הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

שמש לש ןועש , תות לש ץע

ישי ילא
,ת"בהלש תאצוה ;קקח רופלב תאמ "חורה בצמ , רמוחה בצמ"
, ת"בהלש תאצוה ;קקח לצרה תאמ "תדלומ איה הבהא" .םילשורי
.םילשורי
4.9.1998 ח"נשת לולאב ג"י ,"ןושאר רוקמ" : ךותמ

אלש השק ,קקח םימואתה לש תירישה הריירקה ךרואל רוחאל הריקסב
ךות ררושמה דועייל תונמאנהו תיתריציה הקופתה םצעמ לעפתהל
,ןוכיתב תורפסל הרומ לש תוחסנתהב .םימוסחמ לש תורדס לע תורבגתה
תונייטצהו הדמתה ,תוצירח םילגמ דדלאו דדימ םימואתה יכ רמול ןתינ
ורפס והז) יתריציה עפשבו בחרמב ןה :םימישרמ םהיגשיהו םידומילב
(לצרה לש ישישהו ,רעונל ימלועה ך"נתה ןתח רבעשל - רופלב לש יעיבשה
םהיתודמעב םירושקה םילושכמה חכונל הדימעה תושיחנב ןהו
.תילארשיה הרישה 'תיישעת' לש הבצמבו תויטילופה
,טבמ תופעוצמ םייניעב הריש לע םויה בותכל ךישמהל םעט ןיא , תמאבו
ןוכנ .הזה םיוסמה יתוברתה ףנעה לש קושה יאנתמ תומלעתה ךותמ
יונפ ףסכ ילעבל רומשה לוז אל ביבחת איה הריש לש רואל האצוה ,םויהל
תומייקה תוביסנב .ןומימ יפוגו תוקילק ,תונרק לש םנחלושל םיכומסלו
,ץמק לכ לכלכל ידכ ויתועמ תא ןיכהל םדא ךירצ - 'הרישה דירי' לש
רומא אוה םש ,ןוציחה ךשוחה לא קרזיי תרחא ,ויתורושב קורושו םלוח
.תומליא דע םילבגומה םייל"ומה ויתוחוכב ולש רישה תב תא קועצל
תויטילופה םהיתודמע םע תוהדזהלמ קוחרש ימ םג ,ךכיפל
החיתפ יאנתמ םלעתהל לוכי וניא ,קקח םיחאה לש תויגולואידיאהו
לש תיתוברתה הפמב םהילע תופוכ ולאכ תודמעש תירוירפא םיעורג
לש ורפסב םיאצומ ונא ,הרישה בצמב קסועה קרפב) תירבעה הרישה
ובש םוקמב" :הלאה םילימה תא ,'םיילוש ררושמ' תרתוכה תחת , רופלב
ףולחב ךא ... / םיילוש" :טלש יולגב והשימ םשר / רתסב יתדמע
הכרעה תולגל רומאכ שי ,הז עקר לע .("רוקיבל תמאה העיגה ...םינמזה
קיחב םהירפס תא איצוהל םיחאה לש םתחלצהלו תפתושמה תושיחנל
תשגומו םתריצי תא תמלוהה ,םמצעל ובציעש האנה תיתיבה הינסכאה
.ןושחנ ךורב לש םיבבלנה הפיטעה ירויצ יווילב ,םעט בוטב
האמ יצחה תא םכסל תרמייתמה תדמולמ הריקס םעפ יאמ יל הרוכז
ןושאר ןושאר דובכה רקבמה ןמיס הבש ,תילארשי הריש לש ךרעל
דומעי ימ ,הירפירפ ימו זכרמ ימ ,רטוז ימו ריכב ימ :ןורחא ןורחאו
בתוכה דיתע עגר לכב יכ היה המדנ יכ דע ,םירוההמ קתפ איבי ימו הניפב
:תיר"סר המהנב חווצלו תירבע הרישה תביטח לע ולוקב םיערהל
ותכירעב הרישל תע בתכל רשקתה יירכממ דחאשכ ..!רוש ןימיל ,דקפתה
וילע םיערה ,ריש םש םסרפל תורשפאה תא קודבל הסינו ,'חקפ' ותוא לש
יתריקס אהת אל , ןכ לע ."!?ללכב התא ימ - יל דיגת" :תוברתה ר"סר
.וטנ הריקס אלא ,ריהמ טופיש אל ףאו יכרריה גרדימ וז
שי :תויריש תוגוס לש ןווגימב םישודג קקח םיחאה לש םהירפס ינש
םייטילופ םיריש ,תוימויק תויוטבלתה יסומע םיישיא םיריש םהב
עסמו הבהא יריש ,םיינויער םיסומלופו תדלומ תבהא יוור םייטוירטפו
ףידעהל ינא הטונ הז רחבמב .םוקמ תוירלקפסא ןיעמ םיווהמה םירישו
תיארמ תאו תילאיצנטסיזקאה תורסייתהה לע יטרפה דמימה תא
דוהדה ךותמ ףונ יטרפ לש שיגר ןומיס הב שיש ,הרמויה תלוטנ תומוקמה
םיזרדזמ םירבחמה יכ הארנ םיתיעל .תודליה לא ךשומה יפרגויב
רחבמ הילא םיקירמ םהו םתריצי בוט לכ תא םירפסה תלגע לע סימעהל
תודקמתה אקווד יכ רשפא םלואו םהיתוריגמב רבטצהש רמוחה ןמ
.תיפוסה האצותה םע הביטימ התייה תחא הגוסב
ךותמ םיאצוי םה תחא אל :םירישל ןויצ תודוקנ ןמסל םיברמ םיחאה
,עשוהיל וא ןונגעל היינפהמ ,ןורושי תובאמ וא ,ןמרתלאמ ריש תאבומ
םיווהמ םידחא םירקמב .תיאנותיע העידימ וליפאו ירוביצ חוכיוומ
םירקמב .ארוקה לש ותעדותל ןיינע תקירזו םלוה ןגעמ וללה םינויצה
יריש רותליאכ הארנה טסקטל םיררושמה תא םיכשומ םה םירחא
תרגיא' ןוגכ םיריש ,לשמל ךכ .תכרעמל בתכמה רנא'ז לע רשעומ
הניחבמ םיטבחתמ , רופלב לש ורפסב 'ריזח שאר'ו 'םגח םויב םיאטילל
םילולע םה יכ המדנ םימעפלו ריש ןיבל תכרעמל בתכמ ןיב תילאוטסקט
.תומלועה ינשמ טמשיהל
םיטרפלו ימוקמהו יטרפה ץורעל םיכייש תורישי יילא ורבידש םירישה
הדוהי הנחמ קוש לומ ,/המח ירהז' תסנכה תיב לש לצה ןועש :םינטקה
,'םילשורי חצנ ' רישב םגו 'ךריה דוס תא תעדל' - רופלב) םילשוריב
יתב רצחב תנמוסמה הנטקה תודליה תקלח ,(באה תמשנל שדקומה
חמוצ ינא הנוכשה רצחל יאובב" :רופלבל 'יתודלי רצח' רישב) ףודייס
ידרפסה םימותיה תיב רצחב תותה ץע ,("שחולה םימה רובמ שדחמ /
םימת םידלי" :'תותה תוכלמ' לא רישב) 'סנאילא' רפסה תיב דרומב
,(רופלב ,"םירוונסמ םיתות ,םילשב םיתות הוואתב םיצצומ / זא ונייה
הנבמה ידירש ,אליממ לש הכירבה ,םירעש האמ לש קושה רואית ןכו
.ריבשמה תבחרב 'ימוק אתילט'מ ורתונש ןורכיזהו
איגב הקיסומ' ןוגכ ריש לע ייניעב םיפידע וללה םיישיאה םוקמה יריש
ןטלוסה תכירב - ימלשורי םוקמ הארמ תובקעב אוה ףא בתכנה ,'הגירהה
חכונל יתוברתה סומלופה תמינב שוחל ןתינ ןאכ םלואו .םוניה ןב איגב
ידגנל האור ינא / תוצח תעשב וישכעה תניגנממ" : יוושכע פופ טרצנוק
."תפותה תומב תא
יתחלצה הילא ףאש ,לצרה לש ותריש ארקמל הלוע המוד השוחת
לש רתויב טושפה דמימב ,ימוקמהו ישיאה לגה ךרוא לע רקיעב רבחתהל
לש תישפנ תיזזתב רושקה ימויק טקש יא והז ןושארה ץורעב .םירבדה
עסונ בלה ,םיבתכמ םיבתכמ .םשרנ עסמה" :ןשיה לימרתלו עסמל עוגעג
תועיסנל ןמזה הז" :ןכו ('הבהא / עסמ ןמוי' ,ןושאר רעש) "ןאלו ןאכל /
וז ינשה רושימב .('תנבומ אל הבהא') "רשפ תורסח / םילימל .תוקוחר
יתודלי' רישב תודליה תנוכש ןוגכ , םינשונ תומוקמ םתואב תוטטושה
תחא רצח היה תיבה לכ" :ףודייס יתב תנוכש רכזל 'שפנ יתנוכש ,רסוב
רשואה יכ ... / תדעור הדולח תתתוש תחא תספרמ היה םלועה לכ / הלודג
."ןולל תצק וטנש / םיחרוא קר ול ונייהו ףטפיט
ופי בוחרב תמה ןתחה תיבב רוקיבהמ ותארשה תא באושה רישה םג והזכ
תיב םעטמ ךרעש רויסב ,רופלב לש ויתובקעב םש יתכלה םעפ .86
,םיפגומה תונולחה לא עיבצהשכ ,םייברע תעשבו םילשוריב לאומש
ברע רטפנש ןתחה חכונל דוקרל תצלאנה הלכה תא תוארל יתימיד
ראופמה םתיב לאו / הנבלה ותפילח ול המש ,וילענ ול המש " :היתולולכ
יברע גוז דמע ובש ללוקמ תיב לע יתימא רופיס והז ."תונולח ול הערק
ירבאקמ ףוריצל המרג ןתחה תריטפ ךא ויתולולכ תחמש תא גוחל ירצונ
תודוקנב אקווד .הפיה ותסורא דיל תבצינ תמה תפוגשכ הנותחו היוול לש
םתרישל תיוולנה תוינחורה החילצמ ,ימוקמבו ישיאב תודקמתמה ,וללה
.חיכש יתלבו ידוחיי ץורע ךותמ אירמהל םיחאה לש
,םימואתה לש םהירפס תא תחאה ודיב לוטיל :ארוקל העונצה יתצע
לש םילשוריל ינוטקטיכראה ךירדמה תא דצה קיתב ליבקמב חינהל
ופיל 86 ופי בוחר ןיבש םחתימב ירישו ילכירדא לויטב רובעלו רקנאיורק
תיבל ,תיזוחמה תואירבה תכשל ןיינב אוה אלה תמה ןתחה תיב ןיב ,92
ןויצ תראפת' םיחרוא תסנכה תיב םעפ ויהש םוקמב ,שמשה ןועש
תאז לכב קקזנש ימ .'המח ירהז ' םילבוקמה תבישיו 'םילשוריו
תירותיאל וא02-5343342 ןופלטל הנפיש ,םירבחמה תאמ הדומצ הכרדהל
םיעטקב ודי תא קיזחהל אובי רבכ והשימו (21921 יונמ) 02-6294666
.שדוקה ריע לש תוחורה יפודר םיללוקמה היתבב םישקה
(4.9.98 ,ח"נשת לולאב ג"י ,ישיש םוי ,"ןושאר רוקמ")
קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©