הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

רופלבו לצרה תא ריכמ ימ

14 תב ,קקח הנליא צ"ע
1970 ל"שת "םידליל רבד" :ךותמ

.תמסרופמה הרהצהה לעבל אל םג , הנידמה הזוחל תנווכתמ ינניא , אל
תדלוהל ךומס ודלונש ,רופלבו לצרה ,ילש םיחאל שממ שממ תנווכתמ ינא
םוקמב ,םימעפל .םיהז םימואת םתויהב אוה לובלבה רקיע .הנידמה
...רופלב לומ לצרה תועטב דמוע ,יארה לומ קרתסהל
תופילאה רתכב םיינשה וכז םינש שמח ינפל לבא ,ילוא םירכוז םכניא םתא
םהיריש רפס רואל אצוי הלא םימיב .רעונל ימלועה ך"נתה ןודיחב
,תרחואמ הליל תעש דע תוכחל הכירצ יתייה ."םימואת לזמב" ףתושמה
םידמול םה םויה תועש בור יכ ,"םידליל רבד"ל ןויארל םתוא סופתל ידכ
.הטיסרבינואב
;חדובמ לצרה לאוש ?"ונתוא ןייארל הצור הנטקה ונתוחא ,המ זא"
..."ועיגה םיבוט םימי" :ףיסומ רופלבו
םיביבא םיינשו םירשע ונל ואלמ הלא םימיב" ,לצרה רמוא ,"בגא ךרד"
?"ערואמה דובכל המח היתשל רשקב המ .םידומח
ךיא" :הנושארה הלאשל תשגינ ינאו ,ותוא ןיכהל לוקמשרל שגינ רופלב
?"םכתביתכ ךרד תא םיראתמ םתא
ךרד ןיא ,ריש תביתכ יבגל" :רמואו ויניש ןיבמ טעה תא איצומ רופלב
וניאו תחא תוצרפתהב בתכנש ריש שי .רישו ריש לכל הדיחאו העובק
הרוצה תעיבק דע ,םיבר םינוקית םירבועה םיריש שיו ,שוטילל קוקז
הכאלמ םג םא יכ ,ןורשיכ קר הניא ריש תביתכ ,ךתעידיל .תיפוסה
."השק
.דואמ גיאדמ הזו ,ןכומ וניא הפקהש האור ינא לכ םדוק" :רמוא לצרה
לע רבדל השק ריש תביתכב לבא , הבוט הלאש יהוז :ךלש הלאשל רשא
.ךרד
."בתוכ ינאו - ריש בותכל ךרוצ שיגרמ טושפ ינא
הנליא" :ףיסומ לצרהו ; "םיחתור םימהש יל המדנ" :וירבדל סנכנ רופלב
?"רורב זמרהש הווקמ ינא ,
םיטרפ המכב תרכזנו ,חבטמב תוסוכב הקשמה תא ייחאל תגזומ ינא
הרוקש ,הזל הז םימוד ךכ לכ רופלבו לצרה .םכתא ועשעשיש םיניינעמ
םימעפל ינא םג .בער ראשנ רופלבו םיירהצ תחורא םיימעפ לכוא לצרהש
.תלבלבתמ
עיגהל ךירצ אוה יכ שש העשב תרחמל ותוא ריעאש רופלב ינממ שקיב םעפ
,אל וא ונימאת לבא :לצרה תא אקווד תועטב יתרעה ינאו ,יאבצה סיסבל
..."הדגא וז ןיא וצרת םא" םילמה תא זא רמא אל אוה
:לואשל הפיסומו הפקה תא השיגמ ינא
?םייטרפה םכייחל םיבתוכ םתאש םירבדה םיבורק םאה-
:רמואו (םיקותמ םירבד בהוא אוה) רכוס תויפכ שולש םש רופלב
לע תועיפשמ תויווחהש רורבו ,ילע עיפשמ עמוש וא ,האור ינאש רבד לכ"
המ לכ .ךלש ןובשחה ירועישב ילש הרזעה תא וליפא ללוכ הז .יתביתכ
."יכותב גפסנ ,ותוא יח וא האור ינאש
הארנכ החישה" :רמואו ןופלטל ץר רופלב .החישל עירפמ ןופלט לוצלצ
ןופלט חוכיוול סנכנ אוה דימ .(הקבר ותרבחל ארוק אוה ךכ) "יתקברמ
לש ותרבח הכחמ וקה לעש רבתסמ .רופלב אלא לצרה ונניאש ןעוטו ינשקע
חחושל שגינ לצרה .םהלש תולוקה תא ההזמ הניא ןיידעש ,הנידרו ,לצרה
.(לדרוו לצרה לקשמה תא לצרה רצי לטרגו לזנה לקשמ לע) ולש לדרוו םע
לכה תורמל לידבהל רשפא דציכ םכל תולגל יתחכש יכ תרכזנ ינא םייתניב
ויחל לע ןח תדוקנ שי רופלבל :ף"לא - ןכבו .רופלבו לצרה ןיב
תויהל בהוא אוה) ןימי די לע ונועש תא דנוע רופלב - ת"יב ;תילאמשה
.רתוי ךייחמ לצרה - ל"מיג ;(ירוקמ
.קשנ םע םיוולמכ ונלש יתנשה לויטל םיינשה ופרטצה דקתשא
םישובל ויה םהינשש םג המ ,םהיניב לידבהל ללכ ולכי אל התיכה ידלי
ולוקב םלוכ תא ביהלה רופלבו םיריש ונל ונרש ךרדה לכ .םיהז אבצ ידמ
דיגהל הכירצ ינניא ."ופי יהוז" רישב ונדלוט יבא תא ותוקחב ,לולצה
תיבב םהש עגר לכ תולצנמו ייחא רופלבו לצרהש יב תואנקמ יתורבחש
הנושארה תויהל יתוא תבייחמ ך"נת יפולא ויה םהש הדבועה .םתוארל
יתוא תנברדמ םירופיסו םיריש םיבתוכ םהש הדבועהו ,ך"נתב התיכב
?(םירופיס וא םיריש רפס םעפ איצוא ינא םג ילוא) םהיתובקעב תכלל
םשב םהלש חתמ רופיס "לארשי לוק"ב רדוש הרשע עברא ינב םתויהב
ולכות ןאכמ ."םידליל רבד"ב םסרופש ,"םילגרמ תדכול רשנ תצובק"
...."םידליל רבד"ב םהיתוריצימ םתודליב ומסרפ רופלבו לצרהש ןיבהל
החפשמה התלע םייתנש רחאל .ח"שת תנשב קאריעב ודלונ רופלבו לצרה
לש ונורכזב תרחנש המ .ביבא לתל דול ןיב הרבעמב ונרג הליחת .ץראל
.םיירהצב ןוזמהו םימה תוילכימ ירחא הצירה וז םהה םימיה ןמ רופלב
.תולילב םש ובבותסהש םישחנה תא רכוז םג לצרה
רפסה תיב תא ומייסו ,"סנאילא" רפסה תיבב הליחת ודמל םה םילשוריב
התיכה ןותע תאו "תאשמ" רפסה תיב ןותיע תא וכרע םה ."םרכה תיב"
תומישר לצרהו רופלב ומסריפ וב ,ריק ןותיע היה "וננותיע" ."וננותע"
וקיספה םירומהש אלפ ןיא .םיכשמהב חתמ ירופיס םגו התיכה יווהמ
;הניפב םידימלת דימעהל
...םש דומעל גונעת שממ היה הז
םידמול םה התע .אבצל לצרהו רופלב וסייגתה ןוכיתה ירחא
,הריכבה יתוחא , הניר .ארקמו תורפס םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב
האבה הנשב םש דמלא ינא םגו הטיסרבינואה דילש ןוכיתב איה םג תדמול
רופלב לע רפסל המ הברה דוע שי .הקתינ אל תלשלשה :םירמואש ומכ ;
קשחתי םעפ ילוא .םלש רפס בותכל םעפה תנווכתמ ינניא לבא , לצרהו
...יל
(1970 ל"שת ,"םידליל רבד")קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©