הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר


תירבעב םייח תורוק - קקח לצרה

:םיישיא םיטרפ

תזרכהל ךומס 1948 -ב (דאדגב) קאריעב יתדלונ .קקח לצרה ימש
יתחפשמ .לצרה םואתה יחא םע דחי לארשי תנידמ לש תואמצעה
,ינאו םואתה יחא , וניכז 17 ליגב .1950 -ב לארשיל התלע
םחול יתייה ל"הצב .(1965) רעונל תימלועה ך"נתה תופילאב
.םיעגפנ לע עידומו דעס ק"שמ ןכמ רחאלו ינלוג תדיחיב


90805 , ןויצ תרשבמ 63 םשובה :תבותכ
5343253 : ןופלט


:םיימדקא םידומיל

ארקמב .א.מ ,ארקמו תירבע תורפסב תונייטצהב .א.ב
לש הרשכהב םידומיל ,ךוניחל ס"יבב הארוה תדועת ,תונייטצהב
. דחוימ ךוניחל ךוניחה דרשמ
.תיברע ,תינמרג ,תיתפרצ ,תילגנא, תירבע : תופש תעידי
.תימרא ,תיתירגוא ,תידכא :תוקיתע תופש
.
:הריירק

תוריקס תביתכב לארשי תרטשמ לש ןיעידומה תקלחמב יתדבע
תיבב הארוהב ,לארשי תרטשמ לש ןותיעה תכרעמב , תויניעידומ
."ראודה תושדח" ךרוע םויכ ,ךוניח תיב ןוכית רפסה

"רעונל בירעמ"ב רעונ בתכו "ונלש ץראה"ב ןטק יאנותיע :רבעב
.1962-1966


.(1985-1990) "םיחוציפ" היזיוולטה תינכתל ץעויו תולאש רבחמ:תירוביצ תוליעפ

2000 - 1997 - םירבעה םירפוסה תדוגאב דעו רבח -
.( תויצנדק שולש) םירבעה םירפוסה תדוגא לש תרוקיבה תדעו ר"וי -
תינויצה הצעומה תוסחב םיינויצה םירפוסה תצובק ידסיימ ןיב -
.1988 זאמ םידלי ירפכבו חותיפ ירעב תובדנתה ישעמ םזויו
.1995 זאמ םילשוריב םידרפסה תדע דעו רבח -
.1997 זאמ לבב ידוהי תשרומל זכרמה תלהנה רבח -

: תירוביצ תוליעפ לע םיסרפ

הרקוה סרפ - םואתה חאה םע אתווצב "רואה ןתח" ז"נשת ולסכב-
.לארשיב תינויצה הצעומה םעטמ


:םימוסרפ

,1972 "הבהאה תורוא רפס" ,1970 "םימואת לזמב" :הריש ירפס
,1987 "תחכשנ הדועת" ,1978 "טקשה ןמ חקלנ םא"
.1998 " תדלומ איה הבהא" ,1992 ” רעוב ריק לע תבותכ"

"טויפה תביח" ,1994 ןושלה רופישל ןוקיסקל "רוזח תועט" :ןויע ירפס
ירפוס ןוקיסקל" ,1990 הליפת יטויפל רואיב -
.1978 היימדה קחשמ - "הלוע הליהק" ,1996 "םילשורי
בלח תבז ץרא" .1975 יתורפס רקחמ- "יקסב'צידרב יקרפ"
םע ףותישב ורבוח ןויעה ירפס . 1996 , (טבשב ו"ט רדס) "שבדו
.קקח רופלב

,1994 "הנאגאלב תנוכש" ,1981 "הל המדנ הלמרכ" :םידלי ירפס
.1994 "םימעפל קיחצמ רופיס הז םימואת"
.קקח לצרה םע ףותישב ובתכנ םידליה ירפס

וכז - "יקסב'צידרב יקרפ"ו "הבהאה תורוא רפס" םירפסה
.םייתורפס םיסרפב

קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©