הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

ימואלה הנחמב תמא תריש

גניר לארשי תאמ

"ןיסחויה ץקב זאו" ,קקח רופלב
.1987 , םילשורי ,תבהלש תאצוה
24.7.87 , "רמשמה לע" : ךותמ

קנחמ ומש םהמ םידחאש ,קקח רופלב לש ויריש תציחמב יתיהש םיימוי
תובורק םיתיעל אלש םשכ שממ .תובורק םיתיעל הרוק הז ןיא .ינורגל
- השודק תוחילש לש החילשכ ומצע תולגל זעמה ,ררושמב שוגפל רשפא
לש 40 -ה התנשב דועו - ןויצל הבושב הדודשה לבב תלוג לש התוחילש
.לארשי תנידמ

סומר יכיסנ דובכ
זאו" ,קקח לצרה לשמ "תחכשנ הדועת" ,יינפל םיחנומ הריש ירפס ינש
םירפוסה לש םהיתורוק אל יכ , ןייצא .קקח רופלב לשמ "ןיסחויה ץקב
.ימואלה הנחמל םתוכייתשה תדבוע אלו ,יתוא תוניינעמ םימואתה
,שודג רפס אוהש , רופלב לש ויריש רפס יתוא קתרמו םישרמ םעפה
ןושארה .םירעש ינשב םיכורעה םיריש 70 םבו ,םידומע 96 ליכמה
לודגה וגשיה יכ ,ינרובס ."1941 םיחא רבק" ינשה ,"תומשה תיראש"
.זכרתא וב ,ןושארה רעשב םלוגמ קקח רופלב לש
,תירענ תומימת לש ,םשו הפ גזמתמו ךכחתמה ,רזומה ףוריצה יתוא שבכ
השבכ .ימואל ררושמ לש תוחילש תעדותו תיתדע תרוסמ ילמסב תוקבד
,שרוי ןבב זחאש קיעמהו ראופמה דוגינה לש תיעצמא יתלבה השחמהה
שח אוהו ,דיעהלו םוקל וב תוציאמו ותציחמב תויח ויתובא תויומדש
:הדרחב טלשנו בצמב טלוש הפרו קזח תחא הנועבו תעב ומצע
הטלעב יתיאר ןיסחויה ץקב זאו ...
הטילפל רתונש שיאה אוה ינא יכ
הלבקה תלשלש תא ימיע יתררצ
...הדרחב קירה יקית יתררצ ,הדבאש
םיספה תנותכ תיראש יפוגל יתמש
םיטוח םיטוח יכותב המורפה
.םיתמ תונוראב ימיע הרומשה
.(46 דומע) "ןיסחויה ןמז תא בותכל יתמק

תא שדחמ תווחל ןויסינה ראותמ וב ,ינשה רעשל החיתפב רזוח הז ףוריצ
/אשמ תא אש / םדא התאו" :וידוד ינש לש םתומ תא ןכו ,דדגב תוערפ
ימ / .םדה / אשמ תא תאש לכוא אל / .אשמ תא תאש לכוא אל / .םדה
לא תובאה רבד ,ךשמהבו " .אשא אל / .םדה / תאשל לכוי / םדא
וישכעו / הלאה םירראמה םימב םישו / תלחגה לא ךדי חלש" :ןבה
.(50) "םישנ / ךיפב רשא תא אש / םיסוכמ ךינושיא אשמה תא אש ...התש
ותבסו ובס ,ומיאו ויבא םילהנתמ ובש ,םולח לש םלוע ררושמה ארוק ךכ
היווהה רמוח .הזב הז םיללבנה םירמוח יגוס ינשמ םיבוצחכ ,ובס יבאו
ילודגמ םימכח , םיקידצ ,םיכיסנ לש (הנשנו רזוחה ראות) "תראופמה"
לש תלדלדמהו הליפשמה היווהה רמוחו - דחא דצמ ,דדגב - לבב תלוג
.ינש דצמ ,תורבעמ ינכוש
לא .קד דע יכיסנה םדובכ סמרנ ,םילשורי תוצוח לא הרבעמה ןמ םעיגהב
בוציע חוכב ,המולב הקעזב ,הדמתהב ררושמה רזוח וז הביאכמ הכופהת
לופכה רואיתל דעב המלש הדע לש הלרוגל די ביצהל חילצמ אוהו ,ענכשמ
ידגב ול ויה יבס" :ןטייפכ ואיש לא עיגה ןאכו .ותחפשמ לרוג לש
/ םיפי בהז יספ הלוכתה / תנותוכה שדב ומא ול המקרו / םיפוקש הנוהכ
הדבאו ... / רוביד ותוא יפ לע ץרא התואמ / רואמ םהרבאכ יבס הלעו ...
לכר םיקוושבו / .בהזה טחשנו / ףסכה תחשנו / וינפ הגונ לבאו ותררש ול
איבנ ,הדבכ ונושל / בזכא תלוכרמ ,םילב םידגב / ויתורצוא תא רכמ ,יבס
ךרואל ךלוהו רפסה תיבמ אצוי היה ,דכנה ,אוהו .(17 דומע) "בזענ
הארנ / אוה קוחרמ" :ובס תא אוצמל ידכ םילשוריבש הדוהי הנחמ קוש
םר היהש ופוג / ץראל היה לטומ ...ילש אבס אוהו ,םילב םידגב תמירעכ
תדעכ / ותוא םיפיקמ םישנא ללש / תורעמ רפעכ עונכ היה לטומ / ףוקזו
בצינ ינאו / ..ילש אבס אוהו / םיטוטרמס תמירעכ חנומ אוהו / םיטיע
ימ האור אוה ןיאש/ זב לא שוחל, וסמרל / וילע םידמוע םהו / קוחרמ
ףוס דע טיבמו הפוצ אוהו / תורואמכ ריוואב תויולת ויניעו / .וילכ דדוש
.(21 דומע) "תורודה
םתמיענל לגרתמ התאשכ .םיכורא םיריש לש םיעטק יעטק קר הלא
,םתומימת תמאב ,םבאכ תיימהב ךתוא םישבוכ םה ,םכותל סנכנו
יבא ,ןויצ םכח םע השיגפ הנה .םתוילמס תורשיב ,םנוימד תוישחומב
עטק טטצל אלא יל רתונ אל בושו .ןויצל ןושאר לש תיזכרמה הנחתב ובס
, רופלבו לצרה ירישב רזוחה גהונ) תרמצה םע לופכה שגפמה ךותמ
תותימא לש תורשפא טילבהל ידכ ,םיימעפ היווח וא אשונ ראתל
:(תושגנתמ

.בוט / ומיע רבדל יתיצרו / תבהלש תבהל שא םוקממ אבש יתיאר"
תוקהוב ויה ויניעש / .ומלאנ ייתפש ומה ייתפש ךא / .ותוא םחנל יתיצר
רבשנ אלו / הכורא העש דמע ךכו / .וחורכ רובש היה ולקמש / תוכובכ
ומע אשונ ויתיאר / . הכולמ תרדא ושבלב / וימי תמדק רכזש / .הכב אלו
תכורפב םילפקכ ,תשוחנ לש / םירוקכ וינפב םיטמק / ויתונש תליגמ
."לכיהה
,ולוכ ותוא אורקל ךירצש ,(44 דומע) ומיאל דואמ הפי ריש רופלב רש ןכ
רחא ריש .תוהמיאה אשונל תשדקומה היגולותנא לכב וצבשל רחאו
וגזמתנ ובו ,הרבעמל רש אוהש "שדוק תמדא" רישה אוה דואמ בוצעו
הביטחל תימואלה האובנה תרוסמו יתדעה ןונגיסה ,תירענה תומימתה
קקח רופלב ינפל והשימ ליכשה רבכ םא עדוי יניא .הריטאס לש המילש
:הזכש יטויפ ךרע- הווש הרבעמה תייווהל אוצמל
,הריחב ץרא ךאובב ,אבא ,ךיניע אש ...
.הרבעמ ךאובב ךיניע אש
ךילהוא ובוט המ
.הרקב םשגב
ךיתונכשמ ובוט המ
.הרבעמ תכשחב
ןיי ירוכש םיימש ,ולזנ םיימש יכ
.םימ תרשח םילהוא ופטעתה יכ
הלודג תלחותב תואושנ ךיניע
.הלואגה תעש התע ילואש
ולזנ םיימשש התע ילוא
ופא הרחש התע ילוא
םיהלא הלגיי התע ילוא
.אובי יניסמ ןראפמ ריעשמ
שפנ ירמל האב הלודג חור קרו
םילהוא שותנל הפוס חורו
.שפרב דיבאהל ץותנל
הריש רישו התע ךיניע אש
הריחב ץרא ושריי םיקידצש
.(41 דומע) "...הרבעמ ושריי תוחוש יבשויו

הקוחשה עבטמה
לצרהו רופלבש ,םימגפ םינשינ ,"1941 םיחא רבק" ,רפסה לש ינש רעשב
תוכבתסהה :םימגפ םתויה לע ודמע םרטש וא ,םהמ ולמגנ אל קקח
.ךרוצל אלש תוכירא ןמיע תוררוגה ,תוסוחדו תוקוחש ןושל תועבטמב
םידוהיה ייח לש הילידיאה ץק תא רשבמה ,ילמיסה טיעה רואיתב ,לשמל
סט טיעה / רוונסמ יפויב ררחתסה גח טיעה" :יכ םיאצומ ונא ,דדגבב
דחוימ לוחמ ללוחו גח / ףרט רחשמכ בבסו גח / .רוויעכ ויניע םיימשב
תחא תבבו / דחו רשי / ברחה בהלב ללצו גח / (!) ברעו יתש ללצו גח / (!!)
.(55 דומע) .." -
השקתמ ררושמהש , םשורה רצונ תחא אלו ,דוחיי רסח םיבינ בוביג והז
םכופיה איהש ,תענכשמ המיתח וריש תא םותחלו ויתולימ ףטשב רוצעל
.24,28,35,38 םידומעבש םימויסה ,לשמל , ךכ .הרגישו ןורוויח לש
,ןוימדה חוכ ,שגרה םוח תמועל :רחא ןיממ הנעט ןועטל רשפא דוע
הבישחה רשוכ בצינ - ררושמה לש היווחה רשוכו םישוחה תושיגר
,המישרמ ותחיתפש ,"רדסה ץק" רישב ,לשמל .ןורסיח תדמעב
"הדיקעה תעשב םהרבאכ הפיו יגיגח הארנש" שיא לש יומיד ונא םיאצומ
לע" "תרפועכ תודבכ" םירבגה ידי תופכ תוחנומ תעב הבו ,(33 דומע)
יכ , ןיבהל ארוקה ןמזומ םאה ."םישק םהיקוספ" םגו "דליה שאר
ןאכ ץצ םאה ?הפיו יגיגח עצבמ קחצי תדיקע התיה קקח רופלב יניעב
לש הנומאה חבזמ לע םינבה תברקה לא "תימואלה השיגה" ןמ והשמ
תנותח לש הפי תויגיגח אלא ,העשה חרוכו העיתרה בצע אל - ,םהיתובא
םיברעל ןתנש לע ,םיהולא תא ךרבל היה ךירצ םאה ,ןכ םא ?םימד
?!ןויצל תולעל םהיראש תא זרזל ידכ ,דדגב ידוהי תא גורהל
הנחמב רשאכש ,יתדמל ל"ז ינענכ דוד יכירדמו ירוממ :רבד לש ופוס
לע יינפל ץילמה ,לודגה ינמואלה ץימשמה ,גרבנירג יבצ ירואב וסאמ ונלש
אוה .ישונאהו יטויפה הביט ללגב "ןובציעה בטוק לע ןוארקנא" ותריצי
הריצי לש יואר טופיש ןיבל השק תיטילופ תקולחמ ןיב דירפהל עדי
.הפוגל
קקח לצרהלו (יתבתכ ורפיס תיצחמ לעש) רופלבל ,םהל עיגמ יכ ,ינרובס
,הפוגל םתריצי םע ודדומתי יכ ,(רבד טעמכ וילע בותכל יתקפסה אלש)
תובבלה בוריק תמגמ תא ודבכיו ,םיישונאהו םייטויפה היכרע תא ולגי
.םהיבתכב תרכינה יתדע ןיבה
.(24.7.87 ישיש םוי, "רמשמה לע")קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©