הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

םימואת םיריש ירפס ינש

אריפש הרובד,ןמיט יקימ ,רהנש הניעמ

("ריעב" רודמה ןמ עטק ) 1987 ילוי , " תא" ןוחרי :ךותמ

םיבתכמ תביתכ אוה םעוצקמש ,תועטב בושחל םילולע םינותיעה יארוק
.תכרעמל
הרומ אוה לצרה .הארוהב םיקסוע קקח רופלבו לצרה םימואתה ,לבא
תוינכת תביתכב ךוניחה דרשמב דבוע רופלבו ,ןושלו ך"נת ,תורפסל
.תורפיסה דומילל
ותואב םיריש רפס - דוחל דחא לכ ,םעפה - םיינשה ומסרפ הנורחאב
.(קאריעב החפשמה ישרוש) אשונ
.םיהז םימואת ןיבש ןוימידל קר הוותשמ םירפסה לש יפארגה בוציעה

,דחי ונבתכ םידליה רפס וא יתורפיסה רקחמה ,תכרעמל םיבתכמה תא"
התיה ,םימדוק הריש ירפסב םג .דרפנב רצוי דחא לכ תיריל הביתכ לבא
ינש איצוהל ונטלחה ,םעפה .רופלב לש תיצחמהו לצרה לש תיצחמה
אלו ,דחא רותב ידמ רתוי ונתוא םיהזמ םישנא יכ ,םידרפנ םירפס
."תודרפנ תויוהזכ
לידבהל רשפא יא יכ דע ,תיפארג הניחבמ םימוד ךכ לכ םירפסה לבא-
?םהיניב
ןיב ןוימדה םג ןכלו ,וניניב יתוזחה ןוימדהמ םלעתהל רשפא יא , תישאר"
."רופלב לש ותשא ,תבצעמ התוא ונל התיה ,תינש .םירפסה
?םירפסה תא האיצוהש םלשורי תבהלש תאצוה תכייש ימל-
לכ תא ונתיאמ חקית הליגר האצוהש וניצר אל .ונלש תיטרפ האצוה וז"
."תנמשה
ןהו םימדוקה םירפסב ןה ,ןיטולחל םכמ המלעתה תיתורפסה תרוקיבה-
...םעפה
תויריל םהל שיש ,םירישב אל עגופ ונדגנ הקיתשה רשק , ונתעדל"
הדוהת שי ונלש םירישל .ומצע הריציה השעמב אלא ,תודחוימ תויוכיאו
תכ םה םתוא םיבבוסה הלאו תרוקיבה ישנא .םהמ תחקל רשפא יאש
ונלש ןונגסה תא הנשנ אל ונחנא .המצע תא קר תארוקש ,תיטמרה הרוגס
אוהש המב ןימאהל ךירצ םדא .תרוקיב התוא יניעב ןח אוצמל ידכ קר
םיימעפ וניכז ונא ,בגא) הרכהל , םייתניב ,הכוז וניא רשאכ םג ,השוע
.(יתורפס רקחמלו הפי תורפיסל "ןושרה ירה" סרפב
."ונלש הביתכה לש החוכב םינימאמ ונחנא

.(1987 ילוי ,"תא")קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©