הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

ןקויד תובתכו תונויאיר

קקח רופלבו לצרה תא ריכמ ימ 
םימואת לזמב 
החכשה ןמ םירבד הליצמ ונלש הרישה  
הנידמה םע ודלונש םימואתה  
ךרדה עצמאב םיבוט םישנא  
םימואת חיש  
סומלוקב ןיזחוא םיינש  
הריש םיבתוכ םימואת םיחא  
רואה תרישו םימואתה תריש  

קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©