הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

תדלומל םיעוגעגה ,הבהאל םיעוגעגה

דערוא םרוי תאמ

1999 רבמטפס , 5-4 ,"ביתנ" :ךותמ

בתוכ , " הכשחה הבעמל / לופינ אלש ןורכיזה תא רמשל ונייה םיכירצ "
ןויזחכ ריוצמה, התולגתה הארמב הזוח אוהשכו ,ותבוהאל ררושמה
טטר לכה " :הדוותמ אוה ,תימימש תולגתהו הדיל לש בוליש אוהש
איהו המלש איהו /אלגעב ,ףירח ןמזב /החכשל לופא אלש ,הכובמב
הווה אלו / הלעמה םור דע םיבלש םלוסהו ,העיריכ / הטונ איהו / העורק
.( 33 'מע )" אלכתסאל אנליכי

ןורכיזהו הבהאה
םיכורכ ןורכיזהו הבהאה קקח לצרה לש שדחה ויריש רפסב
םיבלשמ ןורכיזהו הבהאה .םיבולש םילכ ינשכ ררושמה לש ומלועב
המצעל רוביח ,יתימא רוביח תשפחמה תירישה שפנה תא םתוגזמתהב
.ןמזהו םוקמה לש דימתמ שגפמב אלא ךרד ול ןיאש רוביח ,םלועלו
םתועצמאבו , םירבחתמ תירישה שפנה לש הירוטסיההו היפרגואיגה
הלוכ לכש היווח הווח ,ותבוהא םעו ותבהא םע ררושמה חמוצ
:חצנה לא האלפומ המירז ,םוקמו ןמז לש תפלחתמ תוירוזחמ
/ - רחא / ןמז ךרוא וק וא םוקמ לש בחור וקב / ררבתת תועמשמה "
'מע )" רחאת אל. רתווית אל העמדו /ולישבי םירהו ,םיחמצה לכש רחאל
תוירוזחמ וז ,תונוע לש תונתשה וז " :רישה ףוס תארקל ךשמהבו (9
תשדחתמ ,תלבונו תבהאתמ…… ,םידגב ףילחמש חצנה הז /התומת
(םש) "הארנ אל ןמזהו /התמו
שדחמ םעפ לכ םמצעל אורבל םהל תרשפאמ םיבהואה לש תורבחתהה
" :רחא ריצל םוקמו ןמז ריצמ םייחו םירבוע ,רחא םוקמו רחא ןמז
:רישה ףוסבו " םיריצ םיריצ / םיריעצו םיכר / םירבעתמו םירבוע
באכ ןבומב ריצ ןיב םילמה קחשמ . " רחא ריצב ררבתת תועמשמה"
הדיל לש םיבאכ :הבהאה ייח םה םה לולסמ/ בטוק ןבומב ריצל
יתלב תושדחתה , השדח
.היווהל היווהמ רבעמ ,תקסופ
התוא ןה תדלומל הבהאהו השאל הבהאה קקח לצרה לש וירישב
יוצימל עיגהל ,רבעתהל ,גזמתהל ,רבחתהל תשקבמה תינשוח הבהא
:םוקמו ןמז לש רוביחב
רפסה םשכ רישה םש ) ' תדלומ איה הבהא' ץבוקה תא חתופה ורישב
ואובב ררושמכ ולש תישגרה אצומה תדוקנ לע ררושמה בתוכ , ( ולוכ
: ותדלומ לע בותכל
.ךרומב .תודחב .רבשיהל /רבשיהל . בשחמכ . בהאמכ ןנובתמ "
.( 5 'מע ) " .ךרואה יריצל .בחורה יווקל . רבחתהל / רבחתהל
) ןמז לש חנומכ ןהו יפרגואיג חנומכ ןה וירישב םיעמתשמ "םיריצ "
תדוקנ לבא .( ךרד לש ,לבס לש ,הדיל לש םינעטמ יוור הז חנומ אצמנו
םוקמ לכל רבחתהל תולובג תרסח הוואת איה ררושמה לש אצומה
:טלחומ רוביח ,וייחב ןמז ןויצ לכל ,ותדלומב
רבשמה לע " :ךשמהבו , ( םוקמ) "תוינרשבה היתועבג . םחה היפוי "
. ( הדילה יריצ ,ןמזה) " תדלוי ייח לכ איהו ,הקושת איהו /הקושח איה
תבל שונא ןב לש הבהאכ תדלומל תימיטניאה הבהאה , לכל לעמו
הבהא " :רישה לש םויסה תורושב בתוכה לש הזעה ונושלבו ,שונא
.( םש) " תדלומ הבהא / םד הבהא ,רשב
לש השדח האירב אוה הז ןפואב 'םדו רשב' לבוקמה ףוריצה קוריפ
) השדחה תולגתהה תשוחת תא בצעל ידכ ,רישה תאירב ךרוצל ןושלה
הל אורבל /הפוג תא בותכל " :ררושמה בתכ םדוק תורוש המכ
( ."הפשה /העדי אלש םיפוריצ

םרוז םוקמה, םרוז ןמזה
,ארובכ ,םינמזה לכ תישארב ררושמה תא הדימעמ הלמה תאירב
ךז ןתנ אצי רשאכ .קילאיב נ''ח לש ותסיפתב ונאצמש יפכ ,שדחמכ
םוקמל לעמ ןמזה תא דימעהו אב ןמרתלא לש ירישה ומלוע דגנכ סירתהל
קקח לצרה לש ירישה ומלוע . ןוסגרב לש היפוסוליפה חורב תאז לכו -
ןמזה . םוקמ ןיבל ןמז ןיב תויתוכאלמ תודרפהו תונחבה ריכמ וניא
הבהאה ,םרוז םוקמה ,םרוז
:תמרוז
/הזה חכופמה ןופטישה /הריבש / וישכע / הקד לכ /לכה וקשה םימה "
.( 40 'מע ) " הרעסה ןיע לא תוארמ ברקמ
" :שפנה דוסיב אוה םרוביח יכ ,וידחי םימרוז םוקמהו ןמזה
( 41 'מע) ריש ותוא לש 'ב חסונבו - " שפנ לש ףטשב ופוסי םיעוריאה
תא איבמה עגמה ,הציחרה ,תורהטיהה איה תיפוסניא המירז התוא
:החירזה תא ,שדחה רקובה
םויסבו "הקדל הקד םורזל תומישנל ינת /ךתוא ףוטשל ירישל ינת "
" הקד דוע ימע ירבשיה / הקישנ/הקישנ החירזה אובת הנה " :רישה
.( 41 'מע)

לש המירזה איה ,הדילה עגרל ,החירזל ,שדחה רקובל וזה המירזה
לא הבישב .הייתשהו דוסיה תוארמל ,תולגתההו האירבה יעגרל םירישה
וז הסיפת . םגפנ םלועהש ינפל ינושארה יפויב עגמ שי תיתשתה יעגר
לש דוסי ןבאל תכפוה 'ןושלב יוסיכו יוליג' ורמאמב קילאיב לצא
:םייחה ןיבל הרישה ןיב רוביחה
/םכל וחק ,היפוי תא שפנב / ומיקי ךרדל םיפוסיכהשכ ,םויה בורעב "
,לותבו ןופצ םש /דוסי תוארמ /,היתש ןבא ימ ,םירק םימ ,םכיתפשל
הכירכה בג לע עיפומ רישה ) " דוסה / חצו הפי רתווייש /ןושארה יפויה
.(

תומדב הז ביטומ לצפתמ םיתעלו ,םינמזה ןיב רבחמ המירזה ביטומ
יפויל הליבומה המירז - הציחר ,תובטריה ,העמד ,ןופטישב שומיש
לשמל ןייפאמ הז ביטומ .םינושארה דוסיה תוארמ תשוחתל ,ינושארה
,לשמל , ךכ .תוינושארה תיתשתה תויווחל ,תודליל הרזחה יריש תא
יתב תנוכש ,ררושמה לדג הבש הנוכשל ,תודליה תוזוחמל הבישה יריש
ינועש תיב'כ םילשוריב עודיה תסנכה תיבל הבישב וא ( 60 'מע ) ףודייס
תיב ' םשה תא לביקש תסנכה תיב ,הדוהי הנחמ תרטשמ לומ 'שמשה
:רישה חתופ ךכ . 'המח ירהז
םימלוחכ ונמרז " :ךשמהבו, " םיריאמ םימה .יתארקל םימרוז םימה "
רוחאל ןמזה תא בישהל ןוצרה .( 62 'מע ) " המח-ירהז רוזחמ לא
,שמשה ינועש תיב לש ותיזח לע ןקתומה ,לצה ןועש ביטומב םצעתמ
קר . יאובנה-יכ"נתה רופיסב רוחאל תולעמה תבשה םע וגוזימבו
ןמזל רומא ,יבא יבא " :םירבדל רשפ ןתית ילוא ,ןמזה םע המירזה
ירהז רוזחמ לש 'ב קרפ ) "ןיבהל בוש לכואש /ינממ םורזל ,יילא םורזל
הווהל הקזח תנעשמכ םיארנ ןמזהו ןועשה .( 63 'מע ,המח
טפשמ איה הפוקת התואמ דליה לש תיתשתה תייווח .ךובנה ,ססהמה
:שגרמ יד דוסי
התוא ךא (63 'מע ) " םלוע יאשונ םידלי ,ונייה הליפת ידומל "
ןכא ןמזה .הדרחו באכ לש ןעטמ םע םירתונ ,םיפוסיכ םתוא ,תוטבלתה
שפנה תא ליצהל ידכ תקפסמ הניא ותמצוע ךא ,ונייח ךרוא לכל ךתוח
/ התוא הרתונ םיפדה ןיבו / קצומו זעו ןרוק זאמ ףצש ןמזה " :היערקמ
.(םש) " הקלוצמו הקוצמו הקוצ : הדרח ,תפסכנ המשנ התוא . הקיתש
הוולשלו רוביחל הוואתה םג םיתעלש השוחת םע ונתוא הריתומ תמויסה
הקוב ) סואכ אטבל אבש יארקמ יוטיב ותוא :הקופיס לע האב הניא
. תקלצו תוטבחתה ,הרצ לש בולישל ןאכ ךפוה (הקלובמו הקובמו
םיזמרא םג ןכו , רפסה לכ ךרואל םיעיפומ םייארקמה םיזמראה
ירפסו הלבק , שרדמ , דומלת : תידוהיה תוברתה לש םינוש םידברמ
גראמל םינושה תודוסיה תא הכותב העימטמ תירישה ןושלה .תוליפתה
.דחא ינושל

תירוגלא תיתלילע המאופ
,תיפצת ןמוי"ו "הבהא ,עסמ ןמוי" - רפסה לש םינושארה םירעשה ינשב
םשו הפו ,המאופל המאופמ םייריש תועסמל םיאצוי ונא "תדלומ
יתורפס גוס םע ונתוא שיגפמ ישילשה רעשה . םיריש ירוזחמב רבודמ
רחא ררושמה שקבמ הבש הריש , תירוגלא תיתלילע המאופ :הנוש
ןיב תוערקיהל םידע ונא הכלהמבו ,וז הרישל םיקרפ 34 . ותבוהא
, םינוש םיזמר הליכמ הרישה .תונוש תובוהא ןיב ,תונוש תויוהז
לש תובוהא ןה ןהב תוארל ןתינ .תובוהאה תוהז ביבס לפרע םירצויה
שפנ תויומדל הירוגלא ןהב תוארל ןתינ הדימ התואב ךא שממ
הבהאה תריש יכ רכינ .םינוש הביתכ תוחרואל וא ררושמב תובוצחה
תיטאופ-סרא המירז ןיעמ ,ררושמה שפנ לא עסמ אלא הניא וזה
תרבחתמ רבדמב הליגש הבוהאה רשאכ ,לשמל ,ךכ :סיזרתקל הליבומה
דע /םיננוצ םימ יב /התכיפ ,עלסב הכמכ יב התכיה " :שח אוה ,ותושי לא
ביטימ תורוש המכ רובעכ ךא .( 104 'מע) " התושי וז וליאכ ,עלצה
:תיתימאה ותשוחת תא םכסל ררושמה
וב התכיה ןכא איה ." יעבט ןייעמ הז /ילשמ םה /יב םיכפמה םימה "
אוה ,דהל ארוק דה ךא ,אורבל חוכה תא םירצוי וב םיעבונה םימהו
:וישכעמ התוא רוציל רומא
םש ) "םיזונג םינחל יל שי /תוהז יכותמ ךל רייצל /טאל םושנל יל ינת "
,הרישה לש ד"ל קרפ ,ןורחאה קרפבו ,סיזרתקה לע דיעמ םויסה .(
:ררושמה הדוותמ
/ םולחל ,רוציל / םוקמה אוה ילש טבמה /.םייח תבהא .עוגעג יב שי "
.( 126 'מע )" תויהל ,בוהאל / ןמזה אוה
לש ותריש .הריציהו הבהאה תוחוכ םמיעו םירבחתמ םוקמהו ןמזה
הריתח :םימדוקה וירפסב םג וניארש לולסמ ותואב הכישממ קקח לצרה
.היווהל םישרושה רחא ,דוסיה תוארמ רחא שופיח ,תימינפ תומלשל
שיש םירישלו םיימלשורי םוקמ ירישל רתוי בר םוקמ שי הז רפסב
הפוקתב . םוקמה ריצל ןהו ןמזה ריצל ןה - תדלומל תורבחתה םהב
וא תימואל תוהזמ םירקועמ םיביתנ הל תשפחמ ונלש הרישה בור הבש
לצרה לש ותריש ,( תימסוק ןהו תישפנ ןה ) תללוכ תומילש לש הסיפתמ
.תורהטיה הל תשקבמה המירז ,הנוש םימ םרז תניחבב איה קקח
הבהא רישמ בלל תועגונ תורוש יתשב וז המישר םייסל יואר .האופר
:לכה אטבמה
.עצפכ / הזל הז םיבש םה ,רוא הציפמ תוכלמה : יוכיס םייק "
.(32 'מע ) " רוכזל שיש החכישכ
הרורב הרימא שי קקח רופלב לש וירישב ןהו קקח לצרה לש וירישב ןה
תיחטש הדמע התוא יפלכ הסרתה ךכב שי .ידוהיה ףצרל תורבחתה לש
ףצרל תשחכתמה תידילי תוהז איה ותוהזש שדח ידוהי רוציל התצרש
,קקח רופלב םואתה ויחא לש ומכ קקח לצרה לש םירישה .ידוהיה
לעו ידוהיה םויקה תויכשמה לע תרמושה תינויצה היווחה תא םיאטבמ
רופלבו לצרה לש םירישה ירפסב ינונגס ינוש שי םא םג .תורודה ףצר
: ההז אוה םהיריש לש יטנגה ןפוצהש ךכל שחכתהל רשפא יא , קקח
.תידוהיה תוברתה לש ןפוצה

קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©