הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

סומלוקב ןיזחוא םיינש

יש לאגי
טויפב םדי םיחלוש - קקח רופלבו לצרה - 16 ינב םימלשורי םימואת גוז
.רעונה ינותיעב םהיתוריצי םימסרפמו םינש המכ הזמ
15.6.1964 ," ע"נדג הנחמב" :ךותמ

, 1962 לירפאב , (השדחה ותנוכתמב) ע"נדג הנחמב לש 1 רפסמ ןוילגב
ינש : תילארשיה הרישה הדשב ןפוד אצוי ערואמ"ב תובתכה תחא הנד
םמש ."םיריש ץבוק ףתושמב ומסרפ ,20 ןב ינשהו 18 ןב דחאה , םיחא
םידמוע םיפסונ םיחא ינשש המוד .םייתעבגמ ,קקח בלו יבצ - םיחאה לש
.אישה תא רובשל
תומייקה תוביסנב ךא , "ךרדב" וניא ןיידע ףתושמ םיריש רפס ,םנמא
16 - טלחהב עיתפמ - ליגה תאז תמועל .עיתפמה ןמ וב היהי אלש המוד
אלא םיחא םתס אל םה , בגא .דבכנ "קתו" רבכ םהירוחאמשכ ,דבלב
לצרה - םמשו םילשורי םהירוגמ םוקמ .םיהז םימואת וליפאו , םימואת
.קקח רופלבו
ילב) תינויצ החפשמל ,קריע תריב ,דאדגבב ודלונ קקח רופלבו לצרה
ועבקנש ,םהיתומשב םיאצומ ונא ךכל תכתוח החכוה ;הבוט (תואכרמ
.ךכב הכורכ התייהש הלודגה הנכסה תורמל םהל
לכ תא הרבע םישדחה םילועה לכ ךרדכ .הצרא םתחפשמ התלע 1950 -ב
החונמה לא העיגהש דע "הטילקה ילבח" ראשו הרבעמ ,םילהוא - םיבלשה
.תפסכנה םילשורי - הלחנה לאו

רשע ליגמ םיריש
,רופלבו לצרה ומכ תובבר אוצמל םילוכי ונא .ליגר ,אופיא , אוה עקרה
לע םידיעמ םהש יפכו םיררושמ תביבסב ולדג אל םה .םיררושמ אל לבא
,ןכ םא דציכ .החפשמב םידיחיהו םינושארה הרישה יבתוכ םה םמצע
?חורה םהילע התרש
קילאיב יריש תא הפ לעב דומלל םתונטקב םהילע ליטמ היה םדוד
םילבקמ ויהו דחוימב "םיבוט םידלי" ויה אל םיינשהש הארנ ."שנועכ"
."םדב" םהל סנכנ הזש דע - הפ לעב םיריש םידמולו םישנוע
ךנחממ רפסה תיבב לביק אוה ףחדה תא .בותכל רופלב ליחתה 10 ליגב
הרוחא טיבמ אוה התע .םידחא םירפס בתכש עודי רפוס אוהש ,ותתיכ
הלא ויה השעמל .םינושארה ויריש תרבחמב ףדפדמ אוהשכ ךויחב
םג בתוכ לחהו ויחא לצרה וירחא קיזחה שדוח רובעכ .םיזורחב םירופיס
ישלב רופיס םיחאה ינש ובתכ 12 ליגב .אוה
."ןתיא תולילע" םשב ,םיזורחב
.םימושירב רישה תא הוויל רופלב ,בתכ לצרה
תיב"ל ורבעו "סנאילא" רפסה תיב תא םימואתה ומייס 'ו התיכ ףוסב
המיבה היהש ,"וננושל" ,עובק ריק ןותיע ךורעל ורחבנ םש ,"םרכה
ושיגמו ריש בתוכ היה לצרה ;םיכרוע ינש ויה ןותעל .םהירישל הנושארה
ידכב אל .לצרה ... ךרועל ושיגמו ריש בתוכ היה רופלבו ,רופלב ךרועל
."קקח ןושל" ...אלא "וננושל" אל ןותעל אורקל םרכה תיב ידימלת וגהנ
תכלוהה ,הניר הנטקה םתוחאל "השורי"ב ותוא וחינה יצחו הנשכ ינפל
דע .רעונ ינותיעב םיריש םסרפל וליחתהו ,היחא לש םכרדב רבתסמש יפכ
.בורל םירישב םירודמה יכרוע תא "םיפיצמ" םה םויה

תושגרה "רוזנצ"כ ןויגהה
םע - תומשה םשו הפ ולבלבתנ םאו "הריש לש הנושביכ"ל ונרבע
דחא ,םיקתעה ינשב דחא םה לצרהו רופלבש ןוויכ ,החילסה םיארוקה
התוא ,רעש עבצ ותוא ,לקשמ ותוא ,המוק התוא ;ינשה לש "יפוק"ה
םתוא ןבומכו ,ךוניח ותוא ,לוק ותוא ,םינפ תעבה התוא ,תקורסת
לע הריעז ןח תדוקנ תועצמאב םהיניב הניחבמ םמיא וליפא .תונורשכה
.(?עדוי ימ ,לצרה לש ויחל לע ילואו) .רופלב לש ויחל

?םכיתונויער תא אטבל ידכ הרישב אקווד םתרחב עודמ
תויורשפא ארוקל תתל לוכי ינא הבש ןוויכ , הרישב אקווד יתרחב :רופלב
לש האנהה זאו םיירוגלא םילמס תדמעה ידי לע ןיינעה תא שרפל תובר
.רתוי הלודג - ילשו ארוקה
אלל ,ימינפ ףחד ךותמ בתוכ טושפ ינא ,תוביס אוצמל לוכי ינניא :לצרה
.םירבסה

?ריש רצונ דציכ
:םיירקיע םימרוג ינש םיפתתשמ הב הלועפ הניה ריש תביתכ :לצרה
- ינשו ,בתוכה לש יתיווחה ישגרה - ילאנויצומאה ןעטמה אוה ןושאר
.רוזנצכ תשמשמה ןויגהה תלועפ םצעב יהוז .לכשה
תישגרה היווחהשכ תוקרזנ םילמה ,שגרה לעופ ןושאר בלשב :רופלב
.דחוימ דוביע אלל םיכלשומ םיטפשמה ,תולשבה אולמל העיגהו השבגתה
יפוסה הנבמה תקנעהו "ןוניס" ,םיטפשמה רופיש - ןויגהה לעופ ינש בלשב
ידכ וילא רזוח ינא ,בר ןמז הז םימעפל ,רישה תביתכ רחאל המ ןמז .רישל
היווחהמ יתקחרתהש רחאמ ,רתוי יתרוקיב ינא זא .תיפוס ותוא ךורעל
.המצע
יורש יתייה הב הריוואה תא טלק הזה רישה םאה ימצע תא לאוש ינא זא
?יתיצר רשא תא אטיב אוה םאה -

?םיאשונה תא םירחוב םתא ךיא
וליאכ רישהו , היצאיצוסאה תררועתמ הלוכיעו היווחה תטילק ירחא קר
ןמ- תועובש ךשמ וילע םיבשוח .ותוא בותכלו טע תחקל קר ךירצו ןכומ
.ריינה לא שגרה

הלילה עצמאב ריש
?היווחה תלשבתמ ןכ םא דציכ
שיש ,םירבד יעטקו תונורכיז חרכהב םיררוג 'דכו העימש וא הארמ :לצרה
אוצמל יל השקש שיגרמ ינא םימעפל .היווחל יביטאיצוסא ישגר רשק םהל
דע הביתכה תא ההשמ ינא הלאכ םירקמב .חותפל ךיא עדוי ינניא ,החיתפ
ךירצ ינא .ימצע תא יתנבה םרט יכ רמול רשפא .תולשבל היווחה עיגתש
.הביתכל תשגל רשפא ךכ רחאו , הצור ינא המ ןיבהל לכ םדוק
הנומת םע הפוקש תיכוכז תירויצ ןושלב אוה ריש ?ריש והמ םצעב
המודכו היארה תיווז ,הריוואה םג ילוא ,הנבימה איה תיכוכזה ;הירוחאמ
...'וכו תוארמה תושגרה , היווחה וז הנומתה ;

?םכתריש לע םיעיפשמ ויתויווחו םירוענה ליג םאה
.םויה םיבתוכ ונאש המ תא בותכל לכונ אל הנש 20 דועב .רורב: רופלב
םא ,יולג םא יומס םא םוקמ םיאצומ ליגה לש םירבשמהו תועפותה לכ
ליגב הביתכ רשוכ ונל היה אלש לבח .ונתרישב ,ןיפיקעב םא ןירשימב
עיגהל םילוכי ונייהו רתוי הברה תוריעסמ ויה תויווחה זא ןכש , תודליה
.ללכה ןמ םיאצוי םירישל
םכילע הרוששכ ,תומייוסמ תועשב קר בותכל םילוכי םתא םאה
?"הזומ"
וב הלע .הלילה עצמאב רופלב ררועתה תועובש המכ ינפל .טלחהב :לצרה
הז היה .םוקמה לע ותוא בתכו "חרבי" רישהש דחפ אוהו ריש לש ןויער
.ע"נדג הנחמבב בגא םסרופש ,"ןושמש" וריש
?םירישה תביתכמ קופיס םכל שי םאה-
םושמ , הבזכאה האב הביתכה ירחא דימת לבא ,קופיס ןבומכ שי :רופלב
.יקלח ןפואב קר שגרה תא העיבמ איהש
?םירגובמ םיררושממ םיעפשומ םתא םאה
, םייתורפס םינוחרי אורקל םיברמ , םנמא , ונא .אל טלחהב ,אל :לצרה
.ןיטולחל םייאמצע ונא .ונתריש לע םיעיפשמ םהש םיבשוח ונא ןיא לבא
?םכמצע םיכיישמ םתא הרישב םרז הזיאל
והז םזינרדומ יכ ריהבהל וננוצרו םזינרדומל הייטנה ונב תמייק :רופלב
םישדח םיררושמ הדימעמ הפוקת לכ ןכש ,הפוקת לש ,ןמז לש ןיינע
תאז ןיא ךא .םהל ומדקש הלא תמועל רתוי םינרדומכ םמצע םיאורה
לע ,ןיבהל תוסנל רעונה לע .ןבומ יתלב תויהל בייח ינרדומ רישש תרמוא
שי .תע לכ לש הנחבמ והז ,הפוקתה ןחבמ והז . וז הריש לבקל רעונה
םע תודדומתה תעש וז !חורבל אל (תכלוהו תרבוג תושגרתהב) זיעהל
.שדחה

(15.6.64 "ע"נדג הנחמב")
קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©