הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

םימואת יריש

ינאיס החמש תאמ
קקח רופלבו לצרה לש םתריש לע

תא םיזכרמו תינויצה הצעומב הלהנה ירבח םה קקח רופלבו לצרה
, םישדח הריש ירפס ינש םיינשה ומסרפ הנורחאל .םירפוסה לש םורופה
, דרפנב הריש ירפס הכ דע ומסרפ םימואתה םיררושמה .םואת לכל ץבוק
, רקחמ ירפס , םידלי ירפס : ףתושמב םיבתוכ םהש םירפס םג ךא
הגרדמ תציפק םיאטבמ םישדחה םירפסה .ב"ויכו ןושלל ןוקיסקל
לצרה ,חורה בצמ רמוחה בצמ / קקח רופלב : םימואתה לש םתרישב
, םלשורי תבהלש תאצוהב רואל ואצי םירפסה .תדלומ איה הבהא / קקח
.1998

תיריל הריש יהוזו , םיאשונ ןווגמ םיפיקמה םיריש םיללוכ םירפסה
םישידקמ םהינש .םיימלשוריה םירישה יתוא וספת רקיעב .הבטימב
רחא בוקעל םג ןיינעמ .םילשוריל תשדקומה םיריש תביטח םהירפסב
תנוכשל םירזוח םיררושמה ינש ,לשמל ךכ .םירפסה ינשב םימוד םיאשונ
תא ולש היארה תיווזמ דחא לכ םיראתמו "ףודייס יתב" םהלש תודליה
ראתמ ( 40 'מע ,ורפס) " יתודלי רצח" ורישב רופלב :תודליה תוארמ
ןמאנ לחנ / ול תויהל ,יתבש וילא רוקמה הז": הנוכשל תרחואמ הביש
/ שחולה םימה רובמ שדחמ / חמוצ ינא הנוכשה רצחל יאובב / .חלוק
םימרוז םימכ םיראותמ תודליה ימי." חרופ םהילאו ןחיר יחיש ףאוש
םיניזמו ותורגבב םג ררושמה תא םיוולמ םהו , תקסופ הניא םתמירזש
םלוע תא רגוס ררושמה : ידגא רישה לש םויסה .דימת ותריצי תא
םוקמה הז" : ותמותב ותודלי םלוע לע ןגהל ידכ ,תריוצמ הנומתב תודליה
סנכנ / תרגסמב יתודלי רצח רצונ / . תריוצמ הנומתב ול רמוש ינומש /
ררושמה , םע רופיסב ומכ ." םלוע דע / יתכלממב יחו / םדו רשב הכותל
.םש ראשיהלו תודליה תנומת לש םוסקהו ידגאה םלועל סנכיהל רחוב

ראתמ ( 60 'מע ,ורפס) " שפנ יתנוכש, רסוב יתודלי" ורישב קקח לצרה
ףטפט רשואה יכ ": הנממ ודרשש תונורכזה תאו , הנוכשה רצח תא
תרבחמ יב הרתונ ףודייס יתבמ / ןולל תצק וטנש / םיחרוא קר ול ונייהו
/ שטשוטמ םלוע לש םיבוטר םימי םתואמ / שגרנו לולצ לוקב / תרבדמש
דיל רשואמ תוכבל רשפא יא / המל ,תרזוח יתלב רצח התואו אוהה רובהו
ספתנ תודליה םלועמ קוחירה ." םרט ותוא שיגרהל /תוגרדמה םרג
םעפתהלו תמאב רוזחל רשפא יאש בר בצע שיו ,ךיפה יתלב קוחירכ
.הנוכשב זא היהש ,דליה לש םותה יניעב תודליה תוארממ

בורק היהש , "המח ירהז" תסנכ תיבל םג םיריש םישידקמ םהינש
הנחמ לש שמשה ינועש תיבכ םימלשוריל רתוי רכומו , םתודלי תנוכשל
והזו , ( ורפסב 64 - 62 'מע) םיריש רוזחמ םוקמל שידקמ לצרה .הדוהי
השוע ררושמה הלא םירישב .ץבוקבש םיפיהו םישגרמה םירוזחמה דחא
יהוזש תורושה ןיב השוחת שי .ותוהז רחא שפחמו ולש שפנה ןובשח תא
שפנל הלואג אוצמל רבעב ויהש םיכרדהשו ,ונניאש םלוע לע הניק
, יתאב " : תומוסח וליפא ילואו זאכ תולק ןניא ,תסנכה תיב תועצמאב
.הממש / היהש ופי בוחרב םירקבב ונכלה דחי / .ייח לע ללפתהל , יבא
ןיאו ,יבא ,םשל אב ןיידע ינאו…/.המח ירהז / רוזחמ לא םימלוחכ ונמרז
לש , אפרמ ול ןיאש רבש לש איה השוחתה "…ןוקית ןיאו / םילמ יל
ךא , םוקמל םינוש םיריש השולש ןכ םג שידקמ רופלב ..הלואג אלל םייח
סחיימ אוה "םילשורי חצנ" ורישב .םיריש רוזחמ לש תרגסמב אל
.םילשורי ןמז , דחוימ ןמזל ררושמכ ולש תורבחתהה תא םוקמל
ןמסמ ןכא שמשה ינועש תיבב םינועשה דחאש ,ךכל זמרמ אוה תיתדבוע
ללפתהל ומקש םילבוקמה רובע דעונש ,םילשורי קפוא יפל ןמזה תא
ןועש / המשנה ןמז רתסהה ןמזב ינא" .המחה ץנה םע , "ןיקיתו" תליפת
'מע) " השק םולח" רחא רישב .( 50 'מע , םש) ".המחה ץנהב ליחתמש
למסכ "המח ירהז" לש םינועשה תסירה לש םיתועיב ןוזח ראתמ אוה (49
הדודר תידוהי תוהז לש היינבו הנשיה תידוהיה תוהזה תסירה לש
תודסומה לעמ / ילטיגיד הנומ הנב שדחה ידוהיה" :המשנ תלוטנו
שגינ אוה / המשנ ילבו / תירבעב םילמ הברה ילב / .םילשוריב םיימואלה
דיב / "יד" רמא קר אוה /. "המח ירהז" תיב לש / יחה ןועשה לא
רחא רישבו ".םולחה םות דע /םות דע קסיר ןשיה ןועשה תא /.תירזכא
קבאמה ירחא העושיו טלקמ םוקמכ המח ירהז תיב שמשמ ( 34 'מע) ולש
.וניבא בקעיל המודב ךריה תעיקנו קוביה רבעמב ,ךאלמב שדוחמה
םימואתה לש הרישה םי ,ןכאו .םיה ןמ הפיט םה ןאכ יתאבהש םירבדה
םימיסקמה הבהאה יריש לע רבד יתרמא אל דועו .הלדנ יתלב אוה קקח
.העשה תויעבל תסחייתמה תסיוגמה הרישה לע םג ןכו ,םירפסב םילולכה
.הריש רחוש לכל םיצלמומו דאמ םיידוחיי הריש יצבוק ינשב רבודמ
קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©