הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

וישכעל ןונגע

קקח רופלב ררושמה תכרדהב םירויס
ןנגעתהלו ןיינעתהל ןוצר ךותמ םילשוריל עיגמש ימ לכ
...דיב רפסה םע לגרב תכלל ןמזומ
"בהואל ביואמ" .1

לע ,םילשורי לע ,תויפלת לע :קבאמ לש רופיס ,תושרתשה לש רופיס והז
.י"א

ןומרא תלייט .ןיילרתסאל םיבתכמהו ןונגע לש תוילעה יתש תובקעב ךלנ
,ביצנה

בקעי ,ןפ לבא ,הדוהי ןב :תויפלתב םישנאו םיתב ,תושממכו למסכ חורה
,בד ןב

ותיב תא הנב המלו ?ט"פרת תוערפב תויפלתב ןונגע השע המ .דועו רנזולק
הצקב

?רנזולק בוחר

:רויסה ךשמ " תומואה תיב " :שגפמ תדוקנ
תועש 4
(תלייטה ןוויכל שיבכה) יקסבוני-ןורבח ךרד תמוצ

"הליהת" לא "המוחה ןמ םינפל" עסמ .2

אוה םא םג , שדוקה תולעמב הלוע המוחה ןמ םינפל סנכנהש בתוכ ןונגע

התומב .םידגנתמו םידיסח ןיב תערקנ תומוחה ןיב הרג הליהת…דרוי
סויפה גשומ

, השדחה םילשורי שיו המוחה ןמ םינפל םילשורי שי ?םנמואה . לחוימה
- ןב איגו

. המינפ סנכינו איגה תא הצחנ . ןהיניב ץצוח םוניה


:רויסה ךשמ השמ ןימי חורה תנחט :שגפמה תדוקנ
תועש 3

ןונגעל רנרב ןיב .3

ןורכז ,ןשיה םעה תיב ?לארשי תרזע לש הטמיסב רנרבמ ןונגע שקיב המ
,השמ

המ .אדיורב היחלו קינקוס-דוסנייפ היסחל רנרב לש ויתובהא .היקוורה
ןונגע בתכ

,ןישוריגה ,ינדעה ךונח תיבב יושנו רשואמ רנרב ?הביגה ךיאו אדיורבל
חצרה

."רמגנ אל דוע ןובשחה" .ריבכ-ובא יסדרפב

ךשמ תורדתסהה תיב ,17 סוארטש :שגפמ תדוקנ
תועש 3 :רויסההריש ,ךדי תא יל ינת ,4

םיטקיפיטרסה , הריש לש תיבה .םילשוריב טדנמה ימיו "הריש" תובקעב
רמ . "רג רוטקוד לומ רוטקוד" ובש םוקמ ול שפחמ טסברה, הטיירנה לש
.המלס ןיטנטסנוק לש רכיכה .םלכב ר"ד אוה רנזולק . היבלטל עיגמ ינאמ

אל המל .היבלטב "םיערוצמה תיב"ב תוומה-תקישנ :הרישו טסברה
?וייחב "הריש" ןאמורה תא ןונגע םסרפ

."חכשיי הרהמב אל ךרשבכ רשב" :הרישל טסברה

תועש 3 :רויסה ךשמ 7 סיקרנ :שגפמ תדוקנ"המוחה ןמ םינפל"ו "רבשנה סרחכ" תובקעב .5

תובקעב אצנ .יחישמ חתמ ,םיככת ,תומיזמ : -19ה האמב םילשוריל ןולח
סזומ

ןפייזו גולואיכראכ םירעוסה וייח ,הטזורל ותבהא ,רמומ ידוהי - אריפש
.תוקיתע

בוחר ,םירצונה בוחר ,תינורמה היכראירטפה ,חישמה תייסנכב רקבנ
,םיטפוקה

.וכיט תיב ,רובת תיב ,יאול ןס ח"יב

.דיפל תימלוש תאמ "רבשנה סרחכ" :םירפסב דייטצהל ץלמומ
.ןונגע י"ש תאמ "המוחה ןמ םינפל"

:רויסה ךשמ ופי רעש :שגפמ תדוקנ
תועש 3½


...םויה םג "םושלש לומת" .6

ימ .ןונגע לש "םושלש לומת" ירוביג ,קלב בלכהו רמוק קחצי תובקעב אצנ
בלכ אוה

,"למל",השמ ןורכז ,סנאילא ?םיבלכ תועצמאב הדונו םרחוה ימ ?תוצוחה
םעה תיב

,דמושמה דלוגנייפ יתב ?"תירב ינב" םירפסה תיבב בלכה השע המ .ןשיה
קלב

.רמוק קחצי לש ותדיקע .אליממ תכירבבו "םייוגה תורצחב"

:רויסה ךשמ הקדיודה רכיכ :שגפמ תדוקנ
תועש 3 ½:ביבא-לתב רויס .7
קדצ-הוונב "םושלש לומת"

ישנאו רמוק קחצי תובקעב .םולש הונ ,קדצ הונ ,ופיב תומוחה ןמ האיציה
הילעה

,קוק ברה לש תיבהו נ"כהיב .ןונגע לש "םושלש לומת" ירוביג ,הינשה
רפוסה

הרובד ,רנרב ,"ריעצה לעופה"ו ץיבונורהא ,"רמועה" תכרעמו ןויצ ןב 'ש
ןוראב

לומת" ךיא !שולש לש ותיב לומ איה תדמח לש גגה-תיילע .חקור ןועמשו
"םושלש

?םויה ונייחל עגונ

ךשמ ופי ףוחב (ל"צאה ןואיסומ) ידיג תיב :שגפמ תדוקנ
תועש 3 :רויסה


- (םייטקלקא) םיבלושמ םירויס

:םירחא םירפוסו ןונגע י"ש תובקעב

ימלשורי ברועמ .8

,הדש סחנפ ,זוע סומע ,יחימע ,לחר ,רנרב ,ןונגע תא ונזרח תחא תזורחמ לע
שאוהי

האל...ו לקי הטזור ,ןגכ הנלה ,גרבדלוג האל ,רחש דוד ,ראב םייח ,רביב
.דידשובא

בוחרב לפאלפב ומייסי םיבערה .הלודג התיפב ימלשורי ברועמ שממ
.םיאיבנה

½ :רויסה ךשמ והיעשי 'חר ,"ןוסידא" עונלוק :שגפמ תדוקנ
תועש 3

רחש דוד לא םשמו זוע סומע לא ןונגעמ .9

תנחטמ .("ילש לאכימ" ) " רוסא ןיערגהו תופילק ךותב תופילק םילשורי"
חורה

לש םירופיסל ןכשמ םישמשמ הירתאו ,השדחה םילשוריל ךרדה הצרפנ
.םירפוס

תיתורפסה םילשוריש ררבתמ .םירחאו רחש דוד , זוע , ןונגע תובקעב ךלנ
אל איה

: ןורכיזה תושוחת תובא העברא" .תופמבש םילשורימ תיתואיצמ תוחפ
ימו רואה

לאירבג לש ותומדב יב םירושק - הדצבש עלסה קוצו הרעמה יפו רובה
.{ רחש דוד) " אירול ןתנוי

4 :רויסה ךשמ השמ ןימי חורה תנחט :שגפמ תדוקנ
תועש?הדוהי-ןבל ןונגע ןיב המ .10


ןבומ ךילהת וא אלפ :ירבעה רובידה תייחת לע קבאמה תובקעב אצנ
?וילאמ

,ץנול סופד ,"תודחאה" :תולעופה תושפנה תא ריכנו קבאמה תריזב רקבנ

היסנמגה ,למל ,ןילי דוד ,הדוהי ןב רזעילא ,אדיורב היח ןג ,ןשיה םעה תיב

.”תארבהו - תירבע רבד" .קוק ברהו "ןמאנה תיבה" ,תירבעה
."ימצע לא ימצעמ"ו "םושלש לומת" : דייטצהל ץלמומ

תועש 3:רויסה ךשמ 28 'גרו'ג ,"ריבשמה" תבחר :שגפמה 'קנ
יצחו


"תואלחנ"בו "תונורכז"ב זזהו ןונגע .11

:םירחא םירפוסו ןונגע י"ש תובקעב אוה רויסה

םיאלמ םהו ,"תואלחנ" ארקנש םחתימ שיו ,"תונורכז" ארקנש םחתימ שי
רולקלופ

:תודע-תת לש תסנכ יתב שי םגו ."םילסא" םימלשוריו תורפסו
,םילקומר'ג

"ללוקמ תיב" םג םש שיו ,יוא ...םיזריש ,םיבלח ,םילרכבריד ,םילפרוא
הצקב

!ינוגססה קושה

:רויסה ךשמ אמא תדעסמ :שגפמ תדוקנ
תועש 3 ½
רזש תורדש - ספירגא תמוצ


ירס הינב ןדל אטמיסב םשמן הדלז לא ןונגעמ .12
(םירכובבו הלואגב רויס)

ירס הינב- ןד ,סומע בוחרב ותודליב רג זוע סומע, הינפצ בוחרב הרג הדלז
רג

לע רייציש םיטלשה עבוצ תא שפחמ ןונגע י"ש לש קלב בלכה .םירכובב
רייסנ .ובג

'גאח אוהש ידוהיה והינודא ,ףויאסומ רצח ,שדקההרצח ,"אמת אבב" לא
ימלסומ

...חישמה לש ורדח תא םיעוגעגב שפחנו ,בודיוד לש ןומראה ,ןהכ םגו

ךשמ תבשה רכיכ :שגפמ תדוקנ
תועש 3 :רויסה
(לארשי יכלמ-סוארטש תמוצ)
םיאפר קמעב לכיהה ישנא .13

:םירחא םירפוסו ןונגע י"ש תובקעב אוה רויסה

הינמרגב ופדרנ עודמ .םירלפמטה תכ תובקעב תינמרגה הבשומב רויס
ועיגה המלו

הנק יממ ..."םילשוריל דעצה" תא השוע ןמפוה ףוטסירכ ?לארשי ץראל
סואיתמ

?הבשומה תומדא תא ןחוטה קנרפ

רכזומה "רנגו דרכיר לש רכישה לשבמ תיב" תאו "רזעה ןבא" תא שפחנ
לומת"ב

הבשומה לש םיפיה םיתבב םג רייסנ ?"םיללגה בוחר" והמ ."םושלש
תינוויה

."בהז לש םילשורי" רישה רבוח ובש תיבה תא שפחנו

:רויסה ךשמ :שגפמה תדוקנ
תועש 3 ½
ןומעפה ןג דיל קלדה תנחת
םיאפר קמע בוחרל הסינכב


הצרת תבהאו ןונגע
הבהא ירופיס העבש דועו


.תמא ןלוכו ,בל ןורבש םגו רשוא ןהב שיש , תובהא תובקעב רויס

3 :רויסה ךשמ הקדיודה רכיכ: שגפמ תדוקנ
תועש"ןטש יופ , ש"מי ןאה הד" : ןונגע

ןונגע עדוותה דציכ .לארשי ץראב ןושארה יטילופה חצרה תובקעב עסמ
שולש ורונ םש "קדצ ירעש" דע רויסה ?ןאה הדב הרי ימ ?ןאה הדל
! תויריה

ךשמ לארשי יטבש - םיאיבנה תמוצ :שגפמ תדוקנ
תועש יצחו 3 :רויסההדוהי הנחמב םושלש לומת

תובקעב ןה וכלי םה .קקח רופלבו לצרה ידי לע ףתושמב ךרדוי רויסה
. םתודלי לש םושלש לומת תובקעב ןהו ןונגע לש "םושלש לומת"
יתב , לסב ובא , תמה ןתחה תיב , שמשה ינועש תיב , םינושה םיקוושה
. םהיתוריצימ םגו ןונגעמ וארקי םימואתה .ףודייס

3 : רויסה ךשמ 97 ופי,הקדיודה :שגפמ תדוקנ
תועש

קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©