הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

"םימואת לזמב" - רופלבו לצרה

רודלפ הדע : תאמ
1971 רבמבונ ,(803) "ליחתמל" : ךותמ

,בצעבו קוחצב ,שובלבו הארמב :םימ תופיט יתשכ הזל הז םימוד םה
וליפא .לכב .הקיטילופבו םיביבחתב ,הבשחמה תרוצבו םידומילב
.קקח דדימ רופלבו דדלא לצרה :םימוד תומשה
ארקמל םיטנדוטס ,(םייטנדיא) םיהז םימואת גוז םה רופלבו לצרה
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב תורפסו
תאז שחנל השק אל) דואמ תינויצ החפשמל ח"שת תנשב קאריעב ודלונ םה
הז םידומצ םה םינש שולשו םירשע הזו .(רופלבו לצרה :םהיתומש יפל
.הטיסרבינואבו ןוכיתב ,ידוסיה רפס תיבב :הזל
ך"נתה ןודיחב םינושארה תומוקמה ינשב םירענה ינש וכז ה"כשת תנשב
דע ,תולאש דועו דוע ףיסוהל םיחרכומ ויה םיטפושה .רעונל ימלועה
...לצרה לע תחא הדוקנב "רבג" רופלבש
אוה םהלש הביתכה ןונגיס .םידחוימו םיפי םיריש םג םיבתוכ םיינשה
"תויכ"נת תויצאטונוק םע םיינרדומו םייסאלק תונונגס לש (הזתניס) גוזימ
,דרפנב בתוכ דחא לכש) םהלש םירישב וליפא יכ תוארל ןיינעמו .תורורב
.אילפהל המוד לכה - תויצאיצוסאהו ןכותה , הפשה :ןוימדה בר ( ןבומכ
."םימואת לזמב" ומשו ,םירחבנ םיריש רפס ומסריפ הנשכ ינפל
ונחנא - ךפהל ?םואתפ המ" .םימואת לש (םיסקלפמוק) םיכיבסת םהל ןיא
עומשל יתשקיב ."הז ילב הז םג תויחל םילוכי ךא , דחי תויהל םיבהוא
הברה , ןכ וא" .םהיניב ברה ןוימדה ללגב םיניינעמ םירקמ םהל ורק םא
."םירקמ
אל םיחא ינשש הארוה שי ל"הצב יכ ,םיינשה לש םהיכרד ודרפנ אבצב
.הדיחי התואב ותרשי
זא היה רופלב .ולש יאבצה סיסבב רופלב תא רקבל לצרה אב דחא םוי
ומוקמב הרושל סנכנו חרואה חאה אב .דקפימ זא היה .הרימש תונרותב
הארש ,דקפמה .עובקה ומוקמב דמעו רופלב עיפוה רתוי רחואמ .ויחא לש
:קעצו בושו בוש ויניע תא רגסו חקפ ,הז דצב הז םיחאה ינש תא עתפל
"!לופכ לכה האור ינא הז המ"
םילוחה תיבב זפשואמ היהש , רופלב תא לצרה שפיח תרחא םעפב
( "ותוא הפקת") וילע הלפנתה הקלחמל סנכנשכ דימ .םילשוריב "הסדה"
הספת איה " ?שבלתהלו הטימהמ תדרל ךל השרה ימ :הקעצו תוחאה
לצרה רמא ,"האור התא" .ויחא לש ורדחל ותוא הבחסו לצרה תא
.."ךתוא אוצמל השק אל ללכב" ,הטימב בכשש , רופלבל
.עבג תצובקמ הקבר תא השאל אשנ רופלב . בוש ודרפנ רבעש עובשב
.תומוד תוינכת ול ןיא םא לצרה תא יתלאש
."קוור ראשנ ינא הז בלשב לבא ,םימואת ונחנאש ןוכנ .אל"
.ולש "ינשה יצחה" ילב דמעמ קיזחי ןמז המכ הארנ

)1971 רבמבונ ,803 ןוילג , "ליחתמל")קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©