הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

הפשה ףצר , לרוגה ףצר

דערוא םרוי תאמ
1999 יאמ ט"נשת רייא,(68) 3 "ביתנ" :ךותמ

ןיב סחיה לע ןיינעמ טבמ ןימזמ קקח רופלב לש שדחה ויריש רפס
םידע ונייה רוד תונש ךשמ .ידוהיה יתוברתה ףצרהו תירבעה הרישה
ידוהיה רבעה ןמ קתניהל םיררושמו םירפוס לש ןויסינל תירבעה תורפסב
שרוי ומצע האור אוהש זירכמ ומכ וירישב קקח רופלב .ידוהיה לרוגה ןמו
אוה שרויכו .תוברתה לשו הפשה לש , ידוהיה םירפסה ןורא לש ימיטיגל
תספתנ תילארשיה תואיצמה : ידוהיה לרוגה לש ףצרל םג רבחתמ
םיבצמב רבודמ ןיא םלועלו , ידוהיה רבעל התקיז ךותמ םירישב
ויריש תא םג תנייפאמ תופיצרה תסיפת .ףצרה ןמ םיקתונמה םייוושכע
.( תדרפנ הריקס ואר) קקח לצרה לש
השיש" רפסב םינוכמה םירעש השישמ בכרומ קקח רופלב לש ורפס
,םילמה ישנא בצמ ,הרישה בצמ ,םוקמה בצמ ,הבהאה בצמ : "םיבצמ
.ימויק בצמ : ןורחאה רעשהו , ילארשיה בצמה -ידוהיה בצמה

היפונלו ץראל תורשקתה
,םוקמל תורבחתה לש היווח םיאטבמ "םוקמה בצמ" רוזחמב םירישה
רבד קוחמל ילב תילאטוט תורבחתה איה ץראה לש רבעל תורבחתההו
.( שדח ףצר תחתופ המצע האורה הרישב תידיליה המגמל דוגינב תאזו)
":םילמב חתופ אוהו , "םוקמה ינבא" ארקנ הז רוזחמ לש חתופה רישה
.( 29 ) " םולחה לא / תורבוחמ ןדוע ייניע / םוקמה ינבא לע חנ בכוש ינא
תימוקמה תוהזה לש םייעקרק-תתה םימרזב הרוזש תיפרגואיגה היווחה
ןוצרה רכינ , רישה ךשמהבו .םולחה לש ביטומה : ןמזב םג הצוענה
הנווכ ךותמ ,הבחורלו הכרואל ץראב וכלהש תובאה תפוקתל רבחתהל
ץראב ןיינק השוע ינא" : ץראה לע ןיינקו תוכז תשוחת ךכב אטבל הרורב
םוקמה ינבא תא ינולקצל טקלמ / בחורלו ךרואל הב ךלוה /םולחה ךותב
."
רישב .היפונלו ץראל תורשקתהל אוה םג רבחתמ םינבו תובא ןיב רשקה
ץראה יפונב ריעצה ונב םע עסמ ררושמה ראתמ " יתימאה רוביגה"
הבהאה תועצמאב .םעה לש םיבורקהו םיקוחרה םיסותימה תובקעב
ירוטסיהה ףצרל ונבו באה םירשקנ םייוושכעה - םיימוקמה םיפונל
רבע תלוטנ תוידילי התוא לע באכ עבומ תוחתופה תורושב .ידוהיה
, םינשי םיסותימה " : המצעמ הליחתמו םיסותימה לכ תא תקחומה
אלל, הלומהמ םויה קיר / דוד רענה לש הלאה קמע םגו ' דוע םיזז םניא
םייתסמ רישה .( 31 ) " םימודק דוה םע / םינבא יקולחמ קיר / דוה
האלמו תיתימא תוהז ןאכ תונבל רומאה םינבה רוד , אבה רודה לע טבמב
ינב ףחסנ החירפה ךותבו" : ספאה וקמ הליחתמה הלואש תוהז אלו
ירבש וקיח לא ףסוא אוה / .יתדלומ חיר , ותדלומ חיר תא םשונ / ריעצה
אוה / לארשי ץראב ידוהי דלי / . םינבא יקולחו תונשי תודגא / םינבואמ
תא / ןבאה יקולחמ תונבל / שגרנ ומוי לא ומוקב / יתימאה רוביגה אוה
." שדחה תיבה
םעו תימצעה תוהזה םע תדמתמ תודדומתה שי םירחאה םירישב םג
הארו) יארקמה רבעל תורבחתה שי םיבר םירישב .ידוהיה לרוגה
,88, 68, 61, 56 ,55, 53, 51, 39, 37, 35, 34 , 33, 32, 31 ,29 ,11 םידומעב
ןוצר : הרורב הרימא ךכב שיש ןוויכ ,םירישה תא יתינמ .( 115, 114, 95
ברקהש עגרל המדנ "רזעה ןבא " רישב .םעה לש תישארה ימיל רבחתהל
םש ,"הטרצ תבזיע"ב ררושמה לש ורוקיב תעב וישכע שממ שחרתמ
ןוחצינ תובקעב , תיארקמה רזעה ןבא לש הפירשה ידירש ואצמנ
לחנב ץרה / חילשה תא האור ינא הליש לחנב ": לארשי לע םיתשילפה
: הקזח איה םעה לרוג םע היתפמאה .( 32) " ברקה לע ילעל עידוהל
הדש תוארל / םדה הדש , הטרצ תבזיע / רזעה ןבאל םויה ןאכל יתעגה"
/ םינקנק לש הפירש רזעה ןבאב ילומ /.…םעה סבוה ובש הכרעמה
,רבעה ןיב רוביח שי רישה ףוסב ." םינבא , תולוקשמ , תוחפצ , תורעק
שיגרמ סיוגמה ררושמה .םייוושכעה םיביואל זא לש םיביואה ןיב
ומויק ךשמהל םג ךא , (תיתוברת תוביוחמ) רבעה ןמ םידירשל תוביוחמ
, םיסרחמ / הפירשו קבא תוקנל יתעש וז " :( תימואל תוביוחמ ) םעה לש
ררושל יתאב / .םיה ייוג לומ המוח םישל / םדה הדשמ , תיבה ידירשמ
/ התורח םילמב דתי עוקתל / התבצמ שדוק ערזל / ןוראל העובש ןאכ
םיפונל תרבוחמה תיחטשה תוידיליה לומ .( 32 ) " םעה תיראשל רזע ןבא
תרבוחמה תידילי הרישב ןאכ רבודמ ,ידוהיה ףצרל תשחכתמ ךא , דבלב
.תידוהיה הירוטסיהל םג ךא , ףונל

ידוהיה לרוגל תוביוחמ
, לתה תובכש ךרואל עסמב השוחת שי " ןד לתב תובכש לויט" רישב
תוביוחמ ךות , תויוהזה לכ תרימשל תוביוחמ תללוכ םוקמה תשוריש
/ הקוחר ךרדמ בש , ינא דבוא ןב " : םעה לש יתוהמה יתוברתה םתוחל
/…תורצואה לכ , ילש ןה תובכשה לכ / .תופירשה לכ לש רצואה תויהל
תא / םיליבשבו קוצמב הפייעל שפחמ / קומעה רובה ךות לא עסונ ינא
.(33 ) " ילש םתוחה תא / הפורשה יתשורי
: יפרגויב טרפ חכשנ לאו , םיבר םירישב רומאכ תרכינ תיכ"נתה היווחה
לצרה םואתה ויחאו ,רעונל ימלוע ך"נת ןתח ותורענב היה קקח רופלב
ררושמה ראתמ ךכ .םיבר םירישב םיעיפומ םייכ"נת םירשקה .ונגס היה
דוס תעדל" ההימכה תאו ךאלמה םע ברקה תא קוביה רבעמב ותויהב
) איבנה והימרי לש דקשה ץע דמוע דוע תותנעבו .( 34 ) " העוקנה ךריה
קר וניא רוביחה .האלה ךכו , ןכשמה תרונמ תומד תא וכותב ןפוצ , (37
םיררושמל דוגינב .תידוהיה תוברתל םג אלא ,הירוטסיהלו םוקמל
התוא םינקורמו תירבעה תא םילדלדמו םיששורמה םייתנפוא םייוושכע
ןושל לש הגיזמ איהש תירבע קקח רופלב בתוכ , רבעל היתוקיזמ
תורזופמ ויתורגמו ,הרוש לכב חתפנ ידוהיה םירפסה ןורא .תורודה
תוהז ילואו ןוימד םייקש ריעהל אלש השק הז רשקהב .םינושה םיפדב
.קקח רופלבו לצרה םיררושמה לש יתוברתה םלועב

םייתוברת םיזמרא
רמוא הבהא רישב ךכ .םירישה יגוס לכב םיעיפומ םייתוברתה םיזמראה
13) " ךכותב יתנכשו שדקמ יל ישע / ךתוסכ הנהו ךראש הנה ": ררושמה
תומש) " הנועו תוסכ ראש" הרותהמ ףוריצה רתסנ תורושה ךותב .(
תועמשמ היינשה הרושב יטוראה חתמל קינעמ תורושה ףצרו .( 10 א"כ,
תא הכותב תנפוצ וז הרוש .ותבוהא תא רבגה דקופ ובש ןמז ,"הנוע" לש
.( 8, ה"כ תומש ) " םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" קוספה
( ב"ע ג ףד) תוכרב תכסמב ץוענ זמראה " דוד רוניכ" רישב ,הז תמועל
תוצח עיגהש ןוויכו ,דוד לש ותטיממ הלעמל יולת היה רוניכ" :רמאנ םש
קסועו דמוע היה דימ . וילאמ ןגנמו וב תבשונו תינופצ חור האב הליל
חולישה רפכב" : בותכ ןאכ רישה חתפב ."רחשה דומע הלעש דע הרותב
ךלהמב .( 53 ) " דוד לש ותטיממ הלעמל יולת רוניכ /הרובק תרעמב
יב ןגנמ רוניכהשכו ": רבעה םע האלמ תוהדזהל ררושמה עיגמ רישה
םילארשיה רוד לומ ." הרישב / קסועו ףרשנ ינא דימ / הרעבה ךותב
.ןמזה לכ ונפרועב ףשונ רבעה - הלא םירישב ןאכ ,רבעל ףרוע ונפהש
הקומע הקיז שי "ילארשיה בצמה ידוהיה בצמה" םירישה רוזחמב םג
קקח רופלב לש ורפסל ךשמה אוה הז רוזחמ ,השעמל .ידוהיה רבעל
.הדאפיתניאל תידיימ תיריש הבוגתכ בתכנש , ( 1992 ) "תדלומ יריש"
טבמ איה הז רוזחמב םגו "תדלומ יריש"ב לוכיבכ תילאוטקאה הביתכה
תידוהיה הירוטסיהה לש המזירפ ךותמ טבמ והז תינמז ובו , יוושכע
םיעובט הז רפסב םיירילה םירישהמ לידבהל הלא םיריש .ידוהיה לרוגהו
לש הרוגינס , ימואל חילש ומצע האור רבחמה .רורב יאידיא םתוחב
איה רתויב תטלובה המגודה .היביוא דגנכ השפנ לע תדמועה תונויצה
לש םסרופמה ורישל הבוגתכ בתכנש ," שיורד דומחמל בתכמ" רישה
םהיתונורכז תא רורצל םידוהיל ארק ובש , "אבנא לא" ןותיעב שיורד
תורישו םילמב קוחמל לכות אל ": קקח בתוכ .ןאכמ תאצלו םהיתמ תאו
אוה ןאוליס אוה ןאוליסו / לא תיב איה ןיטיב ,תותנע איה אתנע יכ /
תוריש, תירבה תוחול / םינבאבו תופוסב ןאכ םיקוקח חצנל / .חוליש
םולשב תבשל / םיאמקה ייתובא לש םימימתה תומולחהו / םיאיבנה
, הז רוזחמב םירחאה םירישה םג םה ךכ .( 89 ) " םינאתו ןפג תחת
דעירנ ט"בר ןבה לש ותעיצפ לע ויריש רוזחמ תא אורקל שגרמ רקיעבו
-וד רישב להנמ ררושמה .ןורבח תרזיגב ,1993 רבוטקואב הדאפיתניאב
וחצרנ זא ,1941 -ב קאריעב תוערפל רזוחו ,עוצפה ונב םעו ומיא םע חיש
.דאדגבב ידוהיה עבורב םייברע םיערופ ידי לע ומיא לש היחא ינש
םישקה תונויסנה תורמל התמשגהבו תינויצה הווקתב םייתסמ רוזחמה
/ זחאנ ינא רהה תמב לע / הדיקעה תמב לע" :לארשי ץראב םויקה לש
ינאו / .החירפהו םיחישה ךבסב זחאנ / המודק םימ ראבב הטאי רפכב
ונייח ךשמה לעו / החימצה חיר לעו םייחה לעו / םימה לע הכרב זא רמוא
העיצפה םוקמ ןיב רוביח שי םירישב .( 95 ) " המדאה ינפ לע םימרוזה
קחצי רובק םש הדיקעה ץראו דוד ךלמה לש םידודנה ץרא יפונ ןיבו
.דקענה
תריקע לש המגמה לומ דימעמ קקחש ולוכ רפסה ךרואל השוחת שי
,(תיטסיליהינה תורפסה הנחמב תחוורה) םיפנעה םוסרכו םישרושה
םלועמ וליאכ , תיעבט החימצ יהוזו .רבעה ןמ החימצ לש השוחנ הדמע
.קותינ היה אל
המצע קתנל תשקבמו רבעל תשחכתמה תוילארשיה הביצמש הדמעה לומ
ררושמה : תידוהי תוביוחמ לש רסמ ןאכ םירישה םינירקמ ,אשמה ןמ
תורפס יהוז , הנידמל םדקש רודב ומכ .אשמה תא ומצע לע לבקמ
תא האשנ תירבעה תורפסה ": רבעב בתכ רימש השמ .ללכל תביוחמה
תא םיאטבמ קקח לש ויריש .( 1989 ראוני ,ביתנ ) " המחרב תונויצה
, ללכל הפל תויהל ןוצר שי םיסיוגמה םירישב םעפ אלו , תויכשמהה
תא םאות רפסה לש ונכות .ולש ומלצב ביטקלוקה ןקויד תא רייצל
יסכנל ההימכ , תופיצרל ההימכה תא איה ףא תאטבמ ןושלה : הרוצה
וירפסל םיפרטצמ קקח רופלב לש ויריש .ידוהיה רבעה לש חורה
תרתתסמה תוגהל , תיתוברת -תינחור תכסמל םירבחתמ ומכו , םימדוקה
המשגהה ילבח לע באכו ,םעלו ץראל הבהא הלוכ לכו ןיטישה ןיב
.תינויצהקקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©