הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר


CURRICULUM VITAE - HERZL HAKAK


Personal Details: I was born in Iraq (1948)on the date of Israel
Decleration ofIndependence. My twin brother is Baljour. Our family
emigrated to Israel at 1950. At the age of 17 I won the championship of the
International Bible Quiz (1965) with my twin brother Balfour. Army service
in the Israel Defence Forces (1966 - 1969).
I am married and I have three sons and one daughter.
Adress: habosem 63 mevaseret zion, p.o.b 82932, israel 90805

Academic Studies:
1970 -1977 Hebrew Literature and Bible,
The Hebrew University, Jerusalem,
B.A. and M.A. degrees both with distinction.

Publications:
7 poetry books:"jemini Poems", Lights of love", and another 4
books.
A Literary Research: "The Prose of Berdizchevsky"

“Chibat hapiut”, interpretion of holy songs.
“Taut Hazor”' hebrew lexicon.
3 Children books:”Charmela”, “Twins “, “ Balagana”.
I also won two literary prizes.

Careers:
Young journalist at Ma`ariv La'noar, 1963 - 1966
Teaching in Highschool: 1974 -1991.
Editing “Hadshot Hadoar”, the journal of Israel Postal Authority.

Public Activities:
chairmain of supervising comittee in the Hebrew Writers
Association
including membership in its Central Board 1997-
2000.
Membership in P. E. N central board in Israel .
Founding of an Association of Zionist Writers,
A Volunteer Organization, active in under-privileged
schools (in
Migdal Haemek ,Kiryat-Shmona,Karmiel Etc.)
Membership in the Jerusalem Sepharadi Board
Membership in the Association for the
Jewish-Iraqi Heritage


Sept. 2002.קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©