הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

םימואת םירפס

עלס ירוא

:ת"בהלש תאצוהב קקח רופלבו לצרה לש הריש ירפס ינש
* םידומע 96 / קקח לצרה / תחכשנ הדועת
* םידומע 96 / קקח רופלב / ןיסחויה ץקב זאו
(סופדה שבכממ) 26.6.1987 , "תונורחא תועידי" :ךותמ
קר אל םתומואת תא םייקל םידיפקמ קקח רופלבו לצרה םימואתה
דחא דעומב רוא םיאור םהלש הרישה ירפס ינש .תכרעמל םיבתכמב
ןכותה לבא .קוידב ההז רפס לכב םידומעה רפסמ וליפאו תחא תינבתבו
.ןבומכ , הנוש
,"םיקפוא ,הבהא יריש - ךורח רשוא" : םירעש השולש לצרה לש ורפסב
יריש - תחכשנ תוהז - הדועת"ו / "המדא ,העמד יריש - תווקתה באכ"
."םישרוש ,הביש
םהרבאו ירונ לש םתומו םהייח לע הזורפב המאופ תאבומ ןורחאה רודמב
תועובשה גחב קאריע ידוהי תאושב וחצרנש ,םימואתה םא לש היחא ,
.םימואתה לש םתדיל ינפל םינש עבש ,א"שת
לש ורפס לש ינשה רעשב םילולכה םירישל ןיינע אוה ומצע אשונ ותוא
תיראש" ןושארה ורעש ירישש דועב ,"1941 םיחא רבק" קקח רופלב
.הרבעבו החפשמה תורוקב הברה םיקסוע "תומשה

.(סופדה שבכממ ,26.6.87 ,"תונורחא תועידי")קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©