הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

הריש םיבתוכ םימואת םיחא

ך"נת יפולאו םיררושמ, -19ה ינב קקח רופלבו לצרה
םמצע לע םירפסמ רבעשל

רוצנב ימענ תאמ
10.11.1967 ,"בירעמ" :ךותמ

,התע רבכו .תולודגל םתוא ודעיי םהירוה- םהיתומש יפל טופשל םא
אל םיגשיה תרוש םהירוחאמ .וביזכה אל םהש רמול ןתינ ,19 ליגב
.םליג ינב םירחא םירענל האוושהב ,תלטובמ
וכזש רחאל ומסרפתהש םיימלשוריה םימואתה ,קקח רופלבו לצרה
לש שרפהב) םינושארה תומוקמה ינשב רעונל ימלועה ך"נתה ןודיחב
לע םידיעמה ,םיריש תביתכב ריעצ ליגמ םיקסוע - (דבלב תחא הדוקנ
.לארשיב םיררושמ תויהל םהירצוי תנווכ
םתעפוהב םימודה םימואת : םיינש אוהש דחא םדא טעמכ םה םיינשה
,הדיחא םינפ תעבהו רוביד תרוצ םהינשל .םיהדהל ידכ דע תינוציחה
ימוחת ,שממ תוהז תויצאיצוסאו תובוגת ,המוד הבישח ןונגנמ
.םיליגר יתלב הווחאו הלועפ ףותישו םיווש תוניינעתה
ינויצ - באה .העודיו הפינע החפשמל -1948ב קאריעב ודלונ םימואתה
תינויצה ותוליעפ לע אלכ תיבב שבחנ (...ודיעי םהיתומשו) קיתו
.לארשיל סרפ ךרד החפשמה החרב , ןוגה דחוש תרומת ררחוששכו
הרבעמב םינש רפסמ םתחפשמ םע ורג ,םייתנש ינב זא ויהש , םימואתה
"סנאילא" רפסה תיבב ולביק םכוניח תישאר תא .םילשוריל ורבע םשמו
יתכלממה רפסה תיבל ורבע דומיל תונש שש רחאל םשמו ,םילשוריב
ךוניח םהינבל תתל םהירוה וגאד םייפסכה םיישקה תורמל .םרכה תיבב
.הטיסרבינואה דילש ןוכיתה רפסה תיבל םהידומיל ךשמהל םוחלשו בוט
,השפוחה תופוקתב השק דובעל םיינשה וצלאנ ,ולביקש הגלימה תורמל
.םהידומיל תא ןממלו םיבר םידליב םילפוטמה םירוהל רוזעל ידכ
ןהלש תורגבה תודועת .םיהז דימת ויה םידומילה תפוקתב םהינויצ
םהידומיל תונש לכב . תלפכושמ ,תחא תורגב תדועת ןה וליאכ תוארנ
דציכ ןיבהל וסינש םירומ ואצמנ דימתו ןפוד תאצוי העפות דימת וויה
.םהלש לופכה הבישחה ןונגנמ לעופ
-הרחה לצרהו , רופלב ליה השעמל .םיריש בותכל םיינשה ולחה 10 ליגב
םהיתוריצי תא םסרפל םיינשה ולחה 13 ליגמ לחה .וירחא קיזחה
ףא , ורביח םיינשהש ישלב תיכסת ."ונלש ץראה"בו "רעונל בירעמ"ב
.וידרב רדוש
תא ובתכ םה .הריציה םוחתב טלחומ םואית םהיניב ררש 14 ליג דע
לחה ךא .ויחאל ,ולשמ תונויער עיצמ דחא לכשכ ,אתווצב םהיתוריצי
בותכל ולדח זאמו ילאודיבידניאה םעטה הארנה יפכ רבגתה הז ליגמ
, ויחא לש "יתורפסה רקבמה" םויה דע אוה םהמ דחא לכ ךא .ףתושמב
ותרוקיב םילבקמו לכמ רתוי ותעדב םיבשחתמש רקבמה - םתודע פלו
.ןיררוע אלל
םע ירופיס םיפסוא םה .רולקלופב םג םיינשה םיקסוע הרישל טרפ
.םירחא החפשמ ינבו םבס יפמ ועמשש - םיילבב םימגתפו
םה הבש הרוצהמ תאז דמל התאו דיחא הארנכ אוה םג יתורפסה םמעט
םיברמ םהש םהב רכינ .ריוואה ללחל םירפסו םירפוס תומש םיקרוז
אוהשכ םהמ דחא לכ : תילניגירוא הקינכט םהל שי ךכב םג ךא .אורקל
ןמז חאל ךוסחל ידכ , םיבושח םיקרפו םיעטק ןמסמ ,רפס ארוק
...ץמאמו
םניא םלועל ,םהלש הריציה תדובעב ךורכה םהל ףתושמ גהנמ םג
םניא םלועלו .בתכה לע הלעוהש רחאל אלא םרופיס תא םירפסמ
םדוק הפ-לעב הלילעה רופיס םצע ,םתעדל .םיקרפ ישאר םימשור
םידירומו היווחה תוקרפתהל םימרוג , םיקרפ-ישאר הביתכ וא הביתכה
.הריציה חתמ תא
הבזכאב דימת ךורכ בתכה לע היווחה תאלעה ךילהת ,םהירבדל
לולכמל ילולימ יוטיב תתל ןויסינ רדגב אוה בותכה רישה יכ ,תמיוסמ
אל ןוכנה יוטיבהש השעמ רחאל השגרהה תמייק דימתו - תויווחו תושגר
.אצמנ
הארנכ ןובשחב וחקל אל -"המכוח הברת םירפוס תאנק" ורמאש ל"זח
.יהמ האנק םיעדוי םה ןיא יכ ,המוד .רופלבו לצרהכ םימואת םירצוי גוז
תא הז םימילשמ םה השעמלו תטלחומ הנבהו הינומרה םהיניב תררוש
.והערל שיא רוטזילטקכ םישמשמו הז
.דחי םיאצמנ םניא םהייחב הנושארלו - אבצב םיינשה םיתרשמ עגרכ
הדובעב םיינשה םיקסוע - היתולבגמ ףא לעו תיאבצה תרגסמב םג
?אשונה .הלמ ףלא 20 ןב ןמור בותכל חילצה ףא לצרהו יתיתורפס
...םייניע תלפשהב -19ה ןב םלעה הנוע ,"הבהא"
הטיסרבינואב דומלל םיינשה םידתעתמ יאבצה תורישה םויס רחאל
רופלב .תורפסל גוחב דומלל םהמ שיא ןנוכתמ אל האילפה הברמלו
ידומילל הנפי לצרה וליאו םיטפשמל הטלוקפל לבקתהל הווקמ
םתסנרפל גואדל םג םיבייח םהינש - הביסה .היגולוכיספו היגולויצוס
."יתילכת" עוצקמ דומלל םיחרכומ ןכלו
, תווקל שיו , םילטובמ אל םיגשיהל םיינשה ועיגה הזכ ריעצ ליגב
דצמ קר אלו - הבר הצרעהל םה םיכוז םינש רפסמ הזש תורמלש
ירז לע וחוני אלו םהילע םתעד חוזת אלש - םתחפשמ ינבו םהירבח
.ונפי רשא לכב וחילציו תיתורפסה םתוליעפב וכישמי אלא ,הנפדה

הז רודמב ספדנ "תובאוכ תוקיתש" םשב קקח רופלב לש ריש :הרעה
.קקח לצרה לש וריש התע ספדנ הז דומעב . 22.9.1967 'ו םוי ןוילגב

קקח לצרה

תורגיא יפלא

הכרב תורגיא יפלא םואתפ יילא ועיגה
.תונטנטקו תונבל
.הפמה לע ווטנ תופי תוננע
.תועמד ,ילוא דריי םשג
.תוכבל בוש יצרת ילוא
.ךתמשנ וב יוורה .אמצ יקיח
.יתרוונתסה .םלועב ובכ תורואה
.ישמ תוחפטמ יפלא יתחרה םואתפ
.תונטנטקו תונבל
םיידעכ ולתנ םיאנ םיבכוכ
ךייחל .תיכב אל .הנבלה ידש לע
.תובוטר ויה
.תופיטכ ורשנ םילעה .םשג דרי אל
הפידה ךרעשלש ישמה תחפטמ
יתמשנ .רומ
םואתפ .קפדתה חורה יכב .ךתוא
.תקחצ
.דחי וניתותפש וקחצ זאו .יתקחצ

קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©