הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

    
עם בני בגין

עם רה"מ לשעבר יצחק שמיר
    
עם רה"מ מנחם בגין (1977)

בלשכת שר החוץ משה דיין (יוני 77)
    קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©