הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

בוש תאז ושע םה


עשוהי ןויצ ןב
ג"לשת ירשת 1972 רבמטפס ,"הכרעמב" ןוחרי : ךותמ

,קקח רופלבו לצרה
(םירויאו םירויצ םע) 'מע 88, (םיריש) הבהאה תורוא רפס

תכפוהה ,העפות םג םה םירשכומ םיררושמ קר םניא םיקקחה דמצ
."הבהאה תורוא רפס" ינשה םרפס תאצ םע ,יתורפסה ונמלועב תואיצמל
םיננוחמ - דחי םג םהינש - םימואתש ,ונלש רפס תיירקב לבוקמ הז ןיא
תחא הכירכב ,דרפנב םיבתכנה ,םהירפס תא םימסרפמו הביתכ ןורשכב
עיפוה זאמ .תיריש תושיגרו ןח הלוכו ,הריש ימואתל תחא םחר איהש
ףאו םיינשה ורגבתה , םייתנש ינפל , "םימואת לזמב" ןושארה םרפס
.רתוי תזעונ התשענ םתריש
ימ לש וטעמ עדוי ךניא ןושאר טבמבו םיינשה לש םנונגסב ףתושמה ןמ שי
.םתרישב םירזוחה םיביטומבו םיבינב לקתנו בש התא .הריש התוא העבנ
יתבוהא תא יתאבה"בו לצרה לש "םילשורי תוכובה ךיניע רומזמ"ב
םילשורי םע הקושחהו הבוהאה תא םינשה םיהזמ רופלב לש "םילשוריל
:ריעה
.תולילה ןמ הפי הנבלה םילשורי הנה"
רואה רוכיש .םיכ רהונ םלש הרוא
.םסקנ
רומזמ תוכובה היניע
ירשבב השודק
".תופרוש תופר
(12 'מע לצרה)
ביבסמש םירהכ הוורו תא האמצ"
.תות ךייתותפשו םייפכ תושרופ ךייניעש
חכשנ ףטענ ךייתורעשב , יתוא הפיקמ
--- ךתוא יתבהאב יל השודק תילט וז
םייפא הב ללפתמ ערכא
.םילשוריכ יתבוהא יל הפי
(64 מע , רופלב)
,הניבל וניבש הבהאל שדקומה ,םרפס ריצ הניא הבוהאהו הפיה םילשורי
,םילשורי לש המוקמ דקפנ אל ,תושגר תעפושה ,תירילה םתרישב ךא
.ןיטישה ןיב תצבצבמה
,םימודק םתוחב עובט ,ררושמ לכל םייתש ,"תורבחמ" עברא יושע ,רפסה
איה ,ונתפוקת תב הריש וז ןיא .יריש סותאפ יוורו ונתפוקתמ קוחרה
תרדענ הניא תאז םע ךא ,ץראה ןמ הספאש תיסאלקה תנוכתמב היושע
ןויסנו תורוצ תריבש ,ימינפ זורח ,תוחיספ ןוגכ ,םיינרדומ םיינכט םיעצמא
- ךיילשוריב םייח בתוכ") תושדח תויקודקד תורוצו תושדח םילמ עובטל
;(62 דומע רופלב - "יילשורי תא יתיאר ךייניע לגלגב" ; 12 דומע לצרה
איהש הלמב לצרה התוא םיצעמ קוחש ןומיסא תישענ "הבהא" הלמהשכ
.(33 דומע לצרה) " םהוא ינא םהוא ינא" תחאכ הימהו הבהא
תורוקממ תוחוקלה ,תויתורפסה תויצאיצוסאב שומישב ןילמוג סחי שי
ןויסנ שי ,אסיג ךדיאמו שדוקה ןוליח לש הטעומ הדימ שי .םימודק
רוא םש םוקמ לא שדוקה תולעמב היווההו ןילוחה תוסיפ תא תולעהל
ףוגה ןמו רמוחה ןמ םיתעל תקתונמה , תיאידיאה הבהאה וז .זונג הבהאה
.םיסותימו תודגא ןיב ,ץראל םימש ןיב היולתו

"הבושתה תורוא"ל "הבהאה תורוא" ןיב

תורוא" קוק ברה לש ורפסמ קנוי "הבהאה תורוא" רפסה לש ומש
עיגהל ידכ ,ולש האירבה תומדקל רוזחל םדאה לא העיבת שי ."הבושתה
דע ינא ךב" :רופלב רש .רואה איהש ,תיתישארבה היווהלו חצנל
.(58 דומע) "רישע בש / תישארב תונשל םימודק / ףונל בש / םישרושה
,ולש ישיאה ומלוע תא אורבל אוה לוכי , ומצע לא רזוח ררושמהש עגרמ
ארוב אוה ותבוהא תא םג .ומצעל ארבש םלוע ותוא לש סותימה ןמ קנויה
שפחמ (68 'מע) רופלב .תיאמק תילויה הפורצ הבהא םייקל ידכ שדחמ
."ךיילא ארקא .םיקמעממ : הנופ אוהו יהולאה רואה תא סוראב םג
ןויליכהו שפנה ןויליכ םג יוצמ ,םוח תרדענ הניאש ,הבהא התוא ךותב
תוומהו ,הבוהאה תורעש תוניבלמ המות דע תיצמתמ הבהאהשכ .ללכב
.(42 'מע) .םייחה תא הצממ םג ףסה לע דמועה
םיעבצו םינמז
םיגשומ לש םלועמ באושו ישיא אוה ,ללכב םירישה ומכ ,ןמזה גשומ
םיקורי םינמז .תירישה היווחה לש הביט יפל םיעבצ שבול ןמזה .םייתימ
ץורפל ןתינ היפלש ,היווחה םע תוקיבדל תוא אוה - ןבלה .ןוירפל תוא םה
:רופלב רש .דחא הלילב ,יפוס ןיא רפסמ וא ,םינש האמ לש לגעמ
תולילה שפנ הלוחכ הבהא יתמשנ רשאכ"
"ןמזה לש ובל םג לוחכ
(58 'מע ,רופלב)
:הליל וניאו םוי וניאש ןמז והז
םימל םימ ןיב עוקר ךפוג"
ךייסיר הווקמל תחתמ
תורואמה
ברעל רקוב ןיב לדבה ודמלי אל
".תורוד הלצוא השודקה םתלשממ ןה
(38 'מע ,לצרה)

וניאו םיינשה תריצי לומ ךובנ דמוע ארוקה ,ונירבד תישארב ונייצש יפכ
ואציש ,םירצוי םיחא לש האלפומ העפות התואל סחייתהל דציכ עדוי
,םימואת תריש איה םתריש ףאו םלועה ריוואל ,םימואתכ ,דחא ןמזב
יהוז .ארוקה לש ובל לא תסנכנו ,םיהז םיאת ינש לעב דחא בלמ תאצויה
.שדח ןקנקב ןתינה ןשיה ןייה לש ומעטמ הב שיו ןשי ןונגס תלעב הריש
- תוגהו הקיטסימ יזמר ,הדגא יזמרו םייומידה ,םיבינהו םייוטיבה רצוא
.תועמשמו ןכות םתרישל םיקינעמ הלא לכ
הדימה העירפמ .םותה הנממ רדענ אל םא םג , רוא הב שיש הבהא וז
לע תורזחב היוטיב האצמו םירישה תא הסלכיאש ,סותאפ לש השודגה
לזמב" זאמ ףסונ דעצ ושע םיינשה יכ קפס ןיא ךא ,םיטפשמ וא םילמ
.םהלשמ הביתכ ךרד םמצעל םישבגמו םיכלוה םהו "םימואת
ארוקהש ידכ ,דרפנב םהיתוריצי תא ואיצויש העשה העיגהש ,המוד
םיאישל עיגת םתרישש ונל חטבומו העפותכ אלו םירישכ םירישל סחייתי
.םישדחקקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©