הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

רואה תרישו םימואתה תריש

ראותה קקח רופלבו לצרהל קנעוה ז"נשת הכונחב
ז"נשת תנשל רואה ינתח הצעומה םעטמ
. לארשיב תינויצה
תילארשיה הרבחל םתמורת בקע ןתינ סרפה
. חותיפ ירעב םיררושמו םירפוס לש תובדנתה ימי תמזויב
."םכרדב תונחת" קרפב ואריק תובדנתהה ימי לע
תרפוסה התחנהו המזי רואה ינתח סרפ לש עוראה תא
.תינויצה הצעומב הלהנה תרבח ,ינאיס החמש
שאר בשויכ עיפוה עשוהי ןויצ ןב רפוסה
,םירבעה םירפוסה תדוגא לש םילשורי ףינס
:םתריצי לע םגו םלעפו םימואתה לע םירבד אשנ אוהו

עשוהי צ"ב
תינויצה הציומה םעטמ ז"נשת תנשל 'רואה ינתח' ראותה תקנעה םע
קקח לצרהו רופלבל לארשיב
1998 ילוי , "םיקיפא" :ךותמ

ונאש הריציו רואה ינתח ,תורנה רוא לש ןמיסב דמוע הזה ברעה
םע ,שדח ריש לכ םע שדחתמו ךלוהה ,סנ תניחבב איהו רואל םיאיצומ
רמול יקלחב הלפנ תוכז .רואל אצויה שדח רפס לכ םעו שדח רופיס לכ
םילשורי ירפוס םשב קקח לצרהו רופלב םיררושמה לע םירבד
.היררושמו
םימואת לש םלועבו ץראב הרידנ העפות םה קקח רופלבו לצרה
לי'זו ןומדא םיתפרצה םיחאה .ףתושמב םירצויה םירפוסו םיררושמ
םירג םלהליוו בוקעי םיחאה ; ףתושמב םהיתוריצי תא ורביחש ,רוקנוג
.דנס רדנסכלאו תנוי גוזה ינבו קקח לצרהו רופלב ונצראבו
לע יתבתכ םינש לבוי יצחמ הלעמל ינפל הטיסרבינואב ונידומיל ימיב
,קקח לצרהו רופלב םיחאה ידי לע בתכנש ,"םימואת לזמ"ב" םרפס
,םיהז םיררושמש העפותה ןמ יתלעפתה .21 ינב םימואת - םיררושמ
רפס הדשב ולגתיש יוארש יתבשח ךא ,הריש םירמוא ,דואמ םירשכומ
םידרפנ םיצבק ואצי םימיל ןכאו .ולש ישיאה ינאה תוכזב דחא לכ
רוציל וכישמהו םימאיס םימואת ורתונ םה ךא ,הרישה םוחתב םהלש
יקסב'צידרב לע םרפסב תורפסה רקחב םהלש םיפתושמ םירפס
דצל ,םיפתושמ םידלי ירפס השולש וליפאו ןושל יניינעל קקח ןוקיסקלו
םתחתמאבש יל השחל הנטק רופיצ .הליפתה יטויפל םירואיב ובו רפס
רשק םג שיש ,ינמוד .דחי ובתכש ,הזחמ וליפאו םירצק םירופיס םג
ינשהו ינויצ ןוזח למסמ דחאה - רופלבו לצרה לש םהיתומשב ירוטסה
ינש הב ויה הנממ יתמשרתהש יפכ םתריש .תינויצ המוקתל החטבה
ינש .ינש בטוקמ םותו םולחו ;דחא בטוקמ תדקוי שאו הרעב :םיבטק
.תוחילשו האובנ לש השוחת םלצא ודילוה וללה םיבטקה
תישיא ךרד ,םהלש םיישיאה םירפסב ,םמצעל וללס קקח רופלבו לצרה
תא םיקחמ םיררושמ רשאכ ,תונתשמה תונפואה ןמ ועפשוה אלו הרישב
םמצעל ורצי םה םינשה ךשמב .ןדיבא תאו ךז תא , ןמרתלא תא ,יחימע
תורמל ,םהמ דחא לכל םייריש םינויפיא םע ,תוישיא ,תודרפנ תויוהז
.ףתושמ אוה ינושלהו יתוברתה ,ינחורה םמלועש

תכרעמה יבתכממ ומכ םתרישמ אל םתוא ריכהל דמל בחרה רוביצה
םתוברועמ תא םהב וליג תובר םינש ךשמבש ,םהלש םיפתושמה
.תיעמשמ דחו הרורב ,תינמי תיטילופה םתוברועמ דצב ,תירוביצה
.תואכרעב ךכ לע ומלישו תישיא םתוא ופקת לאמשה ןמ םינקיריטס
תויטילופה םהיתודמע לע ומליש קקח לצרהו רופלב םגש ,יל המדנ
םמלועל אלו םהלש תיטילופה תוהדזהל הסחייתה תרוקיבה .דבכ ריחמ
וקבאנ םה .יתרבח םרז םוש תבוטל סייוגמ וניאש ,ינחורה - יתריציה
םהיתועד ןיבל םתריציו םתריש ןיב הדרפה לע תוכורא םינש ךשמב
םמצעל םיססבמו םיכלוה םה תונורחאה םינשב קר םלוא ,תויטילופה
ולבקתנ םהו ,תינרדומה תירבעה הריציה לש חרזמה לתוכב םמוקמ תא
תדגא" ידיל עיגה רבכמ אל .הרבחו תורפס תודסומב םיווש םירבחכ
םייפהפיה םיירילה הרישה ירפסמ דחא אוהש רופלב לש "רמה שבדה
ריק לע תבותכ" , לצרה לש ורפס םג .תונורחאה םינשב ץראב ובתכנש
ררושמ ידיב בתכנש ,יתוכיא הריש רפס אוה , רבכמ אל אציש ,"רעוב
.ןנוחמ
.1948 - תדחוימ תועמשמ תלעב הנשב קאריעב ודלונ קקח רופלבו לצרה
תנומת דחי ובציעו וגפס םהינש .םייתנש ינב םתויהב ץראל ולע םה
תרזוחו הבש הדודשה לבב - תוידוחיי תונוש היאר תויווז םע ההז םלוע
םידודה לש יגרטה םתומ - םהלש ןיסחויה תליגמב המוארטכ םתרישב
רופלבש יפכ .תיצאנ הארשהב ,1941 תנשב דדגבב םימדה תוערפב
/ םילשוריב ןשי ינאשכ הלילב" :"ןיסחויה ץקב זאו" ורפסב רמוא
הדבכ ישאר לע ןבאהו ...הקיתע הליגמכ יתחתמ לבב תלפוקמ
."הבצמכ
רש רופלב .תותבסהו םיבסה תומדל תוקפרתה רופלבו לצרה לצא שי
בהז יספ הלוכתה ותנתוכ לעו םיפוקש הנוהכ ידגב ול ויהש בסה לע
אוה בסה לש ותעיקש ךילהתבו םיספה ןרוטקמ לע רש לצרה .םיפי
.םיכובה - תנותכ ותנתוכ לע ןנוקמ
יתלבה קבאמב םישח ונא תותבסה תויומד םע םהלש תודדומתהה ךרד
לע םתרישב .םתודהי לעו םהישרוש לע ,םתוהז לע םהלש קסופ
תא םירש םה יאדוובו םמצע תא םירש השעמל םה החפשמה תובא
.ונלוכ
ךכ לכו תידוהי ךכ לכ איה םתריש ,ןילוחב תקסועה ,הווה תריש תאז ןיא
םיעיגמה ,םתריציב םיגופסה םיינושלה םידברה לשב לכ םדוק תילארשי
.ימואלה רבעה םע חיש ודל טעמכ
לש םיקוחרו םיבורק תוזוחמל ונתוא תוריבעמ תוינושלה תויצאיצוסאה
םתרישב יביטאיצוסא ןליאב הלתנ ילארשיה ןפה .תידוהיה תוברתה
,יקסנלימס ,יקסניטוב'ז ,ןמרתלא ןתנ ,גרבנירג יבצ ירוא ,קילאיב לש
ומכ לזרב ןאצ יסכנל וכפהש םייוטיב םע םידדומתמ םה .גרבדלוג האל
ףסכה שגמ לצרה לצאו רופלב לצא ,תיכוכז שגמ השענש ףסכה שגמ
וא הרוש הב םיצבשמ םהשכ תילארשיה םתריש תא םימיצעמ םה .ףרשנ
- רה תגספ לעמ ,רעסה םוהי ביבסמ : ומכ ונלצא ושדקתה טעמכש בינ
ןמ םיביטומ םדיצלו .המינפ בבלב דוע לכ ,םיטקוש ןדרי יפוח ,םיפוצה
בקעי ,עמש תאירק ,בקעי םלוס ,שבדו בלח ומכ תידוהיה תוברתה
.הינבו הנח ,קחצי תדקע , םאה האל ,םלוחה
הרישע םתרישש יעבט ונגסכ לצרהו ימלועה ך"נתה ןתחכ רופלב
םג .בורקה רבעה ןמ תוערואמ רואיתל ך"נתה ןמ תויצאיצוסאב
.קקח םיחאה תרישב םמוקמ דקפנ אל םהיתורודל םיירבעה תורוקמה
ביבחה ,ןש לדגמ לש תומא ת"לדב םירגתסמ םניא קקח רופלבו לצרה
תורייעל םיאצוי םהש םינש הנומש הז .םירצויו םירפוס לע ךכ לכ
ריעצה רודה ינב ינפב ,הרומת לכ אלב ,םיבצינ םהו םידלי ירפכלו חותיפ
.היללוחמ םעו השדחה תירבעה תורפסה םע הנושארל םתוא םישיגפמו
ךכב םילשורי לש תיתורפסה היווהה תא ורישעה םג לצרהו רופלב
םיארוקה םע םירצויה תא ושיגפהו םייתורפס םיברע ונגריאש
.םיילאיצנטופה
.רואו יפוי םהישעמב םימרות םג םה .רואו יפוי םיאלמ םתריציו םתריש
.וחילצהו ולע .רואה ינתח ראותל קקח רופלבמו לצרהמ יואר ןיא ןכ לע

.(ד"יק - ג"יק ןוילג ,1998 ילוי ,"םיקיפא")קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©