הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

לצרה לש וחורב םילשורי

ןתיא םהרבא ילח

םילשורי ,ת"בהלש תאצוה ,תדלומ איה הבהא, קקח לצרה
2000 ס"שת ףרוח, 42 "ספיספ" : ךותמ

ןושארה ץבוקה ןמל ,לצרה לש ויריש יצבוק לכב תרכינ תדלומה תבהא
הבר הדימב דיעמ ומשש ,ןורחאה ,הז ץבוק דעו "טקשה ןמ חקלינ םא"
וירישב תרכינ תדחוימ הבהא ."תדלומ איה הבהא" :ונכות לע
ויחא ירישב ומכ) ותודלי תויווח תא הווחו לדג הבש ריעה ,םילשוריל
.(רופלב םואתה
,השאל רבג תבהאכ םיינשוח םיתעל , וירישב םילשורי לש םירואיתה
תוזוחמ לא גילפמ לצרה .םייסיפאטמ ,םייתוגה םיינחור םה םיתעלו
תיב ןכש םש , "המחה ירהז תיב" לאו "ףודייס יתב" תנוכשב ותודלי
תיב והז ."'המח ירהז' תיבב םיריש השולש" רוזחמב ראותמה תסנכה
לש הצובק רובע ח"סרת תנשב הנבנש ,92 ופי בוחרב שמשה ינועש
.ארקמה ןמו הלבקה ןמ םתארשה תא םיבאוש םירואיתה .םילבוקמ
םיעיפומ "ןוקיתה"ו "הלואג"ה ,"רוא"ה ביטומכ םייטסילבק םיגשומ
בוחרב שמשה ןועש" .ארקמה ןמ םילואשה םירואית םע תחא הפיפכב
ובלל ונייה ונאו / םייכדל ,םירזוחל ,ולצ לא ףסכנ / ודצ לע שגרנ ופי
ןיידע ינאו / םלוע / ןוקתל ,וילאו ונממ ונעקשו ונחרז / ןוקצ רבש ,הלואג
.(62 'מע) "ןוקית ןיאו / םילמ יל ןיאו ,יבא , םשל אב
ומכ רואהש ,"המח ירהז" תיבל ויעוגעג תא הלעמ רוזחמב ינשה רישה
הניכשל המודב ,שדוקה תדובע רדעהבו הליפתה רדעהב , ונממ קסנ
רבודה הנופ ול רצב ."ידבל" קילאיב לש ורישב שרדמה תיב תא הבזעש
וייחל רוזמ הווהמה ,רואה תא ובילל בישיש , רוקמ לאכ והיעשי לא רישב
/ המח ירהז תיבל ימיע אוב / .רוזמ אצמנ אוב / והיעשי ימיע אוב" :
,רואה שרפ ,לארשי בכר ,יבא יבא / .רוחאל תולעמה בשהו יילע אבניה
העובט איה .ונממ החכשנ אל תובאה תשרומ .וכותב ןיידע שמשה ירהש
םירישבו הז רישב םיאיבנה לא היינפה ןכלו ,םיימשה בלב שמשכ וברקב
יפל שדוק תדובע לש הריוואב לדגש , הז רבודל ול תיעבט ךא איה םירחא
: המימשה הלוע והילא תא ותוארב עשילא לש ותקעצ .תובאה תשרומ
תיתשת הווהמ ,(12 'ב ,ב םיכלמ) "וישרפו לארשי בכר יבא , יבא"
ךא ,ישפוח ןפואב השענ קוספב שומישה .הז רישב לצרה לש ויתורושל
ןושל תטיקנ ןאכ ןיא .תיארקמה תועמשמהמ הרומג תוקחרתה ןאכ ןיא
םשמתשהב ,תושעל םיגהונ הזה רודה ינבמ םיברש יפכ ,תינוריא
.תויארקמה תויתשתב
:ררושמה לש ותודלי זוחמל קתניי לב רשק רושק "המח ירהז" תיב
לכ ונרכז המח ירהז תיבב / .םלוע יאשונ םידלי ,ונייה הליפת ידומל..."
".םדרנ בלל/ חנתא ,אכרמ לכ ,ןוטק ףקז לכ / גת
- רבוד לש וטבמ תדוקנמ רשה , ררושמה בלב תויח תויכ"נתה תויומדה
תיבב ך"נת ירועישב םיליהת רפס תאו םילשורי תא ראתמ אוהשכו ,דלי
ויתורעש" םילשורי תומוח לע רש דוד תא ונוימדב האור אוה ,רפסה
םיינשוח םיעבמב תראותמ םילשורי .(65 'מע) ."תוינוותס תואלמ
: םויסה תרושב ומכ ,ולוכ רישב
ףונמ קלח ויהש ,תוינוותסה ".קומע דורוו ,רכשמ חיר ,ייח ילשורי"
םילשורי יפונ רואיתב ילרגטניא קלחל תוכפוה ,ררושמה לש ותודלי
:וירישב
יפנכ ינפב שאר תוניכרמ / תוינוותס ורג םילשוריב ירויפיטנומ תנחט דיל"
.(66 'מע) ".םלש םייח רוזחמ / ונל ונתנש חמקה

,ותודלי ימיב ררושמה הארש םינושארה תוארמהמ קלח איה הרבעמה
םוסק ףונ ארוקה לש ונוימדב םילעמה םיאלפנ םירואיתל הכוז איה ףאו
/ בלחה תלגע ,תולוח הרבעמב" :םיכז םינווגב תעבצנה ,הרבעמ לש
םילשוריב / .םלועה לכ קתתשיש / םלענ רוא שקבמ דלי .תלשוכ , תקרוח
גלש הלילבו / ףטפטמ ,ףרפרמ םשג לא ןתעמדו / ןשאר תושבוכ םינבאה
תא ראתמ רישה לש וכשמה .(58 דומע) ."פרקה ילענ דע / יתוא הסיכ
:הלבקה םלועמ םילואשה ,זונגה רואה יגשומב "ףסוי ןורכז" תנוכש
/ םלועל רואב זונגה םלועה / רכזיי המ ,ףסוי ןורכז תנוכש ,םילשורי"
לע תרבוג יטסילאירטמה רואיתה לא הייטנה הז רישב " .רזוח וניא
.םיינשוח םירואיתב תדלומ יפונ תוסיפ ראתל ותייטנ
יתב" תא ראתמה ,(60 דומע) "שפנ יתנוכש ,רסוב יתודלי" רישב
םלוע איה םדידל הנוכשה ,םימואתה לש םתודלי תנוכש , "ףודייס
:לצרה לש ונושלב .ואולמו
".. תחא תספרמ היה םלועה לכ / הלודג תחא רצח היה תיבה לכ"
, ןמז ןייצל הטונ ותויהב ,יטסילאירהו שחומה לא הטונ הז רישב רואיתה
תימלשוריה הנוכשב םתודלי לש תואיצמה ךותמ םיבר םיטרפו םוקמ
דוגינב .( 'וכו םיילענה ,תספרמה ,רצחה ,תיבה ,םימה רוב ,תרבחמה)
רואיתה לא םתייטנש ,םילשורי תא םיראתמה םירחא םירישל
.םנכותבו םנושלב תרכינ יטסילאירטמהו יסיפאטמה
לש גוזימ איה ררושמה לצרה לש וחורב םילשורי יכ ,רמול ןתינ םוכיסל
םירבדה עבטמ רשא -רבודה - דליה לש ושפנב העמטנש םילשורי
לכ טלוקה , דלי לש רתוי תישחומה ותטילקל םאתהב ,םיישחומ הירואית
יוורה ונוימדב תרייטצמה םילשורי םע - וישוח תשמח תועצמאב רבד
.הלבקהו ארקמה םלועמ םיגשומב
ןתיא - םהרבא - ילח

קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©