הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

תכרעמל םיבתכמ רחבמ

תונברסל םשרמ 
"הפשה תא םיתיחשמ" 
?האנשה תרצנ תא ףלוש ימ 
ילכלכ םורח בצמ 
הלשממה שאר לש האחמה תוכז 
רתוה ונמד 
"אל - ?תוריח" 
?לילגה םע המו 
בקעי תכרבמ תרוכזת 
ןוכשי דדבל 
טרפל ילב 
םעה בלב לחנתהל 
הבשחמה ירטוש 
"םירפוסה תדוגאב היצזיטילופ ענמנ" 
'ץנילכ המאקמ 
םינאגילוח ץמוק ללגב 
ראוד תבית 
ביתנ אלל "הביטנרטלא" 
ןדרי ןורוא דליה תא רוג יבצ לש חצרהו הפיטחה לע 
?םיינויצ תומש וא םיידוהי תומש 
'87 ץיק 
םיתמה לע םייחה 
"וישכע םילשורי" 


תונברסל םשרמ
27.1.1984 "ריעהלכ": ךותמ
רוזחל יתיצר לכה ךסב) ןונבלב תורישה ינברס תא ןיבמ ןוא - רב ה'לרומ
םולש תמחלמב האור אוהש םושמ ,(20.1.84 , "ריעה לכ" ,םולשב התיבה
םינושאר תוכז שי ןוא -רבל .תימואל המכסה הילע ןיאש המחלמ לילגה
רסומה ילעבל היצאמיטיגל תניתנלו אבצב היצאזיטילופה תקמעהל
.םהירבחל תכלכולמה הדובעה תא םיריאשמה , יביטקלסה
: "יבצה ץרא" באילא הבול לש ורפס לע בירעמב ןוא רב בתכ '72 טסוגואב
ןימאהל וכישמיש דבלבו ...באילא לש ורפס תא ל"הצ ילייח וארקי"
יאדכ ,וזכ היהת םא קרש ,הנידמה לש תינחורהו תירסומה התואירבב
קרש רורב יאנת ןאכ שי .תונברס לכל םשרמה והזו ."הילע ןגהל היהי
םייקה בצמהש בשוח וניאש ימ .הנידמה לע ןגהל היהי יאדכ םייקתי םא
תא ריקפהל המחלמ תעב םג לוכי ,תינחורו תירסומ תואירב לע דיעמ
.ותוא ןיבי ה'לרומ .לזאזעל הנידמה
רופלבו לצרה
קקח
ןויצ תרשבמ
(27.1.84 , "ריעה לכ")

       דומעה שארל הרזח

"הפשה תא םיתיחשמ"
1984 ראוני "םילשורי לוק" : ךותמ

, םכותב "םילשורי לוק" , תרושקתה ילכ לש םלופיט לע ונל תורעה המכ
לדבנ אל "םילשורי לוק" םג :הנושאר הדוקנ .1984 - השדחה הנשב
1 -ה עודמ .השדח "תיחרזא הנש"כ השדחה הנשל וסחייתהב ויתימעמ
לכה ךסב ?תאזה תוחרזאה ןיינמ ?תיחרזאה הנשה שאר אוה ראוניב
הנשה םאה ;םירצונה ןיינמ יפל הנשה שארב וא תירצונ הנשב רבודמ
?תיחרזא איהש תירצונה הנשל דוגינב תויאבצ ןה תימלסומה וא תידוהיה
יהמ ונניע תא ריאהל החרט תנזואמה תילארשיה היזיוולטה :היינש הדוקנ
םה ימ תא ,לוורוא חסונ שדחה "קיפס וינ"ה והמ ,תירבעה הפשה תתחשה
וירבחו אוהש הארנכ חכש לאכימ 'ב .ןזואמה לאכימ 'ב תא ?םיגציימ
קר איה "היופש תונויצ" :םהלשמ אשנתמ "קיפס וינ"ב םישמתשמ
לארשי ץרא" ,םהלש הנחמה , ןבומכ אוה "םולש הנחמ" ,םהלש תונויצה
ישנא"ו "ףוספסא" ;םיצוביקה ינבו "וישכע םולש" ןבומכ וז "הפיה
ןיגב" םיקעוזה השוב ירסח םיניגפמ אל) דוכילה יכמות הלא "תירב
..."םיחטש" , םתס ןבומכ םה תדלומ יקלח ,("חצור
ישפנ ןוזיא) תנזואמ ...ו היופש ירה איה ,דחא דצ קר הגיצה היזיוולטה
.(ןבומכ
לצרה
קקח רופלבו
רשבמ
ןויצ ת
(1984 ראוני ,םילשורי לוק)
       דומעה שארל הרזח

?האנשה תרצנ תא ףלוש ימ
22.12.1983 "בירעמ" :ךותמ
השייאע ןיב הוושה הבש המישר דירש יסוי םסריפ 16.12 םוימ "בירעמ"ב
לש םמשב רבדמ אוה .קלופ תויחאהו ץכ ינד ןיבל םכשב החצרנש הדליה
ינד תא ."יתוא וחצר םיער םידוהי" :השייאע לש היפמ בתוכו םיחצרנה
ןיידע ינא .הז תא יל ושע םיער םישנא" :רמוא הזו בבודמ אוה חצרנה ץכ
."...יל הנשמ ךכ לכ אל םג .הלאה םישנאה םהימ עדוי אל
גיווצנירג לימא חצר רחאל םוי :םכריכזהל .ןמצע דעב תורבדמ תוטטיצה
חצורה ימ עדוי אוה דימת) ןימיה יגוח רבעל המישאמ עבצא דירש הנפיה
ךלשוהש ןומירה לש הרצינה" : ךכ רמאו (!תעדוי הניא הרטשמהשכ םג
,וירבדל ..."דוכילה ישארמ המכ ידי לע בר ןמז ינפל רבכ הפלשנ שמא
וזיא .גיווצנירג לש ותומל "תיחוליש תוירחא" הלשממה לע תלטומ
?ןימיה יגוח דגנ תועיבקב תיסמש ימכ וילע תלטומ תיחוליש תוירחא
קקח רופלבו לצרה
(22.12.83 , "בירעמ")

       דומעה שארל הרזח

ילכלכ םורח בצמ
11.1.1984 " תונורחא תועידי" : ךותמ

תחאה ודי יכ , דימ שוחי הלכלכה תניפס תא טוונל הצריש רצוא רש לכ
לוכי םאה .ובג ירוחאמ הרושק היינשה ודי דועב ,הלכלכה הגהב תזחוא
,ותוינידמ ידגנתמל המחלמ בישהל ,קשמה תא גיהנהל הזכ בצמב רצוא רש
?רוביצה ןומאב תוכזל םגו
ידכ שורדה לופיטה והמ עומשל ששחב הפצמה ,שונא הלוחכ הארנ קשמה
,םהיניב םיברו ןיטולחל ונממ םימלעתמ וביבס םיאפורה דועב ,ואפרל
ךא רצואה תוינידמ תא ףקות ךרעמה ,הרקוי יקחשמ תקחשמ תורדתסהה
.תוינשער תורתוכ השוע תונותיעהו תיפולח תינכת גיצהל אל שקעתמ
רמול םג רשפא ךא ,המצעמ תמרגנ הניא תפרוטמ היצלפניא ,ןוכנ
תוטהל וז םוריח תעשב םיחרכומ םלוכ .המצעמ תרמגנ הניא היצלפניאש
.תמל םד יוריע םישוע םישדוח המכ דועב ונמצע אצמנ ןכ אל םאש , םכש
?קשמה סרהל ונתוא וליבוי הרקוי יבושיחש ןכתיי םאה
עגרכ ונא .הרירב ןיא ךא - ביאכת התוינידמ .דימ םורח תלשממ השורד
"הליבח תקסיע" ןכתית אל םאה .תימואלה ןותרמה תצירב השקה עטקב
?תימואל תוחכפתה לש
רופלבו לצרה
קקח
ןויצ תרשבמ
(11.1.84 , "תועידי")
       דומעה שארל הרזח

הלשממה שאר לש האחמה תוכז
13.12.1990 ,"ץראה" : ךותמ

קחצי לש סרפה תודועת לע םותחל , רימש קחצי ,הלשממה שאר לש ובוריס
.האחמה תוכזו רובידה שפוח תלאש תא בוש ררוע ,רזע ןב דוהאו רואל
חורה ישנא לש םיאירב םישוח לע הדיעמ עוריאה תובקעב המקש הרעסה
םייקל הרומאה הרבחבש הומת ,תאז םע .םתוריח םוצמצמ םיששוחה
.הז אשונב תינויער תויוויטקלוק לארשי ירפוס וליג ינויער םזילרולפ
םירפוסל קר םירפוס יניעב הרומש האחמה תוכזש רתוי דוע הומת
.הררשה ישנאמ תללשנ איהו ,םיררושמו
םידיקפת םיאלממ ונאש םושמ אקווד ,לק בלב הז בתכמ םיבתוכ ונניא
וליא היה בטומ הליחתכלמ ,ונתעדל .םיירבעה םירפוסה תדוגאב םיריכב
ונאש ןיבהל ונילע , תאז םע .תודועתה לע רזע ןבו רואלל םתוח היה רימש
הלשממה שאר לש ותוכז תא דבכל שי דבעידבו ,החותפ הרבחב םייח
.ותוא םיממוקמה םירבד דגנ תוחמלו ויתושגרל ויתופקשהל ןמאנ תויהל
לע קרו ךא יתכלממ דודיע קינעמ אוה" ךכב וליאכ ,ויפלכ תרוקיבה ירבד
םע םינמנ סרפב םיכוזה ןמ רכינ קלחש ןוויכ ,םיירקש םה "םעטמ הביתכ
שארש ,ראב םייח לש הנעטה .םהיתודועת לע םתח רימשו ,לאמשה הנחמ
ימ :תיוויטקלס הייאר לע תדמלמ ,והשעמב "םיווקה תא הצח" הלשממה
"האירק ןמיס"ב םסריפש םירישב ,רואל קחצי אוה םיווקה תא הצחש
.(1982 ףרוח) "םירדח"בו (1983 לירפא)
אליממו ,תונויערו םינכת םיעיבמ םג םה ;תורפס תוריצי קר םניא םיריש
,תוחמל תוכז שיו םינוש תונויער עיבהל תוכז שי .תינויער םג םיטפשנ םה
תויהל םקש ימ ךא .ןוטלשל היציזופוא איה העבטמ תורפס ירהש
,םידוהי דגנ םד תולילע בותכל םקש ימ ,ןאכ ידוהיה םויקל היציזופוא
סרפה תדועת לע ול םותחל אל תוכזה תא הררשה שיאל ריתוהל ךירצ
.האחמ לש טקאב קר אלא ,יפסכה
תמשאה .רואלל יודינ השענ המיתחה יאבש ,תרוקיבה םג ההומת
תמשאהו "םיאניתשלפ םירענ םד"ב תולובט תוצמ תליכאב םילחנתמה
ודינ לש טקא שי הב םג ,"םדה תא הקיקשב קנוי"ש ימכ הלשממה שאר
.םיחצור לש ויק תוא תעבטהו
ונאו ,ףצקה וילע אצי וניגבש רמאמה תא ונארק :רזע ןב דוהא ןיינעב
"ןגרואמה בושייה" ןיב תיטסינורכנאה האוושהה תורמלש םירובס
.הדועתה לע ול םותחל היה ןידה ןמ ,ונימי לש תואיצמל זא לש "םישרופה"ו
העיגפה ןיינעב םירפוסה תדוגא לש תעדה יוליג םע, ןכ םא ,םימלש ונניא
תוכז תרמשנ הלשממה שארל ."היטרקומדה תונורקעבו הריציה שפוחב"
.ךכמ העגפנ אל היטרקומדה .האחמה
קקח רופלבו לצרה
ןויצ תרשבמ
(13.12.90 , "ץראה")
       דומעה שארל הרזח

רתוה ונמד
17.7.1987 , "ריעהלכ" :ךותמ

התייה הרומא (10.7.87 ,"ריעה לכ" ,לזגנה קקחה) םערב םייח לש ותבוגת
תא הכלהכ ארקש ימ .ןימיה לש וכרד םעו וניתועד םע תודדומתה תויהל
.יניינע חוכיוול הנובתהו םילכה םערבל ןיאש , ןיחבהל היה לוכי וירבד
ויצח .תילאוטקלטניאה ותלוכי וא ותביתכ רשוכ הניא היעבה לבא
:ןיד קספ בתוכ םערב .ונמד תא ריתהל :הרורב הרטמל ונווכ םילערומה
ומרגשו לארשי לע תונוסא וטימהש םישעמה לכב דימת וכמת םיקקחה"
םיירסומ יתלב םידעי רובע תורתוימ תומחלמב םיריעצ םירענ תליטקל
חוכיווה תא םיכפוה הז חסונב םירצי יובילו התסה ."םיקדוצ יתלבו
תיטילופ העד עיבהל רתומ ,םערבד אבילא .ירשפא יתלבל ץראב יטילופה
התואב .םימדה תוכיפשב םשאה אוה תרחא רמואה לכו ,הדיחיו תחא
תמחלמ ךלהמב "וישכע םולש" תלועפש ,ןועטל ןימיה ישנא םילוכי הדימ
רתויל אליממו ,המחלמה תכראהל המרגו ף"שא ידי תא הקזיח ןונבל
ישעמ תחשקהל םרוג םילחנתמה דגנ םירציה יובילש ורמאיש שי .םיגורה
הלבחה ןעטמב וא סזומ לטו הרפע חצרב םערב תא ומישאיו םדגנ הביאה
.םירחא תומוקמבו למרכב
ךא ,סריתה יריחמ לע אלו תוומו םייח לע ןכא אוה ץראב יטילופה חוכיווה
המ .תנכוסמ הסרומ איה םייטילופ םיבירי לש םמד ריתהל םערב לש וכרד
יא :תחא ונתבושת ?תומילאל ,תוינחוכל ,םזישפל תודע אל םא תאז
. ביריה לש היצאזינמדל ליבוהל חרכהב הכירצ הניא תיטילופ המכסה
קדצ אוה לאמש :ןבל רוחשל בטוקמ ומלועש ,םערב הדוה ורמאמ ףוסב
ןיאו םייניב ינוג ולצא ןיא .לוועו םזישפ ועמשמ ןימי וליאו , םזילרבילו
עודמ ונוניבה אלו תאז ונארק (!(ף"שאל וסחי ךכ אל) תורבדיהל תונוכנ
?ןוברעמ לש ויראניצסמ ומלוע הנוש המב .ןגייר לש םינוברעמל געול אוה
ןבל רוחש שי ולצא .תוירענ ךכב האורו םיטבל לע ונתביתכל געול אוה
.הריהמ הפילשו
ןופלט ילוצלצ העברא ונלביק רמאמה םוסרפ רחאלש םיימויה ךלהמב
םירענ ותמ םכללגב" ,"םיחצור" :תוניוע תויואטבתה ועמשנ םהבש
וכז ונידלי םג .'וכו "םכיבא יבאב םכל ןתנ םערב" ,"תומחלמב םיריעצ
,"ךשוח ינב"כ ונתוא גיצה "רואה ינב" לש םגיצנ .םהירבחמ תורעהל
,לאמשה יפלכ ןכ ושע רשאכ .רשכה םהל קינעהל ןיאש ,םעיקוהל שיש
גיווצנירג חצר רחאל ושע המ םירכוז .רבש תואירק וירבחו םערב ועימשה
!ומד תא ריתה ןימיהש ונעט םה ?
הכימת ונל סחייל ומצעל השרמ אוה .תוחפ קומס ונמדש ילוא רובס םערב
קודבל חרט אל םערב .תורתחמה וא כ"בשה ידי לע םיברע םיחרזא חצרב
ועירפה רשאכ םינומא שוג תא וניניג , תרתחמה ישעמ תא וניניג ונא לבא
רשאכ כ"בשה תא סורהל אל ונארק ,ןורבחב וישכע םולש תוסנכתהל וישנא
ריתהל םג רתומ םערבל .ןופצמ ירסח רורט ינוגרא לומ המחלמב דמוע אוה
ךרדל רשכה םינתונ וירבח םאה ?לארביל ומצעל אורקל םגו ףלסל םגו םד
?וז
:בתכמל הליעה תא ריתסה ךא ,וילא ובתכנש םירבד לע ביגה םערב
ןיא וליאכ ,רימש השמל סחייש םירבד יכ , ול ריהבהל הדעונ וילא היינפה
.הטטיצ לש ףוליס ויה ,ןימיה הנחמב םירפוס
קקח רופלבו לצרה
ןויצ תרשבמ
(17.7.87, ריעהלכ)
       דומעה שארל הרזח

"אל - ?תוריח"
18.7.1986 ,"םילשורי לוק" :ךותמ

הקירמא .בהבהמ דיפלו הילידיאו םיבכוכ רוא לש תונומת תבהוא הקירמא
,תוריחה לספ דיל - ןארטימו ןגייר - םיאישנה ינש ימולצת תא הבהא
הברה .חורו םיאישנ .ומשגתיש תומולחו המדיקו שפוח לע תופיה םילמהו
."חור"
תוריחה ןמ החרב לבא ,תוריחה לספ תא הקירמאל המרת תפרצ
אל ןארטימ לש תופיה םילמה .םהיפתושו ף"שאל ,יפאדקל התודבעתשהב
תצלפמב םימחולל תיתימא תירב תלעב הניא תפרצ יכ ונתיאמ וחיכשי
!אל תוריח , ןכ לספ .רורטה
קקח רופלבו לצרה
ןויצ תרשבמ
(18.7.86 , "םילשורי לוק")
       דומעה שארל הרזח

?לילגה םע המו
25.7.1986 , "ריעהלכ" : ךותמ

,"ריעה לכ" ,ןרימע יכרע חורב) ןרימע דוד 'פורפ לש ויפוליס לע םכתבתכב
.תיטילופ המבל ורקחמ תא ךפהש , רקוחל הדהא לש המינ שי (4.7.86
ריתסמ וניא ןרימע 'פורפ , יטילופ-אה ויומיד תורמל" יכ ,םיריתסמ םכניא
'פורפה תא לאוש םכבתכ ןיא המ םושמ לבא ,"תויטילופה ויתועיד תא
םימרוג לש השעמ לילגב תינויצה תובשייתהל ארוק וניא עודמ ,דמולמה
.םיינמואל
דיל םיבושיי תמקהב ונלחב אלו יברע בור וב היהש רוזאב ונבשייתה זא םג
הדוהי תרזחה לע םולחל ןרימע לש ותוכז .הפופצ תיברע הייסולכוא
השעמ אופא איה תולחנתההש בושחל ותוכזו (תויולחנתה ללוכ) ןורמושו
אצי ודגנ תרוקיבה לעו ?תירקחמ הדבועל ותעד תא ךופהל לבא .רתוימ
שפשפל רוסאש ,השודק הרפ אוה ןלאמש רקוח לכ ?עודמ ?ףצקה
?היניטעב
יכ רבכ עדויה , רגניטא 'פורפל ישפוח ןופורקימ םינתונ םתא ןויליג ותואב
אוה ?רוקחל שי המ ,עדוי אוה םא .םולש םהרבאל הארוהה תא ןתנ רימש
םג תאז רמא אוה ,ןוכנ .הלשממ שאר תויהל לוכי וניא הזכ שיאש ,חוטב םג
ףוריצ קר ,הארנכ .היצאטורה דגנ היה אוה זא םג .כ"בשה תשרפ ינפל
.םירקמ
קקח רופלבו לצרה
(25.7.86 , "ריעה לכ")
       דומעה שארל הרזח

בקעי תכרבמ תרוכזת
16.7.1986 , "הפוצה" :ךותמ

תורגה דמעמ תא שירוהלו םירגל תדחוימ תיוות ןייצל המגמה ההומת
,רגה לש ונבל דחוימ ראות התא רמוש םא ?ךכ הז ןיא םולכו .םהינבל
םתנעטלו ,וז השיגב םידדצמה שי ... ןיינמה ןמ ידוהי דוע וב האור ךניא
ונאש לככש הלגמ ונרבע םע ןובשחה .םיידוהיה תורוקמב םה םילתנ
םעב םירכונ טולקל תוחיתפ רתי םילגמ ונא ,רתוי תומודק תופוקתל םירזוח
ףסוי :תובאה תפוקתל קיחרנ הבה .רבד לכל םידוהי םהב תוארלו ידוהיה
רש לש ונבש םכל וראת) ירצמ ןהוכ לש תב ,היירכנ השא ול אשנ קידצה
.(...ירצונ רמוכ היבאש תרויג ול אשונ היה םינפה
ששח םייק וז היצאוטיסב אקווד .וינבו ףסוי תא ךכ לשב קיחרמ וניא בקעי
הירכנ םמיא ירהש :ןודבאלו תוללובתהל םינבה וכלי ,החדתו קיחרת םאש
םירפאו השנמ תא ךרבמ בקעי .(םירצמב) רכנ תמדאב ןיידע םייח םהו
.('ה ,ח"מ תישארב) "יל ויהי ןועמשו ןבוארכ השנמו םירפא" הכרבב
."ןועמשו ןבואר"כ שיגדמ בקעי
תב תנסא" לש הינבכ אלו ונל םה "ןועמשו ןבואר"כ םויכ םירגה םג
."ןוא ןהוכ ערפיטופ
רופלבו לצרה
קקח
ןויצ תרשבמ
(16.7.86 , "הפוצה")
       דומעה שארל הרזח

ןוכשי דדבל
19.7.1991 ,"ריעהלכ" :ךותמ

תשיגפמ הדיחיה הנקסמה םצעב וז .דחא שיא לש הנידמו הלשממ - יבייא
ועייסש לאמשה ידודג תא אל םג , שיא לאוש וניא יבייא .תאפרע םע יבייא
עסמל ומתרנ רוביצ ישיאו םינוש םיפוג .המואה ןופצמ תא טוחסל ול
.("...ימצעב הריאש ינפל יתוא וקיזחה") תומל ךלוהה יבייא לש תועפוהה
לע (יבייא בושו יבייא , יבייא) תולוק בורב טילחהל יבייא לוכי וישכע
לאמשה" :רמוא אוה "תושדח" בתכל .םולשה תגשה ךרדו יטילופה עצמה
וחכשנ רבכ וישכע ."...ילש ךרדה יפ לע לעופ ינאו ,יתיא וצעייתה אל םלועמ
לש וכרד לכ ...להק איבהל , םירמאמל , רוביצ יסחיל ויתוניחת יבייאמ
לכ יבייא ףקוע לעופב .תועמד תטיחסו תומימת לש תוזחתה איה יבייא
יפל ביוא םע מ"ומ להנל ומצעל השרמ אוהו ,תיטארקומד ךרד לכ ,להונ
.(...יבייאו יבייא ,יבייא םע תולוק בורב) ולש ויתוטלחה יפל ,ולש ויאנת
ומצע ךופהל לכוי ןתומה ןמ תופילשו תישגר תונטחס ידי לעש , רובס יבייא
רעונה רשאכ .תימיטיגלה הלשממה םוקמב אובתש "הלצה תלשממ"ל
הפטהו עורג ךוניח ונל ירה - הבוט תרושקתל הכוז וז הלוספ ךרד יכ האור
.היטארקומדב העיגפל
רופלבו לצרה
קקח
ןויצ תרשבמ
(19.7.91 ,"ריעה לכ")
       דומעה שארל הרזח

טרפל ילב
30.1.1985 ,"תישאר תרתוכ" : ךותמ

ינאו יחא ונמסרפש תכרעמל בתכמ תובקעב ידגנ אצוי ןצינ בד ארוקה
תקספהל יתמרג וליאכש המשאה תא הלעמו ,11.1 .'תישאר תרתוכ'ב
.היפויתאמ היילעה
החישב יל ורסמנש םיטרפה לכ :םתותימא לע םירבד דימעהל אלא יל ןיא
הנבהה יא !ומסרופ אל - "םוסרפל אלש" ורמאנו ץינימוד הדוהי םע
רפסמ תא םסרפל רוסאש יל רסמ ץינימוד :דבלב דחא טפשמב הרצונ
,םוסריפל רתומ אוהש חוסינ זא שפחל יתיסינ .הכ דע ולעש םידוהיה
ידוהי תיברמש רמול רשפא םאה" (יתעדיש םינותנה יפ לע) יתלאשו
, ןכש רמול רשפא" :הבושתה תא ץינימוד הנע ןאכ "?ץראל ולע היפויתא
ןיבמ ינא דבעידבו ,ןטושפכ ןויאירב ואבוה םילמה שמח" .טרפל ילב
םניא םירבדהש ןאכ םג התייה ותנווכ , "טרפל ילב" ץינימוד רמא רשאכש
לש יותיעה לע זמרמ וניא ןיידע ותרוצכ הז טפשמ ,הז לכ םעו .םוסריפל
'השדח'כ סרטיור תונכוס ידי לע הזה טפשמה םוסרפ ךא ,הלצהה עצבמ
םייקתהש הלצהה עצבמ תא ץינימוד ףשח וליאכ ,בצמ רצי תיאנותיע
הלתמאב תיתלשממה תונותיעה תכשיל השמתשה ירעצל .ופלחש םישדוחב
ארוק וניאש) בחרה רוביצבו ,ויטרפל הלצהה עצבמ לכ תא ףושחל ידכ וז
.ויטרפל עצבמה תפישחל יארחא הדוקנש םשורה רצונ ('הדוקנ' תא
הנומאה תונותיעהש ןוויכ ,ןצינ ארוקה תא םישאהל יל השק םג ,וז הניחבמ
,השרפה לע יתסריג תא ררבל וליפא החרט אל 'תויביטקייבוא' לע
ףא ויה ;"ץינימוד תא לישכה" ןייארמהש תועיבקב טעמכ האטבתהו
(...יתואו) הדוקנ ךרוע ,לארה לארשי תא ומישאהו תכל וקיחרהש
.(!)היילעה לש ןודזב הלשכהב
עצבמ לע םיטרפ םוש "הדוקנ"ב ןויארב ןיאש עדוי וניא םג ןצינש חינמ ינא
הלא םיטרפ ומסרופ םינורחאה םיישדוחבש עדוי וניאש םג ןכתיי . הלצהה
,לאירפ 'י לש ורמאמב ךכ לע םיטרפ ,לשמל האר) ץוח תונותיעב אקווד
רשק תא תונותיעה הלטיב אל הלא םימוסרפ תורמלו .(7.1.85 ,'רבד'
ןימאמ ןכא םאה .הלצהה עצבמב עוגפל אל ידכ ,השרפה ביבס הקיתשה
תא לטבל תונותעה תכשיל להנמ תא ענכיש הדוקנ ןותיעב דחא טפשמש ןצינ
?עצבמה תא ףושחלו הקיתשה רשק
תובקעב יתשוחתש רמול ינוצר .ןצינ לש דיאל החמישה תורמל ,םויסלו
ינאו) השרפה תפישחב םשא יניא תיתדבוע םא םג .השק איה השרפה
ץבור ,(תאז רשאת ןיינעה תא תקדובה ,תסנכה לש הנשמה תדעווש הווקמ
תנכסב םינותנ םש וראשנש םידוהיה ויהי ןכא םא .ינופצמ לע אשונה
.בר ןמז הז באכ יתוא הוולי , היילעה לדחת ןכא םאו תושפנ
קקח רופלב
(30.1.85 "תישאר תרתוכ")
       דומעה שארל הרזח

םעה בלב לחנתהל
1.2.1985 , "הדוקנ" : ךותמ

.ישיא ןורכיזכ ונלוכ ותוא םייח םעפ אלו םוי םוי ונתיא יח רבעה
רבעה לע וליפאו) רבעה לע םינויד ונלצא םיררועמש תישוגירה תוברועמה
.דצה ןמ ןנובתמ לצא תואתשה ררועל הייושע (קוחרה
תב הניד לש דובאה דובכה" ביבש הדוהי ברה לש ורמאמל םג עריא ךכ
הניד לש הדובכ תלפשהב ביבש ברה ןד הרואכל .(81 הדוקנ) "האל
יארוק לש םידדוחמה םישוחה ךא .יולו ןועמש היחא לש םתואנקבו
ןועמש לש םדובכ לע ןגהל ומק דימ .אוה ןכ אלש םהל ורמא "הדוקנ"
.(82 הדוקנ) דוד ןב םייח אוה םיניגמה דחא ,דואמ ילמס ןפואבו ,יולו
ןוצר תושעל ליבשב") תיביסלופמיאה םתלועפ לע וינב תא חיכוה ןכא בקעי
ןעמל תוצלחיהה תא ךירעהש רורב םלוא ,(ח"צ ר"רב שרדמ "םכרצי
אללו ףחד ךותמ תישענה הלועפמ ידימת ששח שי .תלפשומה תוחאה דובכ
.תויביסלופמיא תולועפ תרהטמ הניא תירסומה הלטציאה םג .תעד לוקיש
םהש תוקבדהו םתוחא דובכל יולו ןועמש לש תובייוחמה ,הווהה ןמ טבמב
םישנאל ךירצ ימואל קבאמ םג :תוכרובמ תונוכת ןה םתמישמב םילגמ
.דובאה ודובכ לע הנגהבו םמע תקדצב םיקבדה הלאכ
תוקבד : "לארשיב םציפאו בקעיב םקלחא" טילחמ בקעי , תאז לכבו
תרזופמ אהתש בטומו ,דחא םוקמבו תושודג תונמב היהתש רוסא תיאנק
ונמע ינבמ םיבר המכ דע םיעדוי ונלוכו) לארשי םע לכב תונטק תונמב
.(!הלא תונוכתמ ץמש ולו םירסח
.הלאכ םישנא טעמ םיקרפל אוה ךרצנ" : "רבד קמעה" לעב ךכ לע רמוא
."הפי טעמ טעמ לבא .השק דחא םוקמב םבור לבא
התייה םא םג :תויוושכע תוכלשה הז חקלל שי "תרתחמה" תשרפ רחאל
העשה העיגה ילוא .וז ךרדמ ששח שי ,לפשוהש לארשי דובכל תואנק ןאכ
.לארשי ץרא תבהאל םישדח םיקיפאו ימואלה ץרמל םישדח םידעי שפחל
םיזחאמ לע שרפתהל אלא ,דחא םוקמב הרוגס תככ רצבתהל אל ונילע ילוא
אלא , הללקכ אל - "לארשיב ץופלו בקעיב קלחתהל" ; ץראה ךותב םינוש
לכב ( !ותוהמב יבויח אוהש) ינומא - יחישמה חתמה תא רזפל :דעיכ
.לארשי ץרא בלב קר אלו , לארשי םע בלב לחנתהל , ץראה
קקח רופלבו לצרה
ןויצ תרשבמ
(1.2.85 , "הדוקנ")
       דומעה שארל הרזח

הבשחמה ירטוש
1988 ץרמ ח"משת ןסינ ,"הדוקנ" : ךותמ

טופישה תדעוומ םהוש םייח 'פורפ לש ותורטפתה לע וחוויד לארשי ינותיע
בייש לארשי ר"דל סרפה ןתמל ותמכסה ריסה םהוש .קילאיב סרפ לש
ןתמל יתמכסה תא ריסמ ינא" :רמאו ,סרפה תקולח ינפל םיימוי ,דדלא
?המל תאז לכ ."תינרוחא לגלגה תא ריזחמ יתייה יתלוכי וליאו ,סרפה
ולא תועידו היזיוולטב "דקומ" רודישב תוינמיה ויתועד תא עיבה דדלא
תוביסה לע תונותעל עידוהש ,דבכנה רוספורפה .םהוש יניעב ןח ואצמ אל
לארשי תמכוח סרפ תא לביק דדלא יכ לארשי םעל רפסל חכש , ותורטפתהל
יכ עבק , ודעצב ,םהוש .תויטילופה ויתועיד לע אלו ארקמב וירקחמ לע
,תוינלאמש תועדב קר קיזחהל םירקוחלו םירצויל רתומ םויה לש לארשיב
יפל :היצזיטילופה קדייחב רבכ עוגנ יעדמו יתורפס טופיש לכש םושמ
בשחיהל לוכיה דחא הבשחמ וק קר שי הבשחמה ירטוש לש םהיניע תואר
אל ,רקוסי אל ,הדוני הלאקסה לש ינשה הצקב אצמייש רצוי .ימיטיגל
תדוגאל םירצוי לבקל ךרדה וז םג ילואו .םייתורפס םיסרפב הכזי
...?םירפוסה
ול עדונש רחאל ,חמצ ידע רוספורפ לש וירבדב הלא םירדוק םיעגרב ונרכזנ
תונורחא תועידיל ןויאירב .1983 לירפאב םירפוסה תדוגא דעוול רחבנ יכ
לע םייתורפס םיסרפ תקולח םג לוקשל שי יכ חמצ רוספורפ זמר ,(29.4.83)
סרפב טפוש םעפ יא תויהל הזכ דמולמ לוכי םאה .םייטילופ םילוקיש יפ
תורמלו יעוצקמ דוגיא תויהל רומא םירפוסה דוגיאש תורמל ?יתורפס
רוספורפ ססיה אל - יטילופ דרוקר תגצה ךמס לע םירחבנ םניא וירבחש
..."לאמשה לש ןוחצנ" םירפוסה תדוגא תודסומל תוריחבב תוארל חמצ
טופישל יוכיס שי םא איה הלאשה .העט אלש החיכוה תואיצמה
םירופיסו םיריש תריחבב ,תורפסה תרוקיבב ,תורפסה ירודמב יביטקייבוא
??'וכו תויגולותנאל
תעבה שפוח ץראב שי .ןוחרקה הצק קר םה םהושו חמצ לש םהירבד
הפקשהל ךכ לכ םימיאתמ םניא תולאו הקזח די .יאנת לע הריציו העיד
ירצויל ןייוע סחי םא איה הלאשה .םתפקשה יפ לע תוחפל ,תינלאמש
??תיביטקייבוא ,תינמוה , תיתוברת השיגכ בשחיהל לוכי ןימיה
חמצה ,ורוא חירזי םהושה ,תוקילקה וכישמי זא דעו .טופשת הירוטסהה
.םירוהט תורפסה ינפש ןימאי לארשי םעו ויתוראפ חימצי
קקח רופלבו לצרה
ןויצ תרשבמ
(1988 ץרמ ,119 "הדוקנ")
       דומעה שארל הרזח

"םירפוסה תדוגאב היצזיטילופ ענמנ"
24.5.1983 , "ריעהלכ" : ךותמ

.(6.5) םכנותיעב םובנזור קחצי ארוקה לש וירבד לע ביגהל וננוצרב
םירפוסה תדוגא הליעפמש יטילופה "סוזואלק סורמונה" לע לבוק םובנזור
דע הדוגאה דגנ ונלהינש קבאמה תא גיצמ אוה אמגודכו ןימיה ישנא יפלכ
ונאו ,"יטילופ קבאמ" ןינעב תוארלמ רבעב ונרמשנ .היתורושל ונלבקתהש
.ונלבקל ךשוממה בוריסב םייטילופ םילוקיש ויה אלש ןימאהל םיצור ןיידע
חמצ ידע 'פורפ לש וירבד דגנכ םובנזור לש ותאחמל םיפתוש ונא תאז םע
לאמשה ןוחצינ לע החמש עיבה םהבש ,(29.4.83) "תונורחא תועידי"ב
תצובקש ,וז הדיעווב תוארל היה ביצעמ .הדוגאה תודסומל תוריחבב
המישר"ב הנגראתה (רסב בקעיו דקומ לאירבג תגהנהב) םירפוס
תלומעת להנל וססיה אל ףא םה .הידמעומ תמישר תא הציפהו "תיטילופ
םוקמל תאצל ץלאנ ןלוג יאמש הדוגאה ר"ויו ,יפלקל ךומס תוריחב
.םתוליעפ קיספהל תוסנכתהה
אוהשכ העוט חמצ ידע רוספורפש םירובס ונא , ליעל רומאה לכ תורמל
םיעיבצמ םניאש וחיכוה לארשי ירפוס ."לאמשה ןוחצנ" לע רבדמ
תודסומל םירחבנה תומשב ןויע ."תומש תמישר" רובע תיטמוטוא
:דועו .רחבנ אל ומצע דקומ לאירבגש חכשנ לאו ,וז ונתחנה רשאמ הדוגאה
לכש לבקל השקו ,תרוקיבה תדעו ירבח תשולשמ דחאכ רחבנ קקח לצרה
157 ךותמ תולוק 54 -ל הכז אוה) ןימיה ןמ ויה ורובע ועיבצהש הלא
.(םיעיבצמ
תא םיאורו הדוגאה לש היצזיטילופ דגנ ארוקה לש ותאחמל םיפתוש ונא
השיגה לבקתת ןכא םא .הרקיעמ הלוספכ חמצ רוספורפ לש ותשיג
.אל ותו הגלפמ לש "ףינס"ל הדוגאה ךופהת (הלילחו סח) תיטילופה
תקולח םג לוקשל שיש "תונורחא תועידי"ב חמצ רוספורפ לש ותזימר
,ונתעדל , ותוא תלסופ םייטילופ םילוקיש יפ לע םייתורפסה םיסרפה
.והשלכ יתורפס סרפ לש טופיש תדעווב דיתעב שמשלמ
עונמל רמשמה לע דומענש וחיטבהלו ארוקה תא םחנל םיצור ונא
ודמעי לארשי ירפוסמ םיברש םיענכושמ ונא .הדוגאה לש היצזיטילופ
.הז קבאמב ונדיצל
קקח רופלבו לצרה
םילשורי
הלכ)
(24.5.839 ריע
       דומעה שארל הרזח

'ץנילכ המאקמ
6.5.1983 , "רבד" : ךותמ
.לארשי סרפב , קדצב ,הכז אוהו , םייטילופ תונובשח ושע אל רפח םייח םע
םהילעש הדובעה תעונתו ח"מלפה יכרע לכ תא סמור רפח םייח לבא
בתכל וכפה םילשורי ר"תיב לש םינאגילוחה דגנ ולש התסהה ירבד .ךנחתה
?אל ימו - יקסניטוב'ז דגנ ,ןיגב דגנ ,דוכילה תוינידמ דגנ הנטש
למסל דליפמולב יעיציב ועגפש םיעשופה ץמוק תא ךופהל שייבתמ וניא רפח
קירא" ,"ןיגב ןיגב" תואירק םיערופ םתואל קיבדמ אוה .ולוכ הנחמה
םאה) "רובשל ןכ" יקסניטוב'ז ירבד תאו (...וידעלב םמעשמ) "לארשי ךלמ
.(???דליפמולב יעיציל וב'ז ןווכתה
הכרד איה ןטק טועימ יעשפ לשב םלש הנחמ תמתכה םאה ?ךרדה וז םאה
לשב ןוגהה הידהוא להק לע המלש הצובק תשנעה םאה ?הדובעה תעונת לש
םלשל תודחאתהה הבייחתה םאה ?קדצ לש הדימ איה ערה ץמוקה יעשפ
םירטושו םינרדס רתוי תקזחאל םיימונורטסאה היחוור יפסכמ רתוי
תורדג רתוי םיקהל תודחאתהה הבייחתה םאה ?םינאגילוחה תדיכלל
?תוציחמו
תא טופשל םיכירצ ויה ןכש ,טופשלמ םילוספ תודחאתהה יטפוש
.ערה טועימה לשב בוטה בורל 'ץניל אוה השענש המ .המצע תודחאתהה
הוואר לש ןורתיפ ? םישרגמבו הנידמב תומילאה תייעב הרתפנ ךכב םאה
תשנעה ,ןכ - ןורתיפ .ןידה תוויע תניחבב אוה "ריהמ הדש טפשמ"ב
!אל - תיטילופ האנשו המקנ ,ןכ - תומילאב המחלמ ,ןכ - םיעשופה
רופלבו לצרה
קקח
םילשורי
(6.5.83 "רבד")
       דומעה שארל הרזח

םינאגילוח ץמוק ללגב
4.5.1983 ,"תונורחא תועידי" :ךותמ

לע , םילשורי ר"תיב לש םינוגהה הינקחש לע םידבכ םישנוע וליטה עודמ
שנעית אל עודמ ?םינאגילוח ץמוק ללגב םהידהוא להק לעו המצע הדוגאה
תוחוכ תקזחאל םיימונורטסאה היחוורמ טעמ האיצומ הניאש תודחאתהה
תצקמ האיצומ הניאש תודחאתהה שנעית אל עודמ ?םינרדסו הרטשמ
?הפוריאב גוהנכ תוציחמו תורדג תיינבל תומוצעה היתוסנכהמ
להקהו הבוטה הדוגאה אקווד !אל - ?םייתימאה םימשאה ושנענ םאה
? קדצ הז !ושנענש םה - םיערפתמה ץמוק רחא ררגנ אלש ברה
רופלבו לצרה
קקח
םילשורי
(4.5. 1983. "תונורחא תועידי")
       דומעה שארל הרזח

ראוד תבית
םיינזאמ תעה בתכב םיבתכמה רודמ םש אוה ראוד תבית)
(תרתוכ אלל וב עיפומ קקח רופלבו לצרה לש םבתכמו

1990 טסוגוא ,"םיינזאמ" :ךותמ
םסרפש "ןזאמ"ב ןידעה ןוזיאה תא רפה ,"םינזאמ" יכרועמ ןומצע יבצ
.תידדצ דח תיטילופ תרוקיבל שדקוה תכרעמה רמאמ : (1990 ינוי ,םינזאמ)
.דגנכש דצה יפלכ אלו לארשי יפלכ תוידדצ דח ןה ויתועיבת
ןיב איה ונלש הריחבה ,םיאניתשלפה ןיבו וניניב יפוס רדסה גשוי אלש דע
םינבא חטמ ונתוארב חורבל איה רתויב הלקה ךרדה .תוער תופולח
לעו ןוטלש ירדס לע רומשל הצורה תינוביר הנידמ .הרעבת יקובקבו
יתב תריגס תא ןומצע לש ותרדגה .ךכ תגהונ הניא היחרזא לש םמולש
וא המימת איה "ןבר תיב לש תוקונית"ב העיגפכ תואטיסרבינואהו רפסה
לע ומקוה תואטיסרבינואה לכ .םניחל ורגסנ אל תואטיסרבינואה :תממתמ
. (!ינדריה לשממה ימיב אלו) ילארשיה לשממה דידי
אל ולא ךוניח תודסומ דצמ ,תומילא ישעמ ידי לע דרטומה ןוטלשש ןכתי אל
ידימלת תומילא דגנכ תוארתה המכו המכ הרתהש רחאל תויצקנס םייקי
.םיטנדוטסהו רפסה יתב
תדוגא ןואטבב תורישה תונברסל אקנפשוג ורמאמב תתל ןוכנל אצמ ןומצע
שיא אולכל אבצל ער ןמיס" :בתוכ אוה ןויח יבוד לע .םיירבעה םירפוסה
םוקמ ןיא !תורישה ינברס תא שינעמה אבצל אוה תואירב לש ןמיס ."הזכ
ןויח יבוד .היכרנאל ליבות תונברסל היצמיטיגלו , תעמשמ וב ןיאש אבצל
םייונמ ונא ,יגוציי דיקפת שוריפב והזו ,תיצוביקה העונתה ןואטב ךרוע אוה
ונתנ ןותיעה לע ונתמיתחבש םימלכנ ונאו ,הנש םירשע הזמ "תומדש" לע
.ןויח יבוד ךרועה תא ףילחהל מ"קתה לע .תורישה תונברסל ונידי תא
אוה .הילא ותדהא ריתסמ וניא ןומצע יבצש ,"לובג שי" תעונת יבגל ךכו
ביבש" : "םילעופה תיירפס" תרגסמב "לובג שי"ל ןכודה תאצקה תא הנכמ
די ןתמו ןורוויע לש ביבש והז :םירמוא ונאו ."םילבהה דיריב תורואנ לש
.םינסחי לש רסומל
םרח הרזג איה .םייתורפס םיטסקט לע םרח הרזג אל ם"ילומה תודחאתה
םוקמ שי תיטרקומד הרבחב .היכרנאל תרתוחה תיטילופ העונת לע
בייח יתורפסהו יטילופה דסממה .דסממה ילושב לועפל הלאכ תוצובקל
לש ןורקעה אוה טנאק לש םיירסומה םיללכה דחא .הלאכ תועפות עיקוהל
.םלוכ רובעב בוט אוה - ירובעב בוט אוה ירסומ השעמ םא :תונללוכה
ךכ ?אבצ םייקל ןתינ ךכ ?םלוכ רובעב הבוט תורישה תונברס ןכא םאה
?הנידמ םייקל ןתינ
תא טופשל ךירצ , ע"שיב לארשי לש תוירסומה הדימה תומא תא טפושש ימ
.םינוש םיירסומ הדימ ינקל התוא בייחמ הז .המחלמב היטרקומדכ לארשי
:איה תוכלשהה תחא ,הירוטסיהל ידוהיה םעה תא הריזחה תונויצה רשאכ
היטרקומדל ונתנווכ ליגר םע ונרמאבו) ליגר םע לככ םויקה לע הנגה
:ןוכיתה חרזמב םיברעה לש ירסומה לפשל תדרל ותנווכ ןיא .תיברעמ
.("רוחשה רבמטפס"ב ןייסוחו המח ריעב דאסא האר
ןכתי וישכעמש ןובשחב החקל הירוטסהל םעה תא הריזחהש תונויצה
,לבא .םיענ אל הזו הפי אל הז .הכומ קר אלו הכמ םג היהי ידוהיהש
,ןופצמ) "בקעי לוק"ב קר אל שמתשהל ךילע ,קבאמב אצמנ התא רשאכ
.(ךמויק לע ןגהל ידכ חוכ) "וישע ידי"ב םג אלא (םיכרע , רסומ
רופלבו לצרה
קקח
(1990 טסוגוא ,"םיינזאמ")
       דומעה שארל הרזח

ביתנ אלל "הביטנרטלא"
15.7.1980 ,"הפוצה": ךותמ

.ןוטלשה תא שריתש "הביטנרטלא"-ה יהימ רוריבב םיעיבצמ םירקסה
םהמ ?ביתנ תאזה הבינרטלאל שי םנמאה - איה םיבר הדירטמש הלאשה
?תוינידמה ,הלכלכה ,הרבחה ימוחתב ךרעמה תלשממ העיצמש תונורתפה
."תיתרבח תילכלכ הלועפ תוינכותל םיווק" סרפ ןועמש םסרפ רבכמ אל
תמילב ידכ ךות תילכלכה החימצה תא שדחי ךרעמהש הז ךמסממ ונדמל
תויעב ףא לעו ימלועה קלדה רבשמ ףא לע , ןבומכ הז לכו - היצלפניאה
תוהמיאל םוי תונועמ תפסוה רוביצל רכומ ןבומכ סרפ .הנדבכתש ןוחטבה
לע םעה ןמ עבתנ היצלפניאה תא םולבל ידכ" :ריהבהל חרוט ךא תודבוע
."קפואמ םייח חרוא טוקנל ויקלח לכ
:תקתמתמ הלולגהש ררבתמ ?ץיברוהכ "יל ןיא" רמאי סרפ םג םאה
תואלעה רשפאי וליפאו "דבועה לש ילאירה ורכש" תא חיטביו רומשי סרפ
!םילודג ,ןבומכ םיכרצהו ."םידבועה יכרצ"...ב ובשחתיש רכש
לע עודימ ,עונימ , ןוכימ :תואמסיס תרושל םידע ונא ותינכות ךשמהב
"עדי תוריתע תוישעת" תפדעה ,בגנה רובע סולינהמ םימ תשיכר ,תכרעמה
טפנ יוליגל ץמאמ ,"בוציעו תויתריצי , תוירוקמ ,םוכחת" לע שגד
הלועפ רוצייל םדא חוכ תיינפה , (!!) שמשה ןמ היגרנא תקפה ,(!שודיח)
.ןדעה ןג יאלפ לכ םכל ירה . הרוחשה הלכלכה דגנ
םע םכסה :םיאלפ ןומזפ ךרעמל שיש םיעדוי ונלוכ תוינידמה םוחתב
סרפל שי ,הזה "רגאלש"ה תא תוחדל ןייסוח שקעתמ םא םג .ןייסוח
תא ולגי יאדווב ונוטלש לש עודימהו עונימה ןוכימה .חילצי הזש עדימ
הביטנרטלאה וז םא ;םולשב ומוקמ לע אובי לכהו ןייסוח שפנ לש ןפוצה
םייתניב .םסקה תודגאו אלפה תופורת ןדיע תארקל םידעוצ ונאש ירה,
ילוא .ןיברל סרפ ןיב ןכוממהו עדוממה , ירוקמה , םכחותמה קבאמב הפצנ
וקלסי יאדוובו "קפואמ םייח חרוא" והמ רוביצל ריבסהל םיינשה וחילצי
.ןימיה הרשהש "קומעה םזימיספה תאו תוגיהנמב "ןומאה יא" תא
!תועבצא םהל וקיזחה
קקח רופלבו לצרה
םילשורי

(15.7.80 ,"הפוצה")
       דומעה שארל הרזח

:ןדרי ןורוא דליה תא רוג יבצ לש חצרהו הפיטחה לע
יזנכשאו ליכשמ , רבצ ,ןמא
!רקיעה הצימחה "הזה םלועה" תבוגת
23.7.1980 , "הזה םלועה" :ךותמ
,ונרעצל .רוביצה תבוגתמ והשמ םג םתאבהו הפיטחה השעמ תא םתרקיס
תועפותב םג ,הרבחה לש התומד רופישל םחולה ןותיעכ ,םתדדומתה אל
"ילדחמ"ב לפטל יד אל .הפיטחה השעמ רחאל ונתרבחב ולגתנש תוינלוח
.הפיטחה רחאלש תובוגת יתשל םכתעד ונת , הרטשמה
ןוכנ .הלאש ינמיס המכ תררועמ הפיטחה השעמל ילארשיה רוביצה תבוגת
הכרעה יאלמ ונמצע ונאצמ יכו ונלוכל תפתושמ התייה לוכשה תשגרהש
תואירק לש םייוליג םג וניניב ויה לבא .הצימאהו הליצאה ןדרי תחפשמל
ותחפשמ יפלכ םג ההימתה הברמלו ,ףטוחה רבעל ונפוהש ,'ץנילו םקנ
תא ליטנ לא :ךא - אטח דחאה שיאה .ותרבח תחפשמ יפלכו הללמואה
ךירצ אטוחה קר .(תיארקמה ןושלב שמתשהל םא) הדעה לכ לע ףצקה
.וינש הניהקת רסוב לכואה .שנענו עקומ תויהל
ןמ םהינימל םיליכשמ לש םתמהדת איה ריכזהל שיש היינש העפות
ךונח ,עודי רפוס) יזנכשא ...ו ליכשמ , רבצ ,ןמא היה ףטוחהש הדבועה
ויה וירבד ךא ותבוגתב תאז הדוקנ שיגדה ,ילויב 4 -המ "בירעמ"ב ,בוטרב
תומודק תועדל תוליבכה תא תוארל תרשפאמ תאזכ הבוגת .(םיברל הפ
םיעשופו םירבצ םיעשופ וספתו םלועמ םירבד ויה רבכ .תומגיטסלו
רגוב היהי עשופהש הייפצ שי ןיידע ךא ,םינמוא םיעשופו םייזנכשא
םישיגרמ זא יכ ,םואתפ תונוש תודבועה םא .חרזימה תודע ןב ,תונוכש
החפשממ בוטה רוחבה" תומדב ועגפ ,הפיה לארשי ץראב ועגפ יכ םיבר
".הבוט
תורבעמה תא רבע ,קאריעמ ונמיע הלעש , תודלימ רבח לש וירבדב םייסנ
רמא .תימדקא הלכשה שוכרל הכז אל לבא ,ונמיע דחי ינועה תונוכש תאו
הזיא אל םגו יזנכשא אל ,דחוימב ליכשמ אל ,רבצ אל ינא" :רבח ותוא ונל
ינאש רתוי םיאתמ היה ,ובתכש םירבדה יפל ...ל"הצב המ עדוי ימ דקפמ
יתוא ,םצעב ,ילוא ...עתפומ היה אל שיא זא ...עשופ ללכב וא ףטוחה היהא
."יעבט עשופ לש ןקת לע ינא הבש הרבחב יתוא ומשו ופטח
בושח הזכ ןויד .תוניצרה אולמב הז באוכ יודיו לע בושחל דואמ יאדכ
.ןאכ רצוויתש הרבחה לש התומדל דואמ
קקח רופלבו לצרה
םילשורי
(23.7.80 "הזה םלועה")
       דומעה שארל הרזח

?םיינויצ תומש וא םיידוהי תומש
1980 ם"שת'ה זומתב א"י ,"הזה םלועה" :ךותמ

(תירבעה ןושלה ןרק) ע"לק לע רגניז השמ ארוקה לש ותרוקיב תובקעב
.(2231 "הזה םלועה םורופ") קקח רופלבו לצרה - היליעפמ םיינש לעו
םירוהמ ונלביק םיינויצה וניתומש תא :םייזעולה וניתומשל רשאבו ....
ונבס !קאריעב , הנידמה תמקהל ךומס - ינויצ טהל לש םימיב , םיינויצ
הז קבאמ .דדימו דדלא - םיידוהי- םיירבעה תומשה תא אשינש שקיב
ןוחצינב םייתסנ (דדימו דדלא) "תודהי" ןיבו (רופלבו לצרה) "תונויצ" ןיב
תומשה תא ונל ונפסוה ,ונבס יפלכ הווחמכו ןהיניב םילשהל ידכ .תונויצה
.(דדימ - רופלבו דדלא - לצרה) םיירבעה
קקח רופלבו לצרה
םילשורי
(ם"שתה זומתב א"י , "הזה םלועה")
       דומעה שארל הרזח

'87 ץיק
18.3.1987 ,"תישאר תרתוכ" : ךותמ

ןהו סרפ ןה .תירוסה תיזחב בצמה לע תודורו תויזחת תומסרפתמ הנורחאל
איה הרטמה .תוילשאו עגור לארשיב םעה לע תורשהל וסינ םינוש םירקוח
יכו תובורקה םינשב תירוס הפקתימל יוכיס ןיא יכ רוביצה תא ענכשל
.תוינוחטבה תואצוהה םוצמצל ךרדה החותפ
תינויגה תיזחת תתל םיסנמ םיילארשי םיאנידמו םידמולמש וניניעב רזומ
- שש'ה יכבינל תדרל השק .דסא לש ורטשמכ יופצ יתלב הכ רטשמ לע
ןויסינ .ךידעצ תא םיכירדמה 'טמחש'ה יכלהמב יובש התאשכ ירוסה 'שב
ץופנ יד ירוס סותימ לשמל הלגמ תירוסה הבשחמה תונופצ תא ףושחל
אל .םינבלצה חצנמ ,ןיד -א חאלצ לש ךשמה ותוישיאב םלגמ דסא ויפלש
.םינבלצה יכישממכ ונתוא םיאורה הלאכ םיברעה ברקב שיש אוה דוס
לש הליהתה ברק ,ןיטיח ינרק ברקל הנש 800 ואלמי (!בורקה) '87 ילויב
בושחל יאדכ 'וכו תוילכלכה ,תויאבצה תויזחתה לכל רבעמ .ןיד -א חאלצ
םישגהל ידכ ולו - המחלמב בורקה ילויב חותפל הסני דסאש תורשפא לע
.ןיד-א חאלצ לש ותוגיהנמל ךשמה ותוגיהנמ תמלגמ ויפל ירוסה סותימה תא
ימכחש ונאצמ םירצמ םע םולשה הזוח רחאל םג :רכוז אלש ימל
םולשה הזוחל ןיכומיס ואצמ 'רהזא לא' תירצמה הטיסרבינואה
לש םיבלשה תרות יפל .דמחומ לש וישעמבו תימאלסיאה הירוטסהב
תפקתה ינפל םידקמ בלשכ ןמזב םילבגומ םולש יזוח םיאב דמחומ
רבוטקוא תמחלמל תאדאס עבקש ןפוצה םש םג ןיינעמ .יפוסה שוביכה
יכ ונדמלל .(םירפוכה לע דמחומ לש ןושארה ונוחצנ ירה הזו) 'רדב' - '73
לצא דיקפת םיקחשמ ןיידע םיימלסומה םיסותימהו תימלסומה הירוטסהה
.ברע יגיהנמ
יאדכ הירוס לע תושדח תויצפסנוק םירזפמ םירחא םידמולמו סרפש ינפל
הנקסמל עיגהל םילולע םה .(דסא לש ,םהלש אל) ןועשב בטיה טיבהל םהל
תפסונ תיזח רוציל םצעב םינווכמ ,ןונבלל םיענה םיירוסה תוחוכה יכ
.'87 ץיק תארקל
רופלבו לצרה
קקח
ןויצ תרשבמ
(18.3.1987 , "תישאר תרתוכ")
       דומעה שארל הרזח

םיתמה לע םייחה
7.5.1987 ,"תישאר תרתוכ" : ךותמ

עיגהל וכרדב ,תסנכב םחהו דפורמה בשומה תא ףוס ףוס לביק רקוצ ידד
םדה הז ול עירפמש המ .וישכע שממ .וישכע םולש לש לחוימ םולח ותואל
תא ול סורהל םילולע דוע ף"שאמ הלאה םילבחמה .השנמ יפלאב ךפשנש
קובקב םיקרוזה , םינדחפ םיחצור םע תורבדיהל עיגהל ןתינש הזיתה
םדה תקעצ לע רבגתהל תויעב ןיא רקוצ ידדל .םהירוהו םידלי לע הרעבת
.םילאונ םישוריפל םג האיבמ ריחמ לכב םולשל עיגהל תוטיהלה .ךופשה
םירבדה לשב םירציה יובילל ותמורת לע םימיה ירבדל ילוא סנכיי רקוצ
הרפוע לש המדל םיקוקז םה .םד לע םייח (!רמא ךכ) םילחנתמה" :הלאה
םינתונו תאז םיעדוי םיניטסלפה םתאו (!ךכ) ותוא םיתוש םהו ,סזומ
השיגפב ורמאנ םירבדהש םישחנמ רבכ םתא "!םד דועו דוע םהל
.'םייניטסלפ םישיא' םע (...תיוויטקורטסנוק)
ערה שרוש אוה אל ,ומצע חצרל יוניג ןיא :רקוצ יפ לע תורורב תונקסמה
חצרה ןמ גייתסהל םירואנה וחיש ינבמ שורדל חרט אל וליפא אוה .לערהו
ויביוא אלא םהינימל םיתאפרעה םניא םדה יתושו םילפשה .בעותמה
.םילחנתמה :רקוצ לש םייתימאה
לע םייח") תאזה תילאטורבה הרימאה תא ןיבהל םיסנמ ונאשכ וישכע
םילחנתמה תא םינכמה םישנא לאמשה יגוחב שי עודמ םיאלפתמ ונא ("םד
תוושהל עודמ ,םהיניעב םירוהט ךכ לכ םילבחמה םא ."םילבחנתמ" םשב
תשק יבליסו רנ - ןב קחצי ?םילבחמל אקווד םשפנ יאונש םילחנתמה תא
.ךכ לע בושחל וכרטצי
: זא ונל רמא אוה .דידי יפמ המוד הרימא ונעמש רבעב ..."םד לע םייח"
."ומד לע םייח םה .גיווצנירג לש ותוממ םיסנרפתמ וישכע םולש ישנא"
לע רקוצ ירבד תא םיארוק ונאשכ התע ךא ,הרימא התואמ ונגייתסה
?ול בישנ המ .ונדידי תונעט חכונל הכובמ םישיגרמ ונא ,םילחנתמה
קקח רופלבו לצרה
םילשורי
(7.5.1987 ,"תישאר תרתוכ")
       דומעה שארל הרזח

"וישכע םילשורי"
26.6.1987 ,"םילשורי לוק" :ךותמ

םיסנמ ,לארשי תריב ,םילשורי לש הדוחיאל הנש 20 תאלמס התע אקווד
סרפ .הדמעמבו םילשוריב םסרכל לולעה ךלהמ דדועל ךרעמה ישאר
.עמשיהל תבייח תמאה םלוא ,וז הדוקנ םילעמ רשאכ םמוקתמ
לש הדמעמל תחתמ חיטשה תא טמוש תימואלניב הדיעו תוסחב מ"ומ לכ
םג ,הדיעווב תיפוריא תיסור השיחבל קר הנווכה ןיאו .תדחואמה םילשורי
.הומכ ןיאמ תנכוסמ - תיאקירמאה הדמעה
יברע חטש" איה םילשורי חרזמש םינש הז ןעוט ינקירמאה לשמימה
לש םתלועפב הוולמ וז השירד .ונממ קלתסהל לארשי לעש ,"שובכ
םייברעה םיבשותה תא םיסיסתמה ("םיימשר יתלב") םיאקירמא םינוגרא
הלשממה"ש יטירבה טדנמה ימיב ושיגרהש יפכ םישיגרמ הלאו -
.("אנאעמ הלוואד -א") "ונתיא תיאקירמאה
התואב םגש רוכזל ול בטומ דיוויד - פמק תינכתב ומצע תא עיגרמש ימ
.תונערופה ערז ערזנ - דיוויד - פמק ימכסהב הללכנש , הימונוטוא תינכת
לע מ"ומבו ,הימונוטואה חטשב םילשורי תא לילכהל שי" :םש רמאנ
."םילשורי לע םג ןודל שי הימונוטואה
לע תירוטסהה "םתולעב" רבדב םידב ירופיס םלועל םירכומ םיברעה
ריע" םדקמו זאמ התיה םילשוריש םמצעב וענכתשה ילואו ,םילשורי
- דח תעבוק הניאו אשונב תמגמגמ לארשיש הדבועה םצע ."תיברע
.םיברעה תא תדדועמ ,םילשורי לע ןויד םוש היהי אלש תיעמשמ
םילשוריב ימלסומ ןוטלש אלל תולילב ןושיל השק ,ררבתמ ,םידועסל
.(...טפנ יקפס םהש וחכשת לאו)
תוצראב לשמימה לש וביל תמושת תא בסהל חרט ץוח רש ןייד היה רשאכ
םילשורי ןיינעלו תיאניתשלפ הנידמ דגנ לכ םדוק תמחלנ לארשיש תירבה
לש וביל תמושת תא בסה ףא אוה .וז הדוקנ דיל תינשמ תובישח שי
.םילשורי םואניבל ונמזב םיכסה ןוירוג - ןבש ךכל (ותמזויב) לשמימה
לע :שרופמב ורמאיש (!רימשמ םג , ןבומכו) סרפמ םיפצמ ונא םויה
!!ןויד םוש היהי אל םילשורי לע !םחליהל םינכומ ונא םילשורי
קקח רופלבו לצרה

(26.6.87 , "םילשורי לוק")

       דומעה שארל הרזחקקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©