הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

"החכישה ןמ םירבד הליצמ ונלש הרישה"

םישדחה םהירפס תאצ םע קקח רופלבו לצרה םע החיש
ןוטיב זרא :חחושמ
1988 טסוגוא ח"משת בא , א"צ "םיקיפא" :ךותמ

רופלב :קקח םימואתה תאמ םישדח םיריש ירפס ינש רואל ואצי הנורחאל
."תחכשנ הדועת" ,קקח לצרה ,"ןיסחויה ץקב זאו" ,קקח
יתחפשמה רבעב העיגנ לכ התיה אל םיינשה לש םימדוקה םירישה ירפסב
לבב תודהיל די םיביצמ םירישה .לבב תליהקב םיינשה לש םישרושבו
והשמ התשע רבעה לא הרזחה .(1941) א"שתב התוא ודקפש תוערפלו
תיבב .הכ דע וב ונשח אלש שדח דמימ םהל הקינעה איה , םיחאה ירישל
םמיע חחוש .םיפתתשמ בר יתורפס ברע םדובכל ךרענ םילשוריב רפוסה
.ןוטיב זרא : ברעה תא החנהו
ימינפה ןתמו אשמב תימואתה תוחכונה לש ןילמוגה תלועפ יהמ :הלאש
- הריתס (דחי לש תופתושב) - ךכב ןיאה .ךמצע םע ךלש
עיגהל ידכ ול קוקז רצויהש יתריציה שפוחל הריתס ,תוילאודיבידניאל
?םיקוחר תוזוחמל
רופלבו לצרה" ףתושמה ףוריצה תא תוארל םיליגר ךכ לכ םישנא :רופלב
.הריש אוה ףתושמב םיבתוכ ונניאש דיחיה רבדהש םיניחבמ םניאש "קקח
םיררושמ ינש .שפנה ךות לא עסמ איה ,תישיא העבטמ איה תיריל הריש
םיריש אליממו ולשמ שפנ םהמ דחא לכל שי ,תחא תיציבמ ודלונש
תומישרו םיבתכמ , םירמאמ דחי םיבתוכ ונא .ישיאה ומתוח תא םיאשונה
בותכל םיננכתמ ונא עגרכו דומיל ירמוח ,הטיסרבינואב תודובע ,תכרעמל
.דחיב ןאמור
תעמשנ איה ,ונל תרכומ תוילאודיבידניאב העיגפ תמייקש הנעטה :לצרה
םיכרד םישפחמ ונאש יל המדנ ,ךכל תועדומה ללגב אקווד .םיבר יפמ
.דוחייה לע רומשל ידכ םילדבה שיגדהלו דדחל
יטירקה עגרה היה המ ?יתחפשמה רבעה לש תוזוחמל םתעגה ךיא :הלאש
?וז הריש הביתכל םכתא איבהש
דעיתש "םילואגו םילוג" הניוות םהרבא לש ורפס עיפוה 1977 תנשב :לצרה
חצר לע םש רפוס ראשה ןיב .תועובשה גחב ,דאדגבב א"שת תוערפ תא
טרפ םש עיפוה .ונתדיל ינפל םינש עבש ,ימא לש םירוכבה היחא ינש
ףוסב .ונתחפשמב תויודע תייבגמ הניוות רקוחל עדונ אוה ,ונעדי אל וילעש
לצרה םימואתה ודלונ תוערפה רחאל םינש עבשש הניוות בתכ קרפה
םיחצרנה תומ לע םימשמ יוציפ םתדילב התאר החפשמהו" קקח רופלבו
."(םירדענה)
תא ואישהש ונל עודי םויה .םיינש תרומת םיינש לש סותימ החפשמב היה
ןוויכ ,םיינש תדילל ופיצו (היחא חצר רחאל הרוכבל הכפהש) ונלש אמא
.םיתמה היחאל יוציפה איבת איהש םהל רמאנש
רבעל עסמל ונאצי .רבש תדוקנל ונלצא םרג הז םיהדמ רופיס :רופלב
.ןיסחויה תא דעתל יתחפשמה
דעתל םתנווכתה םאה ?תידועית הריש איה םכלש הרישה םאה :הלאש
?םניאו ויהש םירבד חיצנהלו
.החכישה ןמ םירבד הליצמ איהש הזה ןבומב תידועית איה הרישה :רופלב
.םהש יפכ תוערואמה לש םוליצ אל םגו ירוטסה דועית הז ןיא לבא
ולש תוברועמה רסוח תדימב ןחבנ אוהו יברימ קוידל רתוח ןוירוטסיהה
.תואיצמל ולש תונמאנה תדימבו ,(תוילרטינ ,וליפא ילוא)
המלצמה .המלצמה ןיעמ הנוש וניע .ינחור דועית םירבד דעתמ ררושמה
.אפרמ אללו תויטר אלל רועיכהו םיעצפה תא הגיצמו תירזכא איה
הרישה לש ףרצמה רוכב .דסחה תדימב םג ונחינ ררושמה לש םילימה
: רמוא יתייה דחא טפשמב .רועיכה ףרצנ ,לבסה ףרצנ ,תואיצמה תפרצנ
.תועמשמ םירבדל ןתונ ררושמה
םירבדה שיחמהל הצור יתייה ,יתורפס יריש דועית והזש ןוויכמ :לצרה
ירבש ףסואש ימ לש איה השגרהה ,הז גוסמ דועיתב .תייומיד ןושלב
תא רזחשל וילע .םירבשה תא תוחאל וילעו ץפנתהש דכ ירבש וא תיכוכז
.דבאש ילכה
,ונניאו ףלחש םלועב רבודמש ןוויכ .הצמחה לש השוחת ךל שי דימת לבא
רמשל רשפא יא .םירבדה תא תמאב רזחשל םלועל ןתינ אל השעמל
:ונינש לצא תוחילשה תשוחת האב ןאכ ,לבא .םירובש םילכ תויחהלו
הפל תויהלו קירה ןכודה לע דומעל ןוצר ,ונניאש םלועל יוטיב תתל ןוצר
.םניאש הלאל
תוברת יפלכ ,תידוהיה תוברתה יפלכ ךלש תיתוברתה הדמעה המ :הלאש
רבעמ שי המ ?םילארשי וא םיחרזמ םירצוי םתא םאה ?תינוכית - םי
ךרואל אמייק רבו דימע הז םאה ?הביתכה לש תילאקולה תוינועבצל
?םימי
תויהל ןוצרב לכ םדוק רבודמ - תידוהי תוברת לע ךתלאש ןיינעב :רופלב
יא .ןאכל םשמ רבעמה לש תיתועמשמה היווחה .תידוהיה תוברתל ךשמה
.הווהל רבעה ןיב ףצרה תא שפחל אלו וישכעבו ןאכב ראשהל רשפא
אצומה תדוקנ :וניתופקשהב םג .החירב איה ידוהיה רבעל תושחכתה
םירבדה תייארו) רבעל רשקה סיסב לע תידוהיה תוהזה ךשמה :ונלש
.(תירוטסיה הביטקפסרפב
ןגא םע תיתוברת היירפה העמשמ תינוכית - םי םא - תינוכית םי ןיינעב
היירפהב תויחל דימת ונעדי םידוהיכ .תאז לבקמ ינא ,ןוכיתה םיה
ונילע ןאכ םג .יתוברת הרדיש טוח לע רומשלו ונתוא בבוסה םע תיתוברת
תינוכית - םי םא ךא .ןוכיתה םיב , חרזמב איה לארשי ץראש תעדל
לא רשקה רסוחו אצומה רסוחל הבושת ןיעמ ,םא בלחל ףילחת העמשמ
ינא הזל - תודהיה ןמ החירבל יוסיכ איה תועמשמה םא ,םידוהיה ונישרוש
.תאזה המינב שח ינא ,תינוכית םי לע םירבודהמ קלח לצא .אל רמוא
.תודהיל ףילחת שפחמ ינניא
תישיא הריש התויה םצעמ תיריל הריש ?םיחרזמ םירצוי ונא םאה :לצרה
תויחרזמ לש הלאשה .תמאב הרישה תוהמ וז .תוהז לש תולאשל תעגונ
,הרישב .תינוציח הקולח וזו ,תיטמית הקולח לש הלאש איה הרישה
איהו דבעידב האב תיטמיתה הקידבה .הקיטמיתה אלו רסמ אוה רישה
וז הניחבמ .ררושמה לש ימינפה ומלוע לע תדמלמ איהש םושמ תנרקסמ
םיירמוחב םהלש העיגנה ללגב םייחרזמ םה הלא םיצבקב םירישה
םג םיעקשמ הריתוה םירוהה - תיב תוברתש םג םיחינמ ונא .םייחרזמה
.ונמצעל םישחכתמ ונניא .תירישה ונתביתכב
ימוקמ עבצו ,ימוקמ עבצ לש ,תוילקול לש הנכס תמייק הז גוסמ הרישב ךא
.ונימיב תיחרזמה הרישה לש לגל תברואה הנכסה וז .ןמזה םע עודיכ ההוד
.ןמז ךרואל םויק וז הרישל היהי אל ,רקיעה אוה ירולקלופה דצה םא
לש םירמוחהו ,ומצע רישה תויהל בייח רישה לש רסמהש רוכזל ךירצ
.םיטושיקו םישובלמ ,םילכ קר םה רישה
הזש וא ינונגס םזינרדומ םע תודדומתה םכל ןיאש ןווכמ הז םאה :הלאש
וא םכלש תיפיצפסה היווהה תא אטבמ ןונגסה םאה ?תלוכי רסוח טושפ
שפחמש ימ .יוושכעה ןושלה עבטמ םע דדומתהל םיצור םכניא טושפש
?...תיווה איהש עוציב תפשל רתוח תיתרושקת השיג
תריבשל האיבה ןדיבאו ךז ,יחימע לש תיטסינרדומה הכפהמה :רופלב
לש השיג ךותמ םג ילוא .הרישל תימוימוי הפש תסנכהלו ירופטמה טפשמה
לע םג םימעפלו ורתיו לקשמו הזירח לע םג .רתוי תיתרושקת הריש
וכפה רבכ םירישה יחימע ,ןדיבא ,ךז לש םינוגיפאה רוד לצא .הידולמ
לקשמו הזירח םע הרישש רבעב ונעט .ללכ תיריש תעמשמ ןיא ,ומשל ללמל
?!םינמופרגל המיב םויכ הניא השדחה הרישה .םינמופרגל המיב איה 'וכו
תלעב הריצי) ,תי'זאלוק ,תיטקלפ השיג שי םירישה ןמ לודג קלחב
םיינוריע םיגשומ :וישכעל הצירק םע תיגולטק ,(הזמ הז םינוש םיביכרמ
.'וכו רודיבה םלועל םיזמרא ,םיימוימוי -
יתעדל ,תיוושכעה עוציבה תפש תורמל ,יתרושקתה ןוצרה תורמל :לצרה
הכפה םייניבה ימיב ומכ .וילעבל קר ןבומה רוגס ןפוצל הכפה וז הריש
םיארוקו םיעמושה בושייה ןמ םישנאו ,תיטסיטילא הבכש תלחנ וז הריש
םיארנה ונלש םירישה אקווד .הנממ רוכינו קוחיר םישיגרמ וז הריש
ונא .להקה ןמ םיקוחר םניא םה לעופב ,םיקוחרו םיהובג ןושאר טבמב
.הדוהי רואב "ךמע" וליפאו םיליייח ,רעונ :םינוש םירוביצ ינפב םיעיפומ
ורדחו להקב והשמ ורצי םירישה ,ונעפוה וינפבש להק לכבש ררבתמ
.םיעמושה לש םהיתומשנל
תוחפהו תנשוימה הביתכה ןמ רבוע רצוי לכש לבוקמ :הרעה דועו :רופלב
( ...ץיבוקיבר ,דנלרוא ,רסב לשמל האר) תינרדומ רתויה לא תיטסינרדומ
לזמב" ןושארה רפסב וניריש תא חק .ךפיהה קוידב ונלצא הנהו
שופיח ךותמ אקווד .אליעלו אליעל תינרדומ הריש הלגתו ,"םימואת
.יסאלק ואינה לא !הרוחא ונרזח ימצע
ןיאה ?תרקעמו תעקעקמ אל תיטילופהו תיתרבחה תוברועמה םאה :הלאש
- ימינפה ןבומבו ?דחא הנחמל תוכייתשה ?יתתיכ רוגסמו ינוציח ץחל ךכב
וז תוכייתשהב ןיאה .תמייוסמ תיטילופ הזית לש תוצירע תלבק ךכב ןיאה
תוחתפתה איפקהלו טטומל לולע הז ,םיבייואו םיאנוש ךכ ךל שי ?הלבגה
ילואו !ימינפ סורס םורגל לולע ךילא תודגנתה לש קיז לכ .תויתריציב
?םכתא ררועמ הז אקווד
ןגהל תעדל ,הדמע טוקנל ונתוא םיכנחמ ריעצ ליגמ :החיתפ תרעה :לצרה
יחרפל םג הארוהל רפסה- יתבב םיליחנמ וז השיגו ךיתועיד לע קבאיהלו
הנעטב םיאב םירצויל אקווד הנהו .םיכנחמ תויהל םידתעתמה הארוהה
תיטילופ תוברועמ לכ םנמאה :הלאשה תלאשנ .תיטילופ תוברועמ לע
םיברועמ םיבר םירצוי .אלש ררבתמ ?םירצוי לצא הלוספכ תספתנ
ףקזנ וניא רבדהו הלאמש זכרמה ןמ תויטילופו תויתגלפמ תורגסמב
.יודינו הליספל יופצ הנימי זכרמה ןמ הדמע עיבמש ימ ךא .ךפיהל .םתונגל
ךא .יאדוב ?עירפמ .יטילופה רוגסמה יפ לע זא טפשיהל תולולע ויתוריצי
יל עירפמ ?םיפיעסה יתש לע חסופ תויהל ?ענכיהל ?הביטנרטלאה המ
םיסותימ לש השפכההו ונמויק ןעשנ םהילעש םיינויצה םיסותימה ץופינ
.גשוהש המ ןוימטל דרי אלש ,קבאהל שי ךכ לע .הלא םינוב
.הנווכה המל ריהבהל ךירצ :תיטילופ תוברועמ רמוא התאשכ :רופלב
טושפ רבודמש רשפא .יתרבח - יטילופ רסמ תלעב הריציל הנווכהש רשפא
תואטבתהב ןאכ רבודמ אלו םייטילופ םיעורא לע רצויה לש תובוגתב
םאתהב ביגהל רוסא םירצוילש תעדה לע והשימ הלעי םאה .תיתורפס
.ןכש ררבתמ ?םנופצמל
םניאש םיבר םירצוי שיו םויכ הסג הלמ איה תויטוירטפש ררבתמ
היציזופוא ןיבו ןוטלשל היציזופוא ןיבו ןוטלשל היציזופוא ןיב דוע םיניחבמ
היציזופוא לש הדמעב ומצע שיגרהל דימת בייוחמ רצוי ,ןוכנ .ןאכ םויקל
.ןוטלשל דבעתשהל אל ידכ
!ןאכ םויקל היציזופואב רבודמ אלש חוכשל ול רוסא ךא
שיא"ל םדוק ובש "חורה שיא" .ולש םעל ,ולש הרבחל תוירחא שי רפוסל
."השעמה
.תיכרעה - תינחורה הייארהמ םינוזינ רצויה לש תודמעהו םישעמה
?םילארשי םירצויל םכלש הקיזה המ :הלאש
םגו הרישה םג ,תיוושכעה תילארשיה תורפסה םע היעב יל שי :רופלב
םותי יירשא" לש השגרהה ,רבעה ןמ קותינל ןוצרה יל עירפמ .הזורפה
."ינא
םג .תורודה ןפוצ ,רבעה ןפוצ תא רובשל הסנמ תירבעה תורפסה ,יתעדל
ףצרהמ תאצל עדומ ןוצר רכינ "שדחה לגה" םגו "ץראב רוד" ירפוס לצא
שדח ךלהמכ אליממו תירוטסיה תינפתכ גצומ ילארשיה םויקה .ימואלה
.ונל השק וז תרכונמ השיג .תוברתב
ןיא ,םייתורפסה "הפק יתב" תוברתב תוברועמל ןווכתמ התא םא :לצרה
.הריציב םיקסוע ונא .הפקה יתב לש תוקילקל רשק ונל
?דיתעל םכלש הביתכה תוחתפתה תא תוזחל םילוכי םתא םאה :הלאש
?דיתעב וק ונשת םאה ?ןוויכ הזיאל
אוה ררושמה הז ןינעב .תרקובמ הקספה לש הפוקתב ונא , עגרכ :לצרה
התוקנל ,התובכל םימעפל ךרוצ שי רעבת תיששעהש ידכ .תיששע ומכ
ךרדכו .הביתכ תוקספהב םג הז ךכ ,הבש הנתוכה ליתפ ףילחהלו
.רתוי קזח רואב ריאמ ,בותכל ךכ רחא רזוחה רצויה ,תיששעה
עדומ ינא לבא .תיטילופ הריש תביתכל עיגהל דואמ הצור יתייה :רופלב
הלועה יאלמשח לש תישפנה הנכהה ןיעמ ,ךכל הבר תישפנ הנכה ךירצש
."הובג חתמ" דומע רבעל
,הז רנא'זב ובתכו וסנתהש הלאמ םיברש ןוויכ תיטילופ הביתכב ישוק שי
םייעמשמ דחו םירורב םירסמ רדשל ךרוצה ללגב ,תיטאקאלפ הריש ובתכ
.רוביצה לע עיפשהלו

(.אצ ןוילג 1988 טסוגוא - ח"משת בא ,"םיקיפא" ךותמ)

קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©