הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

םימואת תריש


עשוהי ןויצ - ןב
1970 ינוי (111) "הכרעמב" : ךותמ
תורפסל םיגוחב םידומילב הנש הזמ םילבמ - הדגא וז ןיא - לצרהו רופלב
,המוק יפוקזו םינוסח , םהינש .תירבעה הטיסרבינואב ארקמלו תירבע
אלא הנידמה הזוח וניא ,ןקז חולג ,לצרהו תורהצהב הברמ וניא רופלב
.המישגמ
,םתוזחב םימודה -קקח לצרהו רופלב - םיימלשוריה םימואתה דמצ
םיהדהל דע םתבישח ךרדבו םהיתונומאב םהיתועונתב , םשובלב
תא הלא םימיב ואיצוה ,םלשומ ןפואב טעמכ תפפוח םהלש היפרגויבהו
."םימואת לזמב" םירישה ץבוק
וז הריצי תוארל אלש השק ,דרפנב ויריש בתכ דמצה ןמ דחא לכש ףא
.תורצוי תויומד יתשב הלצפתנש תחא חור לש הכאלמ - תחא הביטחכ
דדגבב ודלונ (דדימו דדלא םייוניכל םג םהירוה יפב וכזש) רופלבו לצרה
ךלשוה באהו (!םינבה תומש) התונויצב העדונ החפשמה .ח"שת ןסינב
םישישקבו םינומלש חוכב קרו ותיבב התלגתנש ל"קק תספוק לשב אלכל
.סרפ ךרד ותחפשמ םע הלע 1950 תנשבו ורסאממ ץלחנ םהינימל
קקח תחפשמ תא הלביק אל ,התחימצ תישארב התיהש ,הנידמה
,םיפפועתמ םילהואו םיפלוד םינוחפ ,תורבעמ ימי םימיה .תועורתב
תא ןיידע םירכוז םיריעצה ."הדובע, םחל" היה הרבעמב ךלהמה לוקהו
םוי רבד ויה תופרחו תובירמ - הרבעמה תא הנייפיאש הרוכעה הריוואה
.ומויב
רכש ,םילשוריל הלע , הרבעמה ייח לש ןווינה ןמ ץלחהל הצרש ,באה
םתיפמ וכסח םירוהה .תושפנ שש ורד ובו ףסוי ןורכיז תנוכשב לד רדח
ס"יבב וכישמה ,"סנאילא"ב הליחת ודמל םירענה .םהידלי ךוניח ןעמל
,םבס .הטיסרבינואה דילש ןוכיתה רפסה תיבב ךכ רחאו םרכה תיב
לכ .קילאיב תרישלו ך"נתל הבהאה תא וידכנב עקיש ,ןיירוא רב ידוהי
קילאיב ירישו ך"נת יקרפ לש הפ לעב ןונישל השדקוה הייונפ העש
.אובל ורחיא אל תואצותהו
קלחל ךיא (יתשינבנב דוד) להנמה עדי אל רפסה תיב לש ך"נתה ןודיחב"
."ןושארה םוקמל ונעגה ונינש - הבושמב םיינשה םירמוא - םיסרפה תא
.(1962) ףסונ ןושאר סרפ דמצל קינעהל להנמה ץלאנ םויה תרחמל
ןיב השק תורחת הלהנתה (1965) רעונל ימלועהו יצראה ך"נתה ןודיחב
.םיינשה
ימלועה ןודיחבו ונגסל - רופלבו תיצראה תופילאב הכז לצרה - "ןוזיא"ל
.ונגס - לצרהו תופילאב הכז רופלב - תורצויה ופלחתנ
תלפכושמ הדועתכ תוארנ םיינשה לש תורגבה תודועת םג ,האילפה הברמל
:ךויחב םיינשה םירמוא .תועוצקמה לכב םיגשיה תמר התוא -
דימת תואצותה ,העתפהה הברמלו ונתוא הצירמש איה וניניב תורחתה"
."תוהז
.םתבישח לשו םתריש לש ריצה ןה ,וב םתואיקבו ך"נתל םתבהא
הישרושו םיקמעממ איה תעבונ ,םיינוציח םינממס הלוטנ תיתדה םתנומא
םה .לארשי םע לש תוברתה תורצואמ םדשל תא םיקנויו םימודק
יוטיב םג ןהל םינתונו המלש הנומאב תויארקמה תוחטבהב םינימאמ
םסרפתנ ,םיימלשוריה םיטנדוטסה ןואטב ,"ןותאה יפ"ב .ילאוטקא
םירמוא ."הדנגוא וז ןיא וצרת םא וא - םילואגה םיפונה יכב" םרמאמ
תונוש וניתופקשה יכ ,םסרפל וצר אל רבכ 'ב קרפ תא" :הבזכאב םיינשה
ועיבה םתעד תא ,שאונ ורמא אל םיינשה ."ןותיעה יכרוע לש םתפקשהמ
יבחר לכב והוציפהו םרמאמ לש 'ב קרפ תא ולפכש םה :המות דע
.ימלשוריה סופמקה
וניניעב .םירפוס תויהל ונמלח דימת" .בותכל םיינשה וליחתה 10 ליגמ
תרפוע תורוש קצויה ,סופד דבוע לש ונקוידב רפוסה לש ותומד הרייטצנ
."םיסיפדמב וניטבמ ונעקתו ונדמע תועורק םייניעב ,םירפס ןהמ השועו
ויה םיינשה - (סופד ילעופכ אל םנמא) השממתנ םג םיינשה לש םתלאשמ
"רעונל בירעמ" ,"םידליל רבד" ,"ונלש ץראה"ב םיריעצ םיאנותיע
תומבב ומסרפתנ םהירישו וידרב ורדוש םהיתיכסת ."ע"נדג הנחמב"ו
."הכרעמב" תוברל ,תונוש
הרטשמ) ח"צמ שיאל היה רופלב - םיינשה לש םכרד הדרפנ ל"הצב קר
ל"הצב אקווד .םיעגפנ לע עידומו דעס ק"שמל לצרהו (תרקוח תיאבצ
לש קד טוח ךא - דרפנב דחא לכ - םהיריש בטימ תא םיינשה ובתכ
םתריש , ונייצ רבכש יפכ .םתריש לע ףחרמ תפתושמ תוגהו הבשחמ
,הז םלועמ םיאשונו םיביטומ ,םייומידו תורופטמ - ך"נתה ןמיסב תדמוע
םניא המודמ ינרדומ שובל םישבולו יארקמה םשובלמ והשמ םילטרעתמה
לע תמא לש תוקפרתה וז .ך"נתה לש אלפומה ומלועמ ונאיצוהל םיחילצמ
יביטאיצוסא דבור ףיסומה שומיש ,ויתוליפתו ויתונויער ,וישיא ,ך"נתה
םגש לארשי רוצבו לארשי חצנב םינימאמ תריש יהוז .םינווג רישע
.םירושימ ינשב םיארקנ ,הקיטוראמ טעמכ םייקנה ,םהלש הבהאה יריש
ריש תריוואמ םימשונ םהו םהילע הכופש תויטנמורו םות לש הדימ
.םירישה
תוימיספ תומינ םשו הפ תובנגתמ קקח םיחאה לש הז יטנמור םלוע ךותב
ךא ,וננמז תותואמ םהש תוומו שואיי תובשחמ ,םירוענ תוטבלתה לש
.הריצי ןורשיכ לע דיעמו הנהמ ,רודיהב אציש,וללכב רפסה
(1970 יאמ ,"הכרעמב")קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©