הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

    
סבא רבא ציון חבשה
בהנהגת הקהילה בבגדאד

אישור יציאה מן המעברה לירושלים
לעזרא חקק (1950)
    
תמונת ההורים ב-1956

תמונת אירוסין:
סעידה ועזרא חקק (27.3.44)קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©