הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר


תירבעב םייח תורוק - קקח רופלב

:םיישיא םיטרפ

ךומס -1948 ב (דאדגב) קאריעב יתדלונ .קקח רופלב ימש
.לצרה םואתה יחא םע דחי לארשי תנידמ לש תואמצעה תזרכהל
םואתה יחא , וניכז 17 ליגב .-1950ב לארשיל התלע יתחפשמ
יתשמיש ל"הצב .(1965) רעונל תימלועה ך"נתה תופילאב ,ינאו
.(1966-1969) יאבצה יתוריש תונש שולשב ח"צמ רקוח
.םינב השולשל באו יושנ

99875 הסדה רוצ 10081 ד"ת 12 םיסכר :תבותכ
052-673556 ןופאלפ ,02-5335964 סקפלט ,02-5343342 : ןופלט:םיימדקא םידומיל

ארקמב .א.מ ,ארקמו תירבע תורפסב תונייטצהב .א.ב
ךוניחב .א.מל המלשהו ,ךוניחל ס"יבב הארוה תדועת ,תונייטצהב
א"כלא סרוק : לוהינב תדחוימ הרשכה .םידומיל ןונכת םוחתב
.1992 (טניו'ג)
.תיברע ,תינמרג ,תיתפרצ ,תילגנא, תירבע : תופש תעידי
.תימרא ,תיתירגוא ,תידכא :תוקיתע תופש
.
:הריירק

ירפסו םידומיל תוינכת תביתכב ,םידומיל תוינכתל ףגאב יתדבע
דומיל
רעונו הרבח להנימב םינכתו תוינכת בתוכ םויכו , (1977-1999 )
יתפרטצה -2002 ב ."םויה רדס לע" תכרעמ רבחו ( ךליאו 2000)
.חרזמה תודהי תשרומ בולישל זכרמה לש תוינכת תווצל

"רעונל בירעמ"ב רעונ בתכו "ונלש ץראה"ב ןטק יאנותיע :רבעב
.1962-1966

.(1974-1987) ך"נתו תירבע תורפסל ןוכית רפס תיבב הרומ

.(1985-1990) "םיחוציפ" היזיוולטה תינכתל ץעויו תולאש רבחמ

.(1995 זאמ) 'חאו "ןונגע תיב" םעטמ םייתורפס םירויס ךירדמ


:תירוביצ תוליעפ

.1996 - 1989 - םיירבעה םירפוסה תדוגאב הלהנה רבחו דעו רבח -
.(2002-2000 ) םירבעה םירפוסה תדוגא ר"וי ןגס -
1998-2000 ן"אפ דעו רבח -
תינויצה הצעומה תוסחב םיינויצה םירפוסה תצובק דסיימ םזויו -
.1988 זאמ םידלי ירפכבו חותיפ ירעב תובדנתה ישעמ -
.1995 זאמ םילשוריב םידרפסה תדע דעו רבח -
.1997 זאמ לבב ידוהי תשרומל זכרמה תלהנה רבח -
.1994 זאמ לארשי ידלי תרשכהל לעפמה תתומע תצעומ רבח-
.1992 זאמ לארשיל תינויצה הצעומה תלהנה רבח -
.1991 - םילשוריב "ןיסק הנר" ס"יבב םירוהה דעו רבח -
.(1991 רבוטקוא ,םוי 12) דרגלבב הרישה סרגנוקב לארשי גיצנ -
.1995 יאמ - (ןוכיתה םיה ירפוס) ייסרמב סרגנוקל תילארשי תחלשמב גיצנ -
.תינויצה הצעומה םעטמ (1997) ג"להו,( 1993) ב"לה ינויצה סרגנוקב ריצ -

: תירוביצ תוליעפ לע םיסרפ

"רואה ינתח"כ (לצרה םואתה ויחאו ) רופלב ורחבנ ז"נשת ולסכב-
.לארשיב תינויצה הצעומה םעטמ


:םימוסרפ

,1972 "הבהאה תורוא רפס" ,1970 "םימואת לזמב" :הריש ירפס
,1987 "ןיסחויה ץקב זאו" ,1978 "תולולכ רעי"
רמוחה בצמ" .1993 "רמה שבדה תדגא" ,1992 "תדלומ יריש"
.1998 "חורה בצמ

תביח" ,1994 ןושלה רופישל ןוקיסקל "רוזח תועט" :ןויע ירפס
"טויפה ירפוס ןוקיסקל" ,1990 הליפת יטויפל רואיב -
.1978 היימדה קחשמ - "הלוע הליהק" ,1996 "םילשורי
בלח תבז ץרא" .1975 יתורפס רקחמ- "יקסב'צידרב יקרפ"
םע ףותישב ורבוח ןויעה ירפס . 1996 , (טבשב ו"ט רדס) "שבדו
..קקח לצרה

,1994 "הנאגאלב תנוכש" ,1981 "הל המדנ הלמרכ" :םידלי ירפס
.1994 "םימעפל קיחצמ רופיס הז םימואת"
.קקח לצרה םע ףותישב ובתכנ םידליה ירפס

.הרבסה רמוח ןכו ,םיבר דומיל ירפס תנכהב ברועמ
"קרפה לע ךוניח" לש ךרוע שמיש ךוניחה דרשמב
.(1986-1999) "רחא שארב"ו
וכז - "יקסב'צידרב יקרפ"ו "הבהאה תורוא רפס" םירפסה
.םייתורפס םיסרפב

קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©