הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

םימואתה תריש

דניקטוג ימענ תאמ
24.7.1998 ,"הפוצה" :ךותמ

לש שדחה םירישה ץבוק ןיב תיריש תוכיאו המר תוושהל יתוא ךיבמ
רופלב םואתה ויחא לש שדחה ץבוקל ,"תדלומ איה הבהא" קקח לצרה
תבב ,ימואת - יגוז ןפואב ןבומכ ואציש ,"חורה בצמ רמוחה בצמ" קקח
האצוה התואבו ,ןושחנ ךורב ,רייצ ותוא לש הפיטע רויא םע ,תחא
היצאיצנרפיד תושעל יילע יכ - ךיבמ המל ."םלשורי ת"בהלש" ,תימצע
יכרוע ברקב דחוימב ,סותימל רבכ הכפה םתויגוזש םיינש ןיב תופדעה לש
םיינשה וגהנ - תודלימ .תירבעה תונותיעב תכרעמל םיבתכמה ירודמ
לצרהכ דחיב דימת םימותח ,םיינריע האחמו הבוגת יבתכמ חולשל
ינבב רבודמש עודי םויה ,םינודווספב רבודמש ובשח םעפ .קקח רופלבו
,דואמ םייתריצי ,םהיתומצע דשל דע םיימואלו םיינויצ ,םדו רשב םדא
וכישמה וליפאו םהירוהמ ולביקש םיבייחמה תומשה תא ושייב אלש
,ןוני - דעירנ ,ריאי - רואלהי :םהידליל וארקש תומשב תרוסמ התואב
,רתכ - םוריל ,זוע - רוניל ,חצנ - דוהיל , (רופלב) תובא - רודינא
.(לצרה) רהוז - תבהל
השימח לצרה םסרפ ,דחיב ואיצוהש תונשרפו רקחמ םידלי ירפס דצב
יצבוק השש איצוה רופלב .ישישה אוה ונינפלש הזו ,ודבל הריש יצבוק
םהיניב לדבהה הצמתמ אל הזב .יעיבשה אוה ונינפלש הזו - ודבל הריש
.יטויפה םוחתב
.הבוט המרבו ,תיטרקנוק השאל ,דואמ תינשוח הבהא תריש בתוכ רופלב
וידלי תומש ףאו הב קמעתמ אוה יכ רכינש ,הלבקה תעפשהב , לצרה
- תדלומ - המדאל ,"תיטסילבק" הבהא תריש בתוכ ,ךכמ םיעפשומ
םייטקרטסבאו םילילכמ םיחוסינבו ,תוינחורו תונשוח לש בולישב ,השא
ףועמ - בר דעי והזש רחאמ לבא ,תינשוח - תוגהל תרתוח ותריש .ידמ
:המגוד .םיקוחשה םיחוסינה חפל תובורק םיתעל תלפונ איה ,אשינו
,וביטרי ,ופיערי םימהש ירחא / יל יכח ,תובבלה תב ,תוחילסה םא"
/ רוק דעו רוא דע / טובצי יפויה ,וללטצי ,ונב ועבטי ,רופיצי תועבטמהש
.(35) "רוזחאשכ / יילא ילצלצ , הלולצ ,הרוהט ,המלש ייה
: "ךרדה תציפק יריש" רוזחמ ךותמ רחא רישב וא
החכישכ .עצפכ / הזל הז םיבש םה ,רוא הציפמ תוכלמה :יוכיס םייק"
םיכרדב / ....םירב רפע ינכוש םהו , םירוויע םהו ,םיפי םהו / רוכזל שיש
,םירובשה םהילכ ךותב /םיכרד עבשב / תמחנתמ , תממחתמ / םתוכלמ
.(32)"םיכורחה / םהידגבב
:רופלב םואתה חאה לש הבהא רישל תאז וושה
/ לכוא ונניא הדגבו שאב רעוב הנסה / ילא התלגנ הנסה ךותמ שא תבלב"
אל עודמ / ךבסב לודגה הארמה תא תוארל ךזה הפוג יתזחא הב יתזחא
לע ונרעב רשאכו / רהב שא תבלב הילא יתאב רשאכו / .ךרה דגבה רעבי
הנסה ןמ יילא איה הארק / ךרה דגבה ןמ םיחכשנ / רבדמב לטפה יחיש
/ .ךבסב םיינש / ךב יננה / אב יננה / :יתרמאו / .הבהאה ןמ ךבסה ןמ /
.(11)"ךר .ךפוג .דגבה
ויחא דועב (הנס) םיידוהי םייארקמ םיביטומב שמתשמ רופלב םג
איה תונשוחה רופלב לצא דועב לבא ,(םירובש םילכ ,תוכלמ) םיילבקב
םייטורא וירישש שיו ,םדו רשב לש תושממ איה השאהו , תיטרקנוק
תריש אשומ איהש "השאה" ,ידמ קפואמ לצרה ,ןותיעב םטטצל ידכמ
קינעהל ידכמ ,ידמ תינויער ,ידמ תטשפומ וא תיאליטרע ,ולש הבהאה
.ותוינשוח - רישה בטימ ,ותוישחומ רישה בטימ ירהו .רישל המצוע
הימנא לש השוחת תרצונ - תרחא .יתוגה רישב רבודמשכ וליפא
ומשש תישונא הריצי לש הז גוסמ תשרדנה תיטויפה היגרנאב תמייוסמ
.הריש

תודליה םלוע לא הגלפה
- ןאכמ .הבהא תרישב םהלש ץבוקה תא םיחתופ - רומאכ םיחאה ינש
םלוע לא איה הגלפהה - לצרה לצא .םירחא םיקרפל גילפמ דחא לכ
"ףודייס יתב" תנוכשב םיחאה ינש לש םיפתושמה םיפונה לא ,תודליה
ינועש תיב אוה "המח ירהז" תיבב ןכשש תסנכה תיב לאו ,תימלשוריה
.םילבוקמ ןיינמ רובע ח"סרתב הנבנש 92 ופי בוחרב שמשה
:ץבוקה בטימ םה וללה םילשורי יריש ,ימעטל
... / םלענ רוא שקבמ דלי .תלשוכ תקרוח / בלחה תלגע ,תולוח הרבעמב"
/ ףטפטמ ,ףרפרמ םשג לא ןתעמדו / ןשאר תושבוכ םינבאה םילשוריב
ןורכז" תנוכש ,םילשורי ... / פרקה ילענ דע / יתוא הסיכ גלש הלילבו
.(58)"רזוח וניא / םלועל רואב זונגה םלועה / רכזיי המ ,"ףסוי
:רחא רישבו
רשפא ךיא /ןובס םשג , ונישאר לע ופטפט הלעמלמ הסיבכה ימ"
ביטומל חוסינ לש יפוי ,(60)"ןושאר תודלי םשג ותואל / םיימעפ סנכיהל
רשפא יא םלועלש הרכההו תודליל םיעוגעג לש יחצנה יגלטסונה יתורפסה
רצח היה תיבה לכ" :רופיס וא ריש לש רוזחישב ןכ םא אלא הילא רוזחל
,רסוב יתודלי" : ארקנה ריש ותואב קקח לצרה ךישממ "הלודג תחא
תדעור ,הדולח תתתוש תחא תספרמ היה םלועה לכ" :"שפנ יתנוכש
ילד התוש שטשוטמ די בתכב תרבחמ דיל בוטר יתייהו /הדדוב הדליכ
.(60)"...תועמד לש
:לצרה בתוכ "המח ירהז תיבב םיריש השולש" רוזחמ ךותמ רישבו
, םיינרק / . שמשה ןמ םיאב / םיריאמ םימה ,יתארקל םימרוז םימה"
דחי / ייח לע ללפתהל ,יבא יתאב / םירבשנ / םיעבצ תשק / .םיינרק
/ רוזחמ לא םימלוחכ ונמרז .הממש / היהש ופי בוחרב םירקבב ונכלה
לש תיתשתה ירתא לא בוש רזוחה ,רגובמכ כ"חאו ,(62) "המח ירהז
:רישה לש ןורחאה תיבב ררושמה בתוכ ותודלי
,םירזוחל ,וליצ לא ףסכנ / ודיצ לע שגרנ ופי בוחרב שמשה ןועש"
.(62) "ןוקית ןיאו / םילימ יל ןיאו ,יבא ,םשל אב ןיידע ינאו ... / םייכודל
תומוח לש םילשורי ,םימיה תשש תמחלמ ינפלמ הייוצחה םילשורי יהוז
ארזע ,םירוהה ועיגה הילא םילשורי ,ןכוסמ רקפה חטשו קוחרמ תוזחנ
:לבבמ הדיעסו
יבא םהו דלי יתייה / .תרחא הפש / .הרורב הפש .םהל התיה תחא הפש"
םירבדו תחא הפש"ב לצרה בתוכ ,"תרחואמ תודליב םידלי / ימאו
:םגו "םירחא
,הנושמ הפשב ורביד םינובהו / הדמח ץראל הפי ץראל ולע ימאו יבא"
ימאו חור םלחו ותילטב יבא דמעשכ / הדרנ הבה ,הנבלנ הבה / :הלולב
הפוקת םוקתש / םתיא רגבתנש ,םתית רבכ ונתודליש התכיחו / המשנ
.(67) 'וגו "...הפש דלוויתש ,השדח

םיבצמ השיש
."תרחא שיגרמ" ,תרחא יונב ,רופלב לש ץבוקה
ימויקה ובצמ תא בתוכה תניחבמ ,םיקדובה םיקרפ השישמ בכרומ אוה
בצמ ,(ןויצ ץרא יריש) םוקמה בצמ ,הבהאה בצמ :תוניחבו תויווז ששמ
.ימויק בצמו ,ילארשיהו ידוהיה בצמה ,םילימה ישנא בצמ , הרישה
םירדשמ ינאו תא" :הבהא רישמ עטק דוע הנה "הבהאה בצמ"מ
התואב / תוענ תוברק תומשנ ינאו תא /םדה תומיעפ תפש / :הפש התואב
.(19)..הפוס התואב תוריהמ
דחא שדקומ רתיה ןיבש ,םיילארשי ץרא הריוואו ףונ יריש ,םוקמה בצממ
לע דחא ריש יתבהא ,ףודייס יתב רצחל ,ויחא לצא ומכ רופלב לצא םהמ
:תימלשוריה תודליה ירישמ םיינשו ,םחורי ריעה
/ םינטק םינוכיש לש ריע שי / םיאמצה תולוחהו / לודגה ןומישיה ךותב"
תאו / תולודג ןה תולפאה תולילבו / .םח , םש םחו / .םיעוגעג םע םישנאו
.(38 )"םחורי סוריא / ריאמ הלילה
םה / הנילוטיפק : הל וארק םה..." :חצנה תריבל הבהאה ריש הנהו
ידכ / סובאו םיללגו תוורוא הישדוק תורצח ושע םה / סדוק לא :הל וארק
.(39) "ימולחבו .הלילב .םויב /ילשורי הל ארוק ינאו /.ימש תא קוחמל
ץע ןורכיז תא רידאמ ,ןאכ שיש םיברה ךותמ , ינשה ימלשוריה רישה
תיבמ םידרוי ונייה" :תורצחה תחאב חמצש (תותה תוכלמ לא) תותה
/.ונלש תותה תא תוארל / ידרפסה םימותיה תיב רצח לא / סנאילא רפסה
... / רוסאה ירפה טהל תא שקבל / רואב דחי ונכלה תדלומ רועיש ירחא
,הנחואו ,יסר'ג / רצחל רעשה דעב םיצרופ ונייה / ספירגא בוחר דרומב
.(42) "...ינאו זפולו
םימודאה ץעה יתות תבינג רופיס תא ןכש .תרחואמ הביש לש ריש והז םג
,רגובכ רופלב בתוכ ,רפסה תיבמ ךרדב םימותיה תיב רצחמ םירוחש -
:הלומ םותי שח אוהו השוטנ איה התעו ,רצחה התוא לא רזחש
םיתותה ןמ ץצומ / הלודגה רצחב דדוב םויה יתדמע /שטננ ילש ץעה"
.(42 'מע) "רצחב םותי .. / .הדובאה יתודלי לש / םישוטנה
הרישה יטילש םע ומלוע ןובשח תא רופלב השוע "הרישה בצמ" קרפב
"םיילוש ררושמ" םמשש םיינוריא םיריש ינשב תינרדומה תילארשיה
אלש םייתורפסה םירודמה יכרוע םע (יתימא ףסומ) רחא רישב ,ןבשחתמו
: "םירחבנה םיררושמה" לא ומכ וילא םיפנחתמ אלו וירחא םירזחמ
. טבלתמ ינניא / תמכ / יתדיל זאמ / ןידה יצרוח / יניעב בשחנש ינאו"
.(72 'מע) "תמאה יריש / .ייריש תא בותכל ךישממ ינא / .אל ללכו ללכ
:ןאכ הבוג אוה , ןמרתלא לש ונובלע תא םג
ךביבס ריעהו / ןמוד דע העיגמה הרישה םיב / הרז דע חנזנ ךלש ןוגינה "
.(65 'מע) "ןמואו הליהתמ תויקנ הידי / הרזו הרוחש
ירחא תומסקיה ינפמ ריהזמ אוה ,ילארשי - ידוהיה בצמה לע קרפב
:"ןכשה" לש תנכוסמה ,העטמה הקיסומה
םיכלוהו / .תממהמ .תממהמ .תממהמ / .הקיסומ רוזיא .הקיסומ וזיא"
הרהנמה לא / רועפה רהה רבע לא /םילימה םסק רחא ייחא םה
.(101)"תמייאמה

העלבש רהה עצמאב הרהנימה אלא , ןאכ הלוע םיאנומשחה תרהנמ אל
רישה . /לילחה תניגנמ ירחא םייובש וכלהש ןילמה ריעה ידלי לכ תא
:ךכ םייתסמ הזמה
, תאמ תאפ יליא ,תאמ תאפ יליא /רובשה לזרבה ריק לע /שחול ןכשהו"
.(101 'מע)"תאפרע ,הידאלב (ל)א סיאר /...תאפ יליא
הב ןיאש ,םיחאה ינש לש ,תישרושה ,תידוהיה ,תימוקמה ,וזה הרישה תא
םימעפלו תעדה לע תלבקתמ המר הב שי לבא ,תויטויפ תוילגתו םיאיש
תצמתמה הדמע- רישמ תיבב םכסא , הזל רבעמ הברה תממורתמ ףא איה
יאצמימ היתוריפח ,היתודלות ,לארשי ץראל קקח רופלב לש וסחי תא
:הכותב ימויקה ודמעמו
לכ / .תופירשה לכ לש רצואה תויהל /הקוחר ךרדמ בש ,ינא דבוא ןב"
/ .תורזה תולילאהו םירבעה תוחבזמ / :תורצואה לכ ,ילש ןה תובכשה
,קומעה רובה ךות לא עסונ ינא / תופוקתה לכמ םילודגה הריגאה ילכב
םתוחה תא / הפורשה יתשורי תא /םיליבשבו קוצמב הפייעל שפחמ
.(33 'מע)"ילש
(24.7.98 'ו םוי הפוצה)

קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©