הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

םיברה תושרל דיחיה תושרמ

םהיריש ירפס תאצ םע קקח רופלבו לצרה םע ןויאיר
תידוהי הלילע תיתליהק - תיתחפשמה ןיסחויה תליגמ לש יתורפס דועית
דובכו םירבשמל רשפ תאשונה הלילע ,באכו הנומא לש ,הלואגו הלוג לש
.םירבשנל
דערוא םרוי תאמ
1987 יאמ ,320 "הכרעמב" : ךותמ

םיררושמה םימואתה תאמ םישדח הריש ירפס רואל ואצי הלא םימיב
םימואת לש רידנ ןויזיח םה קקח רופלבו לצרה .קקח רופלבו לצרה
.תורפסב םיקסועה םימואת לש רחא םידקת יל עודי אל .םיררושמ
,הפשב בר ןוימד םייק ,הינשה ןמ תחא ךכ לכ הנושה םתריש תורמל
.ינחורה םלועבו םינכתב
ןמ םירכומ םה .םימואתה תא גיצהל ךרוצ ןיא "הכרעמב" יארוקל
ינפל .םיבתוכ םהש תומישרה ןמו רוביצ ישיא םע םיכרוע םהש תונויארה
"רופלבל "תולולכ רעי") םינושאר םיריש ירפס רואל ואצי םינש רשע
(.לצרהל "טקשה ןמ חקלינ םא"ו
ץבוק ,םישדחה םהירפס רואל םיאצוי ,הקיתש תונש רשע רחאל ,התע
.לצרהל "תחכשנ הדועת"ו ,רופלבל "ןיסחויה ץקב זאו" :םואת לכל
לש יתורפס דועית םהו םישרוש יריש םרקיעב םה םישדחה םהיריש
םימואתה לש היפרגויבה יסיסר .תיתליהק - תיתחפשמה ןיסחויה תליגמ
הגאס אלא יתחפשמ - יטרפ סכנ דוע אל .קתרמ ספיספל םיפרטצמ
הלילע ,באכו הנומא לש ,הלואגו הלוג לש תידוהי הלילע : תימואל
םע החישל יתשגפנ .םירבשנל דובכו םירבשמל רשפ תא תאשונה
.םינייאורמל םינייארמה ויה םעפהו ,םיררושמה

?םימדוקה םירפסה ןמ ינושה המ ?רפסה יריש תביתכל עקרה המ
הסנכנ הלא ונירישבו ,דיחיה תושרב וענ הכ דע ונלש םירישה :לצרה
הריש העבטמ איה תיריל הריש .םיברה תושרל ,רתוי בחר קפואל ונתריש
קלח אוה .הריישל ץוחמ דומעל הצור וניאש שיגרמ םדאש שי ךא .תישיא
אוה .הירוטסהה ךותב ןמזה ךותב יח אוהו ,הליהקה ןמ , הריישה ןמ
.םיברה קפוא תא אטבמ יתחפשמ ריש וא ישיא רישש תחא אל הלגמ
לש ,ךלש רבעה לא רוזחל ןויסנה ךא .יפוי עמשנ הז היגלואדיאכ :רופלב
םישרושה םעפ אל ."םישרושל הרזח" לע םירבדמ .לק וניא , ךתחפשמ
חוכ ומכ איה םיישיאה םישרושל הכישמה , תאז לכבו .םירמ םה
ומכ ,הרהנמ בצוח ומכ רבעה לא רזוחה םדא .טנגאמ ומכ ,היצטיבארג
הכחמ התאו ,רפוחו בצוח התא ,ךיתובא תא שפחמ התא .הכישחב ששגמ
ונבשח םינש רבכ ,השעמל .ךתארקל םירפוח םתוא עומשל לכות ובש עגרל
קדס הזיא היה ךירצ .העיתר התיה ךא ,רבעה תא ררושל ונילעש םעפ אל
.הרהנמה לא
?םכתרישב הזה רבעמל םרג המ :רתוי יפיצפס תויהל םא
ינפל .רוחאל ונרזח וכרדש קדסה היה הז .םיוסמ עוריא הרק :לצרה
א"שת תוערפ לע "םילואגו םילוג" רפסה ונידיל עיגה 1977 -ב םינש רפסמ
עיפוה .ףסאש תויודע ךמס לע ,הניוות םהרבא בתכ םירבדה תא .דאדגבב
אל ךא עוריאה לע ונעדי .ונמיא לש םירוכבה היחא ינש חצר לע קרפ םש
ףוסב .ונל עודי היה אלש סותימ ונינפב הלגנ הנהו .תובישח ול ונסחיי
םימואתה םיררושמה ודלונ ,תוערפה רחאל םינש עבשש רפוס קרפה
ינש תומ לע םימשמ יוציפ םתדילב התאר החפשמהו ,קקח רופלבו לצרה
.תממהמ תילגת וניבגל התיה תאזה העידיה .םיחצרנה
?עודמ-
התיה .אשמה דבוכמ יתערכ טעמכ .ידמ דבכ קשהש יתשגרה :רופלב
עבצהש תוקיתע תונומתל תוכפוה רבעה ןמ תונומתה לכש םג השגרה
?יינב לא יל שי רשג הזיא רבעה תא בתוכ התאשכ .ההודו ךלוה ןהלש
הווהה ןיב ףתושמה ןפוצה .ייתובא רכז אוה יינב םע יל ףתושמה ןפוצה
.ררופתמ לכה ,סרוק לכה ,רבעה לש רשגה אלמלא .רבעה אוה דיתעהו
.םיתמ תונוראמו םילפונ תוריקמ קבא תוקנל קר אל רבעל ונרזח :לצרה
הנתנ ונישרוש לע הביתכהש השגרה יל שי .םינבלו רמוח ונל שקבל ונרזח
.קמוע לש דממ ונלש םירישל שדח דממ
הרישב .לק היה אל (1941) א"שת תוערפ דועיתש ימצעל ראתמ ינא-
.שגר הברהו ,יבויחה ןבומב סותאפ הברה שי אשונה לע םכלש
התאש רחאל .לואשה לא הרזח התיה תוערפה ימי לא הרזחה .ןוכנ :לצרה
הצקבש רהנה איה הרישה .הלקהו ןקרופ שיגרמ התא ,הביתכב רסייתמ
ביתנ רחאל םייחה םימה איה הרישה .תינוויה היגולותימב ומכ ,לואשה
.םירוסייה
תא תכשומש תחא תומד שי ךא ,םינוש םה תוערפה לע םכלש םירישה-
.וחצרנש םינבה לש םהיבא ,קחצי אבסה לש ותומד :םסק ילבחב םכינש
.ולש הנומאה רבשמ תא םיראתמ םכינש
תנותכב םדה לע רפסל רשפא יא ,םינבה תומ לע רפסל רשפא יא :לצרה
השעי המ ."ףסוי ףרוט ףורט" באה לש ותקעצ תא עומשל ילב ,םיספה
,רקפתה אבס ?ןידה תא קידצהל ברסמ אוהו ,הבזכנ ותנומאש קידצ
רשאכ .הריפכל הנומא ןיב ענ ,וינב תא שפיח ,תובוחרב בבותסה .רבשנ
עיגה לוועה .םיינש תרומת םיינש :תויכשמהל למסה ורובע היה הז ,ונדלונ
.םע רופיס ומכ עמשנ אבס לע רופיסה .ונוקית לא
לש השגרה תרצונ .םיפיו םייטאמרד םה א"שת תוערפ לע םירישה-
?"תיטתסאו הייקנ ךכ לכ הרוצב תושק הכ תויווח בותכל רשפא ךיא"
רבודמשכ רמוחו לק ,תיתורפס הריצי לכב םייק הזה חתמה :רופלב
יצע ומכ םה הלאה םירישה .תבאוכו תרעוס תואיצמ לש יתורפס דועיתב
ךילהת אוה הביתכה ךילהת .םיקותמ תוריפהו םירמ םישרושה :םירמת
.(סיזרתק) תוככדזה לש
,רהב םיצורע רופחל םיגהונ שעגה ירה דיל םירגה םיירפכה :לצרה
הרוצ רצ ררושמה םג .הלא םיצורעב שולגת איה ,הבלה ץורפת רשאכש
חתמ שי הריצי לכב .ולש תישגרה הבלה תא בתנל ידכ םיבאכלו תואיצמל
.הרוצל ןכות ןיב
.יתליהק - יתחפשמה רבעה לע תודע רוסמל ןוצר תנגפה םירישב שי-
םתייה אלש םירבד לע םיבתוכ ירה םתא ?תודע תמאב םה םירישה םאה
..םתושחרתהל םידע
תודע וז .לבוקמה ןבומב תיטנתוא תודע םניא ןכא םירישה :לצרה
וניבגש רחאל .תיתדבוע תמא אלו תיתורפס תמא איה תמאהו תיתורפס
שגרה לע תונעשה ךותמ םירבדה תא ונבתכ ,החפשמה ינבמ תויודעה תא
לש תיביטיאוטניא הטילק הביתכה ךילהתב שיש ןבומ .ןורכיזה לעו
.רבעה תוארמ
תואיצמה תא ראתמ וניא ,תונמא - תריצי ותויה םצעמ ,ריש :רופלב
תא הואר רויצב טיבמה .תיכוכז ןולח לע רויצ אוה רישה .תיתדבועה
תא תיכוכזל דעבמ הארי - טבמ קיחרי םא ךא ,םיטרפהו םיעבצה רשוע
.המצע תואיצמה
םתאש לקשמה המ .רבעל תוביוחמה דואמ תטלוב םכלש םירישב-
..תימואלה תוהזב :תכל קיחרא םאו ?תישיאה תוהזב רבעל םיסחימ
הלאשה לע יתחחוש .םינש הברה דואמ יתוא הדירטמש הלאש וז :רופלב
םילגמ םיבר םירענ .ילש תואצרה ךלהמב םילייח םעו רעונ ינב םע
ןמ חומצל ןוצר שי "םירבצ"כ .םהיתובאב םתוהז רושקל תודגנתה
הלוע ."ידוהי ינניא , ילארשי ינא" הזרכהה וז הזמ קלח .דבלב עקרקה
תוהזה ?תורודה אשמ תא תאשל רענ ךירצ תמאב םאה :הישוק ןאכ
הלוע ינש רוהרהב ךא .ול הבורקה הביבסה איה תישחומהו תידיימה
תולאשל הבושת תנתונ הניא םוקמ לש תוהז ?לכה הז םנמאה :הלאשה
ינא ןינמ" תעדל םג הצור ינא ,"ךלוה ינא ןאל" לאוש ינא רשאכ .תוקיצמה
תא הלגמ ינא .תופרהל אלו ךישמהל יילע ,יתוהז תא שפחמ ינאשכ ."אב
תוהזה יהוז לבא !םייתניב ,הנורחא הילוח ינאש עדוי ינאו ייתובא
לוכי ינאש והשמ .ץוחב אלו םינפב ילצא אצמנש והשמ הז !תיתועמשמה
דחא רבד .וב דורמל וא ותיא תוהדזהל .וב שייבתהל וא וב תואגתהל
יל ןתונ רבעה :דחא טפשמב .ותוא קוחמל לוכי ינניא :תושעל לוכי ינניא
.ןמז לש תוהז :ףסונ דמימ
אוה תוהזב ימוקמה דמימה ,תימואל תוהז לע לאוש התא םא :לצרה
איה הנושארה ."תידוהיה" תוהזה אוה ןמזה דמימו "תילארשיה" ונתוהז
המדקש תורודה תרשרש .תימואל תוהז איה הינשהו , תוחרזא לש תוהז
ידוהיה רבעה , ידוהיה ןמזה :ימואלה ןבומב םג ךכו .יתוהז תא הבציע יל
.םויכ ונחנאש המל ונתוא השע
לש רבעה יכבדנ סיסב לע רוציל ביוחמ רצוי :תיתוברת הניחבמו :רופלב
רבעה ךותמ חומצל וילע ,תוכפהמ ללוחלו דורמל ונוצר םא םג .ותוברת
אוה יזא ,תורז תויוברת לש דבלב ןייקח אוה םא ,ותיילוחמ אלמתהל ,ולש
.תידוהי תוברת רצוי וניאו תרחא "תרשרש" לש ךישממ
תא אטבל טושפ ?ספאמ ליחתהל לוכי וניא רצוי םאה ?ךכ םנמאה-
...ומצע
ראתמ אוה ."שדח חסונ - ןיסחוי תליגמ" ארקנש ריש שי רופלבל :לצרה
תליגמ ליחתהלו רבעה תא קוחמל ןוצר :םדא לכל יתוהמ דואמ ישפנ בלש
ופוסב לולכת השדחה הליגמה םאה :איה הלועש הלאשה .השדח ןיסחוי
איה ילש השגרהה ?ספאמ ליחתהל רשפא תמאב םאה ?הנשיה תא רבד לש
לוכי רצוי .רקע םג התא , ינחורה ןבומב "םותי" התא םא :תחכופמו השק
.וישרוש חוכמ קר בינהלו תורפל
ןאכ תסנכנ הפיא ."תימואל תוהז" לע תיללכ הרוצב םירבדמ םתא-
םכתוהזל יטנוולר ןיידע הז םאה .ונלש תוהזב יתדעניבה חתמה תלאש
?םיריעצכ
םייקתה .ןאכ תימואלה ונתוהז תלאשב תיתייעב היגוס תמאב וז :רופלב
זאמ רקיעבו ,תונויצה תישאר זאמ תויולג ץוביק לש ךילהת םייקתמו
היתוויע לע בתכנ תובר .תונוש תויוברת לש שגפמ םג והז .הנידמה תמקה
ונא םג .תונושארה הנידמה תונשב החוורש "ךותיהה וכ" תוינידמ לש
.חרזמה ידוהי לש םתשרומ תא לטבלו שטשטל ןויסנה לע ונלבקו ונבתכ
רוד לש ובאכ תא םיאטבמ םירישה .תואיצמה תא םיחייטמ םניא וניריש
םהל הכפהש תדלומב ויחש םישנא ,תרכנתמ תואיצמ לומ דמעש תובאה
.תולגל
דוס הז ןיא .םינבה רוד ,םיריעצה רוד לע תוכלשהה לע תלאש:לצרה
ינא .תרחא תוהז לגסל םיסנמ .םתוהזל םישחכתמו ושחכתה םיברש
חורבל רשפא יא ,השעמל .הזל בורק יתייה ינא םגש בלש היהש הדומ
שחכתמה" רמוא םגתפה .ךייש התא ימל ךל ריכזמש ימ שי דימת .תוהזמ
עולק ינא ,ןוכנ :רמולו ךמצע םע רשי תויהל בטומ "רזממ - ואצומל
. וז לע אלו וז לע אל רתוול הצור ינניאו תויוברתה ןיב עצמאב ינא .ךוותב
תיתוברתה הזתניסל תיתשתה אוה ךוותב םיעולקה רודש איה יתמחנ
.דיתעב ןאכ רצוויתש
?הז לכמ קתניהל ןוצר לש ישפנ בלש םכלצא היה םנמאה-
ןמ קותינ לש השגרה !ןוצרמ קותינ לש השגרה התיה .ןכ שוריפב :רופלב
ךא .השדח ןיסחוי תליגמל ןושאר תויהל ןוצר ,ךלש יתחפשמה רבעה
העיבת תררועתמ זא אקווד ,ןיסחויה ץק והזש ךל המדנ ובש בלשב אקווד
רוד ינא" לש הקיעמה השוחתה תא יתשגרהש עגרב !אל :ךכותב תימינפ
.ייתובא תורוד לכל ךשמה ינא ,"תובא רוד ינא" רישה תא יתבתכ "ןורחא
דליהו .דליה םשל רישה םש תא ךופהל יתטלחה ישילשה ינב דלונשכ
."תובא רוד-ינא" ארקנ
:רמוא ויחאמו וישרושמ קותינה רחאל ,השמ םיאיבנה ןושאר :לצרה
תבבודמ תורפסה ".םייח םדועה האראו ...יחא לא הבושאו אנ הכלא"
.םייח חור רבעב החיפמ ,םיתמ יתפש
: םיאלמה םכיתומש תא םכירפס חתפב םינייצמ םתא עודמ ,םויסל-
?יתועמשמ הז .קקח דדימ רופלב ,קקח דדלא לצרה
.ונתוהזמ קלח קר םיאטבמ "רופלבו לצרה" תומשה .יאדווב :רופלב
רחב - קאריעב ינויצ ליעפ היהש - וניבאו , הנידמה תזרכהל ךומס ונדלונ
דארומ אבס . םיינויצה םיפוסיכל יוטיב תתל ידכ הלא תומשב ונל אורקל
דדלא :םיירבע - םיידוהי תומשב ארקינש שקיב (ונירישב הברה עיפומה)
ךא . "רופלבו לצרה" תומשה לע שקעתהו ויבאל בריס ונלש אבא .דדימו
לש הווחמכ ,דדימו דדלא" תומשה ונפסוה (!'ד התיכב רבכ) ונרגבשכ
.תוהזה תדועתב םג םיימשרה וניתומש הלא םויה .אבסל דובכ
לש גציימכ - אבסה :למס ןאכ םג אצמי ,םילמס שפחמש ימ :לצרה
רבעב ינויצה דרמה לש גציימכ - אבא .תורודה תרוסמ לש ,תודהיה
ןיב סויפל םיאיבמ ,תומלועה ןיב םימילשמ - ונחנא וליאו .ידוהיה
תישארמ אל םג , 1948 -מ הליחתמ הניא ונתוהז .תודהיה ןיבל תונויצה
, הידברל תודהיה לע תנעשנ איהו רתוי הקומע ונתוהז .תינויצה הייחתה
.תורודה תרוסמ לכ לעקקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©