הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

"דחא אוה ידוהיה לרוגהש ררבתמ

"דחא אוה ידוהיה לרוגהש ררבתמ"
ןילופ תדילי :איה .קאריע דילי :אוה :דחיב םייח
:םירישה ירפס תובקעב
חורה בצמ רמוחה בצמ ,קקח רופלב
םייחה ןיב תונומת ,תראפת הקבר
(יריאמ ךורב תכירעב) 2001 לירפא א"סשת רייא (23) "אעדרהנ ": ךותמ

קקח רופלב .םינמז תוכימסב הריש ירפס ינש רואל ואצי הלא םימיב
ךא .יעיבשה ויריש רפס והז ; עיתפמ אל יאדווב הזו ,הריש רפס םסרפ
.םיריש ץבוק איה ףא המסרפ ,תראפת ,תיאקיפרגה ותשאש ררבתמ
תורבוחה תא רייאמו תונורחאה םינשב רויצב ודי חלוש רופלבש ,ןיינעמ
ולש השילפה .ךוניחה דרשמב ותכירעב תואצויש ,"קרפה לע ךוניח"
הקיפרגו רויצב תקסועה ותייער תא ילוא הררוע רויצה לש הירוטירטל
...הרישה םוחתל סנכיהל
הרישה ןיב ןילמוגה יסחיו רושיקה תודוקנ תא תולגלו תוארל היה ןרקסמ
.תראפת לש הרישה ןיבו רופלב לש
?םיריש בותכל הל םרג המ :תראפת תא ונלאש
ןבה לש ותעיסנ התיה םירישה תביתכל יתימאה זרזה יכ ,הבישה תראפת
.ןילופב הדמשהה תונחמל רעונ תחלשמב ,רודינא ,ריעצה
?הביתכה תא ץיאה הז עודמו
לספה אצמנ עלסה ךותבש ומכ .יכותב ויה םירישה לכ השעמל" :תראפת
.יכותב םירישה לכ ואבחתה ךכ ,רואל איצוהלו ףלגל ךירצ לספהש
םגו ןילופב יתודליל שדחמ יתרבחתה ,תונחמב רוקיבהמ רזח רשאכ
רציה .םורזל ולחה םירישהו ,האושב םיפסנה לש יתחפשמה רופיסל
- םירבדה רכז תא יידליל ליחנהל ןוצרה םגו ,םיתמה תא חיצנהל ןוצרהו
ואריו םירבדה תא וארקי יירוהש יל היה בושח ,רקיעבו .םיקזח ויה
המ לכ תא רכוזו ךישממה רודה ינאש ,וחכשנ אל םירבדהש ,ךשמה שיש
.היהש
לש הקיזהו האושה ימי לע םיריש יתמסרפ רבעבש ןיינעמ" :ריעמ רופלב
םיריש יתמסרפ ,"ןיסחויה ץקב זאו" ירפסב .הז ןוסאל קאריע תודהי
ינש וחצרנ ולא תוערפב ."דוהרפ"ה - דאדגבב (1941) א"שת תוערפ לע
יחא ונדלונ תוערפה ירחא םינש עבש .הדיעס ימא לש םירוכבה םיחאה
.םיחצרנה תומ לע םימשמ יוציפ ונתדילב התאר החפשמהו ,ינאו םואתה
איצוה אל הז ןיידע ךא , ולא ייריש יפלכ היתפמאו ןיינע התליג תראפת
לש העיסנהש ררבתמ .הלש תיתחפשמה האושה לע םירישה תא הצוחה
תומש תאירק לש סקטה ביבס רקיעב ,תושגרתה תראפתב הררוע רודינא
ררבתמ .האושל רושקש יתחפשמה לרוגה לע ונבתכ ונינש .םיפסנה
.דחא אוה ידוהיה לרוגהש

עקרהמ קלח האושה
עודמ .יתחפשמה עקרה ןמ קלח התיה האושה :תראפת תא ונלאש
?יוטיב ול היה אלו ,םינשה לכ קיעהו ץבר הזה ןעטמה
אבס יל ןיאש יתעדי הדליכ .יתחפשמ רופיסכ האושה לע יתלדג :תראפת
קר הראשנ .תודודו םידוד אל םגו ,באה דצמ אלו אמאה דצמ אל אתבסו
.תונחמב האושב ופסנ םלוכ ,החפשמה ראש לכ .אבא דצמ תחא הדוד
ידמ דבכ לטנ והזש השוחת התיה יכ ,האושה לע הברה ורביד אל םירוהה
דימת השעמל לבא ,ליגרכ לכה וליאכ וגהנתה םה .ותאשל םידלי רובע
."דימת םתיא םיאצמנ האושה ןמ םיתמהש יתשגרה
לע הברה ורביד אל ונלש החפשמב םג , ירקמ אל ןפואב" :רופלב
ונתדיל ןיבש הקיזה לע ללכ יתעדי אל 29 ליג דע .קאריעב "דוהרפ"ה
.ימא יחא וחצרנ םש ,תוערפה ןיבו םימואתכ
לע ("םילואגו םילוג") הניות םהרבא לש ורפס תובקעב 1977 -ב קר
ןיבו יתרכה אלש יידוד ינש חצר ןיב רשקה יל ררבתה .א"שת תוערפ
השוחת ךותמ םג ילוא ,הז לע רבדל התברה אל אמא .םימואתכ ונתדלוה
יאצוי לצא ןה) הסיפת ןאכ התיה .הזה דיבכמה לטנה ןמ ונתוא ררחשל
ןמ ררחושמה ילארשי רוד ןאכ לדגל ,(חרזמה יאצוי לצא ןהו הפוריא
ונרבע ינאו תראפת הז ןינעב .תיתולגה תוהזה לש לבסהו םיבואכמה
."ןילופב התדיל תורמל ,תומוד תויווח
,הפוקתל ךומסו האושה רחאל יתדלונש תורמל" :הפיסומ תראפתו
.םייוג לש ס"יבב יתדמלו ןילופב יתדלונ .תוימשיטנאה תא ימצעב יתיווח
ומישאה דימת רבשמ לש הרקמ לכבו ,התיכב םידוהי השולש ונייה
".םידוהיה ,ונתוא
דימ איה .התיכב יירוחאמ הבשיש הדימלתה לש וידה תסק הכפשנ םעפ"
םידוהיה ונאש יל רורב היהו .יתוא התכיהו ,הידוהיה תאז :הקעצ
ןיידע םתכה "וידה תסק" רישה בתכנ ךכ לע .לזאזעל םיריעש הלוגב
!"םייק


"תפתושמ הדיל"
יכיראת ןיב םג םייוסמ םואית שיש ררבתמ תראפתו רופלב םע החישה ןמ
ךומס דלונ רופלב .שארמ םיובמ ינויצ רופיסב רבודמ וליאכ .הדילה -
הדלונ תראפת וליאו .(לצרה םואתה ויחא םשו ומש ןאכמו) ח"שת רייאל
לע ם"ואה טילחה ובש םוי ,רבמבונב ט"כ :תוחפ אל יתועמשמ םויב
.תידוהיה הנידמה לש התמקה לע השעמלו ,הקולחה
ונינש לצא .ידוהיה לרוגב תורומת לש רודב םייח ונא ,ןכא" :רופלב
הבושת םג התייה תונויצהש ררבתמ .ילמס אוה הדילה ךיראת
הבישו םיפוסיכ לש היגולואדיא קר אלו הלוגב םויקה לש תופורטסטקל
".ןויצל
בצמ רמוחה בצמ" הכ דע ןורחאה רפסב םגו ,םינושה םירפסב יירישב"
- םיימויק םירישב רבודמ .םיילאוטקא םיעוראל םירוכזיא שי ,"חורה
תמועל תראפת ."םייטילופ םיריש" םתוא םינכמה ףא שיש ,םיברועמ
."תישיא דאמ הריש תבתוכ תאז
דעירנ ןבה לש ותעיצפל םכירישב םתסחייתה םכינש ,תאז לכבו :הלאש
."יאבצה ותורישב
.'המוארט' ארקנ רישה ןכאו ,השק המוארט תמאב התייה וז" :תראפת
ינש רחאל םילחהו ,ושארב ןורבחב עצפנ אוה יאבצה תורישב הנש רחאל
."שארב םיחותינ
םרט דוע - להנמ ינאש חיש- ודה לכל הרשקנ ןבה תעיצפ ילצא" :רופלב
העיצפה ירחא םירופס םימי .יברעה םעה םע - הכ דע ייחב םגו יתדיל
."לזרבהו םינבאה לצב חיש - וד" תרתוכה תחת ןותעב ריש יתמסרפ
לש םיחאה חצרמ לחה :ערלו בוטל םיברעה םע םיעגמה םירזשנ רישב
לייחה ןבה תעיצפ לש השקה היווחה .ןבה תעיצפב הלכו דאדגבב ימיא
סחיהו יברעה תומד לש תויטנלוויבמאה תא בוש ילצא הררוע ןורבחב
.וילא

רופלב לש שרגמה
דחיב ותריש םה - יאבצה םתורישב הנושארל ושגפנ תראפתו רופלב
קספ החקל תראפת .םינב השולש םהל שיו ואשינ זאמ .םורדב סיסבב
דבוע רופלב .תסנכב תירטנמלרפ תרזועכ תדבועו הקיפרגה ןמ ןמז
םוחתב דואמ ליעפ רופלב .םידומיל תוינכתל ףגאב ךוניחה דרשמב
.םיבר םירפס תביתכב ברועמו יתורפסה

?דחא רפס לש תרצוי איהש וא דיתעל םג בותכת תראפת םאה
.'םיפלוחה ונחנא .ףלוחה אוה ןמזה אל' :תרמואש הרמיא שי" :תראפת
תונומת" םירישל יתארק םג ןכלו .םייח תפוקת םיאטבמ ילש םירישה
."םייחה ןמ
לע יתבתכ .םייונישה תאו תורגבתהה תאו םירבעמה תא אטבמ רפסה
.ץוביקב הטילקה יישקו ןילופב תוימשיטנאה לצב התייהש תודליה
.יידלי לע יתבתכו ילעב םע תויגוזה לע יתבתכ
הרישה םלוע ךותל יתוא ברק הזש םג ןכתיי ,ררושמ אוה ילעבש ןוויכמ
."םילמהו
יתדמלש לככ .םילמה הלא ןמזה תא חיצנמש ימ ,ןמזל יוטיב ןתונש ימ"
ךכו .ןמזב תורומתה תא תוחיצנמ םילימה קר יכ יתיאר ,הריש בוהאל
.ייחמ תונומת ראתלו בותכל יתלחתה
אל םלועמש ןוויכ "םיריש" לע "תונומת" ראותה תא הפידעמ ינא
דחא רפס בתוכש ימ םא תעדוי ינניאו ,תררושמ תויהל הרמוי יל התייה
םה םירישהו םילמלו ןמזל תובישח תסחיימ ינא לבא .ררושמ אוה
.ןמזב דוע תויולת ןניאש םילמ ריאשהל ,ררושמל , בתוכל יעצמא
םירישה לש הביתכה .תעדוי ינניא .דיתעב םג בותכא םא ודיגי םימי
לש יעבטה שרגמה והזש השיגרמ ןיידע ינאו .ירובע םג העיתפמ התיה
.רופלב
."דבלב תינמז הינסכא הרישה התיה ירובע

.2001 לירפא ,א"סשתה רייא ,23 ןוילג , "אעדרהנ"קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©