואה תא גוויז .ןימיל לאמשמ וכרדכ
םיארוקו קלב דחא עשר היהש םיעדויו שמוחב םיאיקב םילשורי ישנא
בלכה עמש .קלב ול ץייצו ושאר לע בלכל וקילחה ,ומש לע םהלש םיבלכל
ותורקל םילוכי ונא ףא ךכ םא .בלענ אל לבא , הימת היהו קלב ול ארוקש
.(290-292 'מע ,םושלש לומת) " קלב
דרשש רעשה לע תפצתלו "סנאילא"ה לע םיטרפ רוסמל בושח וז הנחתב
אוה םויכו םירבח לארשי לכ בוחרב דמע רעשה .סנאילא רפסה תיבמ
ודמלש ןוויכמ .ויתוברוח לע הנבנש ללכ זכרמ ןיינבל ךומס , ופי בוחרב
לאמשמ תירבע ארוקה להנמה לע גלגלל ןונגע רחוב , תיתפרצ סנאילאב
הזו ."קלב" בלכה לש ומשל עיגמו "בלכ" הלמה תא ארוק אוה ךכו ןימיל
.ךליאו ןאכמ הריציב ומש

ינקילגנאה םילוחה תיב :היינש הנחת
םיאיבנה בוחר הצקב שממו , "הקדיוד"ה ןוויכל ופי בוחר תא םיצוח)
ידליל ינקילגנא רפס תיב םויה שמשמש ינקילגנאה םילוחה תיב אצמנ
(םירז םיטמולפיד
לש םילוחה תיבכ -1896ב םקוה אוהש בותכ םילוחה תיב ףוקשמ לע
ומקוהש םילוחה יתב לע ביחרהל יאדכ הז רשקהב .ילגנאה ןויסימה
לעו ("םילוחה יתב בוחר" היה ינושארה ויוניכ ןכלו ) םיאיבנה בוחרב
רחאל (םילשוריל ןבומכו ) ץראל תומצעמה תרידח םע ןויסימה תוליעפ
.תומצעמה ידסחב -1840ב ינמתועה ןטלוסה לש ותביש
:"םושלש לומת" ךותמ האירקל םיעטק
םכתא תעייסמ התייהש הנטק התוא ןכיהו ,תיבה תלעב תא קחצי לאש"
לש םילוחה תיבב תלטומ הנטק התוא , הביר הפיצ הרמא ?אינסכאב
דומעתש יאוולה , האירב דומעת םאו .האירב דומעתו יאוולהו ,ןויסימה
ידכ ךריע םילשוריל םידוהי םיאב , םלוע לש ונוביר יוא - - - .התודהיב
םידמושמו םיאולחתו םירוסייו תורצ םהילע חלוש התאו תמאב ךדבעל
.(492 'מע) " 'וגו הרז הדובעל םיתפמש םיתיסמו
יתבל רויסה ףוסב תונפל הצריש ימל רויסב ביחרהל ןתינ םידמושמה לע
.דלוגנייפ

השמ ןורכז תנוכש : תישילש הנחת
.הנימי הנפנ זאו ןילי בוחר דע סניפ בוחרב ךלנ
היה ןילי דוד ) הידסיימ לעו השמ ןורכז תנוכש לע םיטרפ ורסמיי ןאכ
השמ ןורכז תונקתב . ךליאו 1906 תנשב התנבנ הנוכשה .(םידסיימהמ דחא
קר ,דחי תוכורא תורושב תומדוק תורבחב ומכ ונביי אל םיתבה ": רמאנ
וינפל יונפ םוקמ היהי תיב לכ יכ ןפואב ,םדבל םינבנ םיתב ינש לכ
."וירבע תשולשמ
: "םושלש לומת" ךותמ האירקל עטק
םיפי הרמא .ופיל הרזחו םישדוח ינשו שדוח םילשוריב הינוס התשע"
יורק םילשוריב םש םוקמ לכו - - - םיפייע םימיה לבא םילשוריב תולילה
הצור .השמ תרכזמ וא השמ ןימי וא השמ ןורכז וא השמ להוא וא , השמ
השמל הלפטנש הלמ התוא התא חכוש וללה תומוקמה ןמ דחאל עיגהל התא
.( 156 'מע) "תיצרש הז השמל עיגמ התא ןיאו השמל השממ ךלוה התאו ,

השמ ןורכז תנוכשב תירבעה היסנמגה : תיעיבר הנחת
בוחר דע ךישמנו ןהכ םירפא בוחר ךרד ה לאמש הנפנ ןילי דוד בוחרמ
הנכש "הרות רתכ" תבישי וב תנכושש הנבמב 17 זיגח בוחרב .זיגח
הנוכשה לש היפוא לע ביחרהל שי הז בוחרב .תירבעה היסנמגה -1909ב
ראתל םיתבה תורוש לע תיפצתבו , תינוליח םיליכשמ תנוכשכ התישארב
תודסומה לכו תודרחתה לש ךילהת הרבע הנוכשה .הנוכשה הנבמ תא
הרות ידומלתו תובישיל תונורחאה םינשב וכפה הנוכשב ומקש םייליכשמה
.(הלאכ םינבמ לע עיבצהל ןתינ הנוכשב רויסב )
:האירקל עטק
.השמ ןורכזב רדח ול רכשו ורדח תא הל חינהו (רמוק) קחצי ול הצרתנ "
תחבושמ איהו .לארשי ץראל ונילעש םדוק תחא הנש התנבנ וז הנוכש
תיב לכ .תואירבה יקוח יפלו תנקותמ תינכת יפל היושעש ,תונוכשה ראשמ
,בוחרה ידיצל םיעוטנ תונליאו , עצמאב ךלהמ בוחרו, ומצעל דמוע
אפורש יפ לע ףאו .גחה תוכוסל ךכסו המחה תומיב לצ תתל םידיתעש
םיאיבמ םימו, םימ םיכירצ תונליאש , תונליא ועטי אלש ריהזה םכח
, תונליא ועטנ ןכ יפ לע ףא ,תחדקה תא םיאיבמ םישותיו ,םישותי
.םיכרה הידלי תא םהב תדדומ השאו , םתוא םיקשמו םהיפמ םיצמקמו
,תוירבל םיחונו םימשל םיחונ .םילועמ היבשוי ךכ הלועמ הנוכשהש םשכ
םינוונחו םירחוס םתצקמ .םהיתועד םושמ הז תא הז םיפדור ןיאו
.(237 'מע) "'וגו םינותיעב םיבתוכ םהמ ,םירפוסו םירומ םתצקמו

השמ ןורכזב רנרב לש ותריד : תישימח הנחת
ונינפלש ידרחה לביטשל ץיצנ , םייח ץפח בוחרל הנימי הנפנ זיגח בוחרמ
תיב אצמנ 22 שדח ירפ בוחרב .הז בוחרל ליבקמה שדח ירפ בוחרל ךישמנו
רבח םילשוריב ותויהב רנרב םייח ףסוי םיוסמ ןמז קרפב רג ובש , גרבניו
."תודחאה" תכרעמ
רנרב ןיב המקרנש תדחוימה םיסחיה תכרעמ לע רפסל יאדכ הז רשקהב
לומת ךותמ .הז תיבב רנרב לש וירוגמ תפוקת לע תורוקמ בלשלו ןונגעו
לש קדנופב רנרב לש ורוקיב תא ראתמה עטקה תא אורקל ןתינ םושלש
:בוכלמ
יאיבהו ירהמ , יליטיי יליטיי , רמאו ותיבל ארק ותוא בוכלמ הארש ןוויכ"
ול סח אב רנרבשכ לבא ,ותיבב שמתשהל ליגר וניא בוכלמ .רנרבל הת סוכ
וזז אל העש התוא לכ- - - - .ותיבל ארק ךכיפל ,ומע אלב עגרו עגר לכ לע
אל ןייטצנ אלש ,םיאכדנה לש םהיחא , הז לודג רפוסמ קחצי לש ויניע
וב שיגרה .םיטושפה םילעופה לכ ראשמ ינוציח רבד םושב אלו וישובלמב
םולש ריזחמש םמותשמ היהו ,םולש קחצי ול ריזחה .םולש ול ןתנו רנרב
.(382 'מע) "אוה רנרבש שיגרמ וניאו רנרבל

למל רפס תיב :תישיש הנחת
הרות דומלתל הנימי הנפנ .והיעשי בוחר דע הנימי ךישמנ שדח ירפ בוחרמ
.למל רפס תיב וב ןכש רבעבש הנבמ , ןי'זור תודיסח לש
גיוודול ררושמה היה דסיימה . -1903ב הז םוקמב םקוה רפסה תיב
ומש לע רפס תיב םיקהל ץרה הזילע ידי לע ןאכל חלשנש , לקנרפ טסוגוא
םידרחה ידי לע ומרחוהש תודסומה דחא היה הז .למל ןופ ןועמש היבא לש
ןושלה תייחת לע ביחרהל שי הז רשקהב .תירבעב םש ודמילש ללגב
דחא .למלו סנאילא םכותב , םינושה רפסה יתב דגנ תומרחה לעו תירבעה
תומרח יקתפ תועצמאב התייה תודסומ וא םישנא דגנ תומרחל םיכרדה
.םיבלכ תובנזל ורשקנש
:האירק עטק
המכ ובדנתנ םילשוריב רפס יתב ןיקתהל לקנרפ טסוגוא גיוודול הלעשכו"
לקנרפ גיוודול ינא םהילע בותכש תואקתפ םהב ורשקו םהיתובנז םהמ
ינב תוירבמ רתוי הרובגב םיבלכ ודמעש אלא דוע אלו .הדונמו םרחומ
ורמאו תקולחמה ילעב בור ועתרנ םילוסנוקה ינפל לקנרפ לבקשכ ,םדא
אצמיש דע ומצע עגייל ןוירוטסיהה ךרטצי הברה- - - - הזב ויה אל ונידי
'מע) " םיבלכ לש םהישעמ םיליחתמ ןכיהו םדא ינב ישעמ םימייתסמ ןכיה
.(471

םעה תיב : תיעיבש הנחת
םשמ , (הקטלפוא) גארפ ברה לש רבעמל הלאמש תונפל שי והיעשי בוחרמ
ןתנ ןמזהש ןשי הנבמ םהיניבו (דגסמו רבק ) םימלסומ םינבמ ינשל םיעיגמ
םוקמ היהו , -1907ב םילשוריב םקוהש ןושארה םעה תיב והז .ויתותוא וב
.יתנוכש תוברת תיבו ס"נתמ ןיעמ , םיליכשמל שגפמ
: האירק עטק
שי .םדא ינב תרבחב תצק ותעד סיפהל םעה תיבל (רמוק) קחצי ךלוה..."
תעד ישקבמ ריעה יליכשמל סוניכ תיב אוהש , םעה תיב חבשב םיגילפמ
תויהל םעה תיב היה ךירצ ,םירמואו םירטנקמ שיו ,לארשי תייחת ישרודו
םיאבו םינבאו םיצוק תלדגמש הרודג רצחל םיסנכנ- - - - ןכ וניאו ןכ
בשוי דחא רדחב .ןאכמ ול םירדח ינשו ןאכמ ול םירדח ינשו , לודג םלואל
העש איצוהל םיצורה לכ םיבשוי דחא רדחבו , םירפס ליאשמו ןרפסה ול
םש םיסנכתמ דעווה ישאר דחא דחו , ןהב הבורמ םויהש תועשה ןמ הריתי
-326 'מע) " 'וגו ןונזמ ןיעמ שמשמ דחא רדחו .םעה תיב יקסע לע ץעייתהל
.(327

תירב ינב תיב : תינימש הנחת
ךישמנו (ונלאמשמ) תיללכ םילוח תפוק ןוויכל סוארטש בוחר תא הצחנ
םירפסה תיב תא שמיש הז הנבמ .תירב ינב תיב דמוע םש תירב ינב בוחרל
תימואלה הירפסה הארקנ הליחת . -1902ב ןאכ םקוהו ותישארב ימואלה
לע ביחרהל ןתינ הז רשקהב ."ףסוי יזנג" ןכו "לאנברבא שרדמ תיב"
עבקה תיב דע ולש םילוגלגהו ימואלה םירפסה תיב תמקה לש הירוטסיהה
עלקנ םושלש לומת ןאמורב .םר תעבגב תירבעה הטיסרבינואב םויכ ולש
:דאמ עשעשמ רואיתהו , קלב בלכה ןאכל
שיב ותוא עיגה ןבו .םירפס אלמ דחא תיבל ,ותעדמ אלש טלמנו חרב "
ילילכ ,םימכוחמ םימכח םש םהל םיבשוי .עדמה רצוא םירפסה תיבל ,אדג
ירעשמ ,תוארקמ ינקתמו תואחסונ יחסנמ ,םימסרופמ םידמולמ תעדה
םיסרטנוקו ,םהינפל םירפסו םהידיב םיסומלוקו ,תורעה יבתוכו תורעשה
.(289 'מע ) " 'וגו םיברו םירפ םירפו םיבר ,םיבעו םיבועמ םיסקניפו

הדוהי ןב רזעילא תיב :תיעישת הנחת
היפויתא בוחרל הנפנו ץיבונזח בוחר ךרד הנימי לקעתנ תירב ינב בוחרמ
תאו ירבעה ןולימה תא רביח םשו ותחפשמ םע הדוהי ןב ררוגתה םש 11-13
.תיפויתאה היסנכה לומ דמוע תיבה .רואל איצוהו ךרעש םינותיעה
:האירק עטק
וירבחל תוארהל ידכ דעומ ומצעל לטנו ותכאלמ תא קחצי חינה םויה ותוא"
המוחה ןמ םינפל ונירבח תא קחצי ךילוהש םדוקו - - - - םילשורי תא
לאלצב תא ,םינמיתה לש םהירוגמ יתב תאו םירכובה תובוחר תא ורקיב
םהל התארהו ןיע תבוט םב הגהנ הדוהי ןב הדמח תרבגהו .הדוהי ןב תאו
תא םהל התארה ןכו ,םירוסאה תיבל הדוהי ןבל ול הסינכהש ןחלושה תא
דע םיהלא ארב תישארבמ ,וב תסנוכמ תירבעה ןושלה לכש , לודגה ןוראה
.(331 'מע) " 'וגו איה הרציש םילמה
ביחרהלו העבש תלחנו דלוגנייפ יתב ןוויכל תונפל ןאכ ןתינ : םייניב תרעה
ןבומכ תמייקו , "םושלש לומת" ןאמורב הלא תונוכש לש יוטיבה לע
.ותומ תא רמוק קחצי אצומ םש , םירעש האמ ןוויכל תכלל תורשפאה

הלודגה הבישיה ,םירעש האמ : תירישע הנחת
ן"רהב דרומ הצקב .ן"רהב בוחרל םשמ סנכינו היפויתא בוחרב רוזחנ
ונתוא ליבומ רעשה ."אתפיל רעש" הנוכמה רעשה ךרד םירעש האמל סנכינ
תא הארנ קושהמ קוחר אלו , םירעש האמ קוש ןכוש ובש בקעי ןיע בוחרל
בישיה ךותב .רמוק קחצי לש ופוס תא רפסנ ןאכ ."הלודגה הבישיה"
קחציש זאמ .קלב בלכה םע רמוק לש היינשה השיגפה תשחרתמ הלודגה
,קלב בלכה וב קבדש זאמו "עגושמ בלכ" תבותכב קלב בלכה תא עבצ רמוק
.ול חוור םירצונהו םימלסומה תורצחב קרו םידוהיה תונוכשב בלכה ףדרנ
עצמאב ןאכ . תמאה תא שפחל ןוצר ךותמ הנועמ בלכה עיגמ הריציה ףוסב
.ברה לש ותמילג תחת בלכה רתתסמ , ןקרופ םוקי םנורג יבר לש ותשרד
תונשרדה לע הריטאס איהו תינונגע תבשחמ תכאלמ איה ברה לש ותשרד
ריכזמ אוהו בלכה ינפכ רודה ינפש ןשרדה ןעוט השרדה ךותב .תידרחה
(587 'מע) ברה לש ותמילגמ בלכה ץרופ תע התואב .קלב בלכה תא
ןנובתמו דמוע רמוק קחצי קרו הלהבב םיסנ םלוכ .המוהמ תררועתמו
.בלכה לש ורוע לע תבותכה ןמ דחופ וניאש ןוויכ, שחרתמב שפנ ןויוושב
תשחרתמ תכלל הנופ אוהשכ שממ .וז תבותכ בתכ אוהש עדוי אוה
.הפורטסטקה
:האירק עטק
ראשנ ינא - ינאו , ול אוה ךלוה , ובילב רהרהמ אוהשכ ושאר קלב ענעינ"
.לופילו טמשיהל הדמעש דע ונושל הבברתשנ .הסושמו סומרו יוזב ןאכ
קותמ לוחלח ליחתה .הריזחהל לוכי היה אלו המוקמל התוא ריזחהל שקיב
וב עקתו בלכה וילע ץפקש דע ךליל קחצי קיפסה אל - - - ויניש ןיב לחלחמ
.(595 'מע ) "וכשנו ויניש
תלדה תא וירחא ולענו דחוימ רדחל והוסינכהו םילבחב קחצי תא ורשק"
בלכה לש (וסרא) וסיר- - - ןוזמו םימ ול םיאיבמ ויהו ,םיסירתה תא ופיגהו
.וינפ ירירשו ופוג ירירש וקתתשנ ףוסבל - - - וירבא לכב ךלוהו לחלחמ היה
תבאוכה ושפנ תא טלפ ףוסבל .ויניע ירירשו ונושל ירירש וקתתשנ ףוסבל
'מע) "שאר תולק אלו קוחצ אל וינפל ןיאש תוחורה יקולאל וחור בישהו
.(605
דוקע אוהשכ וייח תא םייסמ אוהו ,ותומ םוי דע וייח לכ עורק ראשנ קחצי
.תוומ דע םילבחב
קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©