הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

יטסינרדומטסופה ןדיעב חורה בצמ

ןתיא - םהרבא ילח תאמ

"חורה בצמ רמוחה בצמ" :קקח רופלב
םילשורי , ת"בהלש תאצוה
2000 ס"שת ףרוח ,42 " ספיספ" : ךותמ

רופלב תריש לש חורה בצמב קוסעל יתרחב תוירישה תוגוסה ןווגמ ךותמ
.יתייווח - ישיאה בצמה ךותמ האירממה ,תיטויפה חורה לש הבצמ ,
תיברמ לש םנונגסמ הנושה ,ידוחיי ןונגס (לצרה ויחאל ומכ) רופלבל
םיטונ ונימיב םיררושמה בור םא .יטסינרדומ טסופה ןדיעב םיררושמה
זכרמל תוישיאה םהיתויווח תא ךופהלו "ינא"ב קוסעל םהירישב
ךות , זכרמב ללכה תויעב תא ותרישב ביצמ (ויחאכ) רופלב ירה , םתריש
הבר הדימב תבלשמה ,תידוחיי הקיטאופב תוימואלה תויעבה בוציע
.הלבקה ןמו הדגאה ןמ ,ארקמה ןמ :םימודק םייתורפס תורוקמ
תורוקמ לע ויריש תא ססבל הברמ אוה ולא םימודק תורוקמל ףסונב
,הדש סחנפ ,ןונגע י"ש ,רנרב םייח ףסוי : ול ומדקש תורודהמ םייתורפס
רייצמ ,ףרגומסיסכ ללכה תויעב תא שחש ,רופלב .םירחאו ןמרתלא ןתנ
תורוקמ לע תונעשיה ךות ,ול תוברואה תונכסה תאו םעה בצמ תא
םלוסה םולחמ יתצקה" : םימודקה םיאיבנה ירבד לעו םייארקמ
תא יתקזיח דימ / .הזוהו תעבנ / תפקשנה הנכסה תא יתיארו / םילשוריב
םוקמה ארונ המ / .םימשה תעירי תא יילעמ יתנקיתו / םלוסה תודוסי
האור ,לא תיבב יאובנה רבעה ןמ בקעי םלוס ךרד .(62 דומע) "הזה
ןוכיס לש בצמב יורשה , יוושכעה םלוסה תא , הווהה תא ררושמה רופלב
.ימויק
.ירוטסיההו יתוברתה ףצרה ןמ קתונמ וניא םלועל יוושכעה בצמה
ןורכיזה ךרד היווחה תא ולצא הדילומ הבחורלו הכרואל ץראה תשירח
ךפוה םינושה ץראה יפונב ונב םע עסמה .שדחמ התוא הייחמו ירוטסיהה
תייעב תא ררושמה הלעמ םיבר םירישב .תובאה תשרומ לא עסמ תויהל
, ןד לתב .ידוהיה לרוגה םע קתניי לב רשק הרושקה ,תימצעה תוהזה
,תוהז לש ימינפ עסמ תויהל ךפוה עסמה ,"ןד - לתב תובכש לויט" רישב
: םעה לש יתוהמה יתוברתה םתוחל תוביוחמה תשוחת תא דילומה
תא / םיליבשבו קוצמב הפייעל שפחמ / קומעה רובה ךות לא עסונ ינא"
.(33 דומע) "ילש םתוחה תא / הפורשה יתשורי
תורפסה .הנידמל םדקש רודה לש וקה תא ךישממ ,השעמל , רופלב
בצמה ךותמ ,ביטקלוקה תא ראתל םיטונ רופלב לש וירישו ,ללכל תביוחמ
עצפנש ,לייחה ןבה ,דעירנ לש ויריש רוזחמב ,לשמל ,ךכ .יטרפה ישיאה
קחצי תדקע רופיסב ,רבעב רשקנה , הז רוזחמ .ןורבחב הדאפיתניאב
המשגהל הווקתב םייסמ , הווהה ךרד ,ךלמה דוד לש וידודנב רקיעבו
.ץראב םיימוימויה םויקה יישק ףא לע ,האולמב תינויצה
לא תורבוחמ העבהה יכרד םג ךכ ,רבעה לא םירבחתמ םינכתהש ומכו
יטסינרדומטסופה ןדיעב ןושלה לש ןוזרה .תיתוברתה תשרומה םיסכנ
ןפואב תקנויה , ההובגו הרישע הפשב שמתשהל רחוב קקח .וילע חסופ
,רופלב .םימודקה תורפסהו תוברתה יסכנ ךותמ הרשועו הינווג תא יעבט
תיטסינרדומה הביתכה תפש תא בטיה ריכמ ,לצרה ויחאכ
,ןדיבאו ךז לע רקחמ ירפס ויחא םע בתכ ףא אוה .תיטסינרדומטסופהו
,תידוחייה תיתורפסה וכרדל ןמאנ תויהלו םכרדב תכלל אלש רחב ךא
תיתוברתה תשרומה לכ לע ,ידוהיה רבעל יעבט ןפואב ולצא תרבחתמה
/ םולחה ימלוחל ןב / תיראשל ןב םויה ןאכל יתעגה" :ולש תיתורפסהו
."תירבה ןורא תובקעב / הליש ןכשמ לע םיקוספה תובקעב
םעל חילש ומצע האר וליאכ , וירישב םרוז םיאיבנלו תובאל רשקה
:רמוא לוק" :רעשב חיכומכ םיתעל , רבודכ וירישב םהל שמשמו םלש
ידכ שי הז טוטיצב ".האור ינא דקש ץע :רמואו / ?האור התא המ
- הז הרקמב .םיינושלה םינבמב ןהו ןכותב ןה ,רבעל הבישה תא םיגדהל
תורוזש תורחא תובר תואמגוד .והימרי איבנה לש השדקהה דמעמ לא
תידוהיה תשרומה יסכנ לא בושל וז הריחב .ולוכ רפסה ינפ לע ריבכמל
.ויחא לשו ולש תוחילשה תשוחת לשב רבתסהל היושע ןושלבו ןכותב
ןמ תעבונה ,תימואלה םתוחילש תשוחת תא רושקל אלש הלוכי ינניא
.ונלש תימואלה הירוטסיהב םיכורכה ,םיילמסה םהיתומשב , םירישה
ויתובקעב ררוג םשה יונישו ,ומשב הכורכ םירבדה עבטמ םדאה תוהמ
םהרבאל ךפהש , םרבא :וניתובאל רבדה עראש יפכ ,יתוהמ ימינפ יוניש
ךכו .(ןומה = םהר) םייוג ןומה בא תויהל ךפה ,םירתבה ןיב תירב ירחא
תריש יכ קפס ןיא .ודועייו ומלוע תא ךכב הנישו לארשיל ךפה בקעי
וז הריש .ונימיב םילגרומ ונא הל ,הזרה הרישהמ התוהמב הנוש רופלב
לע תנעשנו תיפוסוירוטסיה טבמ תדוקנ ךותמ תאצוי קקח םיחאה לש
.תיביטקלוקב תישיאה היווחה תכירכ ךות ,היתורודל תידוהיה תוברתה
תרדענ הניא תאז םע דחי ךא , תיסאלקה תנוכתמב תתתשומ איה
תורוצ תריבש ,ימינפ זורח ,תוחיספ :ןוגכ , םיינרדומ םיינכט םיעצמא
.הפשה לש ריבחתה יללכ לעו קוסיפ ינמיס לע רותיוו

ןוליח לש המגמ תמייק תיטסינרדומטסופהו תינרדומה הרישב םא
המגמ תמייק רופלב לש וירישב ירה , םייארקמה תורוקמב שומישב
תולעמב ןילוח לש םייח תוסיפו םיבצמ תולעהל ןויסינ לש ,הכופה
בצמבו הבהאה בצמב ,חורה בצמב םיקסוע םירישה םא ןיב ,השודקה
.םויקהו םוקמה בצמבו רמוחה בצמב םיקסוע םירישה םא ןיבו ,הרישה
:יהולאה רואה תא ררושמה שפחמ סוראב םג
הארמ" רישב ".רואה הגנ ייכרד םא לע /הבהאה תא יתעדי רשאכו"
שדקמ"בו . (11 'מע) ".יילא התלגנ הנסה ךותמ שא תבלב" - "השא
"ךכותב יתנכשו שדקמ יל ישע" :שדקמל תכפוה הבהאה ,"הבהאה
.(13 דומע)
תוגהלו הקיטסימל , הדגאלו ארקמל םיזמראה , םיבינהו םייוטיבה רצוא
.תועמשמו ןכות ותרישל םיקינעמ
תא תפפואה תואיצמה יזר לא , םירבדה שפנ לא ההימכ שי םירישה לכב
בצמ לשו חורה בצמ לש :םידוגינה לש בוליש שי םירישה לכב . ררושמה
וא הרישה ,חורה בצמ יריש תיירוגטקב וגלטוק םירישה םא ןיב ,רמוחה
.םויקה וא םוקמה ,רמוחה בצמב םיקסוע םירישה םא ןיבו , הבהאה
תידוהי השיגל הטונ הז רפסב תיטאופה השיגה יכ ,רמול ןתינ םוכיסל
ךותב .ימואלה ביטקלוקב רוזשה ,ישיאה לוקה לע רתוול ילב ,תיסאלק
הבהאה תמייק ימשגה םלועה ךותב , חורה םלוע בלתשמ רמוחה םלוע
יוטיב ןתינ םירישב .תיהולאה הבהאל הלבקהב תראותמה ,תיצראה
הקוצי תוינחור לש וז הגיזמו תימשגה הבהאב הגוזמה ,תינחור היווהל
ותריש .ישונאה םויקהו םוקמה ,רמוחה ,הרישה ,חורה בצמ יריש לכב
,ימואל דיקפת המצע לע תאשונ ,תישיא התויהל ףסונב ,קקח רופלב לש
.יתרבחו ירסומ
תויסיסבה תוסיפתלו םהב םייוצמה םידברל תמאות םירישה לש ןושלה
אל ללכ ךרדבו ,גנלסמ הייקנ ונושל .ותרישל דוסיה ינבא תא תווהמה
תנעשנה ,תידוחיי הפש רצוי אוה .הכומנ תרבודמ הפש הכותל תבברשמ
ותפש תא הריתומ תורוקמה לע וז תונעשיה .ללכ ךרדב תורוקמה לע
תא ןגעמ אוה םהילע םינכתהו ןושלה םיבואש ונממש רוקמבכ ,ההובג
תולימ ןה ,םיילבק םיגשומ ,"תופילק"הו "תוצוצינ"ה .תוירילה ויתויווח
."רמה שבדה תדגא" םדוקה ץבוקב ומכ ,הז ץבוקב ותרישב חתפמ
אלמל וילעש דיקפת ,השודק תוחילש ןיעמ ררושמה האור רישה תכאלמב
ןושלה ישומיש לע ןהו רישה ינכות לע ןה העיפשמ וז הייארו , םלועב
.יטסינרדומטסופה ןדיעב ידוחיי ןונגס תרצויו ,ותיינבב

קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©