הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

םימואתה תרישב ןמזה לעו םוקמה לע

קקח רופלבו לצרה לש תילארשיצראה הרישב ןויע
ינאיס החמש :תאמ

2002 ראורבפ ב"סשת רדא , (ב"כק -א"כק ןוילג) "םיקיפא" :ךותמ

דמצכ .םתודלי רחשמ דוע דימת דחיב תומש םה קקח לצרהו רופלב
תומזוי םימזוי ,(דוחל םגו) דחיב םהימוסרפ תא םיאיצומ םה םימואת
םמצע תא םיקוושמו םידלי ירפכו חותיפ ירעב םירפוס לש תובדנתה
.תינויצ הדגאכ
לצרה לש םישדחה םהירפס סופדה שבכמל תחתמ ואצי הלא םימיב
- "םלשורי תבהלש" תאצוה , תדלומ איה הבהא * * : קקח רופלבו
לצרה
רופלב - "םלשורי תבהלש" תאצוה , חורה בצמ רמוחה בצמ *

תבישיב .םינשה םע ןייה לש תוחבתשהו תיריש תולשב תילגנ םהירישב
רמ רפיס ,תועובש רפסמ ינפל המייקתהש תינויצה הצעומה לש הלהנה
םק ,דירדמב תימלוע תירבע תירב לש ימואלניב סרגנוקבש ,זפרה ןסינ
,תירבעה תורפסה תא רקוחה ידרפס הצרמ ,ןבטסא זאיד ודננרפ 'פורפ
.קקח רופלבו לצרה לש םהיריש לע הצרהו
ןוויכ ,האילפ לכ ךכב ןיא ,קקח םימואתה לש םתריש תא ריכמש ימל
.תירבעה הרישב םיטלובה םירצויה ןיב םויה םהש

דחוימב תירוקמה הביטחה ,ימעטלו ,םירפסה ינש תא דאמ יתבהא
.םילארשיצראה םירישה לש הביטחה איה ,קקח םימואתה לש םתרישב
שי הכותבו ,תילארשי-תימוקמ הריש לש שדח רנא'ז והז יכ יל המדנ
.םיימלשוריה םירישלו םילשוריל דחוימ לקשמ

רבעל רבוחמ יוושכעה םוקמה
םוקמה לש רוביחה איה תימוקמה תיפרגופוטה הרישב תיסיסבה הסיפתה
'מע) "םוקמה ינבא" וריש תא בתוכ קקח רופלב .ידוהיה רבעל יוושכעה
ןדוע ייניע /םוקמה ינבא לע חנ ןכוש ינא" :ירישה קוספב (ורפסב 29
וניבא בקעי לש םלוסה םולחל אוה ןאכ רוביחה ."םולחה לא /תורבוחמ
אטבמ םולחה .תידוהיה תוברתב חתפמ- םולח - (וט-בי ,ח"כ ,תישארב)
תיב תניחבב זא אוה םוקמהו ,רבעל רשקה תא
תחפצ /הלילה תדרב דימתו" :רמאנ רישה ףוסב ןכאו .וילא בשה שיאל
ינבא לע חנ בכוש ינא / םולחה תדרב דימתו / .ישפנל רסחת אל ןמשה
.(םש) "ישארל /ןבא תירכ תיבה ףסו /םוקמה

דיל ררושמה טטושמ ,"םייח תועקפ ,םילשורי" קקח לצרה לש ורישב
םילשוריש ינפל דליכ ויתושוחת תא ראתמו השמ ןימיב חמקה תנחט
בוזא ספיט /קחרממ וניזחש תואלפנה תומוחה לע" :ונילא הרזח הקיתעה
והשמש ונומכ וכיח תונחטה םג / שקוממ רקפה חטש /הסיכ בוהז ןורכישו
דע םלוח דלי לש /הקעצ עמשיתש ,וקימסיש /םיימש וערקייש /הרקי
.(66 'מע) "שדקמה דע ,ןופליע
רשפא יא ,ןתוא רובעל רשפא יאש םושמ אלפומ ןויזיח ויניעב ןה תומוחה
לא ,בוהזה ןורכישה יחרפ לא עיגהל שקוממה רקפהה חטש תא רובעל
היהש המ תא תושקבמ ,תינפתל ,תונתשהל דליה לש ויתויפיצ .תומוחה
אוהשכ ררושמה שקבמ התוא ,"היתומולח תמדקמ םילשורי" :םדקמ
.ויתומולח תא שפחמ

בתוכ ,םדוקה רישל םואת ריש אוהש "רסוב םילהת ,םילשורי" ורישב
:קקח לצרה
העיקש לכ םידאהש בהז /הנושאר החימצ לש ןורכיש בלב ונל היה"
ךכו (65 'מע) "שדקמו לתוכו םיקוספ ונשפיח /םייפנכ ןתואב ונפע /שדחמ
.דחאכ דיתעהו רבעה םע ותבשש הנחטה יפנכ תורבחתמ

יוטיב איה הירופה החימצהו ,תיטורא הבהאכ תספתנ ץראל הבהאה
,ורפסב) "הבהאה עבט" ורישב בתוכ קקח רופלב .המדאה לש ןוירהל
/הננע לש ןורחא לבושל ביבא ןורכישב םולשל ףפונמ ינא" :(30 'מע
/.תוקהל תוקהל םיברקה םיזבל
ישארב םידמועה םישנאהו /הנוירה יפי /המדאה יפי םושנא הוואתב
/םירהה
."תוכמה הינרקל /שמשל םיחותפ יילא םיקחוצ
לצרה בתוכ שפנ ןובשח לש ריש אוהש ץראל הבהא רישב המוד ןפואבו
/תאו .תמתוימ ,תרגינ .ץרא התואב הטש /תמרוז ימע תאו" :קקח
םג .רסמתהל הצור ףוגה " :ךכ רחא תיבו ".החונמ תרסח הכ ךתבהאב
תובהבהמ ונלש העדותב .(73 'מע) "—הכחמ תיגודה ,יטוש /יטוש .ינא
,תעסונ תיגוד" :תילארשי הקיסאלקל וכפהש רמז תורוש ןתוא םילחגכ
טישל תוגונעת טישמ ךפה תיגוד התואב טיישה .'וכו "םיינש הישרפמ
.תטטורו תרסוימ הבהאל ,החונמ רסח

םייובחה רבעה ןמ תונורכיזה םע תודדומתה שי םירישה ןמ קלחב
םירבחתמ עבטב תוארמהו ןלוגה תמר יפונב לייטמ לצרה .םיפונב
/תופירש קבאב לוהמ /ןלוגה תמרב ןייה םעט" :המלש הירוטסיהל
"הלאה תודשב םיחכשנ אל ג"לשתמ םיקנטה
גלשב םיגרפה ,םיבר /ןושאר ףוגב ייניעמ תגלוז תרניכה" :רישה םויסבו
.(80 'מע) "םיבכמה םדמ /ח"שתו ג"לשת ימחול םדמ / ,ימדמ םיבאוש
.תורוד ןיב תירבל ,םדב םד לש רוביחל תכפוה םיפונה םע תוגזמתהה
ך"נתב םיאיבנה ירפסב .עבטה ןמ קלחל ךפוה ומכ ררושמה לש ופוג
:םדאה ינב ישעמ םע תוהדזה שי רשאכ ישונאכ ביגמ עבטהש ונדמל
לש וא החמש לש תושוחת תורשבמכ 'וכו תוסמנ תועבג ,תדעור ץראה
רבחתמה אוה ררושמה ןאכ .תונערופל תואכ םיתעל וא הלואגל היפיצ
יפוי הז /קרפ הניא ץרא" :ףונה לש יעבט ךשמהל ךפוהו עבטה תושוחתל
.אלפ המ .ל"נה רישה לש ובילב לצרה בתוכ "םיכשמהב

קמע יפונב רודינא ונב םע קקח רופלב לייטמ "יתימאה רוביגה" רישב
רישה .תילוגו דוד ברקמ םימודקה ןבאה יקולח תא שפחמ אוהו ,הלאה
אוה אוה /לארשי ץראב ידוהי דלי" :סותאפה לובג לע הזרכהב םייתסמ
תיבה תא /ןבאה יקולחמ תונבל /שגרנ ומוי לא ומוקב /יתימאה רוביגה
.(31 'מע ,םש) "שדחה

םיידוהי םיסותימב שומיש

,(32) רזעה ןבאב ברקה סותימ םע קקח רופלב דדומתמ םירחא םירישב
עובלגב לואש ברק ,(34) קוביה רבעמב ךאלמהו בוקעי קבאמ ,(33) ןד לת
עיגמ אוה הלא םירישב .ב"ויכו (37) איבנה והימרי לש דקשה ץע ,(35)
העובש לש םירורב תודוסי שיו ,ידוהיה רבעה ידירש םע הקזח היתפמאל
חתפנ "רזעה ןבא" רישה .המודקה תירבה תא ךישמהל תוביוחמו
תובקעב /םולחה ימלוחל ןב /תיראשל ןב םויה ןאכל יתעגה" :םילמב
."תירבה ןורא תובקעב /הליש ןכשמ לע םיקוספה
/הפירשו קבא תוקנל יתעש וז" :העובש יקוספ םה םימייסמה םיטפשמהו
יתאב /.םיה ייוג לומ המוח םישל /םדה הדשמ ,תיבה ידירשמ ,םיסרחמ
םילמב דתי עוקתל /התבצמ שדוק ערזל /ןוראל העובש ןאכ ררושל
.(32) "םעה תיראשל רזע ןבא /התורח

תודלי-יריש לש ץבקמ םירפסה ינשב שי םיימלשוריה םירישה תביטחב
.םינוש םיימלשורי םירתא לע םייתיווח םיריש םדיצבו

תודליה תנוכש
ךומס) "ףודייס יתב" םתודלי-תנוכש לע םהירפסב םיבתוכ םהינש
לצרה .תרחואמ הביש לש םיעוגעג םיגופס םירישה .(לסב-ובא תנוכשל
היה םלועה לכ" :ןיפנא ריעזב םלוע ,ףודייס יתב תנוכש ,ותנוכשב האור
הבישה .(60 'מע) ".הדדוב הדליכ /תדעור ,הדולח תתתוש תחא תספרמ
ןמ הב שיש תודחייתה ,הבוהא םע תודחייתה סקט ןיעמל תכפוה הנוכשל
התוא קר /םיימעפ ךלש תויהל לכוא אל" :הדובא הבהא ,ירשפא יתלבה
."ךזה ךרקובב /ברוצ ,בוטר רסובב /ךתוא ,םעפ
הנוכשה תפצר תא האור ,(40 'מע ,ורפס) "יתודלי רצח" רופלב לש וריש
םש ,איבנה והיעשי לש תולגתהה סקטל רבחתמ אוה ךכבו ,"שא תפצר"כ
.('ו קרפ והיעשי) חבזמה ןמ שא תפצר ךאלמה חקול
םימותיה תיב רצחב תותה ץעל םיפוסיכ לש םיסקמ ריש בתוכ רופלב
:תודליה ןדבואו םותה ןדבוא לע בר בצע שיו ,(42 'מע) םילשוריב ידרפסה
םיתות םילשב םיתות הוואתב םיצצומ /זא ונייה םימת םידלי"
תוכלמ לש בוהז רוא ןיא /ספירגא ךלמה לש דרומב וישכע / .םירוונסמ
"םיעונמ חירו רוחש ןשע קר /םיעוגעג
.(43 'מע ,םש)

לש ויתומולחל לשמ :לשמל ךפוה וילא רשקנ ררושמהש רתאה ,םימעפל
,(44 'מע) רופלב לש "םירעש האמ קושב" רישה .ויעוגעגלו ררושמה
,רעשה דיל ."אתפיל רעש" יורקה ,םירעש האמ קושב רעשה דיל שחרתמ
לשמ ךכב האור ררושמהו ,םתרוחסמ תורשעמה תא םינקריה םירשעמ
/םיינעה קושב ,םלוע לש וקושב דמוע /םירישה ןהוכ ינאו" :ולש וייחל
/םיעות תוצוצינ /תומלא תומשנ לש ןהוכ ינא /דיחיו דחא רעש יל שפחמ
."םיהולא לש ונחלושמ /םילמ רשעמ /שקבל רעשה דיל דמוע

המח ירהז
הדוהי הנחמב "המח ירהז" תסנכה תיב לע םיבתוכ לצרה םגו רופלב םג
לצ ןועש אשנתמ וילעמש יטסימ נ"כיב לש דחוימ הנבמ ,םילשוריב
ויריש תא םוקמל שידקמ רופלב ."םילשורי ןמז" תא םיללפתמל הארמה
םוקמל שידקה לצרה .(50 'מע) "םילשורי חצנ"ו (49 'מע) "השק םולח"
תונורכזב תודלי תויווח םירזושה םיריש השולש לש םישרמ רוזחמ הז
:םודק רבע
,הבואכ הביש לע הבוצע הניק םה "המח ירהז" תיב לע םירישה תשולש
םע םיכשמ היהשכ ,תודלי תיווח לע רפסמ לצרה .םירבש ופוסש ןוקית
םירקבב ויבא
שקבמכ התע בש אוהו ,םילבוקמה םע דחי שמשה ינועש תיבב ללפתהל
:דבאש םלוע
לע תרבועה הנוכתב שח ומכ ןועשהו (62 'מע) "ייח לע ללפתהל יבא יתאב"
"ררושמה
/םייכדל ,ירזוחל ,וליצ לא ףסכנ /ודיצ לע שגרנ ופי בוחרב שמשה ןועש"
הבריקה לע ולקה אל ופלחש םינשה ךא" . הלואג ובילל ונייה ונאו
,יתייה הפ דבכ /.םירז /ינאו םילמה ,ןאוס ופי בוחר הנהו" :תשדוחמה
."םירזגל יתמשנ וערק תורושה תוליפתה

וז ןאכו ,הפ דבוכ ותוא ךרד ,םייתפש ןתוא ךרד האובנה המרז השמ לצא
לש שמשה ןועש .רוחאל ןמזה תא בישהל ,אבניהל ותלוכי יאל תודעה
'מע ,רוזחמה לש 'ב קלח) שחרתמ אל סנה ןאכו ,רוחאל בש ןכא והיעשי
יל היה המ" :ןוקית תאצומ הניאש תימינפ הרעב לש השוחת ןאכ שי .(63
."יכותב הנדוע שמשהו /ינממ ואצי רואה ינרקש

לש הרובק תרעמל (ורפסב 53 'מע) קקח רופלב רבחתמ "דוד רוניכ" רישב
דוד לש ורוניכ לע ל"זח תודגאל רשקתמ רישה .חולישה רפכב דוד-תיב
.וילאמ ןגנמ אוהו וב תבשונ חורהו ,ותטיממ הלעמל יולת היהש ךלמה
יב חורה חולישב וישכע" :רבעה ןמ ררושמה ךלמל רבחתמ ררושמה
יב ןגנמ רוניכהשכו / .דסח לש םיעגר /יב תוחילש תמרוז הרישהש /תסנכנ
."הרישב /קסועו ףרשנ ינא דימ /הרעבה ךותב
-תימוקמה םתריש לכ תא ףיקהל דחא רמאמ לש תרגסמב ןתינ אל
דצבש תוארהל יתיסינ .קקח לצרהו רופלב םימואתה לש תילארשיצרא
ומכ הבהא יריש לש תוגספל ועיגה םיטעמ) תשגרמה תירילה םתריש
ינש ודחיי ,(הז דצ לע ןאכ יתבכעתה אל ךא ,םהירפסב קקח םיחאה
.םוקמ תריש :דאמ ידוחיי רנא'זל בחרנ םוקמ םימואתה םיררושמה
הנותנ הניאש הבהא התוא ,תיטורא-תישפנ תורבחתה לש השגרה התוא וז
םיפוצ ןאכ .תיבל םיבש ךכ" :לצרה בתכ ךכ לע .חוכיוול וא רוערעל
:57 'מעב רחא רישבו .(54 'מע) "םישוריפל הנותנ הניא המדא / .םישחו
הז ,ייח לכ תא הווליש ןמזה /…יתיא אוהו ינשוחו טטור הינפ ףונ יכ"
."יתימאה /בותכה
םוקמה .דבלב הווהב םייקכ ספתנ וניא אוהו ,ןמזל דימת רבחתמ םוקמה
םוקמל ואבש םירזה םישבוכה לכו ,רבעה תונורכז לכ תא ובוחב ןפוצ
.ידוהיה םולחה תא תוחמל וחילצה אל הזה

רישה ,ואולמב ותוא איבאש (39 'מע,םש) רופלב לש רישב םייסל ינוצרו
:הל וארק םה / סובי :הל וארק םה /םלש :הל וארק םה" :"םילשורי"
/הישדוק תורצח ושע םה . // סדוק לא :הל וארק םה /הנילוטיפק
/ילשורי :הל ארוק ינאו // .ימש תא קוחמל ידכ /סובאו םיללגו תוורוא
."ימולחבו .הלילב .םויב

קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©