הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

םדב הריש

קקח לצרה תאמ תחכשנ הדועת
קקח רופלב תאמ ןיסחויה ץקב זאו
ז"משת םילשורי ,ת"בהלש תאצוה

ןולפק בדנוי תאמ
1987 רבמצד ח"משת הכונח ,116 "הדוקנ" : ךותמ

."םדב הריש" הנכמ יתייהש המ לש רידנ יוליגב לכ םדוק רבודמ
.םידקת תרסח תיתורפס העפות םיווהמו םימואת םיחא םה םיררושמה
םתוח תא תלטבמ הניאש הדבוע) םיפתושמ בורל םהלש הרישה יאשונ
םג "םדב הריש"ב רבודמו ,(םהמ דחא לכ לש ידוחייה ונונגסו ותוישיא
םד :וטושפכ םדה ריצ ביבס םיכלוה םיבבוס םהירישמ םיברש ינפמ
:דאדגבב א"שת תוערפ יחובט החפשמה ינבו םידודה
הרישה וז המלשנ אל המת
םדה טקש אל הנש םיעברא
הרעב ססת םיתמה חצנ
יתריש תורבחמ אלימ ימדב
.םדה יב ארוק דועו ,תוכב תולהצמ
(94 דומע קקח רופלב /ןיסחויה ץקב זאו)

ידי לעו םירישבש ישיאה תא דדובל יתשקיב םהירפסב יתאירק ךלהמב
הווחאב רושק וניאש הז ; "רישה תוימעפ דח" תא ףושחל ךכ
לש תידוסה ושפנ ןשבכב קר אלא םיפתושמ םיאשונב אלו תיתחפשמה
.ותוידבלב ,ררושמה
ידיל ריגסהש אוה היפוי , תיתרגיש הלימ לש תקתרמו הרזומ ןושל תייטנ
:רופלב לש ודוס תא
שיא חלמה םימ ילא אבו
תוארמה םיל בכוש
...תוהוגנ ףחור םימל ףצ אוהו
...דקש הטמ ודיב זחוא אוהו
יבוהא שיאהו יל רקי שיאהו
.יבס אוה םיה ןמ הלועה שיאהו
הלוחכ הכז דב תעיריכ םיה
.םילג םילג תדעור העירי .תילטכ
תוומה םימ הטמה יל ריבעמ אוה
תויוה לפרעכ תונבל וינפ
...תוומה םימ רוא םיפטונ וינפ
ידכ ךות םיטטוצמ וז המישרב םירישה ; 11 'מע ,ןיסחויה ץקב זאו)
(תוטמשה

ררושמל ויד .יל הבושח הניא הבושתה ?"תויוה" המל ?"תויוה" הז המ
.ךכב יידו ,ותריש תמירז לש תימינפה התופקתבו התויעבטב
,תאז ללגב ילואו ,תאז םעו .רתוי יצרא ,רתוי יוושכע , ינמוד .לצרה תעכו
הרבחהו תונמאה לש רתוי "םייזנכשא"ה ,םיכבוסמה םירוזאב רתוי עגונ
:תינרדומה
ןיידע רעוב ינא ךיא ,ג"משת םילשורי...
.קחרמה תא שפחל ילב
,הרובש טעמכ היווהב עגונ ינא ךיא
.דחא ינדועו
(31 דומע ,קקח לצרה / תחכשנ הדועת)

דחא לכ .םירפסה לש ההזה בוציעל תיארחא "תראפת" תאצוה .והז
רשיי םלוכל .תופיטעה ירויצל יארחא ןושחנ ךורב .םידומע 96 ןב םהמ
.חוכ

.(1987 רבמצד ,116 ןוילג ,"הדוקנ") ןולפק בדנויקקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©