הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

וידר תריקס :"חורה בצמ רמוחה בצמ"

קקח רופלב לש ורפסל ןנג השמ לש הריקס
המלש תכירעב ("רפס יתארק" ) תורפסה רודמ "לארשי לוק" ךותמ
1998 רבמבונ רפואל

אוה ןכמ רחאל : השאל ללה רפס לכ תישאר אוה קקח רופלב לש ורפס
ובצמ לע רוא טעמ תורזל שקבמה רפס אוהו :(השא איה ףא) ץראל ללה
.ללכב םדאה בצמלו טעב ךשומה םדאה לש
.ותמלעב רבג לש וכרד תיווחל םדאה ףוג יפיל , השאל ללה אוה רפסה
לש האדיאה תומשגתה תא השיאה ףוגב , ומיע ונלוככ, האור ררושמה
םצעל דגוס אוה .ינחור יפויב ,הילא ,הז יפוי לא בורק אוהו ,הפיה
הווהמו הווה איהש תולגתהלו הב הלגמ אוהש יוליגל , התיווה -התוהמ
הליה ,הלא איה ,תיליל ורובע איה ,הווח ורובע איה :תובר הינפו .ורובע
(:42 'מע)
."ךיינפ לא ,ךיילא / הבורק הנבלה הלילה : הליה תא / הלא תא הלילה"
ךכ : םייזכרמ רויצ וא ןויער לע , רישו ריש לכ , םיססבתמו םיפי םירישה
( :20 'מע) ,"תוקיתע םירופיצ" רישה ,אמגודל ,
ורש ןה ... / .חור ירופיצ ויה /םימיה תישארב ויהש תוקיתעה םירופיצה"
"...דוסה ןמ ודלונ / תוקיתעה םירופיצה / םימודק םיאלפנ םיריש / חורב
לש הבהאה יריש תא תופפוא תמא- תויתישארו םימודק דוה ,םנמאו
.הלא םיריש רבחמ
ץרא יריש" רעש הנה .הבהאה רעש דבלמ ,רפסל םירעש דוע , רומאכו
ןנוחמו ,המואה תובא תובקעב דעוצו ררושמה עיגמ וכרד ,"םילשוריו ןויצ
,היפונמ רכתשמ ,המדאה יפי תא הוואתב םשונ ,ץראה רפע תא םמיע
הכרואל וירישב רת אוה התוא ,ץראה יליבשב םידודנה ןמז תא ררושמ
הנפ שארו ןומרחהמ ,עבש ראב דעו ןד ינמ ולעשב התוא ודדומב ,הבחרלו
ןאכמו ובלב היתוארמ םשור ,םילשוריל למרכה ךרד ןד לתו יח לתו
םדוא תא ,הניבלמה הטישה תחירפ תאו בוהצה רפונה הארמ תא :ורישב
,רהה הלעמב םיצרופה סומרותה יחרפ תאו הקזעל הכוש ןיב גרפה תודש
ינפ הארמ תא ,ותודלי יפונ תא םשור אוה - הלא ךותבו .עובלגה רה
ןאכ" :רמה זרואה תא תופנמ וא םישדע תוררוב ,תוסבוכ םישנ הב רצחה
ינפל בוש תייהנו המק ןתמשנ םישנ ןתואו ,"םימשגה ימימ ףוסיאל רובה
.םולחהו ןורכיזה ירבש ךותמ תייהנו המק ,ררושמה יניע
תיווזו הניפ לכ טייפמ ,וירוענ דסח תא וריעל רכוזו רזוחו טייפמ ררושמה
תא םגו ,היפוי תא האור אוה .תונורכז המיע תאשונהו ויניעב היוארה
תכירב - תובר דמח תוניפ םילשוריל .רתוי תויצראה ,תולפאה היתוניפ
שדקומ ןלוכלו - דועו סנאילא רפס תיב ,תואלחנה ,ימוק אתילט ,אליממ
יכ .רסחת אל תחאה ףא :היווטה תינכת יפ לע ומכ טעמכ , ריש רפסב
רקבמה ריית לש וניא וריעב ךרוע ררושמהש רויתה :עודי יווהל תאז
וייח תודלותב אוה זוחא ראתמ ררושמהש םוקמ לכ : ול םירז תומוקמב
ףופא אוהו ץראה תודלותב םג זוחא אוהש ומכ ,ותורגב תונשבו ותודליב ,
יולת רוניכ / הרובק תרעמב חולישה רפכב" :הדגאה ילבכב ומצע חוכמ
בותככ "...יתוא אשנ חורה ברע תעל םשו / : דוד לש ותטיממ הלעמל
ןוויכו ,דוד לש ותטיממ הלעמל יולת היה רוניכ" : ב"ע 'ד תוכרב ילבבב
דמוע היה דימ ,וילאמ ןגנמו וב תבשונו תינופצ חור אב הליל תוצח עיגהש
".רחשה דומע הלעש דע הרותב קסועו
, החיתפב רומאכ .םינוש םירעשל םיקלוחמה םירישו ,רפסב םיבר םיריש
בצמל רעש ףאו ,ילארשיהו ידוהיה בצמה רעש ,םילמה ישנא בצמ רעש
לעופהו ,טויפה ןושלב הזוחא םירישה ןושל .םדאה לש ובצמל ,ימויקה
יל הארה אנא" .תידוהיה הילאירה רצואמ החוקל הריוואה יכ אצויה
הלוכ היהתש ...הרונמה תומד תא ...םינקה תשש תרונמ תא תונבל ךיא
שדקמ ולו המינפ ובלב תונבל רמוא ררושמה .'וגו "...רוהט בהז השקמ
,ך"נתה םתוחב תועובט ןה ףא ריש םיתעל הנבנ ןהילע תורופטמה .טעמ
רבדמב" ,'םייח םימ'ב וא 51 דומעב "ןויקיקה" רישב ךכ : םיפונה ןכו
.הזב אצויכו "ןואמיצהו תוומה םי ךאוב דע ...דוביאל תכלל רשפא ארונה
לש רישעה ומלועמ םינוש עדימ יגוס תדבעמה תיטנגליטניא הריש וז
ררושמה םתוא ,םינוש םיבצמו םיאשונב , םיריש 126 רפסב .רבחמה
.ותריש םלוע תא םיווהמהו ,תע לכל ומיע ןוכנה םילמ רצואב שוגפל ןכומ
חתפנ ףד לכ וב ,ררושמה לש םוסקה ומלועב ,לוכיבכ ,לייטל - גנועה ךכבו
.השדח הנומת וא עוריא ,היווח לא

יתארק" רפואל המלש לש הניפב הרדוש ,וידרל ןנג השמ לש הריקס)
)1998 -"רפסקקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©