הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

םילשוריב םירויס


קקח רופלב ררושמה תכרדהב

2001 יאמ : ןכדוע
םילשוריב הבהא

,ןאי הריאו קילאיב :בל ןורבש שי םימעפלו ,םיבהואו םימלוח םילשוריב

,סניפ הטיאו ןילי דוד ,טנפילוא סילאו רבמיא ,לקי הטזורו אריפש סזומ

."רגניז" הריפת תנוכמ : הבהאה תנתמו ...דידש-ובא האלו יבא ןב רמתיא

:רויסה ךשמ 97 ופי, הקדיודה :שגפמ תדוקנ
תועש 3

ןחלופ רפס - לשמכ םייחה

תובקעב אצנ ."לשמכ םייחה" הדש סחנפ לש ורפס םע םירגבתמ םיריעצ
תיילע

,ריעה זכרמב הפק יתב ,םדרטונ ,םירעש האמ ,"הוחא" תנוכשב גגה
...לאלצב

ימו ןומילה תצינ התיה ימ .םילדנקסהו תובהאה ,תרוקיבה ,תוליכרה
התיה

.לשמנהו לשמה תובקעב ךלנ ?יילרול

תועש 4 :רויסה ךשמ 6 והיעשי ,"ןוסידא" עונלוק :שגפמ תדוקנ

"המוחה ןמ םינפל"ו "רבשנה סרחכ" תובקעב

תובקעב אצנ .יחישמ חתמ ,םיככת ,תומיזמ : -19ה האמב םילשוריל ןולח
סזומ

ןפייזו גולואיכראכ םירעוסה וייח ,הטזורל ותבהא ,רמומ ידוהי - אריפש
.תוקיתע

בוחר ,םירצונה בוחר ,תינורמה היכראירטפה ,חישמה תייסנכב רקבנ
,םיטפוקה

.וכיט תיב ,רובת תיב ,יאול ןס ח"יב

.דיפל תימלוש תאמ "רבשנה סרחכ" :דייטצהל ץלמומ
.ןונגע י"ש תאמ "המוחה ןמ םינפל"

3 1/2 :רויסה ךשמ ופי רעש :שגפמ תדוקנ
תועש
לגדו סנ הנויצ ואש

הטרדנאה ,ינויצה ןויכראה :תירבע הנידמל טדנממ ךרדב - ינויצ רויס
,יבנלאל

תייחת ,תומוחה ןמ האיציה ךילהתב תונוכש ,ןושארה יטילופה חצרה
,תירבעה

וצרת םאו יבצ-ןב ,ןאה-הד ,יבנלא ,ןוירוג ןב לע רפסנ .םיימואלה תודסומה
ןיא -

.הדגא וז
תועש 3 :רויסה ךשמ ינויצה ןויכראה :שגפמ תדוקנ
המואה יניינב דיל

ימלשורי ברועמ

,הדש סחנפ ,זוע סומע ,יחימע ,לחר ,ןונגע ,רנרב תא ונזרח תחא תזורחמ לע
,רביב שאוהי

האל ...ו לקי הטזור ,ןגכ הנלה ,גרבדלוג האל ,רחש דוד ,ראב םייח
ברועמ שממ .דידשובא

.םיאיבנה בוחרב לפאלפב ומייסי םיבערה .הלודג התיפב ימלשורי

3 1/2 :רויסה ךשמ 6 והיעשי ,"ןוסידא" עונלוק :שגפמ תדוקנ
תועש


תודליה תוזוחמ לא עסמ

רעונל םיימלוע ך"נת ינתח ,םימואת םיררושמ םה קקח רופלבו לצרה
םתויהב

.רויסה תא וליבוי םהינש .תמא לע םימלשוריו ,17 ינב

קושה) םינושה םיקוושב ,הדוהי הנחמ רוזאב םיתב תובקעב רייסנ
,יניזורגה

יתב ,לסב ובא ,"תמה ןתחה" ,םינועשה תיב ,(..."ןכאז עטלא"ה ,יקאריעה
...ףודייס

.םהירישמ וארקיו תודליהמ תוללוע ורפסי םימואתה

:רויסה ךשמ 97 ופי, הקדיודה רכיכ :שגפמ תדוקנ
תועש 3

םילשורי בלב "תואלחנ"ו "תונורכז"

םיאלמ םהו ,"תואלחנ" ארקנש םחתימ שיו ,"תונורכז" ארקנש םחתימ שי

:תודע-תת לש תסנכ יתב שי םגו ."םילסא" םימלשוריו תורפסו רולקלופ

םג םש שיו ,יוא ...םיזריש ,םיבלח ,םילרכבריד ,םילפרוא ,םילקומר'ג

!ינוגססה קושה הצקב "ללוקמ תיב"

3 1/2 :רויסה ךשמ אמא תדעסמ :שגפמ תדוקנ
תועש
רזש תורדש - ספירגא תמוצ

םירכובה תורצחב ירס הינב ןדו אלרוב , ןונגע

בוחרב הרגש הדלזבו סומע בוחרב ותודליב רגש זוע סומעב רויסל חיתפ
לש קלב בלכה .הינפצ

,"אמת אבב" לא ךלנ .ובג לע רייציש םיטלשה עבוצ תא שפחמ ןונגע י"ש
תא ירס ןד האר םש

ידוהיה והינודא ,ףויאסומ רצח ,שדקהה רצח לא סנכינ .ותודליב תויוולהה
ימלסומ 'גאח אוהש

לש ורדח תא םיעוגעגב שפחנו ,בודיוד לש ןומראה ןמ לעפתנ ,ןהכ םגו
...חישמה

תועש 3 :רויסה ךשמ תבשה רכיכ :שגפמ תדוקנ
(לארשי יכלמ-סוארטש תמוצ)

ןורכיזה רהב םינכוש םיסותימה
(לצרה רהב רויס)

םיחיצנמ ונא ךיא :יביטקלוקה ןורכיזה לא עסמ ,ימואל הרובק רתאב רויס
תא

ישאר ,יקסניטוב'ז ,לצרה :םייחל קינעמ הז תועמשמ וזיאו םיתמה
הלשממה

, תורתחמה , םיליפעמה , "רקד" ,שנס הנח ,םימחולה ,םיאישנהו
, ג"כה

רקובה םמדבו" ,"שא יליווג" , "וניתופוג תולטומ הנה" .דועו ח"שת יללח

! ונתוא רוכז ,ךלהה ..."הלעי

תועש 3 :רויסה ךשמ לצרה רהל הסינכה :שגפמ תדוקנ

הריש , ךדי תא יל ינת

םיטקיפיטרסה ,הריש לש תיבה :םילשוריב טדנמה ימיו " הריש" תובקעב
. "רג רוטקוד לומ רוטקוד" ובש םוקמ ול שפחמ טסברה , הטיירנה לש
ןיטנטסנוק לש רכיכה ,םלכב ר"ד אוה רנזולק , היבלטל עיגמ "ינאמ רמ"
המל .היבלטב "םיערוצמה תיב"ב תוומה-תקישנ :הרישו טסברה ,המלס
? וייחב "הריש" ןאמורה תא ןונגע םסרפ אל

."חכשיי הרהמב אל ךרשבכ רשב" :הרישל טסברה

3 :רויסה ךשמ םילשורי ,7 סיקרנ :שגפמ תדוקנ
תועש


תירבעה הכפהמה

ןבומ ךילהת וא אלפ .ירבעה רובידה תייחת לע קבאמה תובקעב אצנ
?וילאמ

,ץנול סופד ,"תודחאה" :תולעופה תושפנה תא ריכנו קבאמה תריזב רקבנ

היסנמגה ,למל ,ןילי דוד ,הדוהי ןב רזעילא ,אדיורב היח ןג ,ןשיה םעה תיב

."!תארבהו - תירבע רבד" .קוק ברהו "ןמאנה תיבה" ,תירבעה

3 :רויסה ךשמ "ריבשמה" תבחר :שגפמ תדוקנ
תועש
34 'גרו'ג ךלמה
םיאפר קמעב לכיהה ישנא

הינמרגב ופדרנ עודמ .םירלפמטה תכ תובקעב תינמרגה הבשומב רויס
ועיגה המלו

סואיתמ הנק יממ ..."םילשוריל דעצה" תא השוע ןמפוה ףוטסירכ ?י"אל
ןחוטה קנרפ

?הבשומה תומדא תא

רכזומה "רנגו דרכיר לש רכישה לשבמ תיב" תאו "רזעה ןבא" תא שפחנ
."םושלש לומת"ב

שפחנו תינוויה הבשומה לש םיפיה םיתבב םג רייסנ ?"םיללגה בוחר" והמ
ובש תיבה תא
."בהז לש םילשורי" רישה רבוח
:רויסה ךשמ :שגפמה תדוקנ
תועש 3 1/2
ןומעפה ןג דיל קלדה תנחת
םיאפר קמע בוחרל הסינכב
"בהואל ביואמ"

לע ,םילשורי לע ,תויפלת לע :קבאמ לש רופיס ,תושרתשה לש רופיס והז
תובקעב ךלנ .י"א

חורה ,ביצנה ןומרא תלייט .ןיילרתסאל םיבתכמהו ןונגע לש תוילעה יתש
,תושממכו למסכ

המ .דועו רנזולק ,בד ןב בקעי ,ןפ לבא ,הדוהי ןב :תויפלתב םישנאו םיתב
תויפלתב ןונגע השע

?רנזולק בוחר הצקב ותיב תא הנב המלו ?ט"פרת תוערפב

ךשמ "תומואה תיב" :שגפמ תדוקנ
תועש 3 :רויסה
יקסבוני-ןורבח ךרד תמוצ

ידרחה םלועב תוחורו םימרז

?תינוליחה םילשורימ תיפרגואיגו תיתרבח תלדבתמ תידרחה הליהקה המל
זחאמב רויס

תובקעב , "הלדנייש" לש הרופיס ,םירעש האמ - השמ ןורכז ילאירוטירטה
.ידרחה םייחה-חרואב דוסי-יגשומ תובקעבו םידיסחו םידגנתמ

היסנמגה ,קסירב תבישי ,זלעב לש ןגה ,ןי'זור תודיסח ,אתרקד אחתפ
,הבישיל הכפהש

.דועו ךל'רהא לש ודנמוקה ,"םיתמה םידיסחה"

:שגפמ תדוקנ
תועש 4 :רויסה ךשמ
תורדתסהה תיב ,17 סוארטש 'חר

...םילשוריב תוידיסח תורצח - "תצרפו"

"ץיפקהל" בכר ןימזהל ךירצו םינוש םירתא ינשב השעיי רויסה :הרעה)
םילייטמה
.(םירעש האמל ידוהיה עבורהמ

"לא תיב" תבישי .םילשוריל םידיסחה תוילעו תודיסחה תוהמ :עבורה
נ"כיב ,ידוהיה עבורב

.לארשי תראפת נ"כיב ."חישמה תאיבל ונוכיה" .ד"בח לש קדצ חמצ
.השרו ללוכו ןילרק תודיסח

בלסרבמ ןמחנ יבר .גוליפה לצב ךל'רהא בר לש ודנמוקה :םירעש האמ
רוגמ יברה .האושה רכז לש המלידהו זלעב תודיסח .םיתמה וידיסחו
.הדוהי הנחמב תודיסחה-רצחב רובק

ךשמ ידוהיה עבורה ןוינח :שגפמ תדוקנ
תועש 4 :רויסה

ןאה-הד :םילשוריב חצר
.ידנלוה ידוהי ררושמ ןאה-הד :י"אב ןושארה יטילופה חצרה תובקעב
לאוסקסומוה אוה

-יטנא ידרח גיהנמל םילשוריב ךפוהו דרחתמ אוה .היוגל יושנש ללובתמ
דיה" תיפונכ .ינויצ

ימ ?ןאה-הדב הרי ימ .חצריהל רזגנ ונידש םיקתפ ול תרגשמ "הרוחשה
הילוחה לש ליעפמה

דע רויס ?טחוש הינמ ?ןוירוג ןב ?תיאני לחר ?יבצ-ןב - "הנגהה" םעטמ
.תויריה שולש ורונ םש ,"קדצ ירעש" לש לזרבה תותלד
ךשמ לארשי יטבש-םיאיבנה תמוצ :שגפמ תדוקנ
תועש 3 1/2 :רויסהתונושארה תונוכשה :תומוחה ןמ האיציה

תיפצת .ירויפיטנומ לש חורה תנחט .לכה ליחתמ ןאכ - םיננאש תונכשמ
הלע אוהו“ .תומוחל

ש"בד ףוצ .תדחואמ ריעל היוצח ריעמ רבעמה :השמ ןימי ."הבכרמל
תא םימיקמ םיאקורמהו

םיאלפומה תעבש .הכירבה דיל ימלסומה תורבקה תיב ."לארשי הנחמ"
רכיכמ ."העבש תלחנ"מ

םילשוריל העדצה .קוק ברה לש תספרמה דיל םויס ."דוד תיב"ל ןויצ
.תומוחה ןמ האציש השדחה

ךשמ השמ ןימיב חורה תנחט :שגפמ תדוקנ
תועש 3 :רויסה

...םויה םג "םושלש לומת"

ימ .ןונגע לש "םושלש לומת" ירוביג ,קלב בלכהו רמוק קחצי תובקעב אצנ
ימ ?תוצוחה בלכ אוה

,השמ ןורכז, ינקילגנאה ח"היב ,סנאילא ?םיבלכ תועצמאב הדונו םרחוה
.ןשיה םעה תיב ,"למל"

קלב ,דמושמה דלוגנייפ יתב ?"תירב ינב" םירפסה תיבב בלכה השע המ
.רמוק קחצי לש ותדיקע . אליממ תכירבבו "םייוגה תורצחב"

97 ופי, הקדיודה רכיכ :שגפמ תדוקנ
3 1/2 :רויסה ךשמ
תועש
ןונגעל רנרב ןיב

ןורכז ,ןשיה םעה תיב ?לארשי תרזע לש הטמיסב רנרבמ ןונגע שקיב המ
.היקוורה ,השמ

ןונגע בתכ המ .אדיורב היחלו קינקוס-דוסנייפ היסחל רנרב לש ויתובהא
ךיאו אדיורב היחל

יסדרפב חצרה ,ןישוריגה ,ינדעה ךונח תיבב יושנו רשואמ רנרב ?הביגה
דוע ןובשחה" .ריבכ-ובא

."רמגנ אל
ךשמ תורדתסהה תיב ,17 סוארטש :שגפמ תדוקנ
תועש 3 :רויסה
ידוהיה עבורב הסחמ םישפחמ

רצח .ידוהיה עבורב םידוהיה ייח לע תודגאו תורוסמ :תומוחה ןיב לויט
,ודראקה ,ןשיה בושייה

תייסנכ ,הסחמ יתב רכיכ ,יאכז-ןב לש נ"כהיתב םחתימ ,אבדימ תפמ
םילבוקמה וסינ ךיא .האינה

?ידוהיה עבורב דגסמ םקוה המלו ?חישמה תא איבהל "לא תיב" תבישימ

ךשמ ופי רעש :שגפמ תדוקנ
תועש 3 :רויסה


קדצ הונב " םושלש לומת"

תובקעב .םולש הונ ,קדצ הונ ,ופיב תומוחה ןמ האיציה ביבא לתב רויס
.ןונגע לש "םושלש לומת" ירוביג ,הינשה הילעה ישנאו רמוק קחצי
,"רמועה" תכרעמו ןויצ ןב 'ש רפוסה ,קוק ברה לש תיבהו נ"כהיב
גגה-תיילע .חקור ןועמשו ןוראב הרובד ,רנרב ,"ריעצה לעופה"ו ץיבונורהא
?םויה ונייחל עגונ "םושלש לומת" ךיא !שולש לש ותיב לומ איה תדמח לש

ךשמ ופי ףוחב (ל"צאה ןואיסומ) ידיג תיב :שגפמ תדוקנ
תועש 3 :רויסה
'ב קרפ - תומוחה ןמ האיציה

ימ"ו לארשי תונכשמ התנבנ ךיא ."לארשי ןבא" תא תומיקמ תוחפשמ ג"נ
הזה ןומטמה תא םש

תיילע .ןיול הירא 'ר - תורתחמה יריסא לש ברה ?"הרבחה תחתמאב
.לרוג יתבו ר"מתב

תונוכש .הנינאי נ"כיב .השמ להואו השמ תרכזמ :תומואתה תונוכשה
,לארשי תסנכ :םידרחה

.ריעה זכרמב ישונא ספיספ .אדיורב יתבו דנאר יתב ,שטאקנומ יתב

ךשמ ללכ זכרמ ,"סנאילאה רעש" :שגפמ םוקמ
םייתעש :רויסה
("טנוקסיד" קנב דיל)המולחב היובש

...ירשפא הז ,ןכ -הלעמ לש םילשוריל רויס

ךלנ .ןוימד לשו םולח לש תופיטע ריעה ביבס ווט םירפוסהו םיררושמה
,ןוזחהו תורפסה תובקעב

לש םייומידה לע ."םילשורי תקועת" תובקעב םגו םייניעה הארמ תובקעב
םילשורי לע , ריעה

?תויזהה ףס תא הלעמו תעדה תא ףירטמש םילשוריב הב שי המ … למסכ
.ינחור רויס

ךשמ דוד ךלמה 'חר, דוד ךלמה ןולמ :שגפמה םוקמ
תועש 3 :רויסה


םילשוריב לצרה תובקעב

םאה ?םילשוריל עיגה ךיא .1898 רבוטקואב הנידמה הזוח לש וייחב עובש
תנחת ?תבשב עסנ

םילהואה הנחמ .סכרמ-ןרטש תיב :אליממ .תומוחה ,חורה תנחט ,תבכרה
בוחרב רסיקה לש

םוחמ חדוק לצרה ?ינשה םלהליו רסיקה תבוגת התיה המ .םיאיבנה
...ץינימק ןולמ לש יבולב

תנוכמ ...ונימאת אל ?תידוהי הנידמ תרומת ןטלוסל לצרה עיצה המ
!הביתכ

ךשמ םילשוריב תבכרה תנחתל הסינכה :שגפמה תדוקנ
תועש 3 :רויסה
היבהאמ לכ...ו םילשורי

'י) "היבהאמ לכ יטישכתב תטשקתמה ,איה הבוהא השא ומכ םילשורי"
תומצעמה :(יחימע

יוהיז ינמיס הנבמ לכל שיו ,םילשוריב םיזחאמ תורצוי תורזה תונידמהו
-םיינתא-םיילכירדא

תירסיקה ,היבוקסומה ,ייגרס לש חירצה ,ףזו'ג ןס ,ילגנאה ח"היב .םייתד
,יקסלופ םוד ,ותיאט

תקחשמ םילשורי םוקמ הזיאב .דועו ינולוק ןקירמא ,'גרו'ג טנס 'גלוק
?םיאובחמ

97 ופי , הקדיודה רכיכ :שגפמה תדוקנ
תועש 4 :רויסה ךשמ
"הליהת" לא "המוחה ןמ םינפל" עסמ


אוה םא םג , שדוקה תולעמב הלוע המוחה ןמ םינפל סנכנהש בתוכ ןונגע
ןיב הרג הליהת …דרוי

. לחוימה סויפה גשומ התומב .םידגנתמו םידיסח ןיב תערקנ תומוחה
םילשורי שי ? םנמואה

הצחנ .ןהיניב ץצוח םוניה-ןב איגו ,השדחה םילשורי שיו המוח ןמ םינפל
.המינפ סנכינו איגה תא

ךשמ השמ ןימי חורה תנחט :שגפמה תדוקנ
תועש 3 :רויסהרחש דודל םשמו זוע סומע לא ןונגעמ


תנחטמ .("ילש לאכימ") "רוסא ןיערגהו תופילק ךותב תופילק םילשורי"
ךרדה תצרפנ חורה

ךלנ . םירפוס לש םירופיסל ןכשמ םישמשמ הירתאו , השדחה םילשוריל
,זוע, ןונגע תובקעב

תיתואיצמ תוחפ אל איה תיתורפסה םילשוריש ררבתמ .םירחאו רחש דוד
.תופמב םילשורימ

עלסה קוצו הרעמה יפו רובה ימו רואה : ןורכיזה תושוחת תובא העברא"
.( רחש דוד) " אירול ןתנוי לאירבג לש ותומדב יב םירושק - הדצבש

ךשמ השמ ןימי חורה תנחט :שגפמ תדוקנ
יצחו תועש 3 רויסה


רקפהה חטשב תוזומה

לש רקפהה חטשב .(1953 ,ולש קחצי) "םחקו ךדי חלש ,בורק הכ לכהו"
תוחרופ ינוריעה וקה

סחנפ ,ולש קחצי ?תדחואמה םילשוריל היוצחה םילשורי ןיב המ .תוזומה
יבצ ירוא ,הדש

.םירחאו קקח םיחאה ,רימש השמ ,ירוג םייח ,יחימע הדוהי ,גרבנירג
,שדחה רעשה ,םדרטונ

?םיאבה תורודל םולשה חמק תא ןחטי ימ .חורה תנחט ,ופי רעש

ארפס רכיכ ,םילשורי תיריעל הסינכה :שגפמ 'קנ
תועש 3 :רויסה ךשמקקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©